0

Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về “kinh tế tư nhân”

10 1 0
  • Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về “kinh tế tư nhân”

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 09:03

Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin “coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”, nên ngay từ khi đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Kinh tế tư nhân” là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và của nền kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội XII, Đảng ta có bước đột phá trong tư duy, coi “Kinh tế tư nhân” là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo! 68 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ “KINH TẾ TƯ NHÂN” TS Đinh Văn Trọng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng TS Ngô Minh Hiệp Trường THPT Lê Lợi - Gia Lai Tóm tắt: Vận dụng quan điểm V.I.Lênin “coi kinh tế có cấu nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ”, nên từ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Kinh tế tư nhân” phận cấu thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế nhiều thành phần Đến Đại hội XII, Đảng ta có bước đột phá tư duy, coi “Kinh tế tư nhân” động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước Từ khóa: Nhận thức, Đảng Cộng sản Việt nam, Kinh tế tư nhân AWARENESS OF THE VIETNAMESE COMMUNIST PARTY ABOUT "PRIVATE ECONOMY" Abstract: Applying the point of V.I.Lenin "considering the multi-component economy is a feature of the transition period".Therefore, as soon as the time of renovation, the Communist Party of Vietnam considers the "Private Economy" as a component parts of the socialist-oriented market economy and a multi-component economy At the XII Congress, our Party made a breakthrough in thinking, considering "Private economy" as an important motivation in the nation's economic development Keywords: Awareness, The Communist Party of Vietnam, Private economy MỞ ĐẦU Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) Đảng Cộng sản Việt N am coi bước ngoặt thể đổi tư lý luận kinh tế Tại Đại hội, Đảng Cộng sản Việt N am đưa định thực chuyển dịch kinh tế từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp sang hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa; từ kinh tế có thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa sang kinh tế nhiều thành phần, có kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư tư nhân Qua 30 năm đổi mới, nhận thức Đảng Cộng sản Việt N am “Kinh tế tư nhân” quán, thống ngày hoàn thiện sâu sắc Đây sở, điều kiện pháp lý quan trọng để thúc đNy khu vực “Kinh tế tư nhân” Việt N am phát triển, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế quốc dân PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 69 NỘI DUNG Kinh tế tư nhân vai trò kinh tế tư nhân Trước đổi mới, nhận thức phát triển kinh tế, Đảng Cộng sản Việt N am tập trung xây dựng kinh tế độ lên chủ nghĩa xã hội với cấu kinh tế thành phần xã hội chủ nghĩa, gồm hai phận: quốc doanh tập thể, quản lý theo chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp Các thành phần kinh tế cịn lại, có “Kinh tế tư nhân” xem phi xã hội chủ nghĩa, nên quy diện cải tạo loại bỏ, để tiến tới xây dựng kinh tế khiết Do dó, thời kỳ phạm trù “Kinh tế tư nhân” khơng có tồn lý luận đời sống thực tiễn nhân dân Việt N am Bước sang thời kỳ đổi mới, nhận thức “Kinh tế tư nhân” Đảng Cộng sản Việt N am bắt đầu có thay đổi hồn thiện, bổ sung qua cương lĩnh xây dựng đất nước, văn kiện Đại hội Đảng, nghị chuyên đề Trung ương Đảng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo tiến trình phát triển Lịch sử Đảng Cộng sản Việt N am Kinh tế tư nhân Việt N am khu vực kinh tế nằm khu vực kinh tế N hà nước (khơng bao gồm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài), bao gồm kinh tế tư nhân phi tư kinh tế tư nhân hình thức phát triển kinh tế tư nhân tư bản, dựa sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất * Kinh tế tư nhân phi tư bản: loại hình kinh tế khơng có quan hệ người th lao động người lao động làm thuê, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ Kinh tế hộ gia đình nông dân, người kinh doanh buôn bán nhỏ kinh tế tư nhân phi tư Kinh tế tư nhân tư có quan hệ người thuê lao động người lao động làm thuê N gười lao động làm thuê người thuê lao động trả công lao động nhiều hình thức khác dựa vào kết sản xuất, kinh doanh Các doanh nghiệp cá nhân (trong nước hay nước ngồi) góp vốn (cổ phần) thuộc thành phần kinh tế tư nhân Các doanh nghiệp liên doanh nhà nước tư nhân khơng hồn tồn thuộc thành phần kinh tế tư nhân hay kinh tế nhà nước Tuy nhiên, doanh nghiệp mà vốn nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối xếp vào thành phần kinh tế nhà nước, ngược lại doanh nghiệp mà vốn tư nhân chiếm tỷ lệ chi phối xếp vào thành phần kinh tế tư nhân Kinh tế nước ta có nhiều thành phần quy hai thành phần kinh tế tư nhân kinh tế nhà nước * Kinh tế tư nhân hình thức phát triển kinh tế tư nhân tư bản: loại hình kinh tế mà người sản xuất hàng hóa nhỏ phải cạnh tranh với nhau, cạnh tranh dẫn đến tình trạng là: số người kinh doanh có lãi ngày phát triển, mở rộng kinh doanh phải thuê lao động trở thành người thuê lao động; số người kinh doanh thua lỗ phá sản trở thành người lao đông làm thuê N hư vậy, kinh tế tư nhân phi tư hàng ngày, hàng phát triển thành kinh tế tư nhân tư Ở Việt N am, “Kinh tế tư nhân” tồn hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, cơng ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty cổ phần (khơng có có vốn nhà nước 50%) hộ kinh doanh cá thể 70 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM Phát triển “Kinh tế tư nhân” vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa Việt N am, góp phần quan trọng thực thắng lợi nhiệm vụ trung tâm đất nước phát triển kinh tế - xã hội, cơng nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao sức mạnh nội lực đất nước trình hội hội nhập kinh tế quốc tế Sau 30 năm đổi chuyển đổi cấu kinh tế, kinh tế tư nhân Việt N am hồi phục phát triển nhanh chóng, đầy sinh lực với sức bật mạnh mẽ Vai trò kinh tế tư nhân Việt N am thể điểm đáng ý sau: Thứ nhất, “Kinh tế tư nhân” góp phần to lớn vào phát triển kinh tế đất nước Trong năm 2016, khu vực kinh tế tư nhân trở thành nhân tố quan trọng tăng trưởng kinh tế Việt N am Khu vực tư nhân nước chiếm 38,6% GDP, khu vực tư nhân nước ngồi (FDI) đóng góp 18,95% GDP [1, tr.30] Vì vậy, khu vực tư nhân dần khẳng định vị động lực cho kết tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ Việt N am Thứ hai, “Kinh tế tư nhân” góp phần thúc đNy thành lập doanh nghiệp tư nhân N ăm 1999, từ Luật doanh nghiệp đời giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng mạnh với 14.500 doanh nghiệp Đến năm 2016, 110.000 doanh nghiệp đăng ký, số tăng lên 126.800 vào năm 2017 [1, tr.23] Thứ ba, “Kinh tế tư nhân” góp phần giải thách thức lớn Việt N am tình trạng dư thừa lao động q trình tư nhân hóa di cư người lao động từ vùng nông thôn thành thị Các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân nước tạo 5,98 triệu việc làm năm 2010, số tăng lên tới 7,7 triệu người vào năm 2015 Với xu tương tự, số việc làm tạo doanh nghiệp FDI tăng từ 2,1 triệu vào năm 2010 lên đến 3,77 triệu vào năm 2015 Việc làm tạo hộ kinh doanh tăng từ 7,4 triệu lên 7,89 triệu vào năm 2015 Tổng cộng năm 2015 có tới 19,47 triệu người lao động làm việc khu vực kinh tế tư nhân [1, tr.32] Ngoài ra, khu vực “Kinh tế tư nhân” cịn góp phần thúc đNy đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam “kinh tế tư nhân” Trước đổi mới, việc không thừa nhận sản xuất hàng hóa chế thị trường, khơng thừa nhận tồn kinh tế nhiều thành phần, xây dựng kinh tế khép kín lại sai lầm lớn dẫn đến khủng hoảng kinh tế đất nước Trước khó khăn đó, Đảng Cộng sản Việt N am ln tìm tịi, khám phá sách kinh tế phù hợp để thoát khỏi khủng hoảng, khơng kinh tế Hội nghị Bộ Chính trị khóa V, tháng 8/1986 coi bước đột phá trước đổi Hội nghị xác định rõ cấu kinh tế nhiều thành phần gồm “kinh tế quốc doanh”, “kinh tế tập thể”, “kinh tế gia đình”, “tư tư doanh”, công tư hợp danh”, “tiểu sản xuất hàng hoá”, “tư tư nhân”,“kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc” [4, tr 231-235] PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 71 Đến năm 1986, Đại hội VI Đảng Cộng sản việt N am với đường lối đổi toàn diện đất nước đáp yêu cầu thiết yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, xác định nhiệm vụ đổi vấn đề có ý nghĩa sống cịn cách mạng Đảng thẳng thắn thừa nhận “những sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương, sách lớn, sai lầm đạo chiến lược tổ chức thực hiện, đặc biệt sai lầm sách kinh tế, bệnh chủ quan ý chí, lối suy nghĩ hành động giản đơn, nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan” [4, tr 360] Theo đó, đường lối kinh tế, Đảng Cộng sản Việt N am đề sách kinh tế nhiều thành phần, “coi kinh tế có cấu nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ” [4, tr 360] Đại cho rằng: “Cần sửa đổi, bổ sung công bố rộng rãi sách quán thành phần kinh tế, củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm khu vực quốc doanh khu vực tập thể cách tồn diện Theo đó, cần xóa bỏ thành kiến thiên lệch, sử dụng khả thành phần kinh tế khác liên kết chặt chẽ đạo thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa” [5, tr 58] N hư vậy, với nhận thức trên, khu vực “Kinh tế tư nhân” Việt N am thức cơng nhận phận cấu thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế nhiều thành phần Tác động tức thời công nhận sở cho phát triển hộ kinh doanh cá thể vừa nhỏ Việt N am thời điểm (đây hình thức “Kinh tế tư nhân” phát triển rõ nét Việt N am trước có Luật Doanh N ghiệp Tư N hân Luật Cơng Ty thức thơng qua vào năm 1990) Tuy nhiên, thời điểm này, “Kinh tế tư nhân” nói riêng thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa Việt N am nói chung coi thành phần kinh tế phải “cải tạo”, hình thức bước thích hợp, tránh chủ quan nóng vội cần có sách sử dụng cải tạo đắn thành phần kinh tế khác Sau Đại hội lần thứ VI (12/1986), Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) có nhiều Hội nghị tập trung lãnh đạo thực kế hoạch năm lần thứ tư (1986 - 1990), quan trọng Hội nghị lần thứ hai (4/1987) định phương hướng giải vấn đề lưu thông phân phối Hội nghị lần thứ ba (8/1987) định về: "chuyển hoạt động đơn vị kinh tế sở quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đổi quản lý nhà nước kinh tế” Hội nghị lần thứ tư (12/1987) định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ba năm tới phấn đấu ổn định bước quan trọng tình hình kinh tế - xã hội Hội nghị lần thứ năm (6/1988) N ghị Về số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng theo phương hướng Đại hội VI nêu N ghị 16 Bộ Chính trị khóa VI (15/7/1988) N ghị Hội nghị Trung ương khóa VI tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới, quán thực sách kinh tế nhiều thành phần, khẳng định “Kinh tế tư nhân” phát triển không hạn chế địa bàn, quy mô, ngành nghề mà pháp luật không cấm N gày 5/4/1988, Bộ Chính trị khóa VI ban hành N ghị số 10-N Q/TW “Đổi quản lý kinh tế nông nghiệp”, có sách kinh tế cá thể, “Kinh tế tư nhân” N ghị xác định: “Nhà nước công nhận tồn lâu dài tác dụng tích cực kinh tế cá thể, tư nhân 72 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM trình lên chủ nghĩa xã hội; thừa nhận tư cách pháp nhân, bảo đảm bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ trước pháp luật, bảo hộ quyền làm ăn đáng thu nhập hợp pháp hộ cá thể, tư nhân quyền thừa kế sử dụng doanh nghiệp họ; tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho thành phần phát triển trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp mở mang ngành nghề nông thơn Mọi hành vi xâm phạm quyền nói phải xử lý theo pháp luật; định kiến hẹp hòi kinh tế cá thể, tư nhân phải xoá bỏ” [2, tr.11] Hội nghị lần thứ chín (8/1990) bàn số vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách, với tư tưởng đạo kiên thực đổi chế quản lý kinh tế, nêu cao ý thức tiết kiệm xây dựng đất nước ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững kỷ cương, tôn trọng luật pháp hoạt động kinh tế- xã hội Hội nghị lần thứ mười (11/1990) thông qua N ghị Về phương hướng đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1991 Thống quan điểm Bộ Chính trị Khóa VI, Đại hội VII (tháng 6/1991) Đảng Cộng sản Việt N am thể quan điểm rõ ràng việc khuyến khích tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển Đại hội kiểm điểm lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương khoá VI thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000,… Từ tháng 6/1991 đến 6/1996, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII có hội nghị chuyên đề bàn triển khai thực N ghị Đại hội Đến Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa VII (11/1991) bàn vấn đề ổn định phát triển kinh tế - xã hội việc sửa đổi Hiến pháp Hội nghị xác định: “Kinh tế tư nhân” phát triển, đặc biệt lĩnh vực sản xuất, theo quản lý, hướng dẫn Nhà nước người tự kinh doanh theo pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu thu nhập hợp pháp Và “Kinh tế tư nhân” phát triển không hạn chế quy mô địa bàn hoạt động ngành, nghề mà luật pháp không cấm Được tự lựa chọn hình thức kinh doanh, kể liên doanh với nước theo điều kiện luật định” [3, tr.75] Đến Hội nghị lần thứ năm (6/1993) nghiên cứu sâu thực trạng nông nghiệp nông thôn, định chủ trương để đưa nông nghiệp nông thôn tiến nhanh vững Tháng 01/1994 Hà N ội, Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ Đảng thách thức lớn hội lớn N hững thách thức là: nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới; nguy chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nguy nạn tham nhũng tệ quan liêu; nguy “diễn biến hịa bình” lực thù địch Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7/1994) bàn định chủ trương, sách phát triển công nghiệp, công nghệ xây dựng giai cấp công nhân, nhằm đNy tới bước công nghiệp hóa, đại hố đất nước Hội nghị lần thứ tám (1/1995) bàn thảo nghị việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách bước hành nhà nước PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 73 Đại hội Đảng toàn quốc lần VIII (tháng 6/1996) Đảng Cộng sản Việt N am tiếp tục quán, lâu dài sách “Kinh tế tư nhân” nhiều thành phần, khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân nước khai thác tiềm năng, sức đầu tư phát triển; đối xử bình đẳng với thành phần kinh tế trước pháp luật, khơng phân biệt sở hữu hình thức tổ chức kinh doanh, đồng thời cần tạo điều kiện kinh tế pháp lý thuận lợi để nhà kinh doanh tư nhân yên tâm đầu tư làm ăn lâu dài [7] Vị trí, vai trị “Kinh tế tư nhân” tiếp tục nâng tầm Văn kiện Đại hội IX (tháng 01/2001), Đảng khẳng định: “Kinh tế tư nhân” thành phần kinh tế có vị trí quan trọng lâu dài kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khuyến khích phát triển không hạn chế quy mô ngành, nghề, lĩnh vực địa bàn mà pháp luật không cấm Đến năm 2002, N ghị Ban Chấp hành Trung ương V, Khóa IX tiếp tục khẳng định: “Khu vực kinh tế tư nhân phần thiếu kinh tế quốc dân phát triển khu vực tư nhân vấn đề chiến lược phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [1, tr 21] Cùng với việc khẳng định “Kinh tế tư nhân” phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân, N ghị Hội nghị Trung ương khóa IX đưa đánh giá xác đáng đóng góp kinh tế tư nhân: “Kinh tế tư nhân” năm qua đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, huy động nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội đất nước Đồng thời, rõ hạn chế, yếu “Kinh tế tư nhân” nước ta quy mô nhỏ, vốn ít, cơng nghệ sản xuất lạc hậu, trình độ quản lý yếu kém, hiệu sức cạnh tranh yếu, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất… Từ đó, thống đề giải pháp cụ thể nhằm tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi sách, pháp lý tâm lý xã hội để doanh nghiệp tư nhân phát triển rộng rãi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm, không hạn chế quy mô, định hướng ưu tiên N hà nước N hư vậy, từ Đại hội VI đến Đại hội IX nhận thức “Kinh tế tư nhân” Đảng Cộng sản Việt N am có thay đổi rõ nét Từ chỗ coi “Kinh tế tư nhân” thành phần kinh tế sử dụng cần “cải tạo” bước thích hợp sang coi “Kinh tế tư nhân” thành phần kinh tế độc lập, có tiềm phát triển đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước phần thiếu kinh tế quốc dân Đây thay đổi tư “Kinh tế tư nhân” quan trọng, tạo môi trường trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hộ kinh doanh cá thể phát triển thuận lợi Đến Đại hội X (4/2006), Đảng Cộng sản Việt N am rằng: “Trên sở ba chế độ sở hữu (tồn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư tư nhân), kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi… “Kinh tế tư nhân” có vai trị quan trọng, động lực kinh tế” [5, tr.354] N hư vây, lần nhận thức Đảng Cộng sản Việt N am “Kinh tế tư nhân” xác 74 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM định thức với tư cách thành phần kinh tế khuyến khích để phát triển Mặc khác, lần đầu tiên, vấn đề đảng viên “làm kinh tế tư nhân” Đảng Cộng sản Việt N am đưa thức “Văn kiện Đại hội X”, Đảng cho rằng: Đảng viên làm “Kinh tế tư nhân” phải gương mẫu chấp hành pháp luật, sách N hà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng quy định Ban Chấp hành Trung ương Thực tế, vấn đề đặt tranh luận từ năm đầu thập niên 90 kỷ trước, tới Hội nghị Trung ương khóa X thảo luận thông qua “Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân” [8] Tinh thần nhấn mạnh bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định Điều lệ Đảng, nghị quyết, định Đảng quy định pháp luật, chế, sách N hà nước, đồng thời nêu cao tính tiên phong gương mẫu người đảng viên lĩnh vực, để vừa phát huy khả làm kinh tế đảng viên, vừa giữ tư cách, phNm chất đảng viên, giữ vững chất cách mạng Đảng Quy định cho thấy Đảng Cộng sản Việt N am thận trọng mở đường cho đảng viên kinh doanh hợp pháp Cho phép đảng viên làm “Kinh tế tư nhân” huy động, phát huy tiềm người dân, có đội ngũ đảng viên, tạo động lực để thúc đNy phát triển kinh tế - xã hội N hư vậy, Đại hội X, Đảng có khẳng định Đảng “Kinh tế tư nhân” phận cấu thành khơng thể thiếu, có vị trí quan trọng đặc biệt ý nghĩa chiến lược kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời, khuyến khích thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ năm công đổi đất nước Đến Đại hội Đảng XI (1/2011), Đảng Cộng sản Việt N am lần khẳng định rằng: “Khu vực tư nhân động lực quan trọng kinh tế” [1, tr.21] Sự phát triển nhận thức Đảng “Kinh tế tư nhân” Đại hội XII (tháng 12/2016) thức xác nhận: Hồn thiện chế, sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh “Kinh tế tư nhân” hầu hết ngành lĩnh vực kinh tế, trở thành động lực quan trọng kinh tế Điểm đáng quan tâm Đại hội XII so với kỳ Đại hội trước khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát quan điểm Đảng coi “Kinh tế tư nhân” động lực quan trọng kinh tế Đại hội XII nhấn mạnh việc: Hoàn thiện chế, sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh “Kinh tế tư nhân” hầu hết ngành lĩnh vực kinh tế, trở thành động lực quan trọng kinh tế Hồn thiện sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp Khuyến khích hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu tư nhân góp vốn vào tập đồn kinh tế nhà nước Đến năm 2017, N ghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành, tái khẳng định yêu cầu phát triển “Kinh tế tư nhân” trở thành động lực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa N ghị đề mục tiêu triệu doanh nghiệp khu vực tư nhân hoạt động vào năm 2020, triệu vào năm 2030 N ghị hướng tới mục tiêu khu vực “Kinh tế tư nhân” đóng góp 50% cho GDP vào năm 2020, 55% vào năm 2025 60-65% vào năm 2030 N ghị PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 75 khuyến khích việc thức hóa hộ kinh doanh, chuyển đổi thành mơ hình doanh nghiệp đăng ký thức, khuyến khích hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu tư nhân góp vốn vào tập đồn kinh tế nhà nước, có đủ khả tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu [1, tr.21] Đến ngày 3/6/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng N ghị số 10-N Q/TW Phát triển “Kinh tế tư nhân” trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khu vực tư nhân Việt N am tiếp thêm sức mạnh để gánh vác sứ mệnh động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước N hiều cơng trình, dự án quy mô lớn doanh nghiệp tư nhân đầu tư mọc lên, tạo sức bật cho địa phương cho tăng trưởng kinh tế đất nước Vài nhận xét vấn đề đặt N hận thức trình Nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam kinh tế tư nhân bổ sung, gắn với phát triển đường lối đổi Đảng từ năm 1986 (Đại hội VI) đến năm 2016 (Đại hội XII), diễn bước dựa nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, từ yêu cầu thực tiễn cơng đổi mới, bật Đại hội Đảng Qua kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt N am, vị trí, vai trị khu vực “Kinh tế tư nhân” dần Đảng ta khẳng định nhấn mạnh Điều khẳng định, q trình nhận thức Đảng Cộng sản Việt N am “Kinh tế tư nhân” trình phát triển liên tục, quán Điều đáng ý vai trị vị trí “Kinh tế tư nhân” kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế ngày Đảng Cộng sản Việt N am nhận thức rõ đánh giá hơn, xác hơn, xứng tầm Từ việc khẳng định kinh tế có cấu nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ, song nhấn mạnh kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, việc cho phép “Kinh tế tư nhân” phát huy khơng hạn chế Và, trước đóng góp xứng đáng “Kinh tế tư nhân”, vị “Kinh tế tư nhân” khẳng định dứt khoát quan trọng, lâu dài Từ chỗ coi kinh tế N hà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân đến việc xác định “Kinh tế tư nhân” phận hợp thành quan trọng kinh tế “sánh” với thành phần kinh tế khác: “Kinh tế tư nhân” trở thành động lực kinh tế N ghị Trung ương lần thứ 5, khóa XII tiếp tục khẳng định: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể với “Kinh tế tư nhân” nòng cốt để phát triển kinh tế N hờ đó, “Kinh tế tư nhân” ngày đóng góp lớn huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cấu lại kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải vấn đề xã hội N hờ đó, từ năm 1986 đến nay, tỷ trọng GDP khu vực “Kinh tế tư nhân”, bao gồm kinh tế cá thể ln trì ổn định khoảng 39-40% thể vai trò ngày quan trọng kinh tế quốc dân Đặc biệt khu vực doanh nghiệp “Kinh tế tư nhân” cho thấy xu đóng góp ngày tăng tỷ trọng GDP, từ 6.9% năm 2010 lên khoảng 8,2% năm 2017 [6, tr.3] 76 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM Bước đầu hình thành số tập đồn “Kinh tế tư nhân” có quy mơ lớn, hoạt động đa ngành, có khả cạnh tranh tốt thị trường nước quốc tế; đội ngũ doanh nhân ngày lớn mạnh Số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng nhanh với nhiều loại hình đa dạng Đến cuối năm 2017, nước có triệu doanh nghiệp thuộc khu vực “Kinh tế tư nhân” đăng ký Riêng năm 2016, có 110.000 doanh nghiệp đăng ký, số tăng lên 126.800 vào năm 2017 Tỷ lệ doanh nghiệp 1000 người dân tăng lên 10 doanh nghiệp năm 2017 [1, tr 23] Mức độ đóng góp vào tổng sản phNm nước “Kinh tế tư nhân” chiếm tỷ trọng lớn tăng liên tục năm qua Tính đến nay, nước có khoảng 500.000 doanh nghiệp tư nhân hoạt động năm có thêm hàng vạn doanh nghiệp thành lập mới; Thu hút khoảng 51% lực lượng lao động nước tạo khoảng 1,2 triệu việc làm cho người lao động năm, góp phần quan trọng vào trình tái cấu trúc kinh tế, gia tăng thu nhập cho người dân… Q trình thể chế hóa quan điểm, chủ trương Đảng “Kinh tế tư nhân”, N hà nước ban hành luật văn hướng dẫn như: Luật Thuế tài nguyên năm 2009, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, Luật N gân hàng N hà nước Việt N am 2010, Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật Trọng tài thương mại 2010 Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp đời năm 1999 xóa bỏ phân biệt đối xử mặt luật pháp doanh nghiệp tư nhân Việt N am, thay cho hàng loạt luật tồn trước nội dung tập trung hơn, đầy đủ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 xung lực quan trọng tác động tích cực đến phát triển khu vực “Kinh tế tư nhân”… Tuy đạt nhiều thành tựu, song, nhìn chung, khu vực “Kinh tế tư nhân” Việt N am thời gian qua tồn số hạn chế, cần tháo gỡ Thứ nhất, chế, sách khuyến khích “Kinh tế tư nhân” phát triển nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, kinh tế tư nhân chưa đáp ứng vai trò động lực quan trọng kinh tế, có quy mơ nhỏ, chủ yếu kinh tế hộ Thứ hai, trình độ cơng nghệ, quản trị, lực tài chính, chất lượng sản phNm sức cạnh tranh thấp Cơ cấu ngành nghề bất hợp lý, thiếu liên kết với với thành phần kinh tế khác Thứ ba, lực hội nhập kinh tế quốc tế hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tham gia chuỗi giá trị sản xuất khu vực toàn cầu; vi phạm pháp luật cạnh tranh không lành mạnh phổ biến Thứ tư, quyền tự kinh doanh quyền tài sản, tiếp cận hội kinh doanh, nguồn lực xã hội chưa thực bình đẳng so với thành phần kinh tế khác Từ thực tiễn tư nhận thức Đảng Cộng sản Việt N am “Kinh tế tư nhân” cho thấy số kinh nghiệm: Một là: Quá trình nhận thức “Kinh tế tư nhân” trình nhận thức bước từ thấp đến cao, từ đổi phận đến đổi bản; từ đổi mặt đến đổi PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 77 tồn diện Đó đấu tranh gian khổ tư sở tổng kết thực tiễn, kết hợp với vận dụng lý luận, tạo đột phá quan trọng Do vậy, nhân tố, ý tưởng đời quy luật khách quan (đặc biệt xuất phát từ thực tiễn) phải tơn trọng nó, biết lắng nghe, biết chắt lọc, tổng kết, khái quát nâng lên thành lý luận Hai là: Thành công Đảng ta chỗ, kiên trì đổi mới, dám nhìn thẳng vào thật, dám thừa nhận sai lầm, từ bỏ cách nghĩ, cách làm khơng cịn phù hợp; kiên khắc phục tư tưởng bảo thủ, giáo điều Ba là: Trên sở quán triệt quan điểm V.I.Lênin “coi kinh tế có cấu nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ”, sở độc lập tự chủ, sáng tạo, xuất phát từ thực tế Việt N am, đồng thời có tham khảo kinh nghiệm quốc tế cách có chọn lọc; hợp quy luật, thuận lịng người… để đưa sách đường lối “Kinh tế tư nhân” hợp lý KẾT LUẬN Từ lý luận đến thực tiễn vấn đề nghiên cứu cho thấy, “Kinh tế tư nhân” Việt N am có đóng góp quan trọng phát triển kinh tế đất nước Vì từ năm 1986 đến nay, Đảng Cộng sản Việt N am có bước phát triển tư thành phần kinh tế Trong Đại hội VI, “Kinh tế tư nhân” Đảng ta cho phận cấu thành nền kinh tế quốc dân, đến Đại hội X “Kinh tế tư nhân” xem động lực kinh tế với quan điểm cụ thể, đắn phù hợp phát triển “Kinh tế tư nhân”, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư tư nhân Đặc biệt, đến Đại hội XII, vai trò “Kinh tế tư nhân” kinh tế quốc dân Đảng khẳng định động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Duy Bình (2018), Kinh tế tư nhân Việt Nam suất thịnh vượng, Hà N ội Bộ Chính trị, Nghị số 10-NQ/TW ngày tháng năm 1988 việc đổi quản lý kinh tế nông nghiệp Đảng Cộng sản Việt N am (1993), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa VII, N xb Chính trị quốc gia, Hà nội Đảng Cộng sản Việt N am (2006), Văn kiện Đảng tồn tập, tập 47, N xb Chính trị quốc gia, Hà N ội Đảng Cộng sản Việt N am (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc thời kỳ đổi (khóa VI, VII, VIII, IX, X), Phần I, N xb Chính trị quốc gia, Hà N ội Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2018), Phát triển kinh tế tư nhân cấu lại kinh tế điều kiện CMCN 4.0, Hà N ội http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/N ghiencuuTraodoi/2017/45322/Phat-trien-kinh-te-tunhan-o-Viet-N am-Quan-diem-cua.aspx http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution ... thành phần kinh tế khác Từ thực tiễn tư nhận thức Đảng Cộng sản Việt N am “Kinh tế tư nhân” cho thấy số kinh nghiệm: Một là: Quá trình nhận thức “Kinh tế tư nhân” trình nhận thức bước từ thấp... hội Đảng Qua kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt N am, vị trí, vai trị khu vực “Kinh tế tư nhân” dần Đảng ta khẳng định nhấn mạnh Điều khẳng định, q trình nhận thức Đảng Cộng sản Việt N am “Kinh tế tư. .. khu vực kinh tế tư nhân [1, tr.32] Ngoài ra, khu vực “Kinh tế tư nhân” cịn góp phần thúc đNy đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam “kinh tế tư nhân” Trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về “kinh tế tư nhân”,