0

Luận văn thạc sĩ

86 1 0
  • Luận văn thạc sĩ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 12:47

NGÔ HÙNG CƢỜNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGÔ HÙNG CƢỜNG CHUYÊN NGÀNH KH&KTVL PHI KIM KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ PHỤ GIA GỐC HỮU CƠ ĐẾN TÍNH CƠNG TÁC CỦA BÊ TÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU PHI KIM KHÓA 2013B Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGÔ HÙNG CƢỜNG KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ PHỤ GIA GỐC HỮU CƠ ĐẾN TÍNH CƠNG TÁC CỦA BÊ TÔNG Chuyên ngành: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU PHI KIM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SILICAT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ NGỌC DŨNG Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết thí nghiệm nêu luận văn trung thực chƣa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Hùng Cƣờng i LỜI CẢM ƠN Em chân thành cảm ơn TS Tạ Ngọc Dũng tận tình hƣớng dẫn, bảo nhƣ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Em cảm ơn thầy giáo, cô giáo Bộ môn CNVL Silicat – Viện Kỹ thuật Hóa học - Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội đồng nghiệp, bạn bè gia đình ủng hộ, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn ii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT x PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bê tông hạt mịn 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Một số tính chất bê tơng hạt mịn 1.1.3 Sự phát triển bê tông hạt mịn 1.1.4 Tình hình nghiên cứu ứng dụng bê tông hạt mịn giới 1.1.5 Tình hình nghiên cứu ứng dụng bê tông hạt mịn Việt Nam 1.2 Tổng quan phụ gia hóa học cho bê tông 12 1.2.1 Định nghĩa 12 1.2.2 Phân loại 12 1.2.3 Lịch sử nghiên cứu 13 1.2.4 Cơ chế hoá dẻo phụ gia giảm nƣớc tầm cao hệ 17 1.2.5 Cơ chế tƣơng tác xi măng, nƣớc 18 1.2.6 Phụ gia siêu dẻo NFS MFS 20 1.2.7 Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate 24 1.3 Kết luận tổng quan 29 Chƣơng 2: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Nguyên vật liệu sử dụng đề tài 31 2.1.1 Xi măng 31 2.1.2 Cát 32 2.1.3 Nƣớc 33 2.1.4 Phụ gia Polycacboxylate 33 iii 2.1.5 Phụ gia Naphtalen Focmanđehyt Sunfornat 34 2.2 Sơ đồ quy trình thí nghiệm 34 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Nghiên cứu tính chất vật liệu sử dụng 35 2.3.2 Nghiên cứu tính chất hỗn hợp bê tông bê tông hạt mịn 35 2.3.3 Phƣơng pháp đo độ chảy xòe 35 2.4 Tính tốn cấp phối bê tông 37 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 Ảnh hƣởng tỷ lệ N/X đến tính chất hỗn hợp bê tông bê tông 39 3.2 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia siêu dẻo đến độ chảy hỗn hợp bê tông40 3.2.1 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia Polycarboxylate đến độ chảy hỗn hợp bê tông 41 3.2.2 Ảnh hƣởng Naphtalen Formandehyt Sunfonat đến độ chảy hỗn hợp bê tông 43 3.3 3.4 Tổn thất độ chảy dùng phụ gia siêu dẻo 45 3.3.1 Tổn thất độ chảy hỗn hợp bê tông dùng phụ gia PC 45 3.3.2 Tổn thất độ chảy hỗn hợp bê tông dùng phụ gia NFS 46 3.3.3 Nhận xét chung 47 Ảnh hƣởng Polycarboxylate đến cƣờng độ chịu nén bê tông theo thời gian 48 3.4.1 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,44 48 3.4.2 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,42 49 3.4.3 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,40 50 3.4.4 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,37 51 iv 3.4.5 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,35 53 3.4.6 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,33 54 3.4.7 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,31 55 3.4.8 3.5 Nhận xét chung 56 Ảnh hƣởng Naphtalen Formandehyt Sunfonat đến cƣờng độ chịu nén bê tông theo thời gian 57 3.5.1 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,44 57 3.5.2 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến Cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,42 58 3.5.3 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,4 59 3.5.4 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,37 60 3.5.5 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,35 61 3.5.6 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,33 62 3.5.7 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,31 63 3.5.8 3.6 Nhận xét chung 64 So sánh ảnh hƣởng phụ gia PC NFS tới cƣờng độ bê tông 66 KẾT LUẬN .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần hóa clinker Bút Sơn 31 Bảng 2.2 Thành phần khoáng clinker Bút Sơn 31 Bảng 2.3 Các tính chất xi măng 31 Bảng 2.4 Thành phần hạt cát 32 Bảng 2.5 Tính chất phụ gia Polycacboxylate 33 Bảng 2.6 Tính chất phụ gia Naphtalen Focmanđehyt Sunfornat 34 Bảng 2.7 Cấp phối mẫu bê tông 38 Bảng 3.1 Ảnh hƣởng tỷ lệ N/X đến tính chất bê tông 39 Bảng 3.2 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến độ chảy xịe hỗn hợp bê tơng 41 Bảng 3.3 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến độ chảy xịe hỗn hợp bê tơng 43 Bảng 3.4 Ảnh hƣởng PC đến tổn thất độ chảy hỗn hợp bê tông 45 Bảng 3.5 Ảnh hƣởng NFS đến tổn thất độ chảy hỗn hợp bê tông 46 Bảng 3.6 Ảnh hƣởng PC tỷ lệ N/X=0,44 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 48 Bảng 3.7 Ảnh hƣởng PC tỷ lệ N/X=0,42 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 49 Bảng 3.8 Ảnh hƣởng PC tỷ lệ N/X=0,40 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 50 Bảng 3.9 Ảnh hƣởng PC tỷ lệ N/X=0,37 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 52 Bảng 3.10 Ảnh hƣởng PC tỷ lệ N/X=0,35 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 53 Bảng 3.11 Ảnh hƣởng PC tỷ lệ N/X=0,33 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 54 Bảng 3.12 Ảnh hƣởng PC tỷ lệ N/X=0,31 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 55 Bảng 3.13 Độ đặc bê tông sử dụng phụ gia PC 56 Bảng 3.14 Ảnh hƣởng NFS tỷ lệ N/X=0,44 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 57 Bảng 3.15 Ảnh hƣởng NFS tỷ lệ N/X=0,42 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 58 Bảng 3.16 Ảnh hƣởng NFS tỷ lệ N/X=0,4 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 59 Bảng 3.17 Ảnh hƣởng NFS tỷ lệ N/X=0,37 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 60 vi Bảng 3.18 Ảnh hƣởng NFS tỷ lệ N/X=0,35 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 61 Bảng 3.19 Ảnh hƣởng NFS tỷ lệ N/X=0,33 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 63 Bảng 3.20 Ảnh hƣởng NFS tỷ lệ N/X=0,31 đến cƣờng độ chịu nén bê tông 64 Bảng 3.21 Độ đặc bê tông sử dụng phụ gia NFS 65 Bảng 3.22 Ảnh hƣởng phụ gia PC NFS tới cƣờng độ nén bê tông độ chảy xác định 66 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 0.1 Quá trình trộn hợp, trình hấp phụ, trình phân tán Hình 1.1 Tốc độ tỏa nhiệt trình hydrat hóa xi măng [21] 19 Hình 1.2 Mơ hình hấp phụ chất hoạt tính bề mặt xi măng pooclang 21 Hình 1.3 Thế zeta hồ xi măng pooclăng có phụ gia NFS [17] 22 Hình 1.4 Các dạng hấp phụ mạch PC lên bề mặt tích điện dƣơng hạt vô .27 Hình 1.5 Giản đồ minh họa q trình hydrat hóa C3A với có mặt nƣớc Polycarboxylate 28 Hình 2.1: Thành phần hạt xi măng .32 Hình 2.2 Biểu đồ thành phần hạt cát 33 Hình 2.3 Sơ đồ phƣơng pháp xác định độ chảy bê tơng hạt mịn .36 Hình 3.1 Ảnh hƣởng tỷ lệ N/X đến độ chảy hỗn hợp bê tơng .39 Hình 3.2 Ảnh hƣởng tỷ lệ N/X đến cƣờng độ bê tông .40 Hình 3.3 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia PC đến độ chảy hỗn hợp bê tơng 42 Hình 3.4 Cơ chế phân tán kép PC 42 Hình 3.5 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến độ chảy hỗn hợp bê tông 44 Hình 3.6 Ảnh hƣởng PC đến tổn thất độ chảy xịe hỗn hợp bê tơng 46 Hình 3.7 Ảnh hƣởng NFS đến tổn thất độ chảy xịe hỗn hợp bê tơng 47 Hình 3.8 Cƣờng độ chịu nén bê tông sử dụng PC với tỷ lệ N/X=0,44 48 Hình 3.9 Cƣờng độ chịu nén bê tông sử dụng PC với tỷ lệ N/X=0,42 50 Hình 3.10 Cƣờng độ chịu nén bê tông sử dụng PC với tỷ lệ N/X=0,40 51 Hình 3.11 Cƣờng độ chịu nén bê tông sử dụng PC với tỷ lệ N/X=0,37 52 Hình 3.12 Cƣờng độ chịu nén bê tông sử dụng PC với tỷ lệ N/X=0,35 53 Hình 3.13 Cƣờng độ chịu nén bê tơng sử dụng PC với tỷ lệ N/X=0,33 54 Hình 3.14 Cƣờng độ chịu nén bê tông sử dụng PC với tỷ lệ N/X=0,31 55 viii 60 Cƣờng độ, Mpa 50 40 R1 30 R3 R7 20 R28 10 0 1,75 1,875 % Phụ gia NFS Hình 3.16 Cường độ chịu nén bê tơng sử dụng NFS với tỷ lệ N/X=0,42 Cƣờng độ chịu nén Bê tơng tăng hàm lƣợng NFS tăng lên (bảng 3.15 hình 3.16) Ở mẫu NFS3, cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 14,9 MPa (tăng 20,1% so với mẫu NFS0), cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 33 MPa (tăng 13,3% so với mẫu NFS0); cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 45,8 MPa (tăng 2,2 % so với mẫu NFS0); cƣờng độ chịu nén sau 28 ngày đạt 55,9 MPa (tăng 4,6% so với mẫu NFS0) 3.5.3 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,4 Khi nghiên cứu hàm lƣợng phụ gia NFS với tỷ lệ NFS/X (từ 0% đến 2%) vào hỗn hợp bê tơng có tỷ lệ N/X=0,4 tỷ lệ NFS/X=0 khơng tạo đƣợc mẫu thử, tiến hành khảo sát ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS/X từ 1,75% đến 2% Kết đo đƣợc nêu bảng 3.16 hình 3.17 Bảng 3.16 Ảnh hưởng NFS tỷ lệ N/X=0,4 đến cường độ chịu nén bê tông Mẫu thử Tỷ Tỷ Tỷ lệ lệ lệ NFS/X Độ chảy N/X C/X (%) NFS1 0,4 1,6 1,75 NFS2 0,4 1,6 NFS3 0,4 1,6 R1 (MPa) R3 (MPa) R7 (MPa) R28 (MPa) 114 15,1 33,3 45,3 58,3 1,875 136 15,4 33,5 46,1 58,5 213 15,7 33,8 47,2 58,7 59 70 Cƣờng độ, Mpa 60 50 40 R1 30 R3 R7 20 R28 10 1,75 1,875 % Phụ gia NFS Hình 3.17 Cường độ chịu nén bê tông sử dụng NFS với tỷ lệ N/X=0,4 Cƣờng độ chịu nén Bê tơng tăng hàm lƣợng NFS tăng lên (bảng 3.16 hình 3.17) Ở mẫu NFS3, cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 15,7 MPa (tăng 4% so với mẫu NFS1), cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 33,8 MPa (tăng 2,1% so với mẫu NFS1); cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 47,2 MPa (tăng 4,3 % so với mẫu NFS1); cƣờng độ chịu nén sau 28 ngày đạt 58,7 MPa (tăng 0,6% so với mẫu NFS1) 3.5.4 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,37 Đã tiến hành khảo sát cƣờng độ chịu nén bê tông với hàm lƣợng NFS/X từ 0% đến 2,125% tỷ lệ N/X=0,37, kết đo đƣợc nêu bảng 3.17 hình 3.18 Bảng 3.17 Ảnh hưởng NFS tỷ lệ N/X=0,37 đến cường độ chịu nén bê tông Mẫu thử Tỷ Tỷ Tỷ lệ lệ lệ NFS/X Độ chảy N/X C/X (%) R1 (MPa) R3 (MPa) R7 (MPa) R28 (MPa) NFS1 0,37 1,6 1,75 104 15,8 384 46,7 59,5 NFS2 0,37 1,6 1,875 117 16,2 39,7 46,7 59,9 NFS3 0,37 1,6 179 16,5 40,3 46,8 60,1 NFS4 0,37 1,6 2,125 219 16,9 40,5 47,9 60,3 60 70 Cƣờng độ, Mpa 60 50 40 R1 30 R3 R7 20 R28 10 1,75 1,875 2,125 % Phụ gia NFS Hình 3.18 Cường độ chịu nén bê tông sử dụng NFS với tỷ lệ N/X=0,37 Cƣờng độ chịu nén Bê tông tăng hàm lƣợng NFS tăng lên (bảng 3.17 hình 3.18) Ở mẫu NFS4, cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 16,9 MPa (tăng 7% so với mẫu NFS1), cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 40,5 MPa (tăng 5,5% so với mẫu NFS1); cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 47,9 MPa (tăng 2,5 % so với mẫu NFS1); cƣờng độ chịu nén sau 28 ngày đạt 60,3 MPa (tăng 1,3% so với mẫu NFS1) 3.5.5 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,35 Đã tiến hành khảo sát cƣờng độ chịu nén bê tông với hàm lƣợng NFS/X từ 0% đến 2,25% tỷ lệ N/X=0,35 Kết đo đƣợc nêu bảng 3.18 hình 3.19 Bảng 3.18 Ảnh hưởng NFS tỷ lệ N/X=0,35 đến cường độ chịu nén bê tông Mẫu thử Tỷ Tỷ Tỷ lệ lệ lệ NFS/X Độ chảy N/X C/X (%) R1 (MPa) R3 (MPa) R7 (MPa) R28 (MPa) NFS1 0,35 1,6 1,75 103 16,4 46,3 50,1 64,7 NFS2 0,35 1,6 1,875 112 16,9 46,7 51,2 64,9 NFS3 0,35 1,6 122 17,3 46,9 51,8 65,7 61 Mẫu thử Tỷ Tỷ Tỷ lệ lệ lệ NFS/X Độ chảy N/X C/X (%) R1 (MPa) R3 (MPa) R7 (MPa) R28 (MPa) NFS4 0,35 1,6 2,125 156 17,7 47,4 52,9 66,3 NFS5 0,35 1,6 2,25 224 18,2 47,7 53,1 67,5 80 70 Cƣờng độ, Mpa 60 50 R1 40 R3 30 R7 20 R28 10 1,75 1,875 2,125 2,25 % Phụ gia NFS Hình 3.19 Cường độ chịu nén bê tông sử dụng NFS với tỷ lệ N/X=0,35 Cƣờng độ chịu nén Bê tơng tăng hàm lƣợng NFS tăng lên (bảng 3.18 hình 3.19) Ở mẫu NFS5, cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 18,2 MPa (tăng 10,9% so với mẫu NFS1), cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 47,7 MPa (tăng 2,9% so với mẫu NFS1); cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 53,1 MPa (tăng 5,8 % so với mẫu NFS1); cƣờng độ chịu nén sau 28 ngày đạt 67,5 MPa (tăng 4,3% so với mẫu NFS1) 3.5.6 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,33 Khi nghiên cứu hàm lƣợng phụ gia NFS với tỷ lệ NFS/X (từ 1,75% đến 2,375%) vào hỗn hợp bê tơng có tỷ lệ N/X=0,33 tỷ lệ NFS/X=1,75% 1,825% khơng tạo đƣợc mẫu thử, tiến hành khảo sát ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS/X từ 2% đến 2,375% Kết đo đƣợc nêu bảng 3.19 hình 3.20 62 Bảng 3.19 Ảnh hưởng NFS tỷ lệ N/X=0,33 đến cường độ chịu nén bê tông Mẫu thử Tỷ Tỷ Tỷ lệ lệ lệ NFS/X Độ chảy N/X C/X (%) R1 (MPa) R3 (MPa) R7 (MPa) R28 (MPa) NFS3 0,33 1,6 102 18,2 52,5 55,6 72,6 NFS4 0,33 1,6 2,125 126 18,5 53,4 55,9 72,8 NFS5 0,33 1,6 2,25 160 18,8 53,0 56,5 73,9 NFS6 0,33 1,6 2,375 225 19,3 53,2 56,8 74,8 80 70 Cƣờng độ, Mpa 60 50 R1 40 R3 30 R7 20 R28 10 2,125 2,25 2,375 % Phụ gia NFS Hình 3.20 Cường độ chịu nén bê tông sử dụng NFS với tỷ lệ N/X=0,33 Cƣờng độ chịu nén Bê tơng tăng hàm lƣợng NFS tăng lên (bảng 3.19 hình 3.20) Ở mẫu NFS6, cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 19,3 MPa (tăng 6% so với mẫu NFS3), cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 53,2 MPa (tăng 1,7% so với mẫu NFS3); cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 56,8 MPa (tăng 2,1 % so với mẫu NFS3); cƣờng độ chịu nén sau 28 ngày đạt 74,8 MPa (tăng 3% so với mẫu NFS3) 3.5.7 Ảnh hƣởng hàm lƣợng phụ gia NFS đến cƣờng độ chịu nén bê tông tỷ lệ N/X = 0,31 Khi thêm phụ gia NFS với tỷ lệ NFS/X vào hỗn hợp bê tông có tỷ lệ N/X=0,33 từ 2,25% đến 2,5% Kết đo đƣợc nêu bảng 3.20 hình 3.21 63 Bảng 3.20 Ảnh hưởng NFS tỷ lệ N/X=0,31 đến cường độ chịu nén bê tông Mẫu thử Tỷ Tỷ Tỷ lệ lệ lệ NFS/X Độ chảy N/X C/X (%) R1 (MPa) R3 (MPa) R7 (MPa) R28 (MPa) NFS3 0,31 1,6 102 19,3 55,2 64,1 74,0 NFS4 0,31 1,6 2,125 103 19,5 55,2 64,1 74,5 NFS5 0,31 1,6 2,25 127 19,9 55,5 64,9 75,1 NFS6 0,31 1,6 2,375 174 20,3 55,5 65,0 76,2 NFS7 0,31 1,6 2,5 220 20,7 55,7 65,1 76,6 90 80 Cƣờng độ, Mpa 70 60 50 R1 40 R3 30 R7 20 R28 10 2,125 2,25 2,375 2,5 % Phụ gia NFS Hình 3.21 Cường độ chịu nén bê tơng sử dụng NFS với tỷ lệ N/X=0,31 Cƣờng độ chịu nén Bê tơng tăng hàm lƣợng NFS tăng lên (bảng 3.20 hình 3.21) Ở mẫu NFS7, cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 20,7 MPa (tăng 6,1% so với mẫu NFS3), cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 55,7 MPa (tăng 1% so với mẫu NFS3); cƣờng độ chịu nén sau ngày đạt 62,3 MPa (tăng 5,4 % so với mẫu NFS3); cƣờng độ chịu nén sau 28 ngày đạt 76,6 MPa (tăng 2,7% so với mẫu NFS3) 3.5.8 Nhận xét chung Ở tuổi ngày có chênh lệch rõ rệt cƣờng độ chịu nén (mức chênh lệch lớn khoảng 25% tỷ lệ N/X=0,44 mẫu NFS2 NFS0 tuổi ngày) 64 Khi tỷ lệ N/X khơng đổi tăng hàm lƣợng phụ gia cƣờng độ chịu nén bê tông tăng Khi độ chảy khơng đổi tỷ lệ N/X giảm cƣờng độ chịu nén bê tông tăng Do độ rỗng bê tơng nƣớc tự khí tạo ra, độ đặc tăng giảm nƣớc và/hoặc giảm khí Khi N/X khơng đổi phụ gia tăng độ chảy tăng nên khả khí tốt dẫn đến giảm độ rỗng, giảm nƣớc nhƣng dùng phụ gia giữ độ chảy độ rỗng giảm nƣớc giảm Trong hai trƣờng hợp cho phép tăng cƣờng độ bê tông Nhận xét: Do độ rỗng bê tơng nƣớc tự khí tạo ra, độ đặc tăng giảm nƣớc và/hoặc giảm khí Khi N/X khơng đổi phụ gia tăng độ chảy tăng nên khả khí tốt dẫn đến giảm độ rỗng, giảm nƣớc nhƣng dùng phụ gia giữ độ chảy độ rỗng giảm nƣớc giảm Trong hai trƣờng hợp cho phép tăng cƣờng độ bê tông Để làm rõ vấn đề tác giả kiểm tra độ đặc, độ rỗng bê tông sử dụng phụ gia NFS tỷ lệ N/X tỷ lệ N/X khác nhƣng hỗn hợp bê tơng có độ chảy kết đƣợc thể theo bảng 3.21 Bảng 3.21 Độ đặc bê tông sử dụng phụ gia NFS Tỷ lệ N/X Tỷ lệ NFS/X (%) KLTT KLR KLTT mẫu mẫu mẫu 28 Độ đặc (kg/m3) (kg/m3) ngày (kg/m3) KLR mẫu 28 ngày Độ đặc (kg/m3) 0,42 2020 2560 0,79 2030 2540 0,8 0,42 1,75 2090 2570 0,81 2120 2530 0,84 0,42 1,875 2140 2560 0,83 2140 2530 0,85 0,37 2240 2580 0,87 2260 2530 0,89 0,35 2,125 2280 2580 0,88 2290 2530 0,9 65 3.6 So sánh ảnh hƣởng phụ gia PC NFS tới cƣờng độ bê tông So sánh ảnh hƣởng phụ gia PC NFS đến cƣờng độ bê tông cách sử dụng phụ gia để giữ độ chảy từ 210mm đến 230mm tỷ lệ N/X khác Kết đƣợc nêu bảng 3.22, hình 3.22 hình 3.23 Bảng 3.22 Ảnh hưởng phụ gia PC NFS tới cường độ nén bê tông độ chảy xác định Mẫu Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Độ R1 R3 R7 R28 thử N/X C/X PGHH chảy (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) P4 0,44 1,6 0,125 214 11,7 32,7 45,1 54,9 NFS2 0,44 1,6 1,875 213 14,2 28,0 45,0 53,4 P5 0,42 1,6 0,15 228 12,4 37,9 48,9 58,7 NFS3 0,42 1,6 228 14,9 33,3 45,8 55,9 P5 0,4 1,6 0,15 216 13,3 40,6 49,6 62,1 NFS3 0,4 1,6 213 15,7 33,8 47,2 58,7 P6 0,37 1,6 0,175 218 14,4 47,9 52,7 63,8 NFS4 0,37 1,6 2,125 219 16,9 40,5 47,9 60,3 P7 0,35 1,6 0,2 227 15,2 49,8 55,5 71,1 NFS5 0,35 1,6 2,25 224 18,2 47,7 53,1 67,5 P8 0,33 1,6 0,225 229 16,2 55,1 59,5 75,1 NFS6 0,33 1,6 2,375 225 19,3 53,2 56,8 74,8 P9 0,31 1,6 0,25 220 16,9 56,8 67 77 NFS7 0,31 1,6 2,5 220 20,7 55,7 65,1 76,6 66 R1 R3 R7 R28 Mức thay đổi cƣờng độ, % 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 0,44 0,42 0,4 0,37 0,35 0,33 0,31 -10% -15% -20% -25% Tỷ lệ N/X Hình 3.22 Mức biến đổi cường độ mẫu có phụ gia PC so mẫu có phụ gia NFS ngày tuổi PC-R1 NFS-R1 PC-R3 Cƣờng độ, MPa Cƣờng độ, MPa 25 20 15 10 0,3 0,35 0,4 60 55 50 45 40 35 30 25 20 0,3 0,45 NFS-R7 PC-R28 70 80 65 75 Cƣờng độ, MPa Cƣờng độ, MPa 0,35 0,4 0,45 Tỷ lệ N/X Tỷ lệ N/X PC-R7 NFS-R3 60 55 50 45 40 NFS-R28 70 65 60 55 50 0,3 0,35 0,4 0,45 0,3 Tỷ lệ N/X 0,35 0,4 0,45 Tỷ lệ N/X Hình 3.23 Cường độ mẫu có phụ gia PC so mẫu có phụ gia NFS ngày tuổi 67 Nhận xét: Khi sử dụng phụ gia để giữ độ chảy khoảng 22010mm, ta thấy Cƣờng độ bê tông giảm tăng tỷ lệ N/X Ở tuổi ngày, với tỷ lệ N/X nghiên cứu, phụ gia NFS cải thiện cƣờng độ tốt phụ gia PC Ở ngày tuổi 3, 7, 28, với tỷ lệ N/X nghiên cứu, phụ gia PC cải thiện cƣờng độ tốt phụ gia NFS Sự khác biệt cƣờng độ hai mẫu dùng phụ gia PC NFS có xu hƣớng giảm dần tỷ lệ N/XM giảm nhƣ tăng ngày tuổi 68 KẾT LUẬN Trong phạm vi nghiên cứu với tỷ lệ phụ gia PC/X từ 0,05% đến 0,25% tỷ lệ NFS/X từ 1,75% đến 2,5%, ta thấy: Phụ gia PC có khả giảm nƣớc tốt cho bê tơng hạt mịn Để giảm tỷ lệ N/X từ 5% đến 30%, lƣợng phụ gia PC cần dùng khoảng 0,15% đến 0,25% PC so với xi măng Để giảm nƣớc tƣơng ứng từ 5% đến 30% nhƣ phụ gia PC, phụ gia NFS cần dùng khoảng 1,875% đến 2,5% so với xi măng Hỗn hợp bê tông hạt mịn sử dụng phụ gia PC NFS có khả trì độ chảy hỗn hợp bê tơng tốt Khi cố định độ chảy, tỷ lệ N/X nghiên cứu, phụ gia NFS cho cƣờng độ bê tông ngày tuổi cao dùng phụ gia PC, nhƣng tuổi muộn (3,7,28 ngày) phụ gia PC lại cho cƣờng độ cao Khi cố định tỷ lệ N/XM, cƣờng độ bê tông tăng tăng hàm lƣợng phụ gia (PC, NFS) 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bazenov, Bạch Đình Thiên Trần Ngọc Tính (2009), Cơng nghệ Bê tơng, Vol 12, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Nguyễn Thanh Bình Trần Bá Việt (2006), Bê tơng trang trí cốt sợi thép phân tán để tu bổ lớp mặt đƣờng cơng trình di tích, Người Xây dựng, tr 47-49 Thái Hồng Chƣơng (2001), Nghiên cứu ảnh hưởng phụ gia siêu dẻo chậm đông kết sở Naphtalen Focmanđêhýt Sunphonat, polyvinylalcohol natri citrat đến tính chất bê tông trộn sẵn, Luận án Tiến Sĩ Công Nghệ Vật Liệu Silicat Vật Liệu Chịu Lửa, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Phạm Hữu Hanh Tống Tôn Kiên (2009), Nghiên cứu chế tạo bê tơng hạt mịn sử dụng cơng trình biển, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trƣờng Đại học Xây dựng, Hà Nội Nguyễn Văn Hình (1989): Nghiên cứu chế tạo phụ gia KDT2 cho bê tông thủy công Luận án PGS KHKT, Viện KHCN Vật liệu xây dựng Tăng Văn Lâm (2010), Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn chất lượng cao dùng cho mặt đường sân bay, Luận văn Thạc sỹ, Trƣờng Đại học Xây dựng, Hà Nội Hồ Trọng Mạnh (2008), Ứng dụng bê tông mác cao sửa chữa sàn Hangar máy bay, Hà Nội Nguyễn Nhƣ Quý (2003), Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn từ vật liệu chỗ Việt Nam, truy cập ngày, trang Nguyễn Tấn Q, Nguyễn Thiện Ruệ (2000): Giáo trình cơng nghệ bê tông xi măng – Tập Nhà xuất giáo dục 10 Nguyễn Viết Trung Nguyễn Ngọc Long (2005), Giáo trình Bê tơng cốt sợi thép, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 11 Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Đức Thị Thu Định (2008), Phụ Gia Hóa Chất Dùng Cho Bê Tơng 70 12 Best Practices for Airport (2003), "Portland Cement Concrete Pavement Construction" 13 Bonen D., Sarkar S.L (1995): The Superplasticizer Adsorption Capaciti of Cement Paste, Pore Solution Composition and Parameters Affecting Flow Loss Cem Cons, Res., Vol 25, No 7, pp 1423 – 1434 14 Chandra S (1996): Waste Material in Concrete Manufacturing Noyes Publication 15 Compater C., Nonat A., Pourchet S., Mosquet M., and Maitrasse P., The Molecular Parameters and the Effect of Comb-Type Superplasticizers on SelfCompacting Concrete: A Comparison of Comb-Type Superplasticizer Adsorption onto a Basic Calcium Carbonate Medium in the Presence of Sodium Sulphate, Proceedings of Seventh CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures In Concrete, ACI SP 217, Berlin, Germany, 20-24 October, pp 195-210 (2003) 16 Collepardi M., Coppola L., Cerulli T., Ferrari G., Pistolesi C., Zaffaroni P., Quek F., Zero Slump Loss Superplasticized Concrete, Proceedings of the Congress "Our World in Concrete and Structures", Singapore, pp 73-80 (1993) 17 Daimon M., Roy D.M (1979): Rheological Properties of Mixes: Zeta Potentiaand Preliminary Viscosity Studies Cem Corc Res., No 9, pp 103-110 18 Eiffage and Vinci companies (2004) Using documents from Bouygues-VSL Presentation by Serge Montens, Ultra high performance Fiber Reinforced concretes 19 H Uchikawa et al (2007)., The role of steric repulsive force in the dispersion of cement particles in fresh paste prepared with organic admixture Cem Concr Res., 27, pp 37-50 20 Dr Herbert Hommer., Dr Konrad Wutz, Dr Joachim von Seyerl The effect of polycaboxylate ethers as deflocculants in castables BASF Construction Polymers GmbH, Trostberg, Germany 21 Mielenz R.C (1984): History of Chemiscal Admixtures for Concrete Concrete International, Vol 7, pp 40-52 71 22 Mighty Superplasticizers KAO’s Seminar in Hanoi, 1995 23 Ramachandran V.S (1972) Interaction of calcium lignosulphonate with tricalcium silicate, hydrated tricalcium silicate and calcium hydroxide Cem Conc Res., No @, pp 169 – 176 24 Sakai E and Daimon M (1991), Dispersion Mechanisms of Alite Stabilized by Superplasticizers Containing Polyethylene Oxide Graft Chains, Proceedings of the Fifth International Conference on “Superplasticizers and Other Chemical Admixtures” Editor V.M Malhotra, ACI SP-113, Rome, Italy, pp 181-202 25 Shonaka M., Kitagawa K., Satoh H., Izumi T and Mizunuma T., Chemical Structures and Performance of New High-Range Water-Reducing and AirEntraining Agents, Proceedings of the Fifth International Conference on “Superplasticizers and Other Chemical Admixtures” Editor 26 Uchikawa H (1995)., Hydration of Cement and Structures Formation and Properties of Cement Paste in the Presence of Organic Admixtures, Proceedings of the “Concrete in The Service of Mankind”, Editors: R.K Dhir and M.J McCarthy, pp 3-4l 27 Tanaka H., Fujiu A., Iizuka M (1985): Slump Control by Active Polymer dispersant 39th General meeting, Cemment Asspciation, Japan,pp 72-73 28 Yamakawa C., Kishtiani K., Fukushi., Kuroha K.(1990) Slump control and properties of concrete with a new superplasticier II: High strength in situ concrete work at Hikariga – Oka housing project Rilem symposium on admixtures for concrete, Barcelone 29 Yong-De Li, Chong-Zhi Li,Nai-Qian Feng, Rong-Jun Chen (2005) Effects of polyethlene oxide chains on the performance of polycarboxylate-type water-reducers Cem Conc Res., No 35, pp 867-873 30 Yoshita Y, Mitsui K., Kasami H., Kinoshita M (1989) Properties of high strength concrete with silicafume using high Range water reducer of slump retaining type ACI, SP-119.pp79-97 31 Wolfgang Seidl, Dai Zhimin, Helena Keller, Friedrich v Hössle, Johann 72 Plank.(2010) Fundamental mechanisms for polycarboxylate intercalation into C3A hydrate phases and the role of sulfate present in cement Cem Conc Res., No 40, pp 45-57 32 www.bauchemie-tum.de/master-framework/?p=Flie&i=11&m=1&lang=en 33 www.luanvan.net.vn/luan-van/tim-hieu-tong-quan-ve-phu-gia-cho-be-tong44346/ 73 ... GỐC HỮU CƠ ĐẾN TÍNH CƠNG TÁC CỦA BÊ TƠNG Chun ngành: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU PHI KIM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SILICAT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ NGỌC DŨNG Hà Nội –... đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết thí nghiệm nêu luận văn trung thực chƣa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngơ Hùng Cƣờng i LỜI CẢM ƠN Em chân thành cảm ơn TS Tạ Ngọc Dũng... TS Tạ Ngọc Dũng tận tình hƣớng dẫn, bảo nhƣ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Em cảm ơn thầy giáo, cô giáo Bộ mơn CNVL Silicat – Viện Kỹ thuật Hóa học - Trƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ ,