0

PHÂN TÍCH nội DUNG của LIÊN MINH GIAI cấp, TẦNG lớp TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM

46 2 0
  • PHÂN TÍCH nội DUNG của LIÊN MINH GIAI cấp, TẦNG lớp TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT HÌNH SỰ BỘ MƠN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Giảng viên: TS Nguyễn Thanh Hải Nhóm download by : skknchat@gmail.com STT M 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 download by : skknchat@gmail.com 24 25 26 2053801013032Đặng Ngọc Thanh Giang 27 2053801013035Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2053801013052Châu Ngọc Thanh Hương 44 2053801013053Đặng Huỳnh Quỳnh Hương 45 2053801013054Nguyễn Thị Thu Hương 46 47 48 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU PHẦN HAI: NỘI DUNG I Cơ cấu xã hội – giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 1.1 Khái niệm vị trí cấu xã hội – giai cấp cấu xã hội 1.1.1.Khái niệm cấu xã hội cấu xã hội – giai cấp 1.1.2.Vị trí cấu xã hội-giai cấp cấu xã hội 1.2 Sự biến đổi có tính quy luật cấu xã hội- giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 1.2.1.Cơ cấu xã hội giai cấp biến đổi gắn liền bị quy định cấu kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 1.2.2 Cơ cấu xã hội-giai cấp biến đổi phức tạp, đa dạng, làm xuất tầng lớp xã hội 1.2.3.Cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi mối quan hệ vừa đấu tranh, vừa liên minh, bước xóa bỏ bất bình đẳng xã hội dần xích lại gần .5 II Liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 2.1.Góc độ trị 2.2.Góc độ kinh tế 12 III Cơ cấu xã hội- giai cấp liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 15 3.1 Cơ cấu xã hội- giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 15 3.1.1 Sự biến đổi cấu xã hội- giai cấp vừa đảm bảo tính qui luật phổ biến, vừa mang tính đặc thù xã hội Việt Nam 15 3.1.2 Trong biến đổi cấu xã hội- giai cấp, vị trí, vai trị giai cấp, tầng lớp xã hội ngày khẳng định 16 3.2 Liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 22 3.2.1 Nội dung liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 22 3.2.2 Phương hướng để xây dựng cấu xã hội – giai cấp tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 28 download by : skknchat@gmail.com LỜI KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tập thể nhóm tác giả xin trình bày chủ đề Nội dung liên minh giai cấp tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đây nội dung hay khó việc tiếp cận nên nhóm tác giả làm tiểu luận nhằm cung cấp nội dung cách dễ hiểu cho người Lý nhóm chọn chủ đề phù hợp với bối cảnh nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa bối cảnh nước ngồi diễn biến phức tạp: “Cuộc cách mạng khoa học cơng nghệ, kinh tế tri thức q trình tồn cầu hố diễn mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến phát triển nhiều nước Các mâu thuẫn giới biểu hình thức mức độ khác tồn phát triển Hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển xu lớn; đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, tài nguyên cạnh tranh liệt lợi ích kinh tế tiếp tục diễn phức tạp” ( trích Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội) Với bối cảnh đặt cho đất nước ta nhiều hội đối mặt với nhiều thách thức biến đổi cấu xã hội, giai cấp, tầng lớp Vì việc tìm hiểu chủ đề giúp nắm kiến thức tảng cấu xã hội-giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, giúp nhận diện biến đổi cấu xã hội-giai cấp nội dung liên minh giai cấp, tầng lớp để từ giúp ta nhận thấy tầm quan trọng, cần thiết góp sức tăng cường xây dựng khối liên minh giai cấp, tầng lớp vững mạnh nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Phạm vi phương pháp nghiên cứu Nhóm tập trung chủ yếu vào nghiên cứu liên minh giai cấp tầng lớp Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích số liệu download by : skknchat@gmail.com Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu tiểu luận làm rõ nội dung liên minh giai cấp tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Nhiệm vụ tiểu luận nghiên cứu cấu xã hội-giai cấp, nội dung liên minh giai cấp tầng lớp đề phương hướng nhằm tăng cường liên minh giai cấp download by : skknchat@gmail.com PHẦN HAI: NỘI DUNG I 1.1 Cơ cấu xã hội – giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Khái niệm vị trí cấu xã hội – giai cấp cấu xã hội 1.1.1.Khái niệm cấu xã hội cấu xã hội – giai cấp Cơ cấu xã hội cộng đồng người toàn mối quan hệ xã hội tác động lẫn cộng đồng tạo nên.1 Cơ cấu xã hội có nhiều loại, như: cấu xã hội – dân cư, cấu xã hội – nghề nghiệp, cấu xã hội – giai cấp, cấu xã hội – dân tộc, cấu xã hội – tơn giáo, v.v Dưới góc độ trị - xã hội, mơn Chủ nghĩa xã hội khoa học tập trung nghiên cứu cấu xã hội – giai cấp sở để nghiên cứu vấn đề liên minh giai cấp, tầng lớp chế độ xã hội định Cơ cấu xã hội – giai cấp hệ thống giai cấp, tầng lớp xã hội tồn khách quan chế độ xã hội định, thông qua mối quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức quản lý trình sản xuất, địa vị trị - xã hội giai cấp tầng lớp Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, cấu xã hội – giai cấp tổng thể giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội có mối quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ với Yếu tố định mối quan hệ họ chung sức cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội lĩnh vực đời sống xã hội Các giai cấp, tầng lớp xã hội nhóm xã hội cấu xã hội – giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội bao gồm: giai cấp công nhân, giai cấp nơng dân, tầng lớp trí thức, tầng lớp doanh nhân, tầng lớp tiểu chủ, tầng lớp niên, phụ nữ v.v Mỗi giai cấp, tầng lớp nhóm xã hội có vị trí vai trò xác định song lãnh đạo Đảng Cộng sản – đội tiên phong giai cấp công nhân hợp lực, tạo sức mạnh tổng hợp để thực mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản với tư cách hình thái kinh tế - xã hội thay hình thái kinh tế - xã hội cũ lỗi thời Đặc điểm cấu xã hội-giai cấp: - Cơ cấu xã hội-giai cấp hệ thống giai cấp, tầng lớp xã hội tồn khách quan hệ thống xã hội định mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan người - Việc xác định cấu xã hội-giai cấp thông qua mối quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức quản lí q trình sản xuất, địa vị trị-xã hội,… giai cấp tầng lớp Đặc biệt mối quan hệ sở hữu tư liệu sản suất Cụ thể xã hội Tư sản giai cấp tư sản người nắm tư liệu cịn người khơng nắm giữ tư liệu sản xuất giai cấp vô sản, xã hội Xã hội chủ nghĩa kế thừa từ xã hội Tư chủ nghĩa, giai cấp vô sản đấu tranh giành thắng lợi thay tư sản nắm giữ tư liệu sản xuất trở thành lực lượng lãnh đạo xã hội Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Hà Nội, 2019, tr.88 download by : skknchat@gmail.com 1.1.2 Vị trí cấu xã hội-giai cấp cấu xã hội Trong hệ thống xã hội, loại hình cấu xã hội có vị trí, vai trị xác định chúng có quan hệ, phụ thuộc lẫn Song vị trí, vai trị loại cấu xã hội khơng ngang nhau, cấu xã hội-giai cấp có vị trí quan trọng hàng đầu, chi phối loại hình cấu xã hội khác Điều xuất phát từ số nguyên nhân sau: Cơ cấu xã hội-giai cấp liên quan đến đảng phái trị nhà nước, quyền sở hữu tư liệu sản xuất , quản lý tổ chức lao động, vấn đề phân phối thu nhập… Sự biến đổi cấu xã hội-giai cấp tất yếu ảnh hưởng đến biến đổi cấu xã hội khác tác động đến biến đổi toàn cấu xã hội, ví dụ như: nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội cấu xã hội-giai cấp có biến đổi, Giai cấp cơng nhân lên nắm quyền, làm chủ tư liệu sản xuất từ ảnh hưởng đến cấu xã hội-nghề nghiệp có thay đổi số lượng cơng nhân có xu hướng tăng mạnh, số lượng nơng dân có xu hướng giảm nhà tư từ giai cấp nắm quyền tư liệu sản xuất dần trở thành tư nhân, doanh nghiệp,…(những tầng lớp xã hội mới) Sự biến đổi cấu xã hội-giai cấp tất yếu ảnh hưởng đến biến đổi cấu xã hội khác tác động đến biến đổi toàn cấu xã hội Lê-nin viết rằng: “Kết cấu xã hội quyền có nhiều biến đổi, khơng hiểu biến đổi khơng thể tiến bước lĩnh vực hoạt động nào.”, ví dụ nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội cấu xã hội-giai cấp có biến đổi, giai cấp cơng nhân lên nắm quyền, làm chủ tư liệu sản xuất từ ảnh hưởng đến cấu xã hội-nghề nghiệp có thay đổi số lượng cơng nhân có xu hướng tăng mạnh, số lượng nơng dân có xu hướng giảm nhà tư từ giai cấp nắm quyền tư liệu sản xuất dần trở thành tư nhân, doanh nghiệp,…(những tầng lớp xã hội mới) Mặc dù cấu xã hội-giai cấp giữ vị trí quan trọng song khơng mà tuyệt đối hóa nó, xem nhẹ loại hình cấu xã hội khác, từ dẫn đến tùy tiện, muốn xóa bỏ nhanh chóng giai cấp, tầng lớp xã hội cách đơn giản theo ý muốn chủ quan 1.2 Sự biến đổi có tính quy luật cấu xã hội- giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Cơ cấu xã hội-giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thường xun có biến đổi mang tính quy luật sau đây: 1.2.1 Cơ cấu xã hội giai cấp biến đổi gắn liền bị quy định cấu kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Theo lý luận chủ nghĩa Mác, vật chất định ý thức, xã hội kinh tế định trị, tức sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng Như vậy, cấu xã hội giai cấp phụ thuộc vào cấu kinh tế xã hội Nói cách khác, cấu kinh tế xã hội định cấu xã hội giai cấp download by : skknchat@gmail.com ngành, vùng, vậy, tất yếu cịn tồn nhiều chế độ sở hữu, nhiều hình thức sở hữu khác Trong kinh tế độ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta trình độ phát triển chưa cao, chưa đồng lực lượng sản xuất mà tồn khách quan chế độ tư hữu với nhiều hình thức, chế độ cơng hữu với nhiều hình thức hình thức sở hữu hỗn hợp (như công ty (doanh nghiệp) cổ phần, công ty TNHH, hình thức hợp tác cơng tư (PPP) ) Giải vấn đề sở hữu phụ thuộc vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất, lực lượng sản xuất địi hỏi, khơng thể ý chí, chủ quan, nóng vội Ph Ănghen viết: “…Bất cải biến mặt quan hệ sở hữu kết tất yếu việc tạo nên lực lượng sản xuất mới, khơng cịn phù hợp với quan hệ sở hữu cũ nữa”.42 Trong kinh tế độ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tồn tại, phát triển nhiều chế độ sở hữu, nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế tất yếu khách quan Các thành phần kinh tế, phận hợp thành kinh tế quốc dân có vai trị quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhà nước đóng vai trị định hướng, xây dựng, hồn thiện thể chế kinh tế; tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, lành mạnh; sử dụng cơng cụ, sách, nguồn lực Nhà nước để định hướng, điều tiết kinh tế… Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân, Nhân dân ủy quyền, thay mặt Nhân dân quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu nguồn lực, tài sản thuộc sở hữu toàn dân tạo điều kiện tảng, định hướng, dẫn dắt, thúc đẩy thành phần kinh tế phát triển theo mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhanh, bền vững, toàn diện, sáng tạo, bao trùm, để đất nước vững bước lên chủ nghĩa xã hội Với vai trò "nhạc trưởng", "bà đỡ" vậy, Nhà nước giữ vị trí, vai trò định, vai trò chủ đạo hệ thống kinh tế quốc dân, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế độ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội có nhiều chế độ sở hữu, nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế Mỗi thành phần kinh tế có vị trí, vai trị quan trọng khác nhau, thành phần kinh tế cơng giữ vị trí, vai trị then chốt, thành phần kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế Kinh tế công với kinh tế tư nhân nòng cốt để phát triển kinh tế có tính tự chủ cao Các chủ thể thuộc thành phần kinh tế hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, bình đẳng trước pháp luật, huy động sử dụng hiệu nguồn lực xã hội đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước với mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” - Nội dung trị liên minh Khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp tri thức cần thực nhằm tạo sở trị-xã hội vững cho khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn thử thách đập tan âm mưu chống phá nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 42 C Mác- Ph Ănghen: Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 467 23 download by : skknchat@gmail.com Ở nước ta, nội dung trị liên minh thể việc giữ vững lập trường trị- tư tưởng giai cấp cơng nhân, đồng thời giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khối liên minh toàn xã hội để xây dựng bảo vệ vững chế độ trị, giữ vững độc lập dân tộc định hướng lên chủ nghĩa xã hội Để thực yêu cầu cần: thứ nhất, không ngừng nâng cao vai trị, lực uy tín lãnh đạo Đảng Thứ hai, hiệu lực Nhà nước, u cầu khách quan, cần thiết Vì có vậy, xét mặt trị tư tưởng Đang bước chăm lo cho việc tuyên truyền, giáo dục giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho giai cấp công nhân, đặc biệt giai cấp nơng dân Để cho họ có điều kiện nhận thức thực đắn đường lối cách mạng Đảng, pháp luật sách Nhà nước hoạt động xã hội Khối liên minh công-nông-tri thức cần thực nhằm tạo sở trị - xã hội vững cho khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn thử thách đập tan âm mưu chống phá nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, đồng thời bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Để làm điều trước hết cần phải đổi nhận thức lẽ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tồn hệ tư tưởng cũ, phong tục tập lạc hậu; lực thù địch bủa vây nhằm chống phá, lật đổ quyền Vì “phải hồn thiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ nhân dân; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội ” 43, nên trước hết phải tổ chức phương thức hoạt động cấp đảng nông thôn Từng cấp đảng đến đảng viên nông thôn phải thể trước nông dân đại biểu tiên tiến giai cấp công nhân, hoạt động trực tiếp nơng thơn, góp phần lãnh đạo nơng dân, nơng thôn bước lên chủ nghĩa xã hội Bởi khơng cấp đảng nơng thơn (chi bộ, đảng xã, thơn) cịn tình trạng thể tổ chức có tính chất tiểu nông làng, xã, thân tộc, không ý đến tiêu chuẩn cấp uỷ viên, chất lượng đảng viên Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đổi đội ngũ cấp uỷ viên, đảng viên nông thôn, đơi với q trình giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hố nhiệm vụ cấp thiết.44 Cịn tổ chức xã hội, đoàn thể nông thôn cần tổ chức gọn nhẹ, khắc phục bệnh hình thức, hành hố cồng kềnh, hiệu Cần đổi nội dung hình thức hoạt động, với vai trò chức nǎng cụ thể loại tổ chức, thu hút tổ chức nơng dân hoạt động có kết thiết thực Đặc biệt làm cho hội nông dân cấp trở thành tổ chức quần chúng rộng rãi vững mạnh nơng dân, có khả nǎng tham gia vào cơng việc quyền, hợp tác xã, giáo dục nơng dân đồn kết, giúp đỡ sản xuất đời sống, tham gia giải 43 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, H.2016, tr.79 44 Ths Phạm Văn Bích, “Xây dựng khối liên minh cơng - nơng - trí thức thời kỳ cơng nghiệp hố theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 9/10/2015 24 download by : skknchat@gmail.com nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, bảo vệ lợi ích đáng nơng dân, đấu tranh chống biểu tiêu cực nông thơn Bên cạnh đó, cần phải trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân, đảm bảo lợi ích trị, quyền dân chủ, quyền công dân, quyền làm chủ, quyền người công dân, nông dân, tri thức nhân dân lao động Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quyền lực Nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Ngồi nội dung trị liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân thể trước hết chỗ, hai giai cấp đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, trở thành lực lượng cách mạng chủ yếu để bảo vệ thành cách mạng giành được, bảo vệ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản, xây dựng bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, công cụ chủ yếu để nhân dân lao động bước thực làm chủ xã hội - Nội dung văn hóa - xã hội liên minh Đảng ta coi phát triển kinh tế sở vật chất để thực sách xã hội, mục tiêu xã hội mục tiêu hoạt động kinh tế ngược lại, việc thực sách xã hội động lực để phát triển kinh tế Vì thế, phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa, tiến cơng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống mặt cho nhân dân Đại hội XII Đảng ta khẳng định: “Phát triển bền vững văn hóa, xã hội; gắn kết chặt chẽ, hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa thực tiến bộ, công xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” Nội dung văn hóa, xã hội liên minh, giai cấp, tầng lớp đòi hỏi phải đảm bảo “gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển, xây dựng người thực tiến bộ, công xã hội”.45Nội dung mang ý nghĩa kinh tế trị cấp thiết liên minh tạo nhiều việc làm có hiệu quả, đồng thời kết hợp giải pháp cứu trợ, hỗ trợ để xóa đói, giảm nghèo cho cơng nhân, nơng dân trí thức Đổi thực tốt sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xã hội cơng nhân, nơng dân, trí thức, giáo dục truyền thống, đạo lý, lối sống… cho toàn xã hội hệ mai sau Nâng cao dân trí, trước mắt tập trung vào việc củng cố thành tựu xóa mù chữ, trước hết nơng dân, miền núi, Đại hội XII Đảng nhấn mạnh: “Hỗ trợ, khuyến khích nơng dân học nghề, chuyển dịch cấu lao động, tiếp nhận ứng dụng tiến khoa học - công nghệ, tạo điều kiện thuâ Šn lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp dịch vụ Nâng cao suất lao động nông nghiệp, mở rộng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ điện, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin, cải thiện chất lượng sống dân cư nơng thơn; thực có hiệu quả, bền vững cơng xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp” 45 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, H.2016, tr.124 25 download by : skknchat@gmail.com Nâng cao kiến thức khoa học công nghệ, trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Khắc phục tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, biểu tiêu cực tham nhũng, quan liêu Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Gắn quy hoạch phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ với quy hoạch phát triển nông thôn, đô thị hóa, cơng nghiệp hóa nơng thơn với kết cấu hạ tầng ngày thuận lợi đại Xây dựng sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, cơng trình phúc lợi cơng cộng cách tương xứng, hợp lý vùng nông thôn, đặc biệt vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Nhờ quan tâm coi trọng văn hóa, phát triển xã hội mà đạt thành tựu lớn xố đói giảm nghèo, giải việc làm cho người lao động, thực sách xã hội với người có cơng với cách mạng, nâng cao dân trí phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục Gắn phát triển công nghiệp khoa học kĩ thuật với phát triển nông thôn, thị hóa, đồng thời nâng cao trình độ cho nhân dân Xây dựng sở y tế, văn hố, cơng trình phúc lợi cơng cộng Các sách xã hội tạo gắn kết đồng thuận giai tầng xã hội Có vậy, nội dung liên minh tồn diện đạt mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho cơng- nơng- trí thức vùng, miền, dân tộc xích lại gần thực tế 3.2.2 Phương hướng để xây dựng cấu xã hội – giai cấp tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Một là, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ, công xã hội tạo môi trường điều kiện thúc đẩy biến đổi cấu xã hội-giai cấp theo hướng tích cực Sự phát triển khoa học, công nghệ đại, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phát triển công nghiệp dịch vụ; đầy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với kinh tế tri thức sở tăng trưởng phát triển kinh tế nhanh, bền vững Từ kinh tế tăng trưởng gắn với phát triển văn hóa, tiến bộ, cơng xã hội, bảo vệ môi trường sở cho biến đổi tích cực cấu xã hội (nhất cấu xã hội-giai cấp) Nhìn nhận cơng nghiệp hóa, đại hóa vấn đề việc phát triển mơ hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem xét cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước cách tồn diện hơn: cơng nghiệp hóa gắn đại hóa; gắn cơng nghiệp hóa, đại hóa với phát triển kinh tế tri thức, tức phù hợp xu phát triển nhân loại; gắn công nghiệp hóa, đại hóa với bảo vệ tài ngun, mơi trường phù hợp thực tế Việt Nam kinh nghiệm nước trước thực công nghiệp hóa, đại hóa; gắn cơng nghiệp hóa, đại hóa nói chung với cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn phù hợp thực tế Việt Nam Bên cạnh đó, cần phải tập trung phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ, công xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường sở điều kiện thuận lợi cho biến đổi tích cực cấu xã hội, hạn chế tác động tiêu cực đến biến đổi cấu xã hội, cấu xã hội- giai cấp Hai là, xây dựng thực hệ thống sách xã hội tổng thể nhằm tác động tạo biến đổi tích cực cấu xã hội, sách liên quan đến cấu xã hội - giai cấp 26 download by : skknchat@gmail.com Đối với giai cấp công nhân, ta cần quan tâm giáo dục, đào tạo, phát triển số lượng lẫn chất lượng; nâng cao lĩnh trị, trình độ học vấn, chun mơn, kỹ năng, kỉ luật, tác phong công nghiệp; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống công nhân nhằm bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần công nhân nước ta Đối với giai cấp nơng dân, cần phát huy vai trị chủ thể phát triển nông nghiệp, xây dưng nông thơn mới; hỗ trợ khuyến khích nơng dân tiếp nhận ứng dụng tiến khoa học-công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ; trọng chất lượng cung ứng điện nước, y tế, thông tin nhằm cải thiện chất lượng sống nơng thơn, xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp Đối với đội ngũ trí thức, cần phát huy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; trọng dụng tri thức sở đánh giá phẩm chất, lực, cống hiến; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ tơn vinh xứng đáng, sách đặc biệt thu hút nhân tài để xây dựng đội ngũ ngày lớn mạnh, chất lượng cao Đối với đội ngũ doanh nhân, phải tạo chế, mơi trường thuận lợi cho doanh nhân; có sách đảm bảo quyền lợi đội ngũ doanh nhân, tơn vinh doanh nhân có đóng góp cho nghiệp phát triển đất nước Từ đó, doanh nhân phát triển số lượng, chất lượng, có trình độ quản lí, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp trách nhiệm xã hội cao Đối với phụ nữ, ta cần trọng thực bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển tồn diện, thực tốt vai trị; hồn thiện sách với lao động nữ; tăng tỉ lệ để phụ nữ tham gia vào máy quản lí cấp; đấu tranh chống tệ nạn xã hội xử lí nghiêm minh hành vi bạo lực, bn bán, xâm hại phụ nữ Từ giúp nâng cao trình độ mặt đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ Đối với hệ trẻ, đổi nội dung, phương thức giáo dục trị, tư tưởng, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, lịng u nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành Hiến pháp pháp luật; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để học tập, nghiên cứu, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực; khuyến khích ni dưỡng ước mơ, sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ đại Từ đó, nâng cao vai trị hệ trẻ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, chủ nhân tương lai đất nước Các sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 cần sớm cụ thể hóa tổ chức thực thông qua nghị chuyên đề, nghị phát triển kinh tế - xã hội hàng năm chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần Nghị Đại hội XI Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.46 Ba là, tạo đồng thuận phát huy tinh thần đoàn kết thống lực lượng khối liên minh toàn xã hội Xây dựng chủ trương, sách đắn, phù hợp với đối tượng để tạo động tạo đồng thuận xã hội nhằm nâng cao tầm quan trọng khối liên minh: “Xây dựng khối liên minh công - nông - trí khơng có nghĩa xây dựng tổ chức đơn lẻ mà có phối hợp chung Điều cần có đường lối, chủ trương sách chung Tăng cường vai trị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò quản lý Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân, 46 Nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI số chinh sách xã hội giai đoạn 2012-2020 Ban Chấp Hành Trung Ương 27 download by : skknchat@gmail.com dân có nghĩa để xây dựng thắng lợi khối liên minh cơng - nơng - trí, điều có ý nghĩa cốt tử để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”.47 Giải triệt để mâu thuẫn phát huy thống giai cấp, tầng lớp xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thực nghiệp đổi đất nước ta thực thơng qua phương pháp sau đây: “Giám sát phản biện xã hội pháp luật hóa, chế cụ thể hóa, địi hỏi vai trị đóng góp MTTQ cấp phải cao hơn, nhiều hình thức sáng tạo, để tổng hợp ý kiến, thông tin nhanh đến tổ chức Đảng, quyền, quan hữu quan, xem xét, xử lý trả lời công dân Khi làm tốt vai trị cầu nối tạo mơi trường thuận lợi cho nhân dân, người có học vấn cao, có kiến thức chun mơn, tham gia ý kiến xây dựng đường lối, sách Đảng Nhà nước Nói cách đơn giản, để thu hút trí tuệ, tạo đồng thuận xã hội cần tạo điều kiện để có gặp người nói người nghe, lợi ích chung đất nước, cộng đồng Làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng với Dân; xây dựng máy Nhà nước thật sạch, vững mạnh, với đội ngũ cán có đức, có tài, tận tụy, tâm huyết, thường xuyên lắng nghe, học hỏi, có trách nhiệm với dân”.48 Giải mâu thuẫn giai cấp, tầng lớp xã hội sở tăng cường thống Đảng, đồng thuận xã hội, bảo vệ tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc lực thù địch, phản động Bốn là, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm bảo đảm hài hồ lợi ích giai cấp, tầng lớp; tiếp tục thực công đổi đất nước phương thức quan trọng để tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp Phải xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm đảm bảo hài hịa lợi ích giai cấp, tầng lớp; thực cơng xã hội: “Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm yêu cầu phải gắn kết phát triển kinh tế với bảo đảm công xã hội, xem khơng mục tiêu mà cịn động lực cho tăng trưởng kinh tế Người nói: “Trong cơng tác lưu thơng phân phối, có hai điều quan trọng phải nhớ: Không sợ thiếu sợ không công bằng; khơng sợ nghèo, sợ lịng dân khơng n”49 Vấn đề Đảng ta đặc biệt quan tâm Văn kiện Đại hội VII Đảng xác định: “Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội ” Văn kiện Đại hội VIII Đảng nêu rõ: “Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, cơng xã hội, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái” Văn kiện Đại hội IX Đảng khẳng định: “Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến công xã hội bước phát triển” Văn kiện Đại hội X Đảng nhấn mạnh: “Phải gắn tăng trưởng kinh tế, với phát triển văn hố, phát triển tồn diện người, thực dân chủ, tiến công xã hội” Đại hội XI Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm quán: “Phải coi trọng, việc kết hợp chặt chẽ tăng trưởng 47 PGS, TS Mạch Quang Thắng, Củng cố khối liên minh Công - Nông - Trí theo tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện bảo đảm cho độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, Tạp chí Lịch sử Đảng số 5/2000 48 Hải Hà, Giám sát phản biện xã hội, https://nhandan.com.vn/doi-song-xa-hoi/giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi214767/?fbclid=IwAR1JIBaHOoyZr_n00dOZ5OUEgtU9fsPx2sdBXLIOwNcORR2Oto1ZJfRBNnQ) 49 Sđd, t.12, tr.185 28 download by : skknchat@gmail.com kinh tế với thực tiến công xã hội” Như vậy, tư tưởng tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến công xã hội thể rõ bước hồn thiện đường lối chiến lược sách phát triển Đảng.”50 Đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tất ngành, đặc biệt lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ làm sở vững cho phát triển KT vững chắc: “Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị “Phát triển khoa học cơng nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” (Nghị số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012) Nghị nêu rõ: “Phát triển khoa học ứng dụng khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội bảo vệ Tổ quốc” Đồng thời “ưu tiên tập trung nguồn nhân lực quốc gia cho phát triển khoa học công nghệ”.51 Năm là, đổi hoạt động đảng nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tăng cường khối liên minh giai cấp,tầng lớp xây dựng khối đại đoàn kết tồn dân Nâng cao vai trị Đảng Cộng Sản Việt Nam liên minh giai cấp,tầng lớp mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân,phát triển bền vững đất nước Nâng cao chất lượng hoạt động Nhà nước theo hướng tinh giản, hiệu Tiếp tục đổi nâng cao chất lượng hoạt động mặt trận Tổ quốc với việc tăng cường khối liên minh giai cấp,tầng lớp khối đại đoàn kết toàn dân Xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, giai cấp, tầng lớp dân cư đồn kết, bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh số lượng chất lượng; giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Xây dựng, phát huy vai trị chủ thể giai cấp nơng dân q trình phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Đào tạo, bồi dưỡng, phát huy tiềm sức sáng tạo đội ngũ trí thức để tạo nguồn lực trí tuệ nhân tài cho đất nước Xây dựng đội ngũ nhà kinh doanh có tài, nhà quản lý giỏi, có trách nhiệm xã hội, tâm huyết với đất nước dân tộc Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng hệ trẻ kế tục xứng đáng nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Thực bình đẳng giới hành động tiến phụ nữ Quan tâm thích đáng lợi ích phát huy khả tầng lớp dân cư khác Hỗ trợ đồng bào định cư nước ổn định sống, giữ gìn sắc dân tộc, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, hướng q hương, tích cực góp phần xây dựng đất nước Thực sách bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp đỡ dân tộc, tạo điều kiện để dân tộc phát triển, gắn bó mật thiết với phát triển chung cộng đồng dân tộc Việt Nam Giữ gìn phát huy sắc văn hố, ngơn ngữ, truyền thống tốt đẹp dân tộc Chống tư tưởng kỳ thị chia rẽ 50 PGS, TS Vũ Văn Phúc, Giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế phát triển văn hóa, thực tiến cơng xã hội nước ta: Quan niệm, thực trạng giải pháp, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/giai-quyet-moiquan-he-giua-tang-truong-kinh-te-va-phat-trien-van-hoa-thuc- 51 Lê Phương, Khoa Học Công Nghệ - Nền Tảng, Động Lực Cho Phát Triển,https://dangcongsan.vn/multimedia/mega-story/khoa-hoc-cong-nghe-nen-tang-dong-luc-cho-phattrien-563485.html 29 download by : skknchat@gmail.com dân tộc Các sách kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù vùng dân tộc, dân tộc thiểu số Tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo khơng tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân theo quy định pháp luật Đấu tranh xử lý nghiêm hành động vi phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo làm tổn hại đến lợi ích Tổ quốc nhân dân 30 download by : skknchat@gmail.com LỜI KẾT Liên minh dân cư, lực lượng trị - xã hội liên minh làm nên khối đồn kết tồn dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam nịng cốt, đóng vai trò lãnh đạo, mà Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng tập hợp tầng lớp tinh hoa tồn xã hội, khơng riêng giai cấp, tầng lớp nào, rõ ràng chủ yếu từ tinh hoa tầng lớp trí thức Liên minh cơng - nơng - trí cịn vấn đề mở Thực tế vận động, lý luận trị có vai trị tích cực, dẫn đường, soi sáng cho hành động tổ chức trị, xã hội cá nhân lý luận đúc rút từ quy luật sống Chính sống phơi vấn đề lý luận trị, thực tế sống thầy dạy tổ chức trị nhà lý luận trị Ngày nay, liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức lực lượng đóng vai trị quan trọng trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Khi sản xuất phát triển đại giai cấp cơng nhân, giai cấp nơng dân cần gắn bó chặt chẽ với đội ngũ trí thức để tạo thành tảng vững chế độ sở trị - xã hội bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản toàn xã hội khối liên minh Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước tổ chức trị - xã hội nhằm tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức để khối liên minh thực tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc download by : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X, Nxb.Chính trị quốc gia Nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI số chinh sách xã hội giai đoạn 2012-2020 Ban Chấp Hành Trung Ương Nghị số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 Bộ Chính trị xây dựng phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Nghị 10-NQ/TW 2017 phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nghị 12/NQ/TW 2017 tiếp tục cấu lại, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước 10 C Mác Ph.Ăng-ghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.22 11 C Mác: Góp phần phê phán Chính trị kinh tế học, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971 12 C Mác- Ph Ănghen: Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 13 C Mác Ph Ăngghen, Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1993, tập 14 V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb.Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tập 36 15 V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t.38 16 V.I.Lênin: Toàn tâ Šp, t.39, NXB Tiến bơ Š, Mát-xcơ-va 17 V.I Lênin, Tồn tập, Nxb Tiến bộ,1978, tập 44, tr.57 18 Lê Phương, Khoa Học Công Nghệ - Nền Tảng, Động Lực Cho Phát Triển,https://dangcongsan.vn/multimedia/mega-story/khoa-hoc-cong-nghenen-tang-dong-luc-cho-phat-trien-563485.html 19 Hồng Nam, Khoa Học Và Cơng Nghệ góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, https://daihoidang.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-gopphan-dua-dat-nuoc-phat-trien-nhanh-ben-vung/1232.vnp download by : skknchat@gmail.com 20 PGS, TS Vũ Văn Phúc, Giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế phát triển văn hóa, thực tiến cơng xã hội nước ta: Quan niệm, thực trạng giải pháp, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieuvan-kien-dang/giai-quyet-moi-quan-he-giua-tang-truong-kinh-te-va-phattrien-van-hoa-thuc- 21 PGS, TS Mạch Quang Thắng, Củng cố khối liên minh Cơng - Nơng Trí theo tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện bảo đảm cho độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, Tạp chí Lịch sử Đảng số 5/2000 Hải Hà, Giám sát phản biện xã hội, https://nhandan.com.vn/doisong-xa-hoi/giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi-214767/? fbclid=IwAR1JIBaHOoyZr_n00dOZ5OUEgtU9fsPx2sdBXLIOwNcORR2O to1ZJfRBNnQ) 22 23 Ths Phạm Văn Bích, “Xây dựng khối liên minh cơng - nơng - trí thức thời kỳ cơng nghiệp hố theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 9/10/2015 24 GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vấn đề người - tiếp cận từ mục tiêu động lực phát triển, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 19-11-2020 25 TS Nguyễn Anh Tuấn- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -Vai trị đội ngũ doanh nhân phát triển xã hội quản lý phát triển xã hội 26 Đỗ Minh Cương, “Bàn khái niệm doanh nhân Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội 27 Bàn luận giai tầng xã hội, cấu xã hội - giai tầng xã hội, Tạp chí Thơng tin Khoa học xã hội, số 9/2007 28 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Vai trò doanh nhân phát triển kinh tế, 2011 29 Tapchitaichinh- Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế 30 Bí mật tư triệu phú (Secret of Millionaire Mind),T.Harv Eker, Nhà xuất trẻ,Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011, trang 114 31 Tapchitaichinh.vn 32 Tạp chí Ban Tuyên giáo trung ương, Sự biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam tác động hội nhập quốc tế 33 Báo Nhân dân điện tử, Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 34 Website ILO, Báo cáo Xu hướng việc làm toàn cầu 2014: Bộ liệu hỗ trợ: Việc làm theo ngành giới tính tồn cầu, khu vực nước Hiện chưa có số liệu đáng tin cậy download by : skknchat@gmail.com 35 Báo Công nhân xã hội chủ nghĩa (Socialist Worker) Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Anh, số ngày 11-8-2015 36 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Vấn đề sỡ hữu kinh tế độ lên xã hội chủ nghĩa nước ta, https://dangcongsan.vn/kinh-te/van-de-sohuu-trong-nen-kinh-te-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-o-nuoc-ta-567463.html, truy cập ngày 28/10/2020 37 Bài Nghiên cứu-Trao đổi “Về phương hướng qua trình xây dựng chủ nghĩa xã hội” trang thông tin điện tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 38 https://dangcongsan.vn/kinh-te/van-de-so-huu-trong-nen-kinh-te-quado-len-chu-nghia-xa-hoi-o-nuoc-ta-567463.html 39 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chiminh/ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/xay-dung-khoi-lien-minhcong-nong-tri-thuc-trong-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-theo-tu-tuong-ho-chiminh-2017 download by : skknchat@gmail.com ... minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 3.2.1 Nội dung liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Nội dung kinh tế liên minh Đây nội dung. .. 16 3.2 Liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 22 3.2.1 Nội dung liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam ... hoạt động chia rẽ lực thù địch III Cơ cấu xã hội- giai cấp liên minh giai cấp, tầng lớp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 3.1 Cơ cấu xã hội- giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH nội DUNG của LIÊN MINH GIAI cấp, TẦNG lớp TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM ,