0

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

118 3 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:27

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HOÀNG THÀNH SƠN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HOÀNG THÀNH SƠN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các thông tin luận văn thu thập, tìm hiểu, phân tích phản ánh cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Trong luận văn có sử dụng tài liệu, số liệu báo cáo tình hình triển khai dự án Công Nghệ Thông Tin Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam giáo trình, tài liệu liên quan trình học tập, nghiên cứu khóa 21, cao học, quản lý kinh tế - Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Học viên Hồng Thành Sơn LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy hướng dẫn TS Nguyễn Đức Trung tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi vê chun môn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo khoa Kinh tế trị phịng Đào Tạo, trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Trung tâm công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cung cấp số liệu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ trình thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Hoàng Thành Sơn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN .4 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .4 1.2 Khái niệm quản lý dự án 1.2.1 Khái niệm dự án 1.2.2 Các thuộc tính dự án 1.2.3 Dự án công nghệ thông tin 1.2.4 Khái niệm quản lý dự án 10 1.2.5 Đặc điểm quản lý dự án công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng 10 1.2.6 Mục tiêu quản lý dự án 12 1.3 Các giai đoạn bên tham gia dự án 12 1.3.1 Các giai đoạn dự án 12 1.3.2 Các bên tham gia Dự Án 16 1.4 Các tiêu chí đánh giá quản lý dự án cơng nghệ thông tin ngân hàng thương mại 18 1.4.1 Thứ tuân thủ quy trình kế hoạch thực dự án 18 1.4.2 Thứ hai việc hoàn thành mục tiêu dự án .18 1.4.3 Thứ ba hiệu sử dụng nguồn lực dự án 18 1.4.4 Thứ tư lực cán chủ chốt dự án 19 1.4.5 Thứ năm chi phí thực dự án 19 1.4.6 Thứ sáu mức độ hài lòng khách hàng 19 1.4.7 Thứ bảy phối hợp phận dự án 19 1.5 Các Nhân tố ảnh hưởng kỹ cần có Quản Lý Dự Án 20 1.5.1 Quản lý vĩ mô 20 1.5.2 Quản lý vi mô hoạt động dự án .20 1.5.3 Các kiến thức, kỹ cần thiết quản lý dự án .22 1.6 Các lĩnh vựcquản lý dự án công nghệ thông tin .23 1.6.1 Quản lý phạm vi .23 1.6.2 Quản lý thời gian 29 1.6.3 Quản lý chi phí 38 1.6.4 Quản lý chất lượng 42 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp 48 2.2 Phương pháp điều tra khảo sát 49 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM .52 3.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam .52 3.1.1 Lịch sử phát triển .52 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 53 3.1.3 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 54 3.2 Thực trạng công tác quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 55 3.2.1 Tổng quan quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 55 3.2.2 Phân tích thực trạng quản lý dự án công nghệ thông tin Vietinbank 66 3.2.3 Đánh giá chung công tác quản lý dự án Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam .95 CHƢƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 98 4.1 Định hướng phát triển công nghệ thông tincủa ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 98 4.1.1 Định hướng phát triển công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 98 4.1.2 Định hướng công tác quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 99 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 99 4.2.1 Giải phải chung hồn thiện cơng tác quản lý dự án 100 4.2.2 Giải pháp hoàn thiệnquản lý phạm vi 101 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý thời gian 102 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi phí .103 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng .103 4.2.6 Giải pháp hoàn thiện kiểm tra, giám sát dự án CNTT 104 4.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 104 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNTT Công nghệ thông tin QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TTCNTT Trung tâm công nghệ thông tin Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CAM Centre Application Management - Quản lý ứng dụng tập trung ECM Enterprise Content Management - Quản lý nội dung doanh nghiệp EDW Enterprise Datawarehouse – Kho liệu doanh nghiệp ERP Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 10 ESM Enterprise Security Management - Quản lý bảo mật doanh nghiệp 11 LOS Loan Original System - Hệ thống khởi tạo khoản vay 12 PM Project Manager – Cán quản lý dự án 13 PBS Product Break-down Structure - Cấu trúc phân rã sản phẩm 14 SDLC System Development Life Cycle – Vòng đời phát triển hệ thống 15 SOA Service Orient Architecture - Kiến trúc hướng dịch vụ 16 WBS Work Break-down Structure - Cấu trúc phân rã công việc i DANH MỤC BẢNG BIỂU Stt Bảng Nội dung Bảng 1.1 Chi phí thời gian Lập trình viên Bảng 1.2 Bảng 1.3 Ảnh hưởng môi trường tới ước lượng thời gian Bảng 1.4 Bảng 3.1 Số lượng yêu cầu phạm vi dự án Chi phí thời gian Lập trình viên (Điều tra IBM) Ảnh hưởng số năm kinh nghiệm tới ước lượng thời gian ii Trang 26 26 27 27 73 DANH MỤC HÌNH VẼ Stt Hình Hình 1.1 Cấu trúc bảng kê cơng việc chi tiết 21 Hình 2.1 Các bước thực phương pháp phân tích tổng hợp 42 Hình 2.2 Các bước thực nghiên cứu định tính 43 Hình 3.1 Hình 3.1 Mơ hình quản trị Vietinbank 47 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức máy điều hành Vietinbank 48 Hình 3.3 Mơ hình khối Cơng Nghệ Thơng Tin Vietinbank 49 Hình 3.4 Mơ hình quản lý dự án Vietinbank 51 Hình 3.5 Lịch trình triển khai dự án trọng điểm CNTT Hình 3.6 Quy trình định nghĩa dự án Vietinbank 62 10 Hình 3.7 Quy trình lập kế hoạch dự án Vietinbank 63 11 Hình 3.8 Quy trình quản lý sản phẩm Vietinbank 69 12 Hình 3.9 Quy trình quản lý thay đổi Vietinbank 71 13 Hình 3.10 Lịch trình dự án Ngân hàng lõi (file Microsoft Project) 77 14 Hình 3.11 Quy trình quản lý chất lượng Vietinbank 83 15 Hình 3.12 Quy trình quản lý kiểm thử Vietinbank 85 Nội dung Vietinbank giai đoạn 2011 - 2015 iii Trang 59 b) Về mặt triển khai thực tiễn: Với quy trình hỗ trợ cho cơng tác quản lý chất lượng trên, dự án CNTT triển khai thành công đảm bảo chất lượng mức độ phù hợp Tuy nhiên phân tích trên, Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam, yếu tố cấu thành nên phạm vi dự án, yếu tố chất lượng xác định yếu tố phải chịu điều chỉnh nhiều để đảm bảo cho yếu tố thời gian chi phí hồn thành theo kế hoạch đề Trong số dự án, chất lượng sản phẩm bàn giao chưa đạt cán kiểm thử thành viên liên quan đến việc đảm bảo chất lượng buộc phải chấp nhận kết dự án đảm bảo yêu cầu thời gian, chi phí Đối với việc đảm bảo chất lượng dự án sau triển khai, Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam có kênh hỗ trợ dịch vụ CNTT, tất yêu cầu, lỗi phát sinh trình vận hành hệ thống gửi tới kênh gán cho nhóm hỗ trợ phù hợp để hỗ trợ kịp thời cho nghiệp vụ đồng thời đưa cảnh báo trường hợp việc hỗ trợ bị chậm Tuy nhiên công tác đánh giá chất lượng, hiệu sản phẩm dự án sau triển khai thiếu Việc dẫn đến tình trạng dự án báo cáo hoàn thành tiến độ đạt mục tiêu chi phí, nhiên sản phẩm q trình vận hành không đạt yêu cầu chất lượng không báo cáo cụ thể để lãnh đạo nắm tình hình chất lượng thực tế có nhìn xác dự án 3.2.2.5 Thực trạng kiểm tra giám sát dự án cơng nghệ thơng tin Vietinbank Trong q trình triển khai dự án từ lên kế hoạch thực cán Quản lý dự án kiểm tra định kỳ hàng ngày Chức lên kế hoạch giám sát kế hoạch chức nhóm quản lý dự 94 án trực thuộc dự án Bên cạnh để đảm bảo xử lý kịp thời vấn đề phát sinh trình triển khai dự án, hàng tuần dự án thực họp giao ban chủ trì giám đốc dự án Trong họp giao ban, tất vấn đề phát sinh nêu lên để rà soát đánh giá đảm bảo dự án đạt tiến độ, hạn chế phát sinh chi phí đảm bảo việc tuân thủ chất lượng dự án chất lượng quản trị dự án Việc giám sát báo cáo với cấp có thẩm quyền thực trực tiếp khơng cần thơng qua họp tuần nhóm quản lý dự án giám đốc ban dự án, việc giúp giám đốc dự án có đủ thơng tin để điều phối kịp thời vấn đề phát sinh.Tuy nhiên, thời điểm Vietinbank chưa có quy trình cụ thể để thực kiểm tra công tác quản lý dự án CNTT, việc kiểm tra hoàn toàn kiểm tra nội dự án Ban dự án phụ trách, chưa có phận độc lập với dự án chuyên trách việc kiểm tra tuân thủ quy trình quản lý dự án Việc dẫn tới việc báo cáo cho Ban lãnh đạo Vietinbank khơng phản ánh đầy đủ thực trạng dự án từ dẫn tới rủi ro khơng lường trước 3.2.3 Đánh giá chung công tác quản lý dự án Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Với yếu tố sống cịn việc đại hố hệ thống CNTT để xây dựng hệ thống Ngân hàng đại đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nước khu vực, Ban Lãnh Đạo Vietinbank quan tâm, sát đạo Trung tâm CNTT nỗ lực đẩy mạnh, triển khai thành công dự án chiến lược CNTT nói chung dự án CNTT nói riêng Với quan tâm Ban Lãnh Đạo với nỗ lực thành viên phòng Quản Lý Dự Án, Vietinbank xây dựng ban hành quy trình Quản Lý Dự Án với tương đối đầy đủ lĩnh vực Quản Lý Dự Án làm sở tham chiếu cho việc quản lý, triển khai, thực tất dự án CNTT ngân 95 hàng TMCP Công Thương Việt Nam Các quy trình phù hợp với lý thuyết quản lý dự án CNTT Về tuân thủ quy trình kế hoạch dự án: 16/16 dự án chiến lược CNTT có đầy đủ kế hoạch dự án hoàn chỉnh nằm tổng thể chiến lược CNTT Vietinbank 16/16 dự án có nhóm quản lý dự án chuyên trách nên lịch trình dự án theo dõi giám sát đầy đủ báo cáo thông suốt cho Ban dự án Về kế hoạch dự án lập cách đầy đủ với lộ trình trọng yếu mốc quan trọng Tuy nhiên số dự án kho liệu doanh nghiệp, hệ thống thông tin quản lý, … mốc thời gian chưa tuân thủ đầy đủ phụ thuộc vào dự án triển khai song song dự án ngân hàng lõi Về việc hoàn thành mục tiêu dự án, 12/12 dự án triển khai thành cơng thơng báo hồn thành mục tiêu thời gian đề ban đầu có dự án dự án ngân quỹ dự án quản lý rủi ro tín dụng hồn thành vượt tiến độ Ở thời điểm triển khai, 12/12 dự án báo cáo hoàn thành mục tiêu chất lượng dự án Về hiệu sử dụng nguồn lực dự án, với dự án với quy mô lớn dự án ngân hàng lõi có 384 thành viên, dự án kho liệu doanh nghiệp 122 thành viên … quyền tự chủ việc đánh giá cán trưng tập 100%, điều khuyến khích động viên tinh thần làm việc cán tham gia dự án Tuy nhiên Vietinbank chưa có chế cụ thể để đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực dự án phối hợp phận nội dự án Về chi phí thực dự án, 12/12 dự án triển khai không bị vượt chi phí so với phần cơng việc theo kế hoạch, nhiên có thay đổi phạm vi dự án mà số dự án phải trình phê duyệt ban lãnh đạo Vietinbank để cấp thêm chi phí để hồn thành 96 Về hài lòng khách hàng, dự án dùng để phục vụ nghiệp vụ ngân hàng nên xét dự án triển khai với đối tượng khách hàng nghiệp vụ, số dự án sau triển khai thành cơng nhận hài lịng lớn từ nghiệp vụ dự án Ngân quỹ, dự án khởi tạo khoản vay, số dự án vấp phải phản hồi tiêu cực từ phía nghiệp vụ dự án MIS (tốc độ hiển thị báo cáo bị chậm, thời gian lưu trữ ngắn không đồng đều), nhiên đánh giá hoàn toàn mang tính chất định tính Vietinbank chưa có kênh tiếp nhận phản hồi cụ thể từ nghiệp vụ để nắm phản hồi nghiệp vụ có điều chỉnh phù hợp Tóm lại trình thực tiễn triển khai dự án CNTT Vietinbank, bên cạnh kết tích cực đạt được,vẫn tồn tại, hạn chế tác động yếu tố chủ quan khách quan Để khắc phục được tồn tại, hạn chế tiếp tục phát huy mặt tích cực đạt đòi hỏi nỗ lực lớn cán Vietinbank những giải pháp, định hướng Ban Lãnh Đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đề 97 CHƢƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM 4.1 Định hƣớng phát triển cơng nghệ thông tincủa ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 4.1.1 Định hướng phát triển công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Trong giai đoạn 2015 – 2020, định hướng phát triển Công Nghệ Thông Tin Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sau Thứ nhất,phát triển ứng dụng, thúc đẩy kênh phân phối đưa Mobile Banking trở thành kênh ngân hàng tương lai; tăng cường khai thác thông tin khách hàng qua hệ thống mạng xã hội, mở rộng thực cơng nghệ hóa, số hóa chi nhánh Thứ hai,chú trọng phát triển ứng dụng quản lý thông tin khách hàng, thúc đẩy quản lý quan hệ khách hàng bán chéo, phân khúc giá phí dịch vụ theo nhóm khách hàng, thu thập thông tin khách hàng qua mạng xã hội Thứ ba,đẩy mạnh hiệu xử lý nghiệp vụ thông qua việc đẩy mạnh khả toán, cung cấp chức toán lĩnh vực Cùng với cung cấp cơng cụ để tối ưu hóa, tăng suất lao động khối nghiệp vụ, tích hợp hệ thống ERP với thơng tin khách hàng Thứ tư,tận dụng chức ngân hàng lõi để cung cấp gói sản phẩm, linh hoạt sách phí, đầu tư thêm hệ thống quản lý dòng tiền, sản phẩm chuỗi cung cấp, chuỗi sản xuất, xử lý nợ… Thứ năm,nâng cao hiệu quản lý thông tin kiểm soát dựa vào Kho liệu doanh nghiệp xây dựng để thực phân tích thơng tin Thực quản lý sở liệu rủi ro đánh giá rủi ro theo Basel II, định hướng quản lý tài thơng tin tập đồn 98 Thứ sáu,định hướng quy hoạch hạ tầng theo hướng ảo hóa máy tính cá nhân, áp dụng cơng nghệ lưu trữ đám mây, mở rộng phạm vi cung cấp hạ tầng cho công ty con, tăng cường đầu tư an tồn bảo mật thơng tin Thứ bảy,đảm bảo quản trị vận hành hệ thống CNTT thơng suốt, an tồn bảo mật, đáp ứng yêu cầu kinh doanh Thứ tám,hoàn thành triển khai dự án Chiến lược CNTT đầu năm 2016, đảm bảo chuyển đổi an toàn, tiếp quản làm chủ hệ thống Đặc biệt dự án trọng điểm: Thay Core Banking Kho liệu doanh nghiệp Với định hướng phát triển Cơng Nghệ Thơng Tin địi hỏi việc Quản lý dự án CNTT phải tiếp tục hồn thiện để triển khai thành cơng dự án CNTT đáp ứng kỳ vọng Ban Lãnh Đạo Vietinbank 4.1.2 Định hướng công tác quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Đối với công tác Quản lý dự án Vietinbank, Ban lãnh đạo Trung tâm CNTT có định hướng sau: Thứ nhất, đẩy mạnh hoạt động ban Cải Tiến Quy Trình CMMI, ban CMMI hoạt động tích cực nhằm đánh giá đầy đủ trạng đưa lộ trình, định hướng thích hợp để đề xuất với Ban Lãnh Đạo NHTMCP Công Thương Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công Nghệ Thông Tin nói chung Quản Lý Dự Án nói riêng Thứ hai, tiếp tục chuẩn hố, hồn thiện quy trình, tuân thủ chức hoạt động không cho dự án mà cho hoạt động các phịng ban TTCNTT 4.2 Một số giải pháp hồn thiện công tác quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Trên sở lý thuyết Quản lý dự án CNTT với thực trạng công tác Quản lý dự án Vietinbank, định hướng chiến lược CNTT, định hướng 99 công tác quản lý dự án Vietinbank, luận văn đề xuất số giải phải để hồn thiện cơng tác Quản Lý Dự Án Vietinbank sau 4.2.1 Giải phải chung hồn thiện cơng tác quản lý dự án Một số giải pháp chung hồn thiện cơng tác quản lý dự án Vietinbank: Thứ nhất,rà soát đánh giá tổng thể hiệu dự án công nghệ thông tin thực giai đoạn 2011-2015 để từ có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế Những dự án đem lại hiệu thực tế cao cần khen thưởng, động viên, dự án chi phí cao thực tế đem lại hiệu thấp cần rà soát kỹ lưỡng để rút học kinh nghiệm việc triển khai dự án sau Thứ hai, xây dựng kiến trúc tổng thể CNTT Vietinbank nhằm tận dụng tối đa hiệu dự án CNTT đem lại Mạnh dạn loại bỏ hệ thống không cần thiết lạc hậu để tránh lãng phí nguồn lực trì tích hợp tương thích với hệ thống Thứ ba, đạo phòng, ban, khối nghiệp vụ hệ thống phối hợp chặt chẽ với khối Công Nghệ Thông Tin việc triển khai dự án Công Nghệ Thông Tin nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực tế dự án Đưa việc tham gia triển khai dự án CNTT thành tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phòng ban liên quan Thứ tư, tăng cường đào tạo, truyền thông cho cán dự án kiến thức quy trình Quản Lý Dự Án, tăng cường đào tạo Công Nghệ kiến thức nghiệp vụ, văn sách Nhà nước Vietinbankcó liên quan tới dự án nhằm đáp ứng yêu cầu trình khởi tạo, triển khai dự án Thứ năm, việc trưng tập thành viên dự án từ phòng ban nghiệp vụ cần diễn đồng bộ, phù hợp với mức độ cơng việc, có chế đánh giá 100 khen thưởng riêng đặc thù dành cho cán dự án để đảm bảo chất lượng nhân mức độ tập trung tham gia dự án Đồng thời cần đảm bảo tính ổn định cấu tổ chức nhân dự án Những nhân tham gia xây dựng phạm vi dự án cần tham gia dự án từ bắt đầu đến lúc kết thúc để đảm bảo tất yêu cầu dự án đáp ứng đầy đủ Thứ sáu, sát nhập chức danh Giám Đốc Dự Án Quản Lý Dự Án, để đảm bảo người Giám Đốc Dự Án vừa có kiến thức chun mơn Quản Lý Dự Án, vừa có thực quyền đánh giá, định nhóm chun mơn, kỹ thuật nghiệp vụ từ hồn thiện cơng tác Quản lý dự án Bên cạnh hạn chế tối đa việc đưa thành viên cấp cao Ngân hàng (Ban điều hành, Hội Đồng Quản Trị) vào chức danh Giám Đốc dự án để đảm bảo tính sát thường trực Giám Đốc Dự Án Thứ bảy, thực ký kết bảo lãnh hợp đồng nhà thầu tham gia triển khai dự án để đảm bảo chế tài xử phạt trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chi phí chất lượng, sử dụng tiền đặt cọc thay hợp đồng bảo lãnh Thứ tám, yếu tố cấu thành tam giác CNTT (chi phí, thời gian, chất lượng) cần tập trung trọng vào yếu tố chất lượng thay hai yếu tố thời gian chi phí, chất lượng dự án giá trị sử dụng sau người dùng cuối mục đích sở việc hình thành dự án Vì cần đẩy mạnh, kiểm sốt chặt chẽ vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng Thứ chín, xây dựng hệ thống sở liệu triển khai dự án CNTT Vietinbank để quản lý dự án tiện tra cứu thông tin phục vụ cho dự án sau 4.2.2 Giải pháp hoàn thiệnquản lý phạm vi Một số giải pháp hoàn thiện quản lý phạm vi Vietinbank: Thứ nhất, tăng cường đạo tào công nghệ cho đội nghiệp vụ, thành viên ban dự án thực việc xây dựng tài liệu phạm vi dự án Do phạm 101 vi dự án CNTT phụ thuộc nhiều vào yếu tố nghiệp vụ nên với việc tăng cường hiểu biết công nghệ cho thành viên nhóm nghiệp vụ, việc thiết lập tài liệu phạm vi yêu cầu xác Thứ hai, đẩy mạnh rà soát thực kỹ càng, chi tiết công tác chấm thầu chứng minh lực nhà thầu Chú trọng vấn đề nhân tham gia chấm thầu, lựa chọn người có chun mơn, lực, có tâm có tầm để đảm bảo chất lượng công tác chấm thầu Các điều khoản hợp đồng cần làm rõ sở để nghiệm thu sản phẩm, đặc biệt ý đến nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu cấu thành sản phẩm (Ví dụ hệ thống máy tính Dell nguồn gốc xuất xứ Malaysia khác với nguồn gốc Trung Quốc) Thứ ba, xây dựng khung tiêu chí bổ sung vào tài liệu Định nghĩa dự án để hỗ trợ cho Quản Lý Dự Án trường hợp chủ động ký kết chấp thuận xử phạt nhà thầu việc thay đổi phạm vi dự án, trường hợp cần phải trình cấp (BLD Vietinbank) phê duyệt, tránh tình trạng thay đổi phạm vi phải trình lên cấp phê duyệt gây chậm trễ tiến độ dự án 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý thời gian Thứ nhất, hồn thiện quy trình quản lý thời gian theo hướng rõ phương pháp ước lượng thời gian sử dụng cho đặc thù loại dự án Thứ hai, tăng cường mối liên hệ nhóm nghiệp vụ, nhóm kỹ thuật phận Quản lý dự án để lên kế hoạch tiến độ chuẩn xác Thứ ba, xây dựng tiêu chuẩn xử lý trường hợp dự án bị chậm tiến độ từ Định nghĩa dự án để có hướng xử lý phù hợp biến công việc thành công việc song song tăng cường nguồn lực thực để chạy tiến độ dự án 102 Thứ tư, thực phương án dự phòng 20% mặt thời gian dự án thực ước lượng thời gian dự án để có vùng đệm thời gian an tồn trường hợp tiến độ dự án không đáp ứng Thứ năm, xây dựng phần mềm cảnh báo cảnh báo sớm tự động cho lãnh đạo thành viên ban dự án thơng qua tín hiệu (email, tin nhắn điện thoại) trường hợp tiến độ dự án bị vi phạm để có điều chỉnh kịp thời 4.2.4 Giải pháp hồn thiện quản lý chi phí Thứ nhất, ban hành quy trình quản lý chi phí Vietinbank dựa lý thuyết quản lý chi phí quản lý dự án,trong bao gồm chi phí nguồn nhân lực Trong cần làm rõ cách thức tính tốn giá trị thu giai đoạn dự án nhằm có đánh giá xác trạng thái chi phí thực tế dự án Cách thức ước lượng với dự án quy mô nhỏ ưu tiên ước lượng từ xuống, quy mô lớn ưu tiên ước lượng từ lên Thứ hai, dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá lạm phát trượt giá tỷ giá, trích dự phịng 10% với dự án có giá trị hợp đồng nhỏ 15 tỷ 5% với cácdự án có giá trị hợp đồng lớn 15 tỷ) Thứ ba, quản lý chênh lệch chi phí dự tốn chi phí thực tế, gắn trách nhiệm từ đầu đến cuối người lập dự toán, buộc người lập dự toán phải theo sát từ đầu đến cuối dự án, phải chịu trách nhiệm giải trình trường hợp chi phí thực tế vượt nhiều so với chi phí dự tốn 4.2.5 Giải pháp hồn thiện quản lý chất lượng Thứ nhất, trì quan điểm đại quản lý chất lượng dự án chất lượng sản phẩm phải đạt đủ tiêu chí dự án đặt ra, khơng khuyến khích việc bàn giao sản phẩm có chất lượng vượt tiêu chuẩn đềra Thứ hai, cân nhắc kỹ lưỡng điều khoản bảo hành hợp đồng để khống chế nhà thầu liên quan đến bảo hành, bảo trì sản phẩm sau triển khai, đảm bảo chất lượng dự án 103 Thứ ba, giải mối quan hệ chi phí, thời gian chất lượng dự án yếu tố chất lượng phải đặt lên hàng đầu phải gắn trách nhiệm trực tiếp Giám đốc dự án với chất lượng sản phẩm dự án Thứ tư, xây dựng kênh thu thập thông tin, đánh giá chất lượng sản phẩm dự án sau triển khai để có nhìn đầy đủ chất lượng thực tế dự án có điều chỉnh phù hợp để nâng cao chất lượng 4.2.6 Giải pháp hoàn thiện kiểm tra, giám sát dự án CNTT Thứ nhất, đề xuất thành lập phận kiểm tốn cơng nghệ thơng tin chun trách trực thuộc phịng Kiểm tốn nội chịu trách nhiệm việc thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động dự án CNTT Vietinbank Thứ hai, đề xuất nhóm đảm bảo chất lượng (QA) độc lập với dự án chịu trách nhiệm phối hợp với kiểm toán CNTTgiám sát vấn đề chất lượng tất dự án CNTT Vietinbank Thứ ba, đề xuất dự án cần có phận độc lập để giám sát, kiểm sốt phạm vi, tiến độ, chi phí chất lượng dự án, đề xuất phịng Quản lý rủi ro an ninh hệ thống Vietinbank cử dự án người tham gia phận giám sát để đảm bảo tính độc lập khách quan việc đánh giá dự án 4.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam Thứ nhất, kiến nghị Ngân hàng nhà nước định hướng đẩy mạnh việc đại hố hệ thống Cơng Nghệ Thơng Tin Ngân hàng Thương Mại, đưa các tiêu chuẩn hệ thống Ngân hàng Thương Mại Việt Nam vươn tới tầm quốc tế, từ nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Thứ hai, kiến nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành chủ trương sách cách tổng thể, quán tạo ổn định mặt sách vĩ mơ Các văn bản, thông tư vấn đềnên ban hành với tần suất thấp hạn chế thay đổi lớn để tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên nhân lực vật 104 lực Ngân hàng Thương Mại việc xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng u cầu.Việc ổn định sách vĩ mơ yếu tố quan trọng hỗ trợ cho thành công công tác Quản Lý Dự Án Thứ ba, Kiến nghị Ngân hàng nhà nước giao cho Ngân hàng TMCP nhà nước chế tự chủ mặt tài việc đấu thầu, mua sắm giải pháp CNTT để Ngân hàng Thương Mại chủ động, nhanh chóng việc lên kế hoạch triển khai đồng hệ thống CNTT 105 ... tác quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 99 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. .. chức ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 54 3.2 Thực trạng công tác quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 55 3.2.1 Tổng quan quản lý dự án công nghệ thông. .. quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: - Việc quản lý dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,