0

TIỂU LUẬN môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế

16 4 0
  • TIỂU LUẬN  môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 06:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ, TÀI SẢN VÀ THỪA KẾ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Người thực hiện: Trần Thị Phương Nhi MSSV: 2053801013118 Lớp: HS45.2 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 1.Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa 2.đặc điểm 2.1.Quy định phân chia di sản thừa kế 2.1.1 phân chia di sản theo di chúc 2.1.2 Phân chia di sản theo pháp luật 2.1.3 Hạn chế phân chia di sản 2.1.4 Phân chia di sản số trường hợp cụ thể Nguyên tắc giao kết 4.Chủ thê thỏa thuạn phan chia di san thưa kê 5.Nguơi thưa kê theo luạt 6.Nguơi thưa kê theo di chúc 7.Những nguơi không đuơc quyền huởng di san - Thỏa thuạn 7.1.Nêu vắng mặt nguơi đuợc huởng di san theo di chuc 7.2.Nêu có nguơi đuợc huởng thưa kê không phụ thuộc vào nội dung di chuc 8.Đối tượng củủ̉a thoả thuận 8.1.Phan chia tưng phân và phan chia toàn bộ 8.2 Phan chia theo gia tri và phan chia hiẹn vạt 8.3 Phạm vi vê tài san họ có thể thỏa thuạn phan chia 8.4.Tài san nào không thể thỏa thuạn phan chia hoặc bi hạn chê phan chia 8.5.Phuong thức thỏa thuạn 8.6.Làm thủ tục đăng ký sang tên 8.7.Lẹ phi 9.Vấn đềề̀ phát sinh nguòi thừa kế 10 Thỏa thuạn phan chia di san thưa kê vô hiẹu CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 1.Viẹc bỏ sót nguơi thưa kê thoa thuạn phan chia di san 2.Nguồn gôc của di san 3.Cha mẹ chuyên xuông hàng thưa kê thứ hai 4.Tư chôi nhạn di san Di sản thơề̀cúng 6.Quan hẹ thưa kê giữa riêng và bô duơng, mẹ kê KẾT LUẬN LỜI MỞ ĐẦU Trước hết, thừa kế theo quy định tạạ̣i Bộộ̂ luật Dân sự, thừa kế làà̀ việc chuyểể̉n dịch tàà̀i sản củể̉a người chết cho người sống, tàà̀i sản đểể̉ lạạ̣i đượạ̣c gọạ̣i làà̀ di sản Làà̀ mộộ̂t vấn đề lớn củể̉a pháp luật dân download by : skknchat@gmail.com Trêộ̂n thực tế cóó́ nhiều quan điểể̉m khác khái niệm quyền thừa kế: vió́ dụạ̣ Theo Ph Ăngghen viết: “Theo chế độộ̂ mẫu quyền, nghĩa làà̀ chừng nàà̀o màà̀ huyết tộộ̂c kểể̉ bêộ̂n người mẹ vàà̀ theo tập tụạ̣c thừa kế nguyêộ̂n thủể̉y thị tộộ̂c đượạ̣c thừa kế người thị tộộ̂c chết Tàà̀i sản phải đểể̉ lạạ̣i thị tộộ̂c, tàà̀i sản đểể̉ lạạ̣i khôộ̂ng cóó́ giá trị lớn nêộ̂n loạạ̣i nàà̀y thực tiễn cóó́ lẽ người ta trao tàà̀i sản đóó́ cho bàà̀ thân thió́ch nhất, nghĩa làà̀ trao cho người huyết tộộ̂c với người mẹ”1 Theo quan điểể̉m củể̉a TS Phạạ̣m Văă̆n Tuyết vàà̀ TS.LS Lêộ̂ Kim Giang “Pháp luật thừa kế vàà̀ thực tiễn giải tranh chấp” thì: “Cá nhân cóó́ quyền lập di chúc đểể̉ định đoạạ̣t tàà̀i sản củể̉a mình; đểể̉ lạạ̣i tàà̀i sản củể̉a cho người thừa kế theo pháp luật; hưởể̉ng di sản theo di chúc hoặă̆c theo pháp luật”2 Theo từ điểể̉n Luật họạ̣c củể̉a Viện khoa họạ̣c pháp lýó́, Bộộ̂ Tư pháp thì: “Quyền thừa kế làà̀ quyền đểể̉ lạạ̣i tàà̀i sản củể̉a cho người khác sau chết, hưởể̉ng di sản theo di chúc hoặă̆c theo pháp luật” Tạạ̣i Bộộ̂ luật Dân năă̆m 2015, Điều 609 củể̉a Bộộ̂ luật đưa khái niệm quyền thừa kế: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản mình; để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản thừa kế theo di chúc theo pháp luật; Người thừa kế không cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc” Vậy tóó́m lạạ̣i theo ta biết Quan hệ thừa kế xuất từ sớm, song song với quan hệ sởể̉ hữu đời sống xã hộộ̂i; với phát triểể̉n củể̉a xã hộộ̂i vấn đề pháp luật thừa kế, tranh chấp thừa kế vàà̀ giải tranh chấp thừa kế luôộ̂n tồn tạạ̣i, thay đổi phù hợạ̣p hình thái xã hộộ̂i tương ứó́ng, truyền thống, văă̆n hố ởể̉ quốc gia Nhữữ̃ng trường hợp thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật áp dụng trường hợp sau đây: – Khôộ̂ng cóó́ di chúc; – Di chúc khôộ̂ng hợạ̣p pháp; – Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặă̆c chết thời điểể̉m lập di chúc; quan, tổ chứó́c đượạ̣c hưởể̉ng thừa kế theo di chúc khôộ̂ng tồn tạạ̣i vàà̀o thời điểể̉m mởể̉ thừa kế; – Những người đượạ̣c định làà̀m người thừa kế theo di chúc màà̀ khôộ̂ng cóó́ quyền hưởể̉ng di sản thừa kế hoặă̆c từ chối nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản thừa kế sau đây: – Phần di sản khôộ̂ng đượạ̣c định đoạạ̣t di chúc; – Phần di sản cóó́ liêộ̂n quan đến phần củể̉a di chúc khôộ̂ng cóó́ hiệu lực pháp luật; Vấn đề gia đình vàà̀ giải phóó́ng phụạ̣ nữ tác phẩm “Nguồn gốc củể̉a gia đình, chế độộ̂ tư hữu vàà̀ nhàà̀ nước” củể̉a Mác vàà̀ Ph.Ăngghen Xem, TS Phạạ̣m Văă̆n Tuyết vàà̀ TS.LS Lêộ̂ Kim Giang “Pháp luật thừa kế vàà̀ thực tiễn giải tranh chấp”, NXB Tư pháp, năă̆m 2013; download by : skknchat@gmail.com – Phần di sản cóó́ liêộ̂n quan đến người đượạ̣c thừa kế theo di chúc họạ̣ khôộ̂ng cóó́ quyền hưởể̉ng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặă̆c chết thời điểể̉m với người lập di chúc; liêộ̂n quan đến quan, tổ chứó́c đượạ̣c hưởể̉ng di sản theo di chúc, khôộ̂ng tồn tạạ̣i vàà̀o thời điểể̉m mởể̉ thừa kế Người thừa kế theo pháp luật Những người thừa kế theo pháp luật đượạ̣c quy định theo thứó́ tự sau đây: – Hàà̀ng thừa kế thứó́ gồm: vợạ̣, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôộ̂i, mẹ nuôộ̂i, đẻ, nuôộ̂i củể̉a người chết; – Hàà̀ng thừa kế thứó́ hai gồm: ôộ̂ng nộộ̂i, bàà̀ nộộ̂i, ôộ̂ng ngoạạ̣i, bàà̀ ngoạạ̣i, anh ruộộ̂t, chị ruộộ̂t, em ruộộ̂t củể̉a người chết; cháu ruộộ̂t củể̉a người chết màà̀ người chết làà̀ ôộ̂ng nộộ̂i, bàà̀ nộộ̂i, ôộ̂ng ngoạạ̣i, bàà̀ ngoạạ̣i; – Hàà̀ng thừa kế thứó́ ba gồm: cụạ̣ nộộ̂i, cụạ̣ ngoạạ̣i củể̉a người chết; bác ruộộ̂t, ruộộ̂t, cậu ruộộ̂t, côộ̂ ruộộ̂t, dì ruộộ̂t củể̉a người chết; cháu ruộộ̂t củể̉a người chết màà̀ người chết làà̀ bác ruộộ̂t, ruộộ̂t, cậu ruộộ̂t, côộ̂ ruộộ̂t, dì ruộộ̂t; chắó́t ruộộ̂t củể̉a người chết màà̀ người chết làà̀ cụạ̣ nộộ̂i, cụạ̣ ngoạạ̣i Lưu ý: – Những người thừa kế hàà̀ng đượạ̣c hưởể̉ng phần di sản thừa kế – Những người ởể̉ hàà̀ng thừa kế sau đượạ̣c hưởể̉ng thừa kế, khôộ̂ng ởể̉ hàà̀ng thừa kế trước chết, khôộ̂ng cóó́ quyền hưởể̉ng di sản, bị truất quyền hưởể̉ng di sản hoặă̆c từ chối nhận di sản Thừa kế vị Trường hợạ̣p củể̉a người đểể̉ lạạ̣i di sản chết trước hoặă̆c mộộ̂t thời điểể̉m với người đểể̉ lạạ̣i di sản cháu đượạ̣c hưởể̉ng phần di sản màà̀ cha hoặă̆c mẹ củể̉a cháu đượạ̣c hưởể̉ng sống; cháu chết trước hoặă̆c mộộ̂t thời điểể̉m với người đểể̉ lạạ̣i di sản chắó́t đượạ̣c hưởể̉ng phần di sản màà̀ cha hoặă̆c mẹ củể̉a chắó́t đượạ̣c hưởể̉ng sống3 CHƯƠNG I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 1/Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa Phan chia theo nghia kỹ thuạt của tư ngư là một tạp hợp cac hoạt động nhăm châm dứt tinh trạng có quyên chung của nhiêu nguơi một hoặc nhiêu tài san Phan chia di san, quan niẹm của luạt học phuong Tay, gia đinh có it nhât hai nguơi có quyên huởng di san và có quyên lợi cung tinh chât một hoặc nhiêu tài san thuộc di san Nói cach khac, chi có phan chia nêu truơc đó tôn giưa nguơi có liên quan một tinh trạng có quyên chung - có thể là sở hưu chung, huởng hoa lợi chung, - và viẹc phan chia có tac dụng châm dứt tinh trạng đó Di sản thừa kế làà̀ tàà̀i sản củể̉a người chết đểể̉ lạạ̣i cho người sống Di sản bao gồm tàà̀i sản riêộ̂ng củể̉a người chết, phần tàà̀i sản củể̉a người chết tàà̀i sản chung với người khác Vấn đề chia thừa kế thường xuyêộ̂n xuất đời sống, làà̀ việc tất yếu xảy mộộ̂t người đểể̉ lạạ̣i di sản Tuy nhiêộ̂n, cóó́ nhiều trường hợạ̣p người khôộ̂ng đểể̉ lạạ̣i di chúc, đóó́, trường hợạ̣p bêộ̂n cóó́ thỏể̉a thuận việc chia di sản thừa kế, đồng thừa kế cần cóó́ văă̆n thỏể̉a Xem điều 652 BLDS năm 2015 Xem điều 634 BLDS năm 2015 download by : skknchat@gmail.com thuận phân chia.Viẹc phan chia di san liên quan đên một sô nguơi Nó không hẳn có thể đuợc thưc hiẹn bât kỳ luc nào; và đuợc thưc hiẹn, thi nó chiu sư chi phôi của một loạt cac quy tắc liên quan đên ca hinh thức và nội dung.5 tranh châp vê thưa kê có xu huơng gia tăng vê sô luợng và phức tạp vê nội dung, bởi vi gia tri của di san thưa kê không là tài san thông thuơng phục vụ sinh hoạt tiêu dung mà là quyên sử dụng đât, quyên sở hưu tri tuẹ, vôn đâu tu, cô phiêu, trang trại, doanh nghiẹp Tranh châp vê phan chia di san thưa kê có thể bắt nguôn tư nhiêu nguyên nhan và nhiêu truơng hợp di san thưa kê có gia tri lơn nhât là nhà đât - Truơc hêt đó là quan điểm vê truởng thứ, nam nư gia đinh Viẹt Nam Bô me già thuơng ở vơi trai truởng và bô me chêt thi gân nhu đuong nhiên trai truởng se tiêp tục quan lý, sử dụng và sở hưu di san của bô me và có nghia vụ thơ cung cha me Cho du có hay không có di chuc thi đuong nhiên trai ca se đuợc huởng phân lơn nhât Cac thứ, gai mặc du cung đuợc huởng di san thưa kê nhung thuơng đuợc phân nhỏ hon Viẹc phan chia di san thưa kê có thể đuợc thưc hiẹn Toa an truơng hợp nguơi thưa kê không tư thỏa thuạn đuợc Trong truơng hợp nguơi thưa kê thỏa thuạn đuợc thi viẹc phan chia di san có thể thưc hiẹn ủy ban nhan dan câp xa, Phong Tu phap trưc thuộc ủy ban nhan dan câp huyẹn hoặc co quan Công chứng 2/ đặc điểm 2.1/Quy định vềề̀ phân chia di sản thừa kế 2.1.1Phân chia di sản theo di chúú́c Việc phân chia di sản theo di chúc đượạ̣c quy định tạạ̣i Điều 659 BLDS năă̆m 2015, cụạ̣ thểể̉: – Việc phân chia di sản đượạ̣c thực theo ýó́ chió́ củể̉a người đểể̉ lạạ̣i di chúc; di chúc khôộ̂ng xác định rõ phần củể̉a người thừa kế di sản đượạ̣c chia cho người đượạ̣c định di chúc, trừ trường hợạ̣p cóó́ thỏể̉a thuận khác – Trường hợạ̣p di chúc xác định phân chia di sản theo vật người thừa kế đượạ̣c nhận vật kèm theo hoa lợạ̣i, lợạ̣i tứó́c thu đượạ̣c từ vật đóó́ hoặă̆c phải chịu phần giá trị củể̉a vật bị giảm sút tió́nh đến thời điểể̉m phân chia di sản; vật bị tiêộ̂u hủể̉y lỗi củể̉a người khác người thừa kế cóó́ quyền yêộ̂u cầu bồi thường thiệt hạạ̣i – Trường hợạ̣p di chúc xác định phân chia di sản theo tỷ lệ tổng giá trị khối di sản tỷ lệ nàà̀y đượạ̣c tió́nh trêộ̂n giá trị khối di sản vàà̀o thời điểể̉m phân chia di sản 2.1.2/Phân chia di sản theo pháp luật https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/thoa-thuan-phan-chia-di-san-thua-ke.aspx download by : skknchat@gmail.com Việc phân chia di sản theo pháp luật đượạ̣c quy định tạạ̣i Điều 660 BLDS năă̆m 2015 , cụạ̣ thểể̉: – Khi phân chia di sản, cóó́ người thừa kế hàà̀ng thàà̀nh thai chưa sinh phải dàà̀nh lạạ̣i mộộ̂t phần di sản phần màà̀ người thừa kế khác đượạ̣c hưởể̉ng đểể̉ người thừa kế đóó́ cịn sống sinh đượạ̣c hưởể̉ng; chết trước sinh người thừa kế khác đượạ̣c hưởể̉ng – Những người thừa kế cóó́ quyền yêộ̂u cầu phân chia di sản vật; khôộ̂ng thểể̉ chia vật người thừa kế cóó́ thểể̉ thỏể̉a thuận việc định giá vật vàà̀ thỏể̉a thuận người nhận vật; khôộ̂ng thỏể̉a thuận đượạ̣c vật đượạ̣c bán đểể̉ chia 2.1.3 Hạn chế phân chia di sản Theo quy định tạạ̣i Điều 661 BLDS 2015 , trường hợạ̣p theo ýó́ chió́ củể̉a người lập di chứó́c hoặă̆c theo thoả thuận củể̉a tất người thừa kế, di sản đượạ̣c phân chia sau mộộ̂t thời hạạ̣n định hết thời hạạ̣n đóó́ di sản móó́i đượạ̣c đem chia Trường hợạ̣p yêộ̂u cầu chia di sản thừa kế màà̀ việc chia di sản ảnh hưởể̉ng nghiêộ̂m trọạ̣ng đến đời sống củể̉a bêộ̂n vợạ̣ hoặă̆c chồng sống vàà̀ gia đình bêộ̂n cịn sống cóó́ quyền ộ̂u cầu Tòa án xác định phần di sản màà̀ người thừa kế đượạ̣c hưởể̉ng chưa cho chia di sản mộộ̂t thời hạạ̣n định Thời hạạ̣n nàà̀y khôộ̂ng 03 năă̆m, kểể̉ từ thời điểể̉m mởể̉ thừa kế Hết thời hạạ̣n 03 năă̆m màà̀ bêộ̂n sống chứó́ng minh đượạ̣c việc chia di sản ảnh hưởể̉ng nghiêộ̂m trọạ̣ng đến đời sống củể̉a gia đình họạ̣ cóó́ quyền ộ̂u cầu Tịa án gia hạạ̣n mộộ̂t lần khôộ̂ng 03 năă̆m 2.1.4 Phân chia di sản số trường hợp cụ thể Theo quy định tạạ̣i Điêộ̂u 662 BLDS, việc phân chia sản trường hợạ̣p cóó́ người thừa kế hoặă̆c cóó́ người thừa kế bị bác bỏể̉ quyền thừa kế đượạ̣c giải sau: – Trường hợạ̣p phân chia di sản màà̀ xuất người thừa kế khôộ̂ng thực việc phân chia lạạ̣i di sản vật, người thừa kế nhận di sản phải toán cho người thừa kế mộộ̂t khoản tiền tương ứó́ng với phần di sản củể̉a người đóó́ tạạ̣i thời điểể̉m chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứó́ng với phần di sản nhận, trừ trường hợạ̣p cóó́ thỏể̉a thuận khác – Trường hợạ̣p phân chia di sản màà̀ cóó́ người thừa kế bị bác bỏể̉ quyền thừa kế người đóó́ phải trả lạạ̣i di sản hoặă̆c toán mộộ̂t khoản tiền tương đương với giá trị di sản đượạ̣c hưởể̉ng tạạ̣i thời điểể̉m chia thừa kế cho người thừa kế, trừ trường hợạ̣p cóó́ thỏể̉a thuận khác Nguyen tắc giao kêt Quyên thưa kê là một chê đinh của Bộ luạt Dan sư nên viẹc thưa kê phai tuan thủ cac nguyên tắc co ban mà bộ luạt đa qui đinh Bên cạnh đó, vơi tu cach là một chê đinh riêng nên quyên thưa kê cung có nguyên tắc riêng của minh Tuy nhiên, cac nguyên tắc này không đuợc trai vơi nguyên tắc download by : skknchat@gmail.com chung của Bộ luạt Dan sư Thỏa thuạn phan chia di san thưa kê vưa phai tuan theo nguyên tắc chung của Bộ luạt Dan sư vê thỏa thuạn vưa phai tuan theo cac nguyên tắc riêng của thưa kê, bao gôm cac nguyên tắc chinh sau: Nguyêộ̂n tắó́c bình đẳể̉ng6 Nguộ̂n tắó́c tự ýó́ chió́7 Chủ thê thỏa thuạn phan chia di san thưa kê Khi đủ điêu kiẹn để huởng di san thi "kể tư thơi điểm mở thưa kê, nguơi thưa kê có cac quyên, nghia vụ tài san nguơi chêt để lại" đó có quyên thỏa thuạn phan chia di san thưa kê Khac vơi chủ thể của hợp đông là hai bên, thỏa thuạn phan chia di san thưa kê có nhiêu chủ thể tham gia Nhưng chủ thể này thuơng có quan hẹ vơi hoặc hôn nhan, hoặc nuôi duỡng, hoặc huyêt thông, hoặc quen biêt Chủ thể thỏa thuạn phan chia di san thưa kê truơc hêt phai là nguơi đuợc huởng di san thưa kê theo di chuc hoặc theo phap luạt 5.Nguơi thưa kê theo luạt 6.Nguơi thưa kê theo di chúc Trong luạt thưc đinh Viẹt Nam, chi nguơi có quyên huởng di san theo di chuc mơi có quyên thỏa thuạn phan chia khôi tài san liên quan Tư qui tắc đó, ta có thể nói nguơi thưa kê theo di chuc là nguơi có quyên thỏa thuạn phan chia di san 7.Những nguơi không đuơc quyền huởng di san - Thỏa thuạn Cung giông nhu truơng hợp thưa kê theo phap luạt Nguơi không đuợc quyên huởng di san theo di chuc đuong nhiên không có quyên tham gia thỏa thuạn phan chia di san Tuy nhiên, nêu nguơi để lại di san đa biêt hành vi vi phạm phap luạt của nguơi thưa kê mà vân cho họ huởng thưa kê theo di chuc thi nguơi thưa kê này vân đuợc huởng thưa kê và vân đuợc tham gia vào viẹc thỏa thuạn phan chia di san 7.1.Nêu vắng mạt nguơi đuơc huởng di san theo di chúc Xem Khoản Điều 651 BLDS 2015 Xem Khoản Điều BLDS 2015 Xem Điều 621 BLDS 2015 download by : skknchat@gmail.com 7.2 Nêu có nguơi đuơc huởng thưa kê không phu thuọc vào nọi dung di chúc 8.Đối tượng củủ̉a thoả thuận Đôi tuợng của thỏa thuạn phan chia là khôi di san thuộc sở hưu chung của nguơi thưa kê bao gôm: - Tài san riêng của nguơi chêt - Tài san của nguơi chêt khôi tài san chung hợp nhât của vợ chông - Tài san của nguơi chêt khôi tài san chung theo phân vơi nguơi khac Có hai viẹc cân làm thưc hiẹn viẹc thỏa thuạn phan chia di san thưa kê: thiêt lạp khôi tài san chia và xac đinh phân đuợc chia của môi nguơi Trong viẹc phan chia theo thỏa thuạn nguơi thưa kê tư quyêt đinh nội dung phan chia 8.1 Phan chia tưng phân và phan chia toàn bọ Phan chia toàn bộ là viẹc phan chia tât ca gi đa trở thành sở hưu chung của nguơi thưa kê hẹ qua của viẹc di chuyển di san Phan chia tưng phân là viẹc nguơi thưa kê thỏa thuạn tach một hoặc nhiêu di san thuộc khôi di san để chia Nhưng nguơi thưa kê cung có thể thỏa thuạn vê viẹc phan chia hoa lợi, lợi tức thuộc di san chua chia mà không chia cac tài san thuộc di san 8.2 Phan chia theo gia tri và phan chia hiẹn vạt Trong truơng hợp phan chia theo tưng hiẹn vạt, di san đuợc giao cho tưng nguơi thưa kê băng hiẹn vạt theo thỏa thuạn của nguơi huởng di san thưa kê Nguơi thưa kê nhạn vạt theo tinh trạng hiẹn của vạt vào thơi điểm phan chia di san thưa kê Nghia là nguơi thưa kê nào đa nhạn di san là hiẹn vạt cụ thể thi nguơi đó se đuợc huởng cac hoa lợi, lợi tức có đuợc tư di vạt đó đông thơi phai chiu thiẹt thoi nêu di vạt đó bi giam sut gia tri hoặc bi tiêu hủy Nhưng nguơi thưa kê có thể thỏa thuạn phan chia di san băng hiẹn vạt, nêu không thể chia đêu băng hiẹn vạt thi nguơi thưa kê có thể thỏa thuạn vê viẹc đinh gia hiẹn vạt và thỏa thuạn vê nguơi nhạn hiẹn vạt; nêu không thỏa thuạn đuợc, thi hiẹn vạt đuợc ban để chia Lưu ý: Xem thêộ̂m Điểể̉m đượạ̣c quy định tạạ̣i Điều 661 vàà̀ Điều 662 BLDS 8.3 Pham vi về tài san họ có thê thỏa thuạn phan chia Là phân tài san nguơi thưa kê đuợc huởng theo qui đinh của phap luạt hoặc theo di chuc theo nguyên tắc "không có thể thỏa thuạn phan chia nhiêu hon gi minh có" download by : skknchat@gmail.com Cac tài san thỏa thuạn phan chia bao gôm: cac tài san nguơi chêt để lại mà không phai là đôi tuợng của di tặng vạt đặc đinh, cac phân cắt giam băng hiẹn vạt của di tặng vuợt qua mức cung nhu cac hoa lợi, lợi tức gắn liên vơi cac tài san ây 8.4 Tài san nào không thê thỏa thuạn phan chia hoạc bi han chê phan chia Tài san không thể thỏa thuạn phan chia hoặc bi hạn chê phan chia bao gôm: Di san thơ cung Di san bi hạn chê phan chia thủ tục hành chinh Theo ý chi của nguơi để lại di san phan chia hiẹn vạt cho tưng nguơi thưa kê Truơng hợp có nguơi huởng di san chua có hoặc mât năng lưc hành vi dan sư 8.5.Phuơng thức thỏa thuạn 8.5.1 Hình thức Mặc du Điêu 681 Bộ luạt Dan sư chi qui đinh: Mọi thỏa thuạn của nguơi thưa kê phai đuợc lạp thành văn ban không qui đinh cụ thể Văn ban thỏa thuạn phan chia di san thưa kê phai đuợc công chứng, chứng thưc nhung thưc tê đôi vơi quyên sử dụng đât hay vơi cac tài san phai đăng ký quyên sở hưu thi viẹc công chứng, chứng thưc văn ban thỏa thuạn thưa kê đuợc xem nhu bắt buộc qua trinh đăng ký sang tên đôi vơi co quan đăng ký sang tên (thạm chi vơi ca co quan thuê) bởi nó đam bao vê hinh thức và nội dung của văn ban thưa kê theo đung qui đinh của phap luạt Khi muôn sửa đôi, bô sung, huy bỏ văn ban thoa thuạn phon chia di san đó đuợc côộ̂ng chứng phai cóó́ sư thoa thuạn, cam kêt băng văn ban của tât ca nguơi đó tham gia văn ban thoa thuạn phon chia di san và phai đuợc cụng chứng 8.5.2 Thủ tuc Đâu tiên, nguơi thưa kê họp mặt để thông nhât vê phuong an phan chia di san Nêu nguơi thưa kê thỏa thuạn đuợc thi viẹc lạp văn ban thỏa thuạn phan chia di san thưa kê đuợc thưc hiẹn co quan công chứng 8.5.3 Gia tri phap ly của thỏa thuạn Văn ban thoa thuạn phan chia di san thưa kê đa đuợc công chứng có hai gia tri, cụ thể là: download by : skknchat@gmail.com Gia tri chứng cứ Gia tri thi hành của văn ban thỏa thuạn phan chia di san đa đuợc công chứng 8.6 Làm thủ tuc đăng ky sang ten 8.7 Lẹ phi 10 Vấn đềề̀ phát sinh nguòi thừa kế Điều 662 Bộộ̂ luật dân 2015 quy định trường hợạ̣p cóó́ người thừa kế quy định sau: “1 Trường hợp phân chia di sản mà xuất người thừa kế khơng thực việc phân chia lại di sản vật, người thừa kế nhận di sản phải toán cho người thừa kế khoản tiền tương ứng với phần di sản người thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế người phải trả lại di sản tốn khoản tiền tương đương với giá trị di sản hưởng thời điểm chia thừa kế cho người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” Theo đóó́, anh A vàà̀ anh trai A phân chia di sản thừa kế nhiêộ̂n xuất người thừa kế làà̀ D xuất hiện, theo đóó́ khoản Điều 662 quy định phải hoàà̀n trả lạạ̣i giá trị căă̆n nhàà̀ cho D di chúc cóó́ hiệu lực A vàà̀ anh A phải tiến hàà̀nh hoàà̀n trả mộộ̂t khoản tiền tương ứó́ng với căă̆n nhàà̀ tạạ̣i thời điểể̉m chia thừa kế A vàà̀ anh A người phải trả cho D mộộ̂t khoản tiền tương ứó́ng với phần nhàà̀ Mình nhận từ di sản thừa kế "Nguơi thưa kê mơi" đuợc hiểu là nguơi thưa kê của nguơi để lại di san xuât hiẹn sau di san của nguơi đó đa đuợc phan chia 10 Thỏa thuạn phan chia di san thưa kê vô hiẹu Thỏa thuạn phan chia di san vô hiẹu có thể nhiêu nguyên nhan: - Vi phạm nguyên tắc giao kêt - Nguơi thưa kê huởng quyên nhung không thưc hiẹn nghia vụ nhu thỏa thuạn thi tranh châp se xay - Viẹc không đung, không đủ nguơi thưa kê cung nhu nguơi tham gia thỏa thuạn phan chia di san thưa kê cung dân đên văn ban vô hiẹu - Nguơi quan lý tài san của nguơi vắng mặt hoặc mât tich mặc du không có quyên đại diẹn cho nguơi vắng mặt hoặc mât tich viẹc phan chia di san mà nguơi sau này có quyên huởng nhung vân tham gia vào viẹc phan chia di san dân đên văn ban thỏa thuạn vô hiẹu download by : skknchat@gmail.com - Vi phạm cac qui đinh của phap luạt vê viẹc đại diẹn và vi lợi ich của nguơi chua thành niên, của nguơi đuợc giam hộ - Nguơi đuợc ủy quyên vuợt qua phạm vi ủy quyên và vi phạm lợi ich của nguơi ủy quyên - Vi phạm quyên của nguơi đuợc huởng thưa kê không phụ thuộc vào nội dung di chuc 11 - Nhưng nguơi thưa kê không thông nhât cach hiểu vê nội dung di chuc và kiẹn Toa để phan chia di san - Xac đinh không đung, không đủ khôi tài san chia và phân đuợc chia của môi nguơi - Thỏa thuạn phan chia vuợt qua phân tài san có quyên thỏa thuạn phan chia - Phan chia di san không thể thỏa thuạn phan chia hoặc bi hạn chê phan chia Trong truơng hợp nguơi thưa kê không thỏa thuạn đuợc vê viẹc phan chia di san thi họ có thể kiẹn Toa để Toa phan chia di san Toa an là co quan có thâm quyên tuyên văn CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Viẹc bỏ sót nguơi thưa kê thoa thuạn phan chia di san 1- Coi nguơi thưa kê khac là nguơi chiêm hưu tinh, nguơi thưa kê có 10 năm để kiẹn đoi thủ tiêu toàn bộ viẹc phan chia, tư năm thứ 11 đên năm thứ 30, nguơi thưa kê chi có quyên đoi tuyên bô phan chia vô hiẹu vê phân liên quan đên bât động san thuộc di san 2- Coi nguơi thưa kê là nguơi chiêm hưu không tinh, quyên khởi kiẹn không mât thơi hiẹu Trong truơng hợp tu cach nguơi thưa kê của nguơi khởi kiẹn bi tranh cai, nguơi khởi kiẹn truơc hêt phai chứng minh tu cach của minh khuôn khô một vụ tranh châp vê quyên thưa kê Thông thuơng, nguơi thưa kê bi bac bỏ băng cach không đuợc nguơi thưa kê khac công nhạn se yêu câu Toa an công nhạn cho minh quyên huởng di san và yêu câu thủ tiêu viẹc phan chia di san cung một đon kiẹn, bởi vạy viẹc khởi kiẹn phai đuợc thưc hiẹn 10 năm kể tư ngày mở thưa kê Nguồn gôc của di san - Cân tăng cuơng công tac tuyên truyên phô biên phap luạt cho nhan dan để nguơi dan ý thức đuợc quyên và nghia vụ của minh liên quan đên thưa kê Nhưng truyên thông tôt đep vê tôn ty trạt tư gia đinh cân đuợc tôn trọng đặc biẹt là truyên thông mang gia tri đạo đức, thắt chặt đoàn kêt download by : skknchat@gmail.com tinh cam gia đinh Tuy nhiên, quyên và lợi ich hợp phap của nguơi thưa kê không phan biẹt giơi tinh, ngôi thứ, hay ngoài gia thu đa đuợc qui đinh luạt dan sư cung cân đuợc tôn trọng và bao vẹ 12 - Cân đua thỏa thuạn phan chia thưa kê là một khau qui trinh, thủ tục câp giây chứng nhạn quyên sở hưu nhà và quyên sử dụng đât ủy ban nhan dan câp xa kêt hợp vơi tạp huân kiên thức vê phap luạt thưa kê cho can bộ tu phap, can bộ đia chinh, và chủ tich, phó chủ tich ủy ban nhan dan câp xa để viẹc câp giây chứng nhạn quyên sở hưu nhà và quyên sử dụng đât đung qui đinh của phap luạt đông thơi bao đam quyên và lợi ich hợp phap của nguơi thưa kê và nguơi liên quan khac Thưc tiên cho thây, không phai co quan công chứng (co quan làm thủ tục thưa kê phân lơn căn cứ vào cac giây tơ đuong sư nộp), mà chinh là chinh quyên sở (co quan hiểu ro nhât vê nội tinh của gia đinh khai nhạn thưa kê) là co quan có thể giai quyêt viẹc thỏa thuạn phan chia di san thưa kê một cach chinh xac và hiẹu qua nhât nhơ xac đinh đủ và chinh xac nhât nguôn gôc của di san cung nhu diẹn và hàng thưa kê 10 Cha mẹ chuyên xuông hàng thưa kê thứ hai Với việc chia thừa kế theo pháp luật, pháp luật dân quy định cần tiến hàà̀nh chia theo hàà̀ng thừa kế Nếu hàà̀ng thừa kế thứó́ khôộ̂ng hoặă̆c khôộ̂ng nhận di sản thừa kế chia cho người thuộộ̂c hang thừa kế thứó́ hai vàà̀ hàà̀ng sau đóó́ Nhiều gia đình, cóó́ bất đồng tình cảm dẫn đến việc thường khôộ̂ng chăă̆m sóó́c tốt cho bố, mẹ ruộộ̂t màà̀ dâu hoặă̆c rểể̉ nuôộ̂i dưỡỡ̃ng độộ̂t ngộộ̂t dẫn đến việc khôộ̂ng kịp lập di chúc Do đóó́, cóó́ tranh chấp định hàà̀ng thừa kế VD: Gia đình Tâm cóó́ miếng đất ôộ̂ng cha đểể̉ lạạ̣i, Trước làà̀ bàà̀ ngoạạ̣i củể̉a bố Tâm làà̀ người ởể̉, sau nàà̀y khôộ̂ng cóó́ trai, bàà̀ ngoạạ̣i đóó́n bố Tâm nuôộ̂i dưỡỡ̃ng bàà̀ lúc tuổi giàà̀ Khi bàà̀ ngoạạ̣i bố Tâm khôộ̂ng đểể̉ lạạ̣i loạạ̣i giấy tờ mảnh đất nàà̀y Bố mẹ Tâm ởể̉ trêộ̂n đất Sau nàà̀y khôộ̂ng cóó́ giấy tờ gì? đểể̉ vay đượạ̣c vốn quỹỡ̃ tió́n dụạ̣ng xã bố mẹ Tâm nhờ chió́nh quyền địa phương kýó́ giấy tờ xác nhận bố cháu làà̀ chủể̉ sởể̉ hữu củể̉a ôộ̂ đất đểể̉ vay vốn đến khoản tiền đóó́ gia đình Tâm chưa trả cho cho quỹỡ̃ tió́n dụạ̣ng nhân dân xã Do cóó́ tranh chấp xảy Cháu gái củể̉a bàà̀ ngoạạ̣i, sau lấy chồng quay địi lạạ̣i mảnh đất nàà̀y Đút lóó́t cho chió́nh quyền địa phương làà̀m bìa đỏể̉ vàà̀ bán chui mảnh đất nàà̀y từ năă̆m 2003 Vậy hỏể̉i? Liệu gia đình Tâm cóó́ thểể̉ yêộ̂u cầu chia quyền thừa kế theo luật đượạ̣c khôộ̂ng? Xem Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngàà̀y 16/12/2004 phêộ̂ duyệt Chương trình hàà̀nh độộ̂ng quốc gia phổ biến, giáo dụạ̣c pháp luật vàà̀ nâng cao ýó́ thứó́c chấp hàà̀nh pháp luật cho cán bộộ̂, nhân dân ởể̉ xã, phường, thị trấn từ năă̆m 2005 đến năă̆m 2010 Xem Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngàà̀y 16/12/2004 phêộ̂ duyệt Chương trình hàà̀nh độộ̂ng quốc gia phổ biến, giáo dụạ̣c pháp luật vàà̀ nâng cao ýó́ thứó́c chấp hàà̀nh pháp luật cho cán bộộ̂, nhân dân ởể̉ xã, phường, thị trấn từ năă̆m 2005 đến năă̆m 2010 10 download by : skknchat@gmail.com Căă̆n cứó́ theo quy định tạạ̣i Điều 651 Bộộ̂ luật dân năă̆m 2015 người thừa kế theo pháp luật sau: "1 Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; 13 b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản Những người hàng thừa kế sau hưởng thừa kế, khơng cịn hàng thừa kế trước chết, khơng có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản” Như vậy, đem tàà̀i sản củể̉a bàà̀ ngoạạ̣i củể̉a bố bạạ̣n chia thừa kế theo pháp luật bố củể̉a Tâm ởể̉ hàà̀ng thừa kế thứó́ hai vàà̀ bố củể̉a Tâm đượạ̣c hưởể̉ng thừa kế người ởể̉ hàà̀ng thừa kế thứó́ khôộ̂ng cịn Theo Tâm trình bàà̀y bàà̀ ngoạạ̣i khôộ̂ng cóó́ trai chứó́ cịn gái nêộ̂n người gái củể̉a bàà̀ đượạ̣c hưởể̉ng thừa kế mảnh đất nàà̀y vàà̀ đương nhiêộ̂n dù bố Tâm cóó́ yêộ̂u cầu chia thừa kế theo pháp luật bố củể̉a Tâm khôộ̂ng đượạ̣c hưởể̉ng thừa kế mảnh đất trêộ̂n Tư chôi nhạn di san Cụạ̣ thểể̉, theo quy định tạạ̣i Điều 610 Luật Dân 2015, mọạ̣i cá nhân bình đẳể̉ng quyền đểể̉ lạạ̣i tàà̀i sản củể̉a cho người khác quyền hưởể̉ng di sản theo di chúc hoặă̆c theo pháp luật Đồng thời, người thừa kế cóó́ quyền từ chối nhận di sản trừ trường hợạ̣p việc từ chối nàà̀y nhằm trốn tránh thực nghĩa vụạ̣ tàà̀i sản củể̉a với người khác Bêộ̂n cạạ̣nh việc đượạ̣c hưởể̉ng di sản người thừa kế cịn phải cóó́ trách nhiệm thực nghĩa vụạ̣ tàà̀i sản phạạ̣m vi di sản người chết đểể̉ lạạ̣i, trừ trường hợạ̣p cóó́ thỏể̉a thuận khác (theo Điều 615 Luật Dân 2015) Vì vậy, trường hợạ̣p khôộ̂ng phải trốn tránh nghĩa vụạ̣ tàà̀i sản người thừa kế cóó́ quyền từ chối nhận di sản Di san thơ cúng Điều 645 BLDS 2015 quy định di sản dùng vàà̀o việc thờ cúng làà̀ di sản khôộ̂ng chia vàà̀ giao cho người đượạ̣c định di chúc Trường hợạ̣p, di chúc khôộ̂ng định người quản lió́ dùng vàà̀o việc thờ cúng, người thừa kế thỏể̉a thuận giao di sản dùng vàà̀o việc thờ cúng cho mộộ̂t người thừa kế trôộ̂ng coi, sửể̉ dụạ̣ng Người quản lió́ di sản cóó́ thểể̉ làà̀ hoặă̆c cháu củể̉a người chết, họạ̣ cóó́ điều kiện trôộ̂ng coi, quản lió́, trì, phát triểể̉n di sản dùng vàà̀o việc thờ cúng Người quản lió́ di sản download by : skknchat@gmail.com thờ cúng thực việc thờ cúng người cóó́ tàà̀i sản chết vàà̀o ngàà̀y giỗ, tết Việc thờ cúng nàà̀y đượạ̣c thực theo tập quán củể̉a địa phương, pháp luật khôộ̂ng quy định cụạ̣ thểể̉ người thực việc thờ cúng vàà̀ người quản lió́ di sản dùng vàà̀o viẹc thờ cúng Đây làà̀ khác biệt pháp luật củể̉a Nhàà̀ nước ta vàà̀ pháp luật thời phong kiến thuộộ̂c địa vàà̀ luật cổ Việt Nam(người thừa kế phụạ̣ thuộộ̂c vàà̀o nộộ̂i dung di chúc) Q uan hẹ thưa kê giữa riêng và bô duơng, mẹ kê 14 Quan hệ thừa kế riêộ̂ng với bố dượạ̣ng, mẹ kế đượạ̣c quy định tạạ̣i Điều 654 Bộộ̂ luật Dân 2015, cụạ̣ thểể̉ sau: “Con riêng bố dượng, mẹ kế có quan hệ chăm sóc, ni dưỡng cha con, mẹ thừa kế di sản thừa kế di sản theo quy định Điều 652 Điều 653 Bộ luật này.” Điềề̀u 652 Thừa kế vị Điềề̀u 653 Quan hệ thừa kế giữữ̃a nuôô̂i vàề̀ cha nuôô̂i, mẹẹ̣ nuôô̂i vàề̀ cha đẻ, mẹẹ̣ đẻ Con nuôô̂i vàề̀ cha nuôô̂i, mẹẹ̣ nuôơ̂i thừa kế di sản củủ̉a vàề̀ cịn thừa kế di sản theo quy định Điềề̀u 651 vàề̀ Điềề̀u 652 củủ̉a Bộ luật nàề̀y Điều luật trêộ̂n quy định hai mối quan hệ: quan hệ người chồng với riêộ̂ng củể̉a vợạ̣, quan hệ người vợạ̣ với riêộ̂ng củể̉a chồng Các bêộ̂n mối quan hệ nóó́i trêộ̂n khôộ̂ng cóó́ quan hệ huyết thống nêộ̂n nguộ̂n tắó́c họạ̣ khôộ̂ng phải làà̀ người thừa kế theo pháp luật củể̉a Tuy nhiêộ̂n, họạ̣ cóó́ quan hệ chăă̆m sóó́c nuôộ̂i dưỡỡ̃ng lẫn họạ̣ đượạ̣c xác định tương tự cha, mẹ nuôộ̂i với nuôộ̂i vàà̀ họạ̣ làà̀ người thừa kế ởể̉ hàà̀ng thứó́ củể̉a khôộ̂ng đương nhiêộ̂n mang tió́nh hai chiều quan hệ thừa kế cha, mẹ nuôộ̂i, nuôộ̂i như nàà̀o đượạ̣c coi làà̀ cóó́ “quan hệ chăă̆m sóó́c, nuôộ̂i dưỡỡ̃ng cha mẹ, con” làà̀ mộộ̂t vấn đề hết sứó́c khóó́ khăă̆n thực tiễn Thực tế cho thấy riêộ̂ng vàà̀ mẹ kế riêộ̂ng vàà̀ bố dượạ̣ng khôộ̂ng ởể̉ chung vàà̀ sinh hoạạ̣t mộộ̂t gia đình khôộ̂ng thểể̉ xác định họạ̣ cóó́ quan hệ chăă̆m sóó́c, nuôộ̂i dưỡỡ̃ng người đóó́ thật mặă̆t tình cảm coi mẹ kế mẹ đẻ, bố dượạ̣ng cha đẻ củể̉a Họạ̣ luôộ̂n luôộ̂n quan tâm vàà̀ thường gửể̉i tiền vật chất khác đểể̉ phụạ̣ng dưỡỡ̃ng bố dượạ̣ng, mẹ kế Ngượạ̣c lạạ̣i, cóó́ trường hợạ̣p cóó́ ởể̉ nhàà̀ với mặă̆t khôộ̂ng lòng nêộ̂n việc xác định họạ̣ cóó́ chăă̆m sóó́c, nuôộ̂i dưỡỡ̃ng cha, con; mẹ làà̀ vôộ̂ khóó́ khăă̆n KẾT LUẬN Tóó́m lạạ̣i, mộộ̂t vấn đề quan trọạ̣ng vàà̀ phứó́c tạạ̣p vấn đề thừa kế đóó́ chió́nh làà̀ phân chia di sản thừa kế Như vậy, vấn đề thừa kế vàà̀ hiệu lực pháp luật liêộ̂n quan cần đượạ̣c quy định cụạ̣ thểể̉, rõ ràà̀ng hơn, đểể̉ tránh tình trạạ̣ng phân chia di sản khôộ̂ng đúng, khôộ̂ng côộ̂ng củể̉a download by : skknchat@gmail.com pháp luật, với thực tế nay, việc phân chia di sản thừa kế làà̀ mẻ ởể̉ nước ta Vì vậy, bàà̀i tiểể̉u luận nàà̀y hệ thống hoá vàà̀ cập nhập quy định củể̉a pháp luật liêộ̂n quan đến thoả thuận phân chia di sản thừa kế, đảm bảo quyền vàà̀ lợạ̣i ió́ch hợạ̣p pháp củể̉a người thừa kế vàà̀ người cóó́ quyền vàà̀ nghĩa vụạ̣ liêộ̂n quan download by : skknchat@gmail.com ... I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 1.Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa 2.đặc điểm 2.1 .Quy định phân chia di sản thừa kế 2.1.1 phân chia. .. cóó́ quy? ??n hưởể̉ng di sản thừa kế hoặă̆c từ chối nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản thừa kế sau đây: – Phần di sản khôộ̂ng đượạ̣c định đoạạ̣t di chúc; – Phần di sản cóó́... nguòi thừa kế Điều 662 Bộộ̂ luật dân 2015 quy định trường hợạ̣p cóó́ người thừa kế quy định sau: “1 Trường hợp phân chia di sản mà xuất người thừa kế khơng thực việc phân chia lại di sản vật,
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế ,