0

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp ddmrp vào hoạch định nhu cầu nvl tại một công ty nhựa

125 1 0
  • Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp ddmrp vào hoạch định nhu cầu nvl tại một công ty nhựa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:57

I H C QU C GIA TP H CHÍ MINH I H C BÁCH KHOA NG TH PHÚC NGHIÊN C U VÀ NG D VÀO HO NH NHU C U NVL T I M T CÔNG TY NH A Chuyên ngành: K Thu t Công Nghi p Mã s : 8520117 LU TH C S TP H Chí Minh, tháng 01 n 2022 c hoàn thành t i: Cán b i h c Bách Khoa -HCM ng d n khoa h c: TS Phan Th Mai Hà Cán b ch m nh n xét 1: TS Lê Song Thanh Qu nh Cán b ch m nh n xét 2: TS D Lu cb ov t ngày 09 tháng 01 2022 Thành ph n H PGS.TS c B u ih n m: Ng c Hi n - Ch T ch H i ng TS Nguy n V ng Phúc Nguyên - Th ký H i ng TS Lê Song Thanh Qu nh - y viên ph n bi n TS D c B u - y viên ph n bi n TS La B o Trúc Ly - y viên H i ng Xác nh n c a Ch t ch H ngành sau lu CH T CH H PGS.TS ng Khoa qu n lý chuyên c s a ch a (n u có) NG Ng c Hi n NG KHOA C Í i HCM NAM viên: Tr Ngày, tháng, - úc MSHV: 2070129 sinh: 12/03/1993 Chuyên ngành: K I TÊN - sinh: Qu ông Nghi ãi : 8520117 ÀI : RESEARCH AND APPLICATION OF DDMRP METHOD IN MATERIAL DEMAND PLANNING AT A PLASTIC COMPANY II NHI ÀN T ng h p DDMRP : ng c nh yêu c u v n hi u qu doanh nghi p t nghiên c u tr u c xu t mơ hình l p k ho ch v t t theo nhu c u Nghiên c u tình hu ng: ng d ng pháp DDMRP vào ho nh nhu c u NVL t i m t công ty Nh a III NGÀY GIAO NHI : 06/09/2021 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHI V CÁN B : 12/12/2021 : TS Phan Th Mai Hà Tp HCM, ngày tháng M TS Phan Th Mai Hà KHOA C Í ii L Trong th i gian th c hi vào ho Nghiên c u ng d nh nhu c u NVL t i m t công ty Nh a , tác gi s ng viên t phía b mơn L ng pháp DDMRP ình b n bè u tiên, tác gi xin g i l i c n Cô Phan Th Mai Hà, b môn K Thu t H Th ng Cơng Nghi p, khoa C í, tr i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh gian t hi n tài c r t nhi u ng d ng i h c Bách Khoa - ng dành nhi u th i ng viên tác gi su t trình th c ng th i, tác gi il ic K Thu t H Th ng Công Nghi p, khoa C n Th y, Cô b mơn í i h c Bách Khoa TP HCM b n h c viên nhóm th c hi n lu giúp Bên c h t tình góp ý tác gi su t trình th c hi n , tác gi xin chân thành c ng d n chia s thông Cu i cùng, tác gi xi nh ban qu n lý công ty Nh a ã t n tình h tr tác gi trình thu th p d li u c bày t lòng bi ng h ti p thêm s c m sâu s c h b n bè, tác gi hồn thành lu n Kính chúc t t c m i i nhi u s c kh e, h nh phúc thành công cu c s ng! Tp H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 Tác gi Phúc 21 iii TÓ tài u ng d pháp DDMRP vào ho NVL t i m t công ty Nh t ng h p tác DDMRP c th c hi n nh m gi i quy t m c tiêu g m (1) ng c g pháp ho n hi u qu ho t nh yêu c u v t ng doanh nghi p t nghiên c u mơ hình l p k ho ch v vào ho c u c, (2) xu t hu c u, (3) ng d nh nhu c u NVL t i m t công ty nh a c th c hi n thông qua hai nghiên c u tình hu ng it pháp nghiên c u t i bàn ng doanh nghi p c l a ch n li u cho nghiên c u tình hu ng m t doanh nghi p ho t xu t, có c u trúc v t t hi u qu ho thu th p d ng l nh v c s n p b c u t i bàn tìm tác tr nh nhu c u ng c ng doanh nghi p, k t qu thu n c t vi c t ng h p nghiên c u c câu chuy n tri n khai DDMRP thành công c a doanh nghi p th gi i g mt ho t ng nhi u l nh v c, tác ng ph bi n t ng h p c bao oanh thu, gi m chi phí v n chuy n, c i thi n d ch v khách hàng, gi m th i gian th c hi n, gi m t n kho, gi m t n bán thành ph m Ti p theo, mơ hình l p k ho ch v t t eo nhu c u pháp nghiên c u tình hu ng c xu t c ng d a ph ri n khai D c a mơ hình xu t, phân tích ng s n xu t th c t , b n giai ng lai có th theo h t p trung ghi nh n d li u ho t sánh k t qu ho t n u ng so v i ph nh h DDMRP môi tr nghiên c u ng ng tri n khai mơ hình di n r ng, ng theo th i gian th c áp ho ch áp d ng Ngoài ra, nghiên c u t nh ng y u t c c ng d ng nghiên c u Các nghiên c u t ty ng c th c hi n nh m ng d ng DDMRP vào ho ch nh nhu c u NVL t i m t công ty Nh a theo mơ hình ã kh áp này; Ph n kh n dài ng so nh theo MRP hi n t i mà cơng ng lai có th âu nghiên c u thêm n khai thành công c a ph ng s n xu t t i Vi t Nam mà tác gi ch óc áp i làm rõ iv ABSTRACT The study "Research and application of DDMRP method in material demand planning at a plastic company" is carried out to solve the following objectives, including to (1) synthesize the effects of DDMPR material requirements planning method on business performance from previous studies, (2) propose a demanddriven material requirements planning model, and (3) apply DDMRP method to planning material demand in a plastic company This study is conducted through two main methods, which are desk research and case study method The company object selected to collect data for the case study is a manufacturing company with a multi-level materials structure Desk research method helps to find out the effects of DDMRP demand-driven material requirements planning on business performance, the results obtained from the synthesis of previous studies and successful DDMRP implementation stories of companies around the world operating in many fields, the commonly aggregated effects include increased revenue, reduced transportation costs, improved customer service, reduced lead time, reduced inventory, and reduced inventory of semifinished products Next, the demand-driven material requirements planning model is proposed based on this method; The case study method is carried out to apply DDMRP to material demand planning at a Plastics company according to the proposed model, analyze the possibility of deploying DDMRP in a real production environment, the first four phases of the model are applied Future studies may be in the direction of implementing the model on a large scale, focusing on recording real-time operational data long enough to measure and compare performance results with the MRP-based planning approach which is currently used in the company In addition, future studies can further study the main factors affecting the successful implementation of the DDMRP method in the production environment in Vietnam that the author has not had the opportunity to clarify in this study v L Tôi xin cam tài Nghiên c u ng d ch nh nhu c u NVL t i m t công ty Nh a công trình nghiên c u c a riêng tơi khơng có b t c s chép t ng nghiên c u trung th c ch i khác Các n i dung thông tin ông b d i b t kì hình th c Các c s lý thuy t d li u ph c v cho vi c phân tích, tính tốn, nh n xét ánh giá tơi thu th p t nhi u ngu n khác có trích d n rõ ràng Tơi xin hồn toàn ch u trách nhi m v n i dung lu n v a Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 n Tr Phúc vi Trang NHI M V LU i L IC ii TÓM T TÀI iii L v M CL C vi DANH SÁCH B NG BI U ix DANH SÁCH HÌNH V x DANH SÁCH CÁC T M VI T T T xii U 1.1 TÀI 1.2 M C TIÊU C TÀI 1.3 PH M VI NGHIÊN C U 1.4 TÀI 1.5 B C TÀI LÝ THUY T 2.1 CÁC H TH NG L P K HO CH VÀ KI M SOÁT S N XU T (MPC) 2.1.1 Ho nh nhu c u v 2.1.2 Ho nh ngu n l c s n xu t (MRP II) 2.1.3 H th ng s n xu t t c th i (JIT) 2.1.4 Lý thuy t v ràng bu c (TOC) 2.2 HO ) NH YÊU C U V T U (DDMRP) 2.2.1 Gi i thi u DDMRP .8 2.2.2 C n th c hi n DDMRP .11 NG C A VI C TRI N KHAI DDMRP 24 3.1 So sánh v 3.2 T ng h t ng c a MRP v i DDMRP 24 ng c a DDMRP t nghiên c c 29 3.3 Các câu chuy n tri n khai DDMRP t doanh nghi p th gi i 32 C MƠ HÌNH HO NH NVL THEO DDMRP 39 vii 4.1 U .39 4.1.1 Nghiên c u t i bàn 39 4.1.2 Nghiên c u tình hu ng 39 4.2 QUY TRÌNH NGHIÊN C U 40 4.3 NHU C U THÔNG TIN VÀ NGU N THÔNG TIN 41 4.4 XU T MƠ HÌNH HO NH NVL THEO DDMRP 43 4.5 THI T K NGHIÊN C U TÌNH HU NG 47 4.5.1 ng doanh nghi p nghiên c u .47 4.5.2 Quy trình th c hi n nghiên c u tình hu ng 47 NG D NG TÌNH HU NG DOANH NGHI P .48 5.1 GI I THI C V DOANH NGHI P 48 5.1.1 c kinh doanh 48 5.1.2 Nhóm s n ph m PET 48 5.2 NH NVL HI N T I VÀ TH C TR NG T N KHO T I CÔNG TY 50 5.2.1 nh nhu c u NVL hi n t i c a Cơng ty 50 5.2.2 Tình hình t n kho 51 5.3 ÁP D NG MƠ HÌNH DDMRP HO CH 5.3.1 5.3.2 nh v t n kho chi C u trúc c 5.3.3 NH NHU C U NVL 52 c (Strategic Inventory Positioning) 53 buffer (Buffer profiles and levels) .59 u ch nh buffer (Dynamic adjustments) 67 5.3.4 Ho nh NLV theo nhu c u (Demand driven planning) 69 5.3.5 Th ng b tr c quan(visible and collaborative execution)81 5.4 PHÂN TÍCH V DDMRP RÚT RA T 5.4.1 5.4.2 m mc NGHIÊN C U 83 iv ng công ty 83 Nh ng thách th c cho DDMRP 85 K T LU N VÀ KI N NGH 88 6.1 K T LU N 88 6.2 H N CH VÀ KI N NGH 90 TÀI LI U THAM KH O 91 PH L C 94 Ph l c A: Danh sách s n ph m PET nhóm A 94 viii Ph l c B: S Ph l c C: ng th c t s ng d 94 xu t tri n khai l p k ho ch NVL t ng quát 96 Ph l c D: Mô ph ng ho nh NVL h t nh a PET Shihkong 5015W 97 Ph l c E: Mô ph ng ho nh N p pet 10kg 103 LÝ L CH TRÍCH NGANG 111 97 D: Mô ph ET Shihkong 5015W B ng D.1 Mơ ph ng quy trình t o cho h t nh a PET Shihkong 5015W Ngày Hàng tiên Nhu giao Ngày dòng ao yêu ròng Ngày -40 1,050,000 20 75.3% 608,000 1,050,000 22,144 1,635,856 535,424 61 99.2% 585,856 1,585,424 16,340 2,154,940 62 98.4% 569,516 1,585,424 18,782 2,136,158 63 97.5% 550,733 1,585,424 20,178 2,115,980 64 96.5% 530,555 1,585,424 20,832 2,095,148 65 95.5% 509,724 1,585,424 21,521 2,073,627 66 94.5% 488,203 1,585,424 22,233 2,051,394 67 93.5% 465,970 1,585,424 21,919 2,029,475 68 92.6% 444,051 1,585,424 19,500 2,009,975 69 10 91.7% 424,551 1,585,424 18,402 1,991,573 70 11 90.7% 406,149 1,585,424 21,693 1,969,880 71 12 89.9% 384,456 1,585,424 18,378 1,951,502 72 13 88.9% 366,078 1,585,424 21,057 1,930,445 73 14 87.9% 345,020 1,585,424 21,022 1,909,423 74 15 86.9% 323,999 1,585,424 22,738 1,886,685 75 16 85.8% 301,260 1,585,424 24,586 1,862,099 76 17 84.8% 276,675 1,585,424 20,927 1,841,172 77 18 83.7% 255,748 1,585,424 24,342 1,816,830 78 19 82.7% 231,406 1,585,424 21,960 1,794,870 79 20 81.6% 209,446 1,050,000 1,585,424 23,118 1,771,752 399,528 80 21 98.9% 1,236,327 934,953 23,071 2,148,209 81 22 97.8% 1,213,256 934,953 24,912 2,123,297 82 23 96.6% 1,188,344 934,953 24,996 2,098,301 83 24 95.7% 1,163,348 934,953 20,404 2,077,897 84 25 94.6% 1,142,945 934,953 23,736 2,054,161 85 98 26 93.6% 1,119,208 934,953 22,085 2,032,076 86 27 92.6% 1,097,123 934,953 22,245 2,009,831 87 28 91.4% 1,074,878 934,953 24,378 1,985,453 88 29 90.4% 1,050,500 934,953 21,651 1,963,802 89 30 89.3% 1,028,849 934,953 25,287 1,938,515 90 31 88.1% 1,003,562 934,953 24,817 1,913,698 91 32 87.0% 978,745 934,953 23,873 1,889,825 92 33 85.9% 954,872 934,953 24,645 1,865,180 93 34 85.0% 930,227 934,953 20,677 1,844,503 94 35 83.9% 909,550 934,953 23,136 1,821,366 95 36 82.8% 886,414 934,953 22,709 1,798,658 96 37 81.8% 863,705 934,953 21,788 1,776,870 394,410 97 38 98.9% 841,917 1,329,363 24,508 2,146,772 98 39 97.8% 817,409 1,329,363 23,018 2,123,754 99 40 96.7% 794,391 1,329,363 23,077 2,100,677 100 41 95.8% 771,314 1,329,363 20,339 2,080,339 101 42 94.8% 750,976 1,329,363 21,788 2,058,551 102 43 93.8% 729,188 1,329,363 21,158 2,037,392 103 44 92.8% 708,030 1,329,363 23,303 2,014,090 104 45 91.8% 684,727 1,329,363 21,889 1,992,201 105 46 90.7% 662,838 1,329,363 22,323 1,969,878 106 47 89.7% 640,516 1,329,363 22,994 1,946,885 107 48 88.5% 617,522 1,329,363 25,417 1,921,467 108 49 87.5% 592,105 1,329,363 21,230 1,900,238 109 50 86.6% 570,875 1,329,363 20,356 1,879,881 110 51 85.6% 550,519 1,329,363 21,158 1,858,723 111 52 84.6% 529,360 1,329,363 22,150 1,836,573 112 53 83.6% 507,210 1,329,363 20,529 1,816,044 113 54 82.5% 486,681 1,329,363 25,477 1,790,568 114 55 81.5% 461,205 1,329,363 20,291 1,770,277 401,003 115 56 99.0% 440,914 1,730,366 20,838 2,150,442 116 57 98.0% 420,076 1,730,366 22,881 2,127,562 117 58 96.9% 397,195 1,730,366 23,267 2,104,295 118 59 95.9% 373,928 1,730,366 22,536 2,081,758 119 99 60 94.8% 351,392 1,730,366 22,833 2,058,925 120 61 93.7% 328,559 535,424 1,730,366 24,491 2,034,434 121 62 92.8% 839,492 1,194,942 20,291 2,014,143 122 63 91.7% 819,201 1,194,942 22,780 1,991,363 123 64 90.5% 796,421 1,194,942 25,346 1,966,017 124 65 89.5% 771,075 1,194,942 22,002 1,944,016 125 66 88.4% 749,074 1,194,942 23,926 1,920,089 126 67 87.4% 725,147 1,194,942 22,222 1,897,868 127 68 86.5% 702,926 1,194,942 20,422 1,877,446 128 69 85.4% 682,504 1,194,942 23,516 1,853,930 129 70 84.4% 658,988 1,194,942 22,257 1,831,672 130 71 83.2% 636,730 1,194,942 25,263 1,806,410 131 72 82.2% 611,468 1,194,942 22,293 1,784,117 132 73 81.0% 589,175 1,194,942 25,506 1,758,610 412,670 133 74 99.0% 563,668 1,607,612 21,675 2,149,605 134 75 98.0% 541,993 1,607,612 21,028 2,128,577 135 76 97.1% 520,966 1,607,612 20,333 2,108,245 136 77 96.1% 500,633 1,607,612 20,576 2,087,669 137 78 95.2% 480,057 1,607,612 21,152 2,066,516 138 79 94.2% 458,905 1,607,612 20,849 2,045,667 139 80 93.1% 438,055 399,528 1,607,612 23,968 2,021,699 140 81 92.0% 813,616 1,208,083 24,152 1,997,547 141 82 90.9% 789,464 1,208,083 24,312 1,973,234 142 83 89.8% 765,151 1,208,083 22,940 1,950,294 143 84 88.8% 742,211 1,208,083 22,869 1,927,425 144 85 87.7% 719,342 1,208,083 22,233 1,905,192 145 86 86.6% 697,109 1,208,083 24,532 1,880,660 146 87 85.7% 672,576 1,208,083 20,808 1,859,852 147 88 84.5% 651,769 1,208,083 24,247 1,835,605 148 89 83.4% 627,522 1,208,083 24,538 1,811,067 149 90 82.3% 602,983 1,208,083 25,126 1,785,940 150 91 81.1% 577,857 1,208,083 24,348 1,761,592 409,688 151 92 99.0% 553,509 1,617,771 21,930 2,149,350 152 93 98.0% 531,579 1,617,771 21,176 2,128,173 153 100 94 97.1% 510,403 1,617,771 20,671 2,107,502 154 95 96.1% 489,731 1,617,771 20,915 2,086,587 155 96 95.2% 468,817 1,617,771 20,309 2,066,279 156 97 94.2% 448,508 394,410 1,617,771 21,437 2,044,841 157 98 93.2% 821,480 1,223,361 20,440 2,024,402 158 99 92.3% 801,041 1,223,361 20,089 2,004,313 159 100 91.3% 780,952 1,223,361 21,378 1,982,934 160 101 90.4% 759,574 1,223,361 20,445 1,962,489 161 102 89.4% 739,128 1,223,361 21,325 1,941,164 162 103 88.5% 717,804 1,223,361 19,816 1,921,349 163 104 87.6% 697,988 1,223,361 19,947 1,901,402 164 105 86.6% 678,041 1,223,361 21,408 1,879,994 165 106 85.7% 656,633 1,223,361 20,024 1,859,971 166 107 84.6% 636,610 1,223,361 22,323 1,837,648 167 108 83.7% 614,287 1,223,361 20,523 1,817,125 168 109 82.7% 593,765 1,223,361 22,037 1,795,088 169 110 81.7% 571,727 1,223,361 21,426 1,773,662 397,618 170 111 99.1% 550,302 1,620,978 20,576 2,150,704 171 112 98.1% 529,725 1,620,978 21,449 2,129,255 172 113 97.1% 508,276 1,620,978 21,972 2,107,282 173 114 96.1% 486,304 1,620,978 21,734 2,085,548 174 115 95.0% 464,570 401,003 1,620,978 21,830 2,063,718 175 116 94.0% 843,743 1,219,975 22,127 2,041,592 176 117 93.0% 821,617 1,219,975 21,437 2,020,155 177 118 92.1% 800,180 1,219,975 19,976 2,000,178 178 119 91.1% 780,203 1,219,975 21,182 1,978,996 179 120 90.2% 759,021 1,219,975 19,893 1,959,103 180 121 89.3% 739,128 1,219,975 19,875 1,939,228 181 122 88.3% 719,253 1,219,975 21,271 1,917,957 182 123 87.3% 697,982 1,219,975 22,447 1,895,510 183 124 86.3% 675,535 1,219,975 22,198 1,873,312 184 125 85.3% 653,337 1,219,975 21,800 1,851,512 185 126 84.3% 631,537 1,219,975 21,740 1,829,772 186 127 83.3% 609,797 1,219,975 21,550 1,808,221 187 101 128 82.4% 588,246 1,219,975 19,733 1,788,489 188 129 81.4% 568,514 1,219,975 20,327 1,768,162 403,118 189 130 99.0% 548,187 1,623,093 22,453 2,148,827 190 131 98.0% 525,734 1,623,093 20,802 2,128,025 191 132 97.0% 504,932 1,623,093 21,996 2,106,029 192 133 96.0% 482,936 412,670 1,623,093 22,115 2,083,914 193 134 94.9% 873,491 1,210,424 22,542 2,061,372 194 135 94.0% 850,949 1,210,424 20,564 2,040,808 195 136 93.0% 830,384 1,210,424 21,063 2,019,745 196 137 92.0% 809,321 1,210,424 21,960 1,997,784 197 138 91.1% 787,361 1,210,424 19,697 1,978,087 198 139 90.1% 767,664 1,210,424 20,713 1,957,375 199 140 89.1% 746,951 1,210,424 22,477 1,934,898 200 141 88.2% 724,474 1,210,424 19,917 1,914,981 201 142 87.3% 704,557 1,210,424 19,994 1,894,987 202 143 86.3% 684,563 1,210,424 20,285 1,874,702 203 144 85.4% 664,278 1,210,424 21,414 1,853,288 204 145 84.4% 642,865 1,210,424 20,523 1,832,765 205 146 83.4% 622,342 1,210,424 21,402 1,811,364 206 147 82.4% 600,940 1,210,424 22,566 1,788,797 207 148 81.4% 578,374 1,210,424 21,022 1,767,776 403,504 208 149 99.0% 557,352 1,613,928 22,227 2,149,053 209 150 98.0% 535,125 1,613,928 21,693 2,127,360 210 151 97.0% 513,432 409,688 1,613,928 20,707 2,106,653 211 152 96.0% 902,413 1,204,240 22,091 2,084,562 212 153 95.0% 880,322 1,204,240 22,536 2,062,026 213 154 94.1% 857,786 1,204,240 19,756 2,042,269 214 155 93.1% 838,029 1,204,240 20,992 2,021,277 215 156 92.1% 817,037 1,204,240 21,812 1,999,466 216 157 91.1% 795,226 1,204,240 20,843 1,978,622 217 158 90.1% 774,382 1,204,240 22,043 1,956,579 218 159 89.2% 752,339 1,204,240 20,226 1,936,353 219 160 88.2% 732,113 1,204,240 21,206 1,915,147 220 161 87.2% 710,907 1,204,240 20,760 1,894,387 221 102 162 86.2% 690,147 1,204,240 22,483 1,871,904 222 163 85.3% 667,664 1,204,240 20,196 1,851,708 223 164 84.3% 647,468 1,204,240 20,980 1,830,728 224 165 83.3% 626,488 1,204,240 22,524 1,808,203 225 166 82.3% 603,963 1,204,240 22,227 1,785,976 226 167 81.3% 581,736 1,204,240 20,196 1,765,780 405,500 227 168 99.0% 561,540 1,609,740 21,919 2,149,361 228 169 98.0% 539,621 1,609,740 21,740 2,127,621 229 170 97.0% 517,881 397,618 1,609,740 22,180 2,105,441 230 171 95.9% 893,319 1,212,122 22,358 2,083,083 231 172 95.0% 870,961 1,212,122 19,727 2,063,356 232 173 94.0% 851,234 1,212,122 21,319 2,042,037 233 174 93.1% 829,915 1,212,122 20,986 2,021,051 234 175 92.1% 808,929 1,212,122 21,016 2,000,036 235 176 91.2% 787,913 1,212,122 20,861 1,979,174 236 177 90.2% 767,052 1,212,122 20,974 1,958,200 237 178 89.2% 746,078 1,212,122 20,535 1,937,666 238 179 88.3% 725,543 1,212,122 20,154 1,917,511 239 180 87.3% 705,389 1,212,122 22,162 1,895,349 240 103 Hình D.1 Tr ng thái t n on-hand so v i vùng t i c nh báo h t nh a PET Shihkong 5015W P E: Mô ph N pet 10kg B ng E.1 Mơ ph ng quy trình phát hành l nh s n xu t cho n p pet 10kg Ngày L tiên ho Nhu Ngày kho ã phát dịng (Cơng hành rịng su u c át c u hành khuôn t cái/ngày) Ngày -1 64,800 1 45.2% 595,000 64,800 64,800 85,632 574,168 696,157 2 92.9% 574,168 64,800 696,157 89,575 1,180,750 3 86.0% 549,393 64,800 631,357 87,765 1,092,985 4 78.4% 526,428 64,800 566,557 97,185 995,800 5 72.3% 494,043 64,800 501,757 77,560 918,240 352,085 6 93.9% 481,283 64,800 789,042 76,956 1,193,369 104 87.2% 469,127 64,800 724,242 85,825 1,107,544 8 79.8% 448,102 64,800 659,442 94,197 1,013,347 9 73.3% 418,705 64,800 594,642 81,722 931,625 338,700 10 10 93.9% 401,783 86,400 868,542 77,023 1,193,302 11 11 87.7% 411,160 86,400 782,142 79,676 1,113,626 12 12 80.4% 417,884 86,400 695,742 92,420 1,021,206 13 13 74.0% 411,864 86,400 609,342 81,158 940,048 330,277 14 14 94.1% 417,106 86,400 853,219 75,551 1,194,774 15 15 87.5% 427,955 86,400 766,819 83,779 1,110,995 16 16 81.3% 430,576 86,400 680,419 78,196 1,032,799 17 17 74.5% 438,780 86,400 594,019 86,511 946,288 324,037 18 18 93.6% 438,669 86,400 831,656 80,747 1,189,578 19 19 87.7% 444,322 86,400 745,256 75,733 1,113,845 20 20 80.8% 454,989 86,400 658,856 87,925 1,025,920 21 21 74.7% 453,464 86,400 572,456 76,934 948,986 321,339 22 22 94.0% 462,930 64,800 807,395 76,342 1,193,983 23 23 87.8% 451,388 64,800 742,595 79,195 1,114,788 24 24 80.8% 436,993 64,800 677,795 88,348 1,026,440 25 25 74.7% 413,445 64,800 612,995 77,639 948,801 321,524 26 26 93.7% 400,606 64,800 869,719 79,442 1,190,883 27 27 87.6% 385,964 64,800 804,919 77,896 1,112,987 28 28 81.2% 372,868 86,400 740,119 81,514 1,031,473 29 29 75.3% 377,754 86,400 653,719 75,136 956,337 313,988 30 30 93.5% 389,018 86,400 881,307 82,707 1,187,618 31 31 86.7% 392,711 86,400 794,907 86,427 1,101,191 32 32 80.2% 392,684 86,400 708,507 82,711 1,018,480 33 33 74.0% 396,373 86,400 622,107 78,270 940,210 330,115 34 34 93.6% 404,503 86,400 865,822 81,664 1,188,661 35 35 87.2% 409,239 86,400 779,422 80,412 1,108,249 36 36 80.4% 415,227 86,400 693,022 87,308 1,020,941 37 37 73.6% 414,319 86,400 606,622 86,496 934,445 335,880 38 38 93.2% 414,223 86,400 856,102 86,477 1,183,848 39 39 86.7% 414,146 86,400 769,702 81,917 1,101,931 40 40 79.8% 418,629 86,400 683,302 88,654 1,013,277 41 105 41 73.6% 416,375 86,400 596,902 78,570 934,707 335,618 42 42 93.1% 424,205 86,400 846,120 87,645 1,182,680 43 43 86.6% 422,960 86,400 759,720 82,491 1,100,189 44 44 79.7% 426,869 86,400 673,320 87,235 1,012,954 45 45 73.7% 426,034 86,400 586,920 76,541 936,413 333,912 46 46 93.0% 435,893 86,400 834,432 88,406 1,181,919 47 47 86.6% 433,887 86,400 748,032 82,357 1,099,562 48 48 79.9% 437,930 86,400 661,632 84,371 1,015,191 49 49 73.2% 439,959 86,400 575,232 84,877 930,314 340,011 50 50 93.1% 441,482 86,400 828,843 88,174 1,182,151 51 51 86.8% 439,708 86,400 742,443 80,091 1,102,060 52 52 80.1% 446,017 86,400 656,043 84,669 1,017,391 53 53 74.0% 447,748 86,400 569,643 76,752 940,639 329,686 54 54 94.0% 457,396 86,400 812,929 75,697 1,194,628 55 55 87.0% 468,099 86,400 726,529 89,553 1,105,075 56 56 80.1% 464,946 86,400 640,129 87,779 1,017,296 57 57 73.7% 463,567 86,400 553,729 80,442 936,854 333,471 58 58 94.0% 469,525 86,400 800,800 75,634 1,194,691 59 59 87.7% 480,291 86,400 714,400 80,571 1,114,120 60 60 81.6% 486,120 86,400 628,000 77,220 1,036,900 61 61 75.3% 495,300 86,400 541,600 80,582 956,318 314,007 62 62 92.8% 501,118 86,400 769,207 91,284 1,179,041 63 63 86.8% 496,234 86,400 682,807 75,799 1,103,242 64 64 80.0% 506,835 86,400 596,407 86,894 1,016,348 65 65 73.8% 506,341 86,400 510,007 78,827 937,521 332,804 66 66 93.2% 513,914 86,400 756,411 86,838 1,183,487 67 67 86.1% 513,476 86,400 670,011 89,638 1,093,849 68 68 79.5% 510,238 86,400 583,611 84,039 1,009,810 69 69 72.6% 512,599 86,400 497,211 86,956 922,854 347,471 70 70 93.8% 512,043 86,400 758,282 79,186 1,191,139 71 71 86.7% 519,257 86,400 671,882 89,881 1,101,258 72 72 80.6% 515,776 86,400 585,482 77,887 1,023,371 73 73 73.9% 524,289 86,400 499,082 84,940 938,431 331,894 74 74 94.0% 525,749 86,400 744,576 76,628 1,193,697 75 106 75 87.4% 535,521 86,400 658,176 83,203 1,110,494 76 76 80.7% 538,718 86,400 571,776 85,275 1,025,219 77 77 73.7% 539,843 86,400 485,376 88,793 936,426 333,899 78 78 93.8% 537,450 86,400 732,875 78,822 1,191,503 79 79 84.2% 545,028 86,400 646,475 121,639 1,069,864 80 80 77.4% 509,789 86,400 560,075 86,076 983,788 81 81 71.0% 510,113 64,800 473,675 82,312 901,476 368,849 82 82 92.7% 492,601 64,800 777,724 93,047 1,177,278 83 83 85.8% 464,354 64,800 712,924 87,441 1,089,837 84 84 79.4% 441,713 64,800 648,124 80,623 1,009,214 85 85 72.1% 425,890 64,800 583,324 92,866 916,348 353,977 86 86 93.5% 397,824 64,800 872,501 82,765 1,187,560 87 87 87.6% 379,859 64,800 807,701 75,284 1,112,276 88 88 79.9% 369,375 86,400 742,901 97,822 1,014,454 89 89 72.8% 357,953 86,400 656,501 89,535 924,919 345,406 90 90 93.4% 354,818 86,400 915,507 84,402 1,185,923 91 91 86.9% 356,816 86,400 829,107 81,646 1,104,277 92 92 80.4% 361,570 86,400 742,707 82,363 1,021,914 93 93 72.7% 365,607 86,400 656,307 98,775 923,139 347,186 94 94 93.1% 353,232 86,400 917,093 87,467 1,182,858 95 95 87.0% 352,165 86,400 830,693 77,308 1,105,550 96 96 80.1% 361,257 86,400 744,293 87,609 1,017,941 97 97 74.1% 360,048 86,400 657,893 76,379 941,562 328,763 98 98 94.0% 370,069 86,400 900,256 75,615 1,194,710 99 99 87.2% 380,854 86,400 813,856 87,170 1,107,540 100 100 80.4% 380,084 86,400 727,456 85,977 1,021,563 101 101 73.8% 380,507 86,400 641,056 83,496 938,067 332,258 102 102 93.7% 383,411 86,400 886,914 80,084 1,190,241 103 103 87.7% 389,727 86,400 800,514 75,819 1,114,422 104 104 81.0% 400,308 86,400 714,114 85,083 1,029,339 105 105 72.5% 401,625 86,400 627,714 107,804 921,535 348,790 106 106 93.5% 380,221 86,400 890,104 82,181 1,188,144 107 107 87.3% 384,440 86,400 803,704 78,655 1,109,489 108 108 81.1% 392,185 86,400 717,304 79,660 1,029,829 109 107 109 74.7% 398,925 86,400 630,904 80,305 949,524 320,801 110 110 93.6% 405,020 86,400 865,305 81,799 1,188,526 111 111 86.6% 409,621 86,400 778,905 88,067 1,100,459 112 112 80.6% 407,954 86,400 692,505 76,291 1,024,168 113 113 74.1% 418,063 86,400 606,105 82,891 941,277 329,048 114 114 91.6% 421,572 86,400 848,753 106,152 1,164,173 115 115 84.8% 401,820 86,400 762,353 87,282 1,076,891 116 116 78.2% 400,938 86,400 675,953 83,428 993,463 117 117 69.6% 403,910 86,400 589,553 109,450 884,013 386,312 118 118 93.8% 380,860 86,400 889,465 79,257 1,191,068 119 119 87.7% 388,003 86,400 803,065 76,801 1,114,267 120 120 81.4% 397,602 86,400 716,665 80,415 1,033,852 121 121 75.1% 403,587 86,400 630,265 79,237 954,615 315,710 122 122 93.5% 410,750 86,400 859,575 82,918 1,187,407 123 123 86.6% 414,232 86,400 773,175 87,228 1,100,179 124 124 80.3% 413,404 86,400 686,775 80,328 1,019,851 125 125 73.3% 419,476 86,400 600,375 88,272 931,579 338,746 126 126 93.5% 417,604 86,400 852,721 82,459 1,187,866 127 127 86.8% 421,545 86,400 766,321 85,675 1,102,191 128 128 80.0% 422,270 86,400 679,921 85,580 1,016,611 129 129 73.9% 423,090 86,400 593,521 77,466 939,145 331,180 130 130 93.2% 432,024 86,400 838,301 86,751 1,183,574 131 131 86.7% 431,673 86,400 751,901 81,974 1,101,600 132 132 80.2% 436,099 86,400 665,501 82,803 1,018,797 133 133 73.9% 439,696 86,400 579,101 79,678 939,119 331,206 134 134 93.6% 446,418 86,400 823,907 81,786 1,188,539 135 135 87.3% 451,032 86,400 737,507 78,941 1,109,598 136 136 80.9% 458,491 86,400 651,107 81,428 1,028,170 137 137 74.1% 463,463 86,400 564,707 87,165 941,005 329,320 138 138 93.4% 462,698 86,400 807,627 83,497 1,186,828 139 139 86.2% 465,601 86,400 721,227 91,223 1,095,605 140 140 80.2% 460,778 86,400 634,827 76,500 1,019,105 141 141 73.5% 470,678 86,400 548,427 85,884 933,221 337,104 142 142 93.4% 471,194 86,400 799,131 84,263 1,186,062 143 108 143 87.2% 473,331 86,400 712,731 78,327 1,107,735 144 144 80.1% 481,404 86,400 626,331 89,807 1,017,928 145 145 73.8% 477,997 86,400 539,931 80,132 937,796 332,529 146 146 92.0% 484,265 86,400 786,060 101,452 1,168,873 147 147 85.1% 469,213 86,400 699,660 88,179 1,080,694 148 148 78.6% 467,434 86,400 613,260 81,881 998,813 149 149 72.1% 471,953 86,400 526,860 82,643 916,170 354,155 150 150 90.7% 475,710 86,400 794,615 118,113 1,152,212 151 151 84.3% 443,997 86,400 708,215 80,837 1,071,375 152 152 77.7% 449,560 86,400 621,815 84,856 986,519 153 153 71.6% 451,104 86,400 535,415 77,010 909,509 360,816 154 154 93.2% 460,494 86,400 809,831 86,947 1,183,378 155 155 87.2% 459,947 86,400 723,431 75,436 1,107,942 156 156 81.1% 470,911 86,400 637,031 78,068 1,029,874 157 157 71.1% 479,243 86,400 550,631 127,042 902,832 367,493 158 158 94.0% 438,601 86,400 831,724 76,511 1,193,814 159 159 86.9% 448,490 86,400 745,324 90,261 1,103,553 160 160 79.9% 444,629 86,400 658,924 87,983 1,015,570 161 161 73.8% 443,046 86,400 572,524 77,492 938,078 332,247 162 162 93.6% 451,954 86,400 818,371 80,951 1,189,374 163 163 84.9% 457,403 86,400 731,971 110,986 1,078,388 164 164 78.9% 432,817 86,400 645,571 76,138 1,002,250 165 165 71.2% 443,079 86,400 559,171 98,325 903,925 366,400 166 166 93.0% 431,154 86,400 839,171 89,424 1,180,901 167 167 82.8% 428,130 86,400 752,771 128,778 1,052,123 168 168 75.9% 385,752 86,400 666,371 88,564 963,559 306,766 169 169 91.4% 383,588 86,400 886,737 108,858 1,161,467 170 170 84.4% 361,130 86,400 800,337 89,059 1,072,408 171 171 78.1% 358,471 86,400 713,937 80,814 991,594 172 172 71.3% 364,057 86,400 627,537 86,443 905,151 365,174 173 173 93.2% 364,014 86,400 906,311 86,220 1,184,105 174 174 87.2% 364,194 86,400 819,911 76,593 1,107,512 175 175 80.8% 374,001 86,400 733,511 81,521 1,025,991 176 176 74.7% 378,880 86,400 647,111 76,670 949,321 321,004 177 109 177 93.3% 388,610 86,400 881,715 84,649 1,185,676 178 178 86.5% 390,361 86,400 795,315 86,359 1,099,317 179 179 80.4% 390,402 86,400 708,915 77,474 1,021,843 180 180 74.0% 399,328 86,400 622,515 81,633 940,210 330,115 181 Hình E.1 Tr ng thái t n on-hand so v i vùng t i s c nh báo N p pet 10kg có u ch nh theo nhu c u hàng ngày 110 Hình E.2 Tr ng thái t n on-hand so v i vùng t i tr c nh báo N p pet 10kg ng h p s n xu t h t công su t khuôn n p 111 LÝ L ÍCH NGANG H tên: Tr Ngày, tháng, n 12/03/1993 a ch liên l c: Phúc N 137/11 Ngô Quy n, Ph sinh: Qu ng Ngãi ng 6, Qu n 10, TP.HCM QUÁ TRÌNH ÀO T O T n - 2016: Sinh viên khoa Qu n Lý Công Nghi p, tr i h c, chuyên ngành Qu n Lý Công Nghi p, ng Bách Khoa TP.HCM T 2020 - 2021: H c viên cao h c, chuyên ngành K Thu t Cơng Nghi p, khoa C Q TRÌNH í, tr ng ách Khoa TP.HCM CÔNG TÁC T tháng 7/2015 - 7/2019: Nhân viên l p k ho ch s n xu t, công ty CP Nh a Duy Tân T 7/2019 - 12/2020: Chuyên viên l p k ho ch s n xu t, công ty TNHH Decotex T 12/2020 Vi t Nam n nay: Nhân viên l p k ho ch s n xu t, công ty TNHH Jabil ... p t nghiên c xu t mơ hình l p k ho ch v c theo nhu c u Nghiên c u tình hu ng: ng d ng áp DDMRP vào ho nh nhu c u NVL t i m t công ty Nh a 1.3 NGHIÊN tài áp d ng k thu t nghiên c u t i bàn nghiên. .. tài u ng d pháp DDMRP vào ho NVL t i m t công ty Nh t ng h p tác DDMRP c th c hi n nh m gi i quy t m c tiêu g m (1) ng c g pháp ho n hi u qu ho t nh yêu c u v t ng doanh nghi p t nghiên c u mơ... v vào ho c u c, (2) xu t hu c u, (3) ng d nh nhu c u NVL t i m t công ty nh a c th c hi n thông qua hai nghiên c u tình hu ng it pháp nghiên c u t i bàn ng doanh nghi p c l a ch n li u cho nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp ddmrp vào hoạch định nhu cầu nvl tại một công ty nhựa ,