0

KHTN 8 Kì 1

2 10 0
  • KHTN 8 Kì 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:08

ĐỀ KIỂM TRA SỐ I Phần trắc nghiệm (3,0 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ A B, C, D đứng trước phương án chọn Câu1: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2 lội qua dung dịch nước vơi (dư), khí A CO B CO2 C SO2 D CO2 SO2 Câu2: Axit H2SO4 lỗng khơng tác dụng với kim loại sau đây? A Fe B Ag C Mg D Al Câu 3: Trong phản ứng hóa học sau, phản ứng phản ứng trao đổi? t0 t0  SO2 A CaCO3  CaO + CO2 B S + O2  C Fe + 2HCl   FeCl2 + H2 D.FeCl3 + 3NaOH   Fe(OH)3 + 3NaCl Câu 4: Nước clo thường dùng phổ biến để diệt trùng bể bơi Vậy nước clo có thành phần gồm A NaOH H2O B HClO H2O C HCl HClO D NaCl NaOH Câu 5: Hòa tan 3,1 gam Na2O vào nước lít dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu A 0,05 M B 0,1 M C 0,3M D 0,4M Câu 6: Trong oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, Ag2O, Na2O, PbO Có oxit phản ứng với hiđro nhiệt độ cao? A B C D Câu 7: Cho vài giọt dd Phenolphtalein không màu vào dung dịch NaOH Hiện tượng xảy A không tượng B dung dịch chuyển màu xanh C kết tủa trắng D dung dịch chuyển màu hồng Câu 8: Dùng quỳ tím để phân biệt cặp chất sau đây? A dd HCl dd KOH B dd HCl dd H2SO4 C dd Na2SO4 dd NaCl D dd NaOH dd KOH Câu 9: Cho chất sau: FeO (1), KClO3 (2), KMnO4 (3), CaCO3 (4), khơng khí (5), H2O (6) Những chất dùng để điều chế oxi phòng thí nghiệm? A 2, B.5, C 1, D 2, Câu 10: Dãy chất tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH) A SO2 ,HCl, CO2 , CuCl2 B Cu(OH)2, CaO, H2SO4, Al2O3 C CaO, CO, N2O5, ZnSO4 D Cu, Fe2O3, CO2, FeO II Phần tự luận:( 7,0 điểm) Câu (1,25 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau:  FeCl3   Fe(OH)3   Fe2O3   Fe2(SO4)3   FeCl3 Fe  Câu (1,5 điểm) Có lọ đựng dung dịch bị nhãn sau: HCl, NaCl, Na 2SO4, Ca(OH)2 Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất Viết phương trình hố học (nếu có) Câu (2,25 điểm) Hịa tan hồn tồn gam SO3 vào nước thu 200 ml dung dịch X a) Tính nồng độ mol dung dịch X b) Cho 2,8 gam Fe vào 200 ml dung dịch X, khuấy kĩ để phản ứng xảy hồntồn Tính thể tích khí H2 đktc ...Câu 10 : Dãy chất tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH) A SO2 ,HCl, CO2 , CuCl2 B Cu(OH)2, CaO, H2SO4, Al2O3 C CaO, CO, N2O5, ZnSO4 D Cu, Fe2O3, CO2, FeO II Phần tự luận:( 7,0 điểm) Câu (1, 25 điểm)... chuỗi phản ứng hóa học sau:  FeCl3   Fe(OH)3   Fe2O3   Fe2(SO4)3   FeCl3 Fe  Câu (1, 5 điểm) Có lọ đựng dung dịch bị nhãn sau: HCl, NaCl, Na 2SO4, Ca(OH)2 Bằng phương pháp hoá học... Hịa tan hồn tồn gam SO3 vào nước thu 200 ml dung dịch X a) Tính nồng độ mol dung dịch X b) Cho 2 ,8 gam Fe vào 200 ml dung dịch X, khuấy kĩ để phản ứng xảy hồntồn Tính thể tích khí H2 thoát đktc
- Xem thêm -

Xem thêm: KHTN 8 Kì 1 ,