0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI mác

12 23 0
  • ĐỀ CƯƠNG ôn THI mác

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 23:27

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÁC 1 1 Nội dung hung vấn đề cơ bản của triết học Cách giải quyết vấn đề cơ bản của các trường phái triết học 2 Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa vật chất của Lê nin Định nghĩa vật chất của Lê nin Vật chất là một phạm trù triết học dung để chỉ thực tại khách quan, được đem lại con người trong cảm giác (ý thức), được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác Ý nghĩa phương pháp luận Định nghĩa vật chất của Lê nin đ. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÁC 1 Nội dung vấn đề triết học Cách giải vấn đề trường phái triết học Nội dung ý nghĩa phương pháp luận định nghĩa vật chất Lê-nin - Định nghĩa vật chất Lê-nin: Vật chất phạm trù triết học dung để thực khách quan, đem lại người cảm giác (ý thức), cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không phụ thuộc vào cảm giác - Ý nghĩa phương pháp luận: Định nghĩa vật chất Lê-nin đã: + Giải mặt vấn đề triết học tảng vật biện chứng cách khoa học + Chống lại chủ nghĩa tâm, khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau + Chống lại chủ nghĩa bất khả thi, khẳng định người nhận thức giới + Khắc phục hiểu biết chưa chủ nghĩa ngây thơ siêu hình vật chất Hai hình thức mắc lỗi quy chung riêng, quy vật chất với vật thể + Tạo niềm tin cho nhà khoa học khám phá giới bao la, giới có giới vật chất vận động khơng gian thời gian Khơng có thiên đường hay địa ngục, có mặt đất người tạo dựng Quan điểm vật biện chứng nguồn gốc, chất kết cấu ý thức a Nguồn gốc Ý thức có nguồn gốc: tự nhiên xã hội - Trước hết nguồn gốc tự nhiên, gồm: +Ĩc người bình thường gọi chủ thể nhận thức Thế giới vật chất với tư cách đối tượng khách thể nhận thức Về nguyên tắc khơng có chủ khơng có khách ngược lại + Phản ánh lực phổ biến, tồn dạng vật chất từ đá đến cỏ Năng lực gần giống với cảm giác ý thức người cảm giác - Nguồn gốc xã hội: Lao động ngôn ngữ + Vai trò lao động: Lao động biến vật thành người, biến chi trước vật thành đôi tay khéo léo biết chế tạo công cụ Lao động làm cho vật chất bộc lộ đặc điểm người nhận thức lấy để chinh phục giới Trong lao động, người phát lửa, lửa yếu tố phân biệt người với vật, giúp người nấu chin thức ăn, làm người văn minh vật + Trong lao động, người cảm thấy cần phải nói với ngơn ngữ đời Ngơn ngữ gồm tiếng nói chữ viết Tiếng nói chữ viết phương tiện vật chất để chở ý thức từ óc bên ngồi để làm cho người hiểu +Vai trị ngơn ngữ: Ngơn ngữ có tác dụng truyền đạt kinh nghiệm sản xuất lại cho đời sau, thể tiếp nối mặt tinh thần hệ người thực chết khơng cịn nhắc đến họ Ngồi ngơn ngữ cịn giúp cho người trao đổi tình cảm với nhau, làm người văn minh vật Trong nguồn gốc nguồn gốc xã hội định chất ý thức Tách khỏi môi trường xã hội, người ý thức Người mắc khiếm khuyết ngơn ngữ ý thức phát triển Học thức ý ý phát triển b Bản chất ý thức: - Ý thức hình ảnh chủ quan người giới vật chất Muốn phản ánh vật chất phải làm ý thức người phù hợp với vật chất, không bắt vật chất phụ thuộc vào ý thức - Ý thức vật chất di chuyển vào óc người cải biến lại theo hướng: tích cực tiêu cực - Ý thức phản ánh chủ động sang tạo giới Khi ta chủ động phản ánh có hình ảnh vật, khơng khơng có c Kết cấu ý thức - Theo chiều ngang: Gồm có tình cảm, ý chí, niềm tin, quan trọng tri thức Tri thức yếu tố quan trọng nhất, thiếu tri thức thứ ý thức vô hồn, ý thức trống rỗng Tri thức quan trọng thiếu tri thức lí tưởng người hão huyền, ước mơ vô vọng Muốn có ý thức phải học ( trường học trường đời) - Theo chiều dọc( phần chìm ý thức): Bao gồm: + Tự ý thức: Tự đánh giá để thấy mặt mạnh yếu, điều chỉnh thân cho phù hợp với giới + Tiềm thức:Là ý thức người chìm ẩn tầng sâu não, Có lúc xuất giấc mơ Có giấc mơ phản ánh đúng, nhiều giấc mơ sai, trí có giấc mơ thiên tài Giá trị giấc mơ giải tỏa mong muốn người theo kiểu cầu ước thấy + Vô thức: Là hành động năng, nằm đạo ý thức, hành động khơng thể tránh( đói-ăn, buồn ngủ-ngáp,…) Nội dung ý nghĩa phương pháp luận Nguyên lí mối liên hệ phổ biến phát triển phép biện chứng vật: a Phép biện chứng vật khoa học mối liên hệ phổ biến: - Tính khách quan: mối liên hệ nằm ngồi ý thức người dù người có muốn hay khơng Trên giới khơng có vật tồn mà không liên hệ với vật khác - - Tính phổ biến: + Trong tự nhiên: Các loài liên hệ với theo luật sống, hịa bình, lồi sở cho lồi tồn + Trong xã hội: nước phải liên hệ với nước kia, người phải liên hệ với người kia, đóng cửa tự sát Một số kiện nơi ảnh hưởng đến nơi khác + Trong tư duy: có liên hệ sai, khổ sướng, hạnh phúc đau khổ,… Một số mối liên hệ phổ biến: +MLH bên bên +MLH trực tiếp gián tiếp + MLH tất nhiên ngẫu nhiên +MLH chất không chất Sự phân biệt tương đối, tùy điều kiện cụ thể mà ta xét thuộc mối liên hệ để tránh siêu hình máy móc Ý nghĩa phương pháp luận: + Khi xem xét vật giới, ta cần có quan điểm: quan điểm tồn diện lịch sử cụ thể Quan điểm toàn diện cho phép chống lại quan điểm phiến diện siêu hình thấy mặt mà khơng thấy tồn vật Quan điểm lịch sử cụ thể cho thấy giá trị mối liên hệ phổ biến bối cảnh lịch sử + Vì vật có q nhiều mối liên hệ phổ biến mà người dù cố gắng không quán xuyến hết nên cần ưu tiên mối liên hệ trực tiếp, bên trong, tất nhiên chất Vì mối liên hệ cho kết trực tiếp Tuy nhiên phải quy mối liên hệ khác để tránh quan điểm phiến diện, siêu hình b Phép biện chứng vật khoa học phát triển - Tính khách quan: Nằm ngồi ý muốn người, dù muốn hay khơng vật lên - Tính phổ biến: + Trong tự nhiên: Các loài tuân theo luật chọn lọc tự nhiên, đấu tranh sinh tồn, mạnh yếu thua, thích nghi tồn tại, khơng thích nghi diệt vong + Trong xã hội: Xã hội sau thường phát triển xã hội trước, người đời sau thường phát triển người đời trước vật chất lẫn tinh thần + Trong tư duy: Lớp hệ sau hệ trước âm nhạc, thời trang, tin học, ngoại ngữ, khoa học,… Ý nghĩa phương pháp luận - Khi xem xét vật giới cần có quan điểm + Quan điểm phát triển: cho nhìn lạc quan giới( giới ln q trình lên), quan điểm cho phép chống siêu hình máy móc Quan điểm siêu hình cho thấy phát triển lượng, không cho thấy phát triển chất + Quan điểm lịch sử cụ thể: cho thấy giá trị phát triển bối cảnh lịch sử khơng coi Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập a Nội dung - Khái niệm mặt đối lập: Mỗi vật gồm yếu tố, phận tạo mặt vật Chỉ mặt phát triển thành hướng trái ngược bắt đầu hình thành nên mặt đối lập Cứ mặt đối lập liên hệ với chỉnh thể vật tạo mâu thuẫn Ngồi chỉnh thể mâu thuẫn Mâu thuẫn coi nguồn gốc động lực bên vật + Đặc điểm mâu thuẫn: Tính khách quan: Mâu thuẫn nằm ngồi ý thức người, khơng có sinh vật tồn mà khơng có mâu thuẫn Tính phổ biến tự nhiên: Có mâu thuẫn cực bắc cực nam nam châm, mâu thuẫn cộng trừ, nhân chia,… Trong tư có mâu thuẫn sai, sướng khổ, - Khái niệm thống mặt đối lập: Được hiểu theo nghĩa: + Nghĩa 1: Là liên hệ, nương tựa, rang buộc, cấu kết hữu với đến mức khơng có khơng có kia, mất theo, caí xuất xuất theo( Ví dụ: khơng có sai khơng có đúng) + Nghĩa 2: bao hàm khác biệt tưởng thống thống với - Khái niệm đấu tranh mặt đối lập: Đấu tranh không hiểu đánh nhau, đấu tranh hiểu trừ, gạt bỏ đến phủ định lẫn nhau, đủ điều kiejn chuyển hóa mặt đối lập Có thể mặt chuyển thành mặt kia, mặt biến thành thứ khác - Quan hệ thống đấu tranh: Thống ứng với quan điểm cho đứng im vật chất tương đối, tạm thời Đấu tranh mặt đối lập ứng với quan điểm vận động tuyệt đối, đấu tranh hiểu tuyệt đối diễn vật hết mâu thuẫn Khi chết xảy sinh vật, vật nói chung => khơng cịn lí để tồn hết động lực b Ý nghĩa phương pháp luận: - Quy luật coi quan trọng phép biện chứng vật, hạt nhân phép biện chứng vật, quy luật phạm trù khác biểu cụ thể quy luật - Vì mâu thuẫn nguồn gốc động lực phát triển nhiệm vụ khoa học tìm mâu thuẫn để giải mâu thuẫn, khơng che giấu, bưng bít mâu thuẫn - Trong giải mâu thuẫn cần tránh cực siêu hình: +Tả khuynh: Đối với mâu thuẫn không đối kháng nội nhân dân lại dung bạo lực để giải +Hữu khuynh: Với mâu thuẫn đối kháng địch ta lại dung phương pháp hịa bình để giải Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi a Nội dung - Khái niệm: + Lượng khái niệm tính quy định khách quan vốn có vật, biểu thị số đại lượng, màu sắc đậm hay nhạt, tốc độ nhanh hay chậm,… + Chất khái niệm tính quy định khách quan bên vốn có vật nói lên gì, khác vật khác chỗ Mỗi chất gồm nhiều thuộc tính, thuộc tính chất Chất sinh vật thay đổi thuộc tính thay đổi - Quan hệ biện chứng chất lượng + Lượng chất mặt đối lập vừa thống vừa mâu thuẫn Lượng bên ngoài, thường xuyên biến đổi quy mô, tốc độ, thể trạng, tính chất, sắc thái,… Chất bên trong, ổn định, chậm biến đổi Lượng có biến đổi chưa vượt độ vật vật mà chưa biến đổi thành vật khác Độ nói lên thống nhất, đứng im tương đối vật thời điểm mà chưa biến thành khác.Sau lượng lại tiếp tục biến đổi độ đạt đến điểm nút , diễn nhảy vọt biến đổi chất, chiều thuận quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi Khi chất đời lại quy định cho lượng mới, người ta gọi chiều ngược lại quy luật( chất đổi dẫn đến lượng đổi) Và cách thức phát triển nói chung vật giới( lượng đổi dẫn đến chất đổi ngược lại) + Tính chất quy mơ nhảy vọt chất giới: Có thể chia thành bước nhảy vọt lớn hay nhỏ Bước nhảy vọt lớn biến đổi toàn vật, bước nhảy vọt nhỏ diễn bước đời người Bước nhảy vọt nhanh diễn với tốc độ nhanh biến đổi tất vật Bước nhảy vọt chậm diễn thời gian lâu Trong tự nhiên, vật tích lũy dần lượng dẫn đến biến đổi chất, có q trình người tác động b Ý nghĩa phương pháp luận - Quy luật cách thức phát triển vật giới: lượng đổi dẫn đến chất đổi ngược lại - Quy luật yêu cầu người phải tôn trọng hành dộng quy luật khách quan Nếu trái quy luật người phải trả giá đắt cho hành vi - Trong thực quy luật cần tránh cực siêu hình: + Tả khuynh: Tư tưởng nơn nóng, khơng chịu tích lũy lượng.bắt vật nhảy vọt, liên tục bắt vật đời tồn thời gian ngắn thất bại +Hữu khuynh: Khi vật tích lũy đủ lượng người lại kìm hãm, khơng cho nhảy vọt chất làm thiệt hại nhiều Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật phủ định phủ định a Nội dung Khái niệm phủ định siêu hình: khái niệm phủ định máy móc, người gán ghép máy móc, phủ định trơn, làm vật khơng hội phát triển, cắt ngang phát triển tự nhiên vật cách khơng bình thường - Khái niệm phủ định biện chứng: Là phủ định thay cũ mới, thay cách hợp quy luật - Đặc điểm phủ định biện chứng: + Tính khách quan: Phủ định biện chứng nguyên nhân bên trong, thống mâu thuẫn mặt đối lập bên vật, tốt xấu, cũ dẫn đến sinh vật tự phủ định mà khơng cần ngun nhân bên ngồi + Tính kế thừa: Là đặc điểm quan trọng phủ địh biện chứng Cái đời long cũ, nối liền cũ cách tự nhiên, hợp quy luật, không đứt đoạn Cái lấy nét tích cực, tiến phát triển cũ để gia nhập vào vật mới, đồng thười bỏ tiêu cực, lạc hậu cũ Đó kế thừa có chọn lọc, giữ tốt bỏ xấu vật cũ Trong kế thừa cần tránh: Bê nguyên xi cũ, không chọn lọc Phủ định trơn cũ mà giữ tốt cũ - Chu trình quy luật: Gọi A khẳng định, qua bước phủ định thứ tạo B đối lập với A, B phủ định A giữ lại nét hợp lí A nó(B(a)) Qua bước phủ định thứ tái lập khẳng định ban đầu trình độ cao A(A.b) Kết luận: sau lần phủ định, vật thực chu trình nó: Tái lập tái khẳng định mức cao Như phủ định phủ định tạo thành khẳng định b Ý nghĩa phương pháp luận: - Quy luật xu phát triển nói chung của vật giới, xu thay cho cũ, tiến thay cho lạc hậu cách hợp quy luật theo hướng xã hội ngày văn minh hơn, phát triển Tạo lạc quan cho người, niềm tin vào mới, tiến - Hình ảnh mơ tả quy luật hình xoắn trơn ốc ngày rộng ra, mơ tả hình ảnh phức tạp vật, lặp lại cũ cách cao mà đường thẳng khơng thấy được, vịng trịn thấy lặp lại mà không thấy phát triển Các cặp phạm trù phép biện chứng vật a Cái chung riêng - Khái niệm + Cái chung đặc điểm lặp lại nhiều vật riêng + Cái riêng khái niệm vật, tượng, trình độc lập + Cái đơn có rieengcura mà không lặp lại nơi khác Đây nét độc đáo tạo sắc riêng người làm cho không giống - - - Quan điểm vật biện chứng chung riêng: + Cho chung riêng có thật, chung tồn riếng, khơng có chung nằm riêng + Cái riêng tồn mối liên hệ dẫn đến chung Khơng có riêng tồn độc lập với riêng khác + Cái riêng không gia nhập hết vào chung, chung không bao quát hết riêng Cái riêng toàn bộ, chung phận Cái riêng phong phú chung, chung sâu sắc riêng Cái riêng chung Ý nghĩa phương pháp luận cặp phạm trù: + Vì chung tồn riêng nên áp dụng chung vào riêng cần tránh sai lầm:  Đề cao chung mắc bệnh sách vở, giáo điều, máy móc, lí thuyết suông  Đề cao riêng mắc bệnh cá nhân, địa phương, kinh nghiệm + Lê-nin dạy: Trước bắt tay vào giải việc riêng người phải giải việc chung trước, không chắn thất bại - - - b Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả: Khái niệm + Nguyên nhân tương tác mặt, yếu tố bên vật gây biến đổi + Kết biểu tương tác bên ngồi Mối liên hệ nguyên nhân kết quả: + Nguyên nhân có trước, kết có sau, khơng phải có trước nguyên nhân, mà phải gắn với điều kiện, có trước sản sinh kết điều kiện xác định Thiếu điều kiện khơng thể xác định nguyên nhâ, kết + Nguyên nhân giống điều kiện giống cho kết giống cách tất yếu Nhờ tính tất yếu ta dự kiến việc làm tương lai cách chắn để tránh bị động theo nguyên tắc “nhân nấy”, “ gieo gió gặp bão” + nguyên nhân cho nhiều kết khác kết nhiều nguyên nhân sinh + Kết sau đời tác động tích cực trở lại tới nguyên nhân, người cần tính tốn tác động Ý nghĩa phương pháp luận + Nhiệm vụ khoa học phải tìm nguyên nhân Chỉ có dấu hiệu để phân biệt nguyên nhân nguyên nhân có trước, kết có sau + Muốn có kiện sớm đời cần tạo nguyên nhân điều kiện tương ứng Muốn khơng đời khơng tạo nguyên nhân điều kiện tương ứng + Đối với tượng xã hội ngồi ngun nhân khách quan cịn cần phải có ngun nhân chủ quan với điều kiện tương ứng kết đời c Cặp phạm trù nội dung hình thức Khái niệm + Nội dung tổng hợp tất mặt, yếu tố, phận để tạo vật + Hình thức phương thức liên kết mặt, yếu tố, phận lại, làm cho vật tồn phát triển - Mối liên hệ biện chứng nội dung hình thức + Nội dung hình thức mặt đối lập để tạo nên vật, mối quan hệ nội dung định hình Biểu nội dung ứng với hình thức ấy, nội dung biến đổi hình thức biến đổi theo, nội dung hình thức theo, nội dung đời kéo theo hình thức đời + Nội dung hình thức có thống mật thiết với Nơi dung chchuwstrong hình thức đó, hình thức chứa đựng nội dung đó, khơng có hình thức trống rỗng khơng có hình thức chết + Nội dung bên trong, thường xuyên biến đổi Hình thức bên ngoài, chậm biến đổi Do mâu thuẫn dẫn đến nội dung chứa nhiều hình thức, để phục vụ cho nội dung phát triển, ta cần sử dụng linh hoạt nhiều hình thức khác + hình thức chứa đựng nhiều nội dung - Ý nghĩa phương pháp luận + Để phục vụ cho vật phát triển cần tạo nên thống hài hòa nội dung hình thức, đề cao hai mặt mắc lỗi siêu hình máy móc Đề cao hình thức mắc bệnh hình thức qua loa đại khái, làm cho có, đặc biệt người công chúng, người làm việc nghiêm túc phải ý hài hịa nội dung hình thức, nói đơi với làm, phải làm gương cho người khác noi theo + Nếu đề cao nội dung mà quên hình thức hiệu cơng việc kém, nội dung định hình thức hình thức tác động tích cực trở lại với nội dung làm tăng ưu điểm, giảm bớt nhược điểm nội dung Bản chất nhận thức Quan hệ nhận thức cảm tính nhận thức lí tính.( Tự đọc sách) 10 Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức - Khái niệm thực tiễn: Thực tiễn tồn hoạt động mang tính vật chất khách quan người nhằm tác động đến đối tượng để thỏa mãn nhu cầu người - Các hình thức thực tiễn: có hình thức + Lao động sản xuất: Là hình thức thực tiễn từ nảy sinh hình thức khác, có thực vực đạo, điều Mác nói: “ Trước làm trị, làm pháp luật, làm đạo đức người phải làm ăn, mặc, ở, phương tiện lại Muốn có phải lao động sản xuất Đó chân lí đơn giản để tạo xã hội Khơng có xã hội xây dựng mà khơng có sản xuất + Hoạt động trị- xã hội: Đây coi hình thức cao thực tiễn biến đổi từ hình thức xã hội sang hình thức xã hội khác - + Thực nghiệm khoa học: Đây hình thức đặc biệt thực tiễn với mục đích rút ngắn khoảng thời gian chinh phục giới - Vai trò thực tiễn nhận thức: + Thực tiễn điểm xuất phát nhận thức, hoạt động người xuất phát từ thực tiễn Thực tiễn đề nhiệm vụ, yêu cầu, phương hướng để nhận thức khoa học Khi thực tiễn có nhu cầu, thúc đẩy khoa học phát triển nhanh hang nghìn trường đại học + Theo Ang-ghen, Toán học đời từ nhu cầu thực tiễn( cân, đo, đong, đếm) Khi thực tiễn có nhu cầu cách người đáp ứng nhu cầu điều cho thấy trí tuệ người cao siêu tri thức có tính chất đặc biệt lấy không hết Ngày tri thức trở thành nguồn nguyên liệu đặc biệt kinh tế ( kinh tế tri thức) + Thực tiễn mục đích nhận thức Mọi hoạt động người hướng đến thực tiễn, thỏa mãn nhu cầu, mục đích người Vì người hành động theo lợi ích, đâu có lợi ích có người Thực tiễn trở thành điểm đến mục đích để người hoạt động + Thực tiễn điểm cuối làm nhiệm vụ kiểm tra nhận thức người hay sai Nếu chân lí, niềm tin; sai buộc người phải nhận thức lại từ đầu Tuy nhiên thực tiễn đủ sức kiểm tra chân lí Thực tiễn hoạt động có khả kiểm tra chân lí 11 Sản xuất vật chất phương thức sản xuất vật chất( tham khảo) 12 Nội dung ý nghĩa quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất - Các khái niệm + Lực lượng sản xuất lực lượng mà xã hội dùng để tác động đến đối tượng thỏa mãn nhu cầu người + Quan hệ sản xuất quan hệ người với người sản xuất, biểu quan hệ:  QH việc sở hữu tư liệu sản xuất  QH tổ chức phân công lao động  QH phân phối sản xuất a Nội dung - Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mặt đối lập vừa thống vừa mâu thuẫn Quan hệ sản xuất ví hình thức, lực lượng sản xuất ví nội dung Vì lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất ấy, lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất theo, Lực lượng sản xuất đời quan hệ sản xuất đời theo - Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất định Khi có phù hợp tạo phương thức sản xuất xã hội, lực lượng sản xuất đại diện cho giai cấp lao động, quan hệ sản xuất đại diện cho giai cấp bóc lột Lực lượng sản xuất mặt động, biến đổi thường xuyên, quan hệ sản xuất chậm biến đổi Mâu thuẫn mâu thuẫn giai cấp, muốn giải phải đấu tranh giai cấp, đỉnh cao cách mạng xã hội Cuộc cách mạng xóa bỏ quan hệ, phương thức sản xuất cũ để mở đường cho xã hội lên - Tác động trở lại quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất: theo hướng + Khi QHSX phù hợp với trình độ sản xuất lực lượng lao đơng thúc đẩy xã hội phát triển + Khi QHSX khơng phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất kìm hãm xã hội b Ý nghĩa phương pháp luận - Quy luật biểu quy luật mâu thuẫn xã hội, nguồn gốc động lực bên phát triển loài người Dưới tác động quy luật loài người qua phương thức sản xuất ứng với hình thái kinh tế xã hội: nguyên thủy – chiếm hữu nô lệ - phong kiến – tư chủ nghĩa – xã hội chủ nghĩa trình lịch sử tự nhiên 13 Quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng - Khái niệm + Cơ sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội định Cấu trúc gồm quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư quan hệ sản xuất tồn hình thái mầm mống, đại biểu cho phát triển xã hội tương lai + Kiến trúc thượng tầng toàn tương bên xã hội bao gồm: tư tưởng xã hội, thể chế tương ứng, quan hệ phận kiến trúc thượng tầng dựng lên sở hạ tầng định - Quan hệ CSHT KTTT + CSHT định KTTT, CSHT KTTT ấy, CSHT cũ KTTT cũ theo, CSHT xuất KTTT xuất theo Nếu CSHT có mâu thuẫn, phản ánh lên KTTT KTTT phải tìm cách giải để tránh ổn định xã hội + Tác động trở lại KTTT đến CSHT theo hướng: Nếu cách từ trung ương đưa xuống phản ánh quy luật khách quan có lợi cho dân từ thúc đẩy xã hội Ngược lại sách trái quy luật, khơng có lợi cho dân kìm hãm phát triển xã hội, chí kéo lùi lịch sử - CSHT Việt Nam nay: Chủ trương giải phóng sức lao động, khuyến khích làm giàu pháp luật, tạo sân chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế để giải phóng lực sản xuất - KTTT: Lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế thành mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh - Ý nghĩa phương pháp luận: Nghiên cứu mối quan hệ CSHT KTTT cho ta thấy phải đề phòng khuynh hướng sai lầm : + Tuyệt đối hóa vai trị kinh tế, coi nhẹ vai trò yêu tố tư tưởng, trị, pháp lí 10 + Tuyệt đối hóa vai trị yếu tố trị,tư tưởng, pháp lí, biến yếu tố thành tính thứ so với kinh tế Nghiên cứu mối quan hệ CSHT KTTT cho ta nhìn đắn, đề chiến lược phát triển hài hòa kinh tế trị, đổi kinh tế phải đơi với đổi trị, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm, bước đổi trị Nắm mối quan hệ CSHT KTTT giúp cho hình thành CSHT KTTT xã hội chủ nghĩa diễn theo quy luật mà chủ nghĩa vật lịch sử khái quát 14 Mối quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội - Khái niệm + Tồn xã hội dung để phương tiện sinh hoạt vật chất điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội + Ý thức xã hội dung để phương diện sinh hoạt tinh thần xã hội, nảy sinh từ tồn xã hội phản ánh tồn xã hội giai đoạn phát triển định - Mối quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội + Tồn xã hội định ý thức xã hội Vai trò định tồn xã hội ý thức xã hội thể hiển: tồn xã hội sinh ý thức xã hội, ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội; tồn xã hội ý thức xã hội ấy; mối tồn xã hội biến đổi, phương thức sản xuất biến đổi tư tưởng lý luận xã hội, quan điểm trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, văn học, nghệ thuật v.v sớm muộn thay đổi theo Tồn xã hội định ý thức xã hội, ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội, tư tưởng, quan điểm lý luận xã hội nào, tác phẩm văn học nghệ thuật thiết trực tiếp phản ánh quan hệ kinh tế thời đại, mà xét đến quan hệ kinh tế phản ánh cách hay cách khác vào tư tưởng Bởi ý thức xã hội phát triển có tính độc lập tương đối + Tính độc lập tương đối vai trị ý thức xã hội Tính độc lập tương đối vai trò ý thức xã hội biểu mặt đây: Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội Ý thức xã hội có tính vượt trước tồn xã hội Đó tư tưởng tiến bộ, khoa học Ý thức xã hội có nhiều hình thái khác nhau, chúng có tác động qua lại lẫn trọng phát triển chung + Sự tác động trở lại ý thức xã hội tồn xã hội biểu quan trọng tính độc lập tương đối ý thức xã hội, biểu tập trung vai trò ý thức xã hội tồn xã hội Mức độ ảnh hưởng tư tưởng xã hội phát triển xã hội phụ thuộc vào 11 tính chất mối quan hệ kinh tế mà nảy sinh tư tưởng định; phụ thuộc vào vai trò lịch sử giai cấp giương cao cờ tư tưởng đó; phụ thuộc vào mức độ phản ánh đắn tư tưởng nhu cầu phát triển xã hội, phụ thuộc vào mức độ xâm nhập tư tưởng vào quần chúng đơng đảo 15 Thế cá nhân xã hội, mối quan hệ biện chứng cá nhân xã hội? - Khái niệm + Cá nhân - cá thể người với tư cách sản phẩm phát triển xã hội, chủ thể lao động, quan hệ xã hội nhận thức Phạm trù cá nhân đặc trưng cho người hoàn chỉnh thống khả riêng có người với chức xã hội người thực + Xã hội sản phẩm mối quan hệ người với người Theo nghĩa rộng, xã hội loài người (toàn nhân loại) Theo nghĩa hẹp hệ thống xã hội quốc gia, dân tộc, giai cấp, chủng tộc.v.v… - Mối quan hệ cá nhân người mối quan hệ biện chứng, mang tính tất yếu khách quan, vừa tiền đề, vừa điều kiện cho tồn phát triển xã hội cá nhân Cơ sở mối quan hệ quan hệ lợi ích Như vậy, cá nhân vừa sản phẩm, vừa chủ thể xã hội Sự phát triển cá nhân góp phần thúc đẩy xã hội tiến bộ, phát triển Xã hội phát triển cá nhân lại tiếp nhận ngày nhiều giá trị vật chất tinh thần xã hội đáp ứng Thỏa mãn nhu cầu đáng cá nhân động lực liên kết thành viên xã hội mục đích liên kết Do đó, sở mối quan hệ cá nhân xã hội mối quan hệ lợi ích -+ Xã hội khơng phải tổng số cá nhân độc lập tách rời mà sản phẩm mối quan hệ cá nhân với Sự tồn phát triển người phải nằm mối quan hệ chặt chẽ với người khác, mối quan hệ xã hội Do cá nhân sản phẩm xã hội -+Xã hội môi trường, điều kiện phương tiện để cá nhân phát triển Hoàn cảnh xã hội, quan hệ xã hội tạo nên chất người Tuy nhiên người chủ động trước tác động hồn cảnh tiếp nhận cách có ý thức Do người tác động lại hồn cảnh, cải biến phù hợp với nhu cầu người Vì cá nhân có vai trị thúc đẩy xã hội phát triển -+ Vai trò cá nhân ảnh hưởng tới xã hội tùy thuộc vào trình độ phát triển nhân cách Những cá nhân có nhân cách lớn, tài có trách nhiệm cao xã hội có tác dụng tích cực đến xã hội ngược lại gánh nặng cho xã hội 16 Quan hệ biện chứng lãnh tụ nhân dân? 12 ... chung tồn riêng nên áp dụng chung vào riêng cần tránh sai lầm:  Đề cao chung mắc bệnh sách vở, giáo điều, máy móc, lí thuyết suông  Đề cao riêng mắc bệnh cá nhân, địa phương, kinh nghiệm + Lê-nin... thống hài hòa nội dung hình thức, đề cao hai mặt mắc lỗi siêu hình máy móc Đề cao hình thức mắc bệnh hình thức qua loa đại khái, làm cho có, đặc biệt người công chúng, người làm việc nghiêm túc... liên hệ dẫn đến chung Khơng có riêng tồn độc lập với riêng khác + Cái riêng không gia nhập hết vào chung, chung không bao quát hết riêng Cái riêng toàn bộ, chung phận Cái riêng phong phú chung,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn THI mác,

Từ khóa liên quan