0

Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn SINH học đề 2 tiêu chuẩn (bản word có lời giải)

12 8 0
  • Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022   môn SINH học   đề 2   tiêu chuẩn (bản word có lời giải)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:40

Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 Môn SINH HỌC Đề 2 Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) 81 Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố khoáng thiết yếu ở thực vật? A Bạc B Sắt C Chì D Thủy ngân 82 Động vật nào sau đây có manh tràng phát triển? A Ngựa B Chó C Lợn D Hổ 83 Khi nuôi cấy noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành A cây trồng thuần chủng B các dòng tế bào đơn bội C cây trồng đa bội hữu thụ D cây trồng có bộ NST của 2 loài 84 Trong mô hình hoạt động của. Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) 81 Nguyên tố nguyên tố khoáng thiết yếu thực vật? A Bạc B Sắt C Chì D Thủy ngân 82 Động vật sau có manh tràng phát triển? A Ngựa B Chó C Lợn D Hổ 83 Khi ni cấy nỗn chưa thụ tinh mơi trường nhân tạo mọc thành A trồng chủng B dòng tế bào đơn bội C trồng đa bội hữu thụ D trồng có NST lồi 84 Trong mơ hình hoạt động operon Lac, đột biến xảy gen Z làm ảnh hưởng đến cấu trúc chuỗi polipeptit gen tạo ra? A Gen Z gen A B Gen Z C Gen Z;Y A Gen Z gen Y 85 Dạng đột biến làm tăng số lượng alen gen không làm xuất alen đột biến A gen B tự đa bội C đảo đoạn NST D chuyển đoạn NST 86 Thể đột biến sau hình thành thụ tinh hai giao tử lưỡng bội? A Thể ba B Thể C Thể bốn D Thể tứ bội 87 Đặc điểm gen nhân sinh vật nhân thực A không phân chia cho tế bào B không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến C tồn thành cặp alen D mã hóa cho prơtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể 88 Ở lồi sau đây, giới đực có số NST giới cái? A Ruồi giấm B Gà C Châu chấu D Chim 89 Phép lai sau cho đời có số loại kiểu gen gấp đơi số loại kiểu hình? A Aa × AA B Aa × aa C aa × aa D Aa × Aa 90 Kiểu gen AA kiểu gen Aa quy định kiểu hình, kiểu gen aa quy định kiểu hình khác Hiện tượng gọi A tương tác bổ sung B tương tác cộng gộp C Trội hồn tồn D Trội khơng hồn tồn 91 Trong kĩ thuật chuyển gen người ta sử dụng thể truyền A E.coli B đoạn gen cần chuyển C plasmid D ADN tái tổ hợp 92 Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ xuất phát là: 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa Ở hệ F3, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 0,1 B 0,05 C 0,2 D 0,15 93 Trong tiến hóa, quan tương tự có ý nghĩa phản ánh A tiến hóa phân li B tiến hóa đồng quy C tiến hóa song hành D nguồn gốc chung loài 94 Theo Đacuyn, nguồn nguyên liệu chọn giống tiến hóa A biến dị cá thể B biến dị di truyền C đột biến gen D thường biến 95 Trong điều kiện tự nhiên, dấu hiệu quan trọng để phân biệt loài? A Cách li sinh sản B Cách li địa lí C Cách li sinh thái D Cách li sinh lí – sinh hóa 96 Khoảng giá trị nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí thể sinh vật chưa gây chết gọi A khoảng thuận lợi B giới hạn sinh thái C ổ sinh thái D khoảng chống chịu 97 Dòng lượng hệ sinh thái truyền theo chiều giải phóng vào môi trường dạng A nhiệt B điện C quang D hố 98 Đâu ví dụ chuỗi thức ăn? A Đàn voi vườn bách thú B Đàn cá chép ao C Đàn chim rừng Cúc Phương D Tập hợp cỏ rừng 99 Quần thể sinh vật khơng có đặc trưng sau đây? A Mật độ B Tỉ lệ đực/cái C Tỉ lệ nhóm tuổi D Thành phần lồi 100 Trong chuỗi thức ăn, mắt xích thức ăn A sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ B động vật C sinh vật ăn mùn bã hữu D thực vật động vật bậc thấp 101 Để tìm hiểu q trình hơ hấp thực vật, bạn học sinh bố trí thí nghiệm sau: Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? A Thay nước vôi ống nghiệm dung dịch Na(OH)2 kết thí nghiệm khơng thay đổi B Thí nghiệm chứng minh q trình hơ hấp thực vật thải CO2 C Thí nghiệm chứng minh oxi ngun liệu hơ hấp D Thí nghiệm chứng minh nước sản phẩm nguyên liệu hô hấp 102 Phát biểu sau nói hệ tuần hồn người? A Khi máu từ tim đến quan, máu từ tâm thất trái B Trong hệ dẫn truyền tim, bó His có khả tự phát xung điện C Tĩnh mạch giàu ôxi cung cấp cho tế bào hô hấp D Trong hệ mạch, huyết áp thấp mao mạch 103 Phân tích thành phần loại nucleotit mẫu ADN lấy từ bệnh nhân người ta thấy sau: A = 22%; G = 20%; T= 28% ; X = 30% Kết luận sau đúng? A ADN ADN tế bào người bệnh B ADN sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người C ADN người bệnh bị biến đổi bất thường tác nhân gây bệnh D ADN người bệnh bị lai hóa với ARN 104 Khi nói chế dịch mã, nhận xét sau đúng? A Trong giai đoạn tổng hợp chuỗi polopeptit, nhiều ribơxơm bám vào mạch mARN khuôn trượt theo chiều 3’5’ B Phức hợp tARN - axit amin tiến vào ribôxôm khớp ba đối mã với ba mã tương ứng ADN theo nguyên tắc bổ sung C Khi kết thúc dịch mã, giải phóng chuỗi polipeptit hồn chỉnh D Trình tự axitamin chuỗi polipeptit tương ứng với trình tự ba mARN 105 Một phân tử AND vi khuẩn E coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang mơi trường có N14 tế bào vi khuẩn E coli sau lần nhân đôi tạo phân tử ADN vùng nhân chứa N15? A 30 B C 16 D 32 106 Một gen có 1200 cặp nucleotit số nucleotit loại G chiếm 20% tổng số nucleotit gen Số nucleotit loại T gen A 240 B 360 C 480 D 720 107 Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn với a qui định thân thấp Cho phép lai P Aa x Aa tạo đời F1, số cao F1, chủng có tỉ lệ A B C D 108 Quá trình giảm phân thể có kiểu gen xảy hốn vị gen với tần số 30% Theo lí thuyết, tổng tỉ lệ % loại giao tử sau chiếm 70%? A AB ab B Ab ab C Ab aB D AB aB 109 Nhân tố có vai trị tăng cường phân hóa nội quần thể làm cho quần thể nhanh chóng phân li thành quần thể A Quá trình đột biến B Quá trình giao phối C Quá trình chọn lọc tự nhiên D Các chế cách li 110 Khi nói ổ sinh thái, phát biểu sau sai? A Hai lồi có ổ sinh thái khác khơng cạnh tranh B.Cùng nơi chứa ổ sinh thái C Sự hình thành lồi gắn liền với hình thành ổ sinh thái D Cạnh tranh lồi ngun nhân làm mở rộng ổ sinh thái loài 111 Trong trình phát triển phơi sớm ruồi giấm đực có nhiễm sắc thể AaBbDdXY, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd khơng phân ly Cho phơi phát triển thành thể đột biến, thể đột biến A có ba dịng tế bào gồm dịng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+1 2n-1 B có ba dịng tế bào gồm dịng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+2 2n-2 C có hai dịng tế bào đột biến 2n+2 2n-2 D có hai dịng tế bào đột biến 2n+1 2n-1 112 Ở ruồi giấm, xét cặp gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai cá thể P thu F1 có tỉ lệ kiểu hình giới 4:4:1:1 Theo lý thuyết, ruồi giấm dị hợp cặp gen F1 chiếm tỉ lệ A 25% B 10% C 40% D 20% 113 Ở đậu Hà Lan, cho lai cặp bố mẹ chủng cao, hoa vàng thấp, hoa đỏ thu F1 gồm 100% cao, hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 gồm: 40,5% cao, hoa đỏ; 34,5% thấp, hoa đỏ; 15,75% cao, hoa vàng; 9,25% thấp, hoa vàng Theo lí thuyết, tỉ lệ thấp, hoa đỏ chủng F2 bao nhiêu? Cho biết gen thuộc nhiễm sắc thể thường, diễn biến giảm phân giống trình tạo giao tử đực giao tử A 5,5% B 21,5% C 4.25% D 8,5% 114 Sự khác trình tự axit amin đoạn polipeptit bêta phân tử hemơglơbin số lồi động vật có vú sau: (1) Lợn: -Val – His – Leu – Ser – Ala – Glu – Glu – Lys – Ser (2) Ngựa: -Val – His – Leu – Ser – Gly – Glu – Glu – Lys – Ala – (3) Đười ươi: -Val – His – Leu – Thr – Pro – Glu – Glu – Lys - Ser – Nếu lấy trình tự nuclêơtit đười ươi làm gốc để xếp mức độ gần gũi nguồn gốc trật tự A (3)-(2)-(1) B (2)-(1)-(3) C (1)-(2)-(3) D (3)(1)-(2) 115 Cho lưới thức ăn hệ sinh thái cạn có mối quan hệ dinh dưỡng loài sau: loài cỏ nguồn thức ăn loài sâu loài gà; sâu thức ăn gà; chim sử dụng sâu loài giun đất làm thức ăn, gà thức ăn loài rắn; đại bàng sử dụng gà rắn làm thức ăn Từ mô tả này, bạn học sinh khác rút phát biểu sau (1) Ở hệ sinh thái có 57 chuỗi thức ăn (2) Gà sâu sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) Chim sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi thức ăn (4) Sự phát triển số lượng loài rắn tạo điều kiện cho loài chim phát triển Có phát biểu đúng? A B C D 116 Trong phát biểu sau, có phát biểu nói dòng lượng hệ sinh thái? (1) Vi khuẩn phân giải, nấm số động vật không xương sống đóng vai trị truyền lượng từ chu trình dinh dưỡng vào môi trường vô sinh (2) Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn sử dụng trở lại (3) Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao thức ăn sinh vật sử dụng không dược đồng hóa (4) Thực vật đóng vai trị quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng A B C D 117 Lồi cải bắp có 2n =18 Trên cặp nhiễm sắc thể xét gen có alen Trong phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? I Lồi có 18 loại thể II Ở đột biến thể có 118098 loại kiểu gen III Ở đột biến thể ba có 236196 loại kiểu gen IV Lồi có loại thể A B C D 118 Ở loài thực vật, A qui định thân cao trội hoàn toàn với a qui định thân thấp, B qui định hoa tím trội hồn toàn so với b qui định hoa trắng Khi cho lai phân tích có kiểu gen Aabb thu F1, người ta xử lí F1 cơsisin thấy 80% đạt hiệu suất tứ bội Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen F1 1:1:8:8 III Cho toàn thân cao hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên thu đời có tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ 94,56% IV Cho thân cao hoa trắng F1 tứ bội tự thụ phấn thu đời có tỉ lệ thân thấp hoa trắng 1/36 A B C D 119 Ở quần thể sinh vật ngẫu phối, xét lôcut NST thường, lơcut I có alen, locut II có alen, locut III có alen, locus IV có alen Biết locus I III nằm cặp NST số 3; locus II nằm cặp NST số locus IV nằm cặp nhiễm sắc thể số Trật tự xếp gen NST không thay đổi Số loại giao tử tối đa khác có quần thể bao nhiêu? A 78 B 72 C 24 D 36 120 Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người: Bệnh P hai alen gen quy định; bệnh M hai alen gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Xác suất sinh thứ bị hai bệnh cặp 12 – 13 1/48 (2) Xác định xác kiểu gen người phả hệ (3) Xác suất sinh thứ gái không bị bệnh cặp 12 – 13 5/12 (4) Người số không mang alen quy định bệnh P A B C D HẾT MA TRẬN Mức độ câu hỏi L p Nội dung chương Cơ chế di truyền biến dị Nhậ n biết 84; 85;8 Thôn g hiểu Vận dụng Vậ n dụn g cao 103;1 04 111 117 Tổn g số câu 87;8 8; Quy luật di truyền 89;9 Di truyền học quần thể 105;1 06 107;1 08 113;11 92 Phả hệ Ứng dụng di truyền học 91; 83 Tiến hóa 93;9 118 119 120 109 114 116;11 95 96;9 Sinh thái 98;9 110 100 Chuyển hóa VCNL 1 82 102 81 101 20 10 ĐV Chuyển hóa VCNL TV Tổng 40 81.B 82.A 83.B BẢNG ĐÁP ÁN 84.B 85.B 86.D 91.C 92.B 93.B 94.A 95.A 96.D 97.A 98.B 99.D 100.C 101.B 102.A 103.A 104.D 105.B 106.D 107.A 108.A 109.D 110.B 111.B 112.D 113.A 114.D 115.A 116.B 117.B 118.C 119.B 120.C 87.A 88.C 89.A 90.C HƯỚNG DẪN GIẢI 81 B 82 A Ngựa động vật ăn cỏ manh tràng phát triển 83 B 84 B 85 B 86 D 87 A 88 C Vì châu chấu đực có NST 23; Châu chấu có NST 24 89 A Phép lai Aa × AA cho đời có kiểu gen kiểu hình  A ĐÚNG 90 C 91 C 92 B Ở hệ F3, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = 0,4 = 0,05  B ĐÚNG 93 B 94 A 95 A 96 D 97 A 98 B 99 D 100 C 101 B Thí nghiệm chứng minh q trình hơ hấp thực vật thải CO2 102 A Khi máu từ tim đến quan, máu từ tâm thất trái  A ĐÚNG Trong hệ dẫn truyền tim, nút xoang nhĩ có khả tự phát xung điện  B SAI Động mạch giàu ôxi cung cấp cho tế bào thể hô hấp C SAI Trong hệ mạch, huyết áp thấp tĩnh mạch  D SAI 103 A Phân tích thành phần loại nucleotit mẫu ADN lấy từ bệnh nhân người ta thấy sau: A = 22%; G= 20%; T = 28%; X = 30% Như ta thấy mẫu ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung A-T, G-X => ADN có cấu trúc mạch đơn Vậy mẫu ADN người bệnh  A ĐÚNG 104 D 105 B - Trong phân tử AND ln có phân tử chứa N15 (1 mạch gốc) sau n lần nhân đôi 106 D N= 1200.2=2400  A=T= (50%-20%).N =30%N= 30.2400:100= 720  D ĐÚNG 107 A P: Aa x Aa  1/3AA:2/3Aa  A ĐÚNG 108 A f = 30%  G hoán vị = 15%; G liên kết = 35%  AB + ab = 70%  A ĐÚNG 109 D Đột biến, giao phối không ngẫu nhiên , chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa làm thay đổi vốn gen quần thể Giao phối ngẫu nhiên có vai phát tán đột biến quần thể Các chế cách li tăng cường phân hóa vón gen quần thể nhanh chóng 110 B Cùng nơi ở, có nhiều lồi sinh sống Các lồi có phân hóa ổ sinh thái để tồn 111 B Vì có số tế bào không phân ly Dd, nghĩa tế bào cịn lại ngun phân bình thường nên tạo dịng tế bào 2n bình thường  C; D SAI Xét cặp gen Dd: Các tế bào không phân ly cặp Dd tạo loại dòng tế bào: dòng chứa DDdd (2n+2) dòng chứa O (2n – 2) A SAI; B ĐÚNG 112 D Phép lai cá thể P thu F1 có tỉ lệ kiểu hình giới 4:4:1:1  số kiểu hình giới tăng lên  di truyền giới tính có hốn vị gen ruồi giấm Tần số hoán vị gen = = 20%  Giao tử liên kết =0,1; G hoán vị = 0,4 VÌ F1 cho kiểu hình giới nên ruồi đực P có kiểu gen lặn XabY TH1: Nếu P dị hợp tử ta có XABXab x XabY  ruồi giấm F1 dị hợp kiểu gen chiếm tỉ lệ: 0,4 XAB 0,5Y = 20%  ĐÁP ÁN D TH2: Nếu P dị hợp tử chéo ta có XAbXaB x XabY  ruồi giấm F1 dị hợp kiểu gen chiếm tỉ lệ: 0,1 XAB 0,5Y = 5%  LOẠI 113 A - Ở F2 có: + Cao/thấp = 9:7 → Tương tác gen 9:7 (A-B-: Cây cao; A-bb + aaB- + aabb: Cây thấp) → F1: AaBb × AaBb + Đỏ/vàng = 3:1 → Quy luật phân li (D – hoa đỏ trội hoàn toàn với d – hoa vàng) → F1: Dd × Dd - Vì (9:7)(3:1) = 27:21:9:7 ≠ F1: 40,5%:34,5%:15,75%:9,25% → có hốn vị gen (gen Aa Dd gen Bb Dd cặp nhiễm sắc thể có hốn vị gen) - Tìm tần số hoán vị gen: Cây cao, hoa vàng = A-(B-dd) = 15,75% → B-dd = 0,21 → bd/bd = 0,04 → bd = 0,2 → f = 0,4 - Ta có: F1 tự thụ: Aa Bd/bD (f = 0,4) × Aa Bd/bD (f = 0,4) - Tỉ lệ thấp, đỏ chủng F2: AA bD/bD + aa BD/BD + aa bD/bD = 1/4.0,3.0,3 + 1/4.0,2.0,2 + 1/4.0,3.0,3 = 0,055 (5,5%)  A ĐÚNG 114 D Đười ươi khác lợn aa ; khác ngựa aa  D ĐÚNG 115 A - Ở hệ sinh thái có số chuỗi thức ăn = 3.3.3+2.3+3.2.1+3.2.3=57 1 - Gà sâu sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp  - Chim sinh vật tiêu thụ bậc 3.3.3 = 27 chuỗi thức ăn sai - Sự phát triển số lượng loài rắn tạo điều kiện cho loài chim phát triển  116 B Các phát biểu nói dòng lượng hệ sinh thái: (1), (4) (2) sai dịng lượng khơng tuần hồn (3) sai lượng đồng hóa 117 B phát biểu II III 10 - Loài có 2n = 18  n=9 cặp NST  có loại thể loại thể  I IV SAI - Ở đột biến thể có số kiểu gen cặp thể kiểu gen cặp NST  có cặp có 9.2 loại kiểu gen; số kiểu gen cặp bình thường kiểu gen tổng 38 loại kiểu gen  Ở đột biến thể có 9.2.38 = 118098 loại kiểu gen  II ĐÚNG - Ở đột biến thể ba có số kiểu gen cặp thể kiểu gen cặp NST  có cặp có 9.4 loại kiểu gen; số kiểu gen cặp bình thường kiểu gen tổng 38 loại kiểu gen  Ở đột biến thể có 9.4.38 = 236196 loại kiểu gen  III ĐÚNG 118 C - Khi cho P: Aabb x aabb  F1 có kiểu gen với tỉ lệ kiểu gen 1/10 Aabb: 1/10aabb:2/5AAaabbbb:2/5aaaabbbb  I ĐÚNG; II SAI - Cho tồn thân cao hoa trắng F1 có tỉ lệ giao tử 0,1Ab:0,1ab:2/15AAbb:8/15Aabb:2/15 aabb giao phấn ngẫu nhiên thu đời có tỉ lệ kiểu hình cao trắng = 1- 0,1.0,1-2/15.2/15- 0,1.2/15.2 = 0,9456  III ĐÚNG - Cho thân cao hoa trắng F1 tứ bội tự thụ phấn AAaabbbb x AAaabbbb  giao tử với tỉ lệ 1/6AAbb:4/6 thu đời có tỉ lệ thân thấp hoa trắng 1/6AAbb: 1/36 119 B Xét locut NST thường: Locut I có alen , locut III có alen nằm cặp NST số ( trật tự săp xếp gen NST không thay đổi) → số loại NST : 2× = → tạo tối đa : loại giao tử Locut II có alen → tạo loại giao tử Locut IV có alen → tạo loại giao tử Số loại giao tử tối đa khác có quần thể là: 8× 3× = 72 B ĐÚNG 120 C Có phát biểu đúng, (1) (3) - Cặp vợ chồng số – không bị bệnh P sinh gái số 11 bị bệnh P → Bệnh P gen lặn nằm NST thường quy định - Xét bệnh P: + Quy ước: A quy định bình thường, a quy định bị bệnh → + Người số 12 có chị bị bệnh, bố mẹ bình thường Xác suất kiểu gen người số 12 → 1/3AA : 2/3Aa 2/3A : 1/3a → + Người số 13 có mẹ bị bệnh, em bị bệnh Người số 13 có KG Aa → P = 1/ ×1/ = 1/ Xác suất sinh bị bệnh 11 - Xét bệnh M: Quy ước: M quy định bình thường, m quy định bị bệnh X B Y + Người số 12 trai bình thường nên có KG + Người số 13 có ơng ngoại bị bệnh nên có xác suất KG / 2X B X B :1/ 2X B X b → / 4X B :1/ 4X b → Xác suất sinh gái không bị bệnh Xác suất sinh bị bệnh Như vậy, ta có: M = 1/ M = 1/ ×1/ = 1/ - Xác suất sinh đứa thứ bị hai bệnh = 1/ ×1/ = 1/ 48 → ( 1) 1/ × / = /12 → ( 3) - Xác suất sinh đứa thứ gái không bị bệnh: - Trong phả hệ này, xác định xác kiểu gen người (gồm 4, 6, 7, 8, 9, → 11) (2) sai → - Người số có kiểu gen AaXbY (4) sai 12 ... biến A có ba dịng tế bào gồm dịng bình thường 2n hai dịng đột biến 2n+1 2n-1 B có ba dịng tế bào gồm dịng bình thường 2n hai dịng đột biến 2n +2 2n -2 C có hai dịng tế bào đột biến 2n +2 2n -2 D có hai... này, bạn học sinh khác rút phát biểu sau (1) Ở hệ sinh thái có 57 chuỗi thức ăn (2) Gà sâu sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) Chim sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi thức ăn (4) Sự phát triển số... = 22 %; G= 20 %; T = 28 %; X = 30% Như ta thấy mẫu ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung A-T, G-X => ADN có cấu trúc mạch đơn Vậy mẫu ADN người bệnh  A ĐÚNG 104 D 105 B - Trong phân tử AND ln có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn SINH học đề 2 tiêu chuẩn (bản word có lời giải),