0

UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+VIE

34 4 0
  • UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+VIE

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 22:58

BỘ TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ ĐẠO ĐỨC PHIÊN BẢN T7/2020 VIE Thông báo bản quyền Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo Đức của Liên minh Thương mại Sinh học Đạo đức được bảo v[.] VIE BỘ TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI ĐA DẠNG SINH HỌC CĨ ĐẠO ĐỨC PHIÊN BẢN T7/2020 Thơng báo quyền Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo Đức Liên minh Thương mại Sinh học Đạo đức bảo vệ luật quyền, quyền nắm giữ “Union for Ethical BioTrade” – Liên minh Thương mại Sinh học Đạo đức © “Union for Ethical BioTrade” 2020 Mọi hành vi chép toàn phần ấn phẩm phải UEBT cho phép văn Union for Ethical BioTrade De Ruijterkade 6, 1013 AA, Amsterdam, Hà Lan Văn phòng Đại diện Brazil | Ấn Độ | Madagascar | Việt Nam Điện thoại: +84 (4) 243 237 3907 Email: vietnam@uebt.org NỘI DUNG CHÍNH 1  GIỚI THIỆU 2 TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ ĐẠO ĐỨC 3  HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 4 BỘ TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ ĐẠO ĐỨC 11 12 Nguyên tắc 1  Bảo tồn đa dạng sinh học 12 Nguyên tắc 2  Sử dụng bền vững đa dạng sinh học 14 Nguyên tắc 3  Chia sẻ công lợi ích từ đa dạng sinh học 20 Nguyên tắc 4  Phát triển bền vững kinh tế – xã hội (quản lý suất, tài thị trường) 22 Nguyên tắc 5  Tuân thủ quy định pháp lý quốc gia quốc tế 24 Nguyên tắc 6  Tôn trọng quyền bên tham gia hoạt động thương mại sinh học 25 Nguyên tắc 7  Sự minh bạch quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên 29 5  CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 30 Chịu trách nhiệm yêu cầu tiêu chuẩn Thuật ngữ Liên minh Thương mại Sinh học Đạo đức chịu trách nhiệm nội dung yêu cầu tiêu chuẩn Các thuật ngữ định nghĩa phần 5 – Thuật ngữ Định nghĩa nằm cuối tài liệu Phần nhằm mục đích diễn giải Tiêu chuẩn Thương mại Sinh học Đạo đức Người đọc nên kiểm tra họ sử dụng tài liệu tài liệu liên quan Các tài liệu cập nhật xuất UEBT tìm thấy trang web thức UEBT (www.uebt.org) Lần đánh giá nhận xét Theo Bộ Quy tắc Thực hành Tốt Liên minh ISEAL việc Thiết lập Tiêu chuẩn Môi trường Xã hội, đánh giá rà soát tiêu chuẩn UEBT diễn năm lần Lần đánh giá Tiêu chuẩn UEBT dự kiến diễn vào năm 2025 Các tài liệu liên quan Người đọc cần lưu ý bên cạnh tiêu chuẩn, quy chế tài liệu hướng dẫn bổ sung khác tài liệu liên quan, ví dụ Điều kiện Nghĩa vụ Thành viên UEBT, Quy chế Chứng nhận Nguyên liệu UEBT, Quy chế Hệ thống Thu mua Đạo đức UEBT Danh mục tra chứng nhận UEBT Bạn tìm thấy tài liệu trang web thức UEBT UEBT hoan nghênh tất ý kiến Tiêu chuẩn lúc Mọi nhận xét đưa vào lần đánh giá Vui lòng gửi nhận xét bạn đến địa email comments@uebt.org Đối với mục đích đánh giá, yêu cầu tiêu chuẩn UEBT tổng hợp danh mục tra Các danh mục tra UEBT bắt buộc phải sử dụng giá, phải sử dụng với tiêu chuẩn UEBT Mọi thơng tin quy trình phát triển, xem xét, sửa đổi tiêu chuẩn UEBT tìm thấy trang web thức UEBT (www.uebt.org) Các trường hợp ngoại lệ Ngôn ngữ Bản dịch UEBT có thủ tục riêng để giải quản lý trường hợp ngoại lệ Tiêu chuẩn Thương mại Sinh học Đạo đức quy trình đánh giá Ngơn ngữ thức tiêu chuẩn tiếng Anh Phiên cuối tiêu chuẩn cập nhật trang web thức UEBT (www.uebt.org) Độ xác dịch tiêu chuẩn UEBT tài liệu sách thủ tục khác không đảm bảo Để biết thêm thông tin, nhận quy trình này, vui lòng liên hệ với UEBT địa email info@uebt.org Nếu có thắc mắc liên quan đến tính xác thơng tin dịch, tham khảo phiên tiếng Anh thức Mọi sai lệch khác biệt dịch khơng có giá trị ràng buộc khơng ảnh hưởng tới mục đích đánh giá chứng nhận Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 1  GIỚI THIỆU Hiện nay, ngày có nhiều tổ chức thu mua nguyên liệu từ đa dạng sinh học Hộp tìm cách đóng góp tích cực vào phát triển GIỚI THIỆU VỀ LIÊN MINH THƯƠNG bền vững MẠI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ ĐẠO Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có ĐỨC (UEBT) Đạo đức xác định thực hành tôn trọng UEBT hiệp hội phi lợi nhuận khuyến người đa dạng sinh học theo cách nguyên liệu khích thực hành thu mua tơn trọng UEBT từ đa dạng sinh học trồng, thu hái, nghiên hỗ trợ xác thực cam kết công ty cứu, chế biến thương mại hóa Các cơng ty việc thu mua, nhằm góp phần vào tổ chức áp dụng Tiêu chuẩn Thương mại Đa giới mà người đa dạng Sinh học có Đạo đức để thúc đẩy thực dạng sinh học phát triển hành hoạt động vận hành dọc theo chuỗi cung ứng họ – đến tận điểm trồng trọt thu hái tự nhiên Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức cốt lõi Liên minh Thương mại Đa Để đạt mục tiêu này, UEBT đưa thực hành tốt cách công ty nhà cung cấp họ thu mua nguyên liệu từ đa dạng sinh học dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT) UEBT hình TẦM NHÌN UEBT dung giới người đa Một giới người đa dạng dạng sinh học phát triển mạnh mẽ (xem sinh học phát triển mạnh mẽ Hộp ví dụ 1) Để đạt tầm nhìn này, UEBT tái tạo đa dạng sinh học đảm bảo tương lai tốt đẹp cho lồi người thơng qua việc thu mua có đạo đức nguyên liệu có nguồn gốc từ đa dạng sinh học Các chiến lược, đầu kết UEBT, phù SỨ MỆNH UEBT Chúng tái tạo tự nhiên đảm bảo tương lai tốt đẹp cho người thông qua việc thu mua thành phần từ đa dạng sinh học có đạo đức hợp với tầm nhìn sứ mệnh tổ chức, nêu Thuyết Thay đổi UEBT (xem Hình 1 bên dưới) Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức, nghĩa vụ thành viên, quy chế chứng nhận tài liệu hướng dẫn xác định thực hành thúc đẩy lý thuyết thay đổi Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 Hình 1  Thuyết thay đổi UEBT Thuyết thay đổi UEBT Tầm nhìn UEBT Một giới người đa dạng sinh học phát triển mạnh mẽ Tác động Nâng cao giá trị thương hiệu Tái tạo đa dạng sinh học Cải thiện sinh kế phát triển cộng đồng địa phương Chuyển đổi ngành Kết Cam kết doanh nghiệp với Thu mua có Đạo đức Hợp tác mạnh mẽ chia sẻ lợi ích chuỗi cung ứng Thúc đẩy sử dụng bền vững đa dạng sinh học khu vực khai thác Cải thiện điều kiện lao động sinh sống khu vực khai thác Thực hành tiếp cận tốt với thu mua tôn trọng người đa dạng sinh học Đầu Tuân thủ cam kết, sách thu mua có đạo đức Thực hệ thống thẩm tra chuỗi cung ứng Thực hệ thống thẩm tra ABS Thúc đẩy xác thực thực hành tôn trọng người đa dạng sinh học chuỗi cung ứng Nâng cao nhận thức, cam kết với thu mua có đạo đức Áp dụng cấp độ cơng ty thành viên UEBT, nhà cung ứng, nông hộ bên liên quan khác Chiến lược UEBT UEBT Chứng nhận Hệ thống Thu mua có Đạo đức Chứng nhận chuỗi cung ứng nguyên liệu Hệ thống tiêu chuẩn Nguyên tắc Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức Chương trình thành viên UEBT Các dự án dịch vụ tư vấn Hội thảo tập huấn Sáng kiến đa bên Chia sẻ thông tin Hiệp hội Các công ty cam kết thực Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức Nền tảng chia sẻ kiến thức Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức Tháng 11 năm 2019 Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 2  TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ ĐẠO ĐỨC Mục tiêu Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức thúc đẩy thực hành thu mua tơn trọng Hộp ví dụ người đa dạng sinh học Tiêu chuẩn xác Các hoạt động “thu mua” gì? định thực hành thu mua nguyên liệu từ Các yêu cầu Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức áp dụng cho hoạt động thu mua Trong Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức, thuật ngữ “thu mua” sử dụng để mô tả loạt hoạt động mà qua ngun liệu thơ sản xuất, chế biến thu mua Nó bao gồm việc lựa chọn nhà cung cấp, xác định số lượng chất lượng, thương lượng giá điều khoản mua hàng khác chế biến nguyên liệu thô đa dạng sinh học nhằm tái tạo hệ sinh thái địa phương đảm bảo tương lai tốt đẹp cho nhà sản xuất – bao gồm nông hộvà người thu hái tham gia vào hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên Nguyên liệu từ đa dạng sinh học” gì? Tuy nhiên, tất yêu cầu áp dụng cho tất hoạt động thu mua Một số thực hành nêu tiêu chuẩn tập trung vào hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên Các thực hành khác tập trung vào phía doanh nghiệp tổ chức đánh giá Cần phải làm rõ mối liên hệ “nguyên liệu” “nguyên liệu thô” Trong ngữ cảnh UEBT, thuật ngữ có ý nghĩa hồn tồn giống Trong tài liệu truyền thơng nói chung, UEBT sử dụng thuật ngữ “nguyên liệu”, để nguyên liệu, chất hỗn hợp sử dụng để sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm dược phẩm Một số yêu cầu mở rộng phạm vi áp dụng tới nhà cung cấp tác nhân khác chuỗi cung ứng Mỗi tiêu đánh giá Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức tác nhân tình áp dụng Hướng dẫn bổ sung có sẵn danh sách tra tài liệu hỗ trợ khác Hộp ví dụ Tuy nhiên, với công ty, “nguyên liệu” thuật ngữ chun mơn hiểu theo nhiều cách khác Để tránh nhầm lẫn, tài liệu kỹ thuật, UEBT sử dụng thuật ngữ “nguyên liệu thô” để nguyên liệu, chất hỗn hợp sử dụng để sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm dược phẩm – cho dù dạng thơ hay qua chế biến, nguyên chất hay pha tạp Đa dạng sinh học đa dạng sống Trái đất – sự đa dạng hệ sinh thái, loài nguồn gen loài Bất kỳ sinh vật sống coi thành phần đa dạng sinh học, cho dù thực vật, động vật, vi sinh vật hay nấm Do đó, Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức áp dụng cho nguyên liệu thơ phận thực vật (ví dụ hoa, lá, rễ, thân, vỏ cây) hợp chất thực vật (ví dụ: dầu gốc thực vật, bơ, sáp, chiết xuất, hương vị, nước hoa, chất tạo màu) Tế bào thực vật, vi sinh vật, tảo sáp ong nằm phạm vi áp dụng tiêu chuẩn Tiêu chuẩn đề cập đến loại nguyên liệu thô “nguyên liệu thô tự nhiên” Cơ sở Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức – cịn gọi tiêu chuẩn UEBT – được đưa vào năm 2007 phát triển dựa Nguyên tắc Tiêu chí Sáng kiến Thương mại Đa dạng Sinh học Hội nghị Liên hợp quốc Thương mại Phát triển (UNCTAD) Tiêu chuẩn UEBT sửa đổi vào năm 2012 2019, cân nhắc kinh nghiệm áp dụng bên áp dụng, phản hồi từ quy trình tham vấn công khai với bên liên quan, khn khổ pháp lý sách phát triển Tiêu chuẩn UEBT phù hợp với công cụ quốc tế Công ước Đa dạng sinh học (CBD) Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên hợp quốc Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 Cấu trúc Tiêu chuẩn UEBT tổ chức theo cấp độ nguyên tắc, tiêu chuẩn tiêu đánh giá (xem Bảng 1) Bảng 1  Cấu trúc tiêu chuẩn UEBT Các nguyên tắc „ Các yếu tố xây dựng nên sứ mệnh, tầm nhìn thuyết thay đổi UEBT „ Các nguyên tắc dựa Nguyên tắc Tiêu chí Sáng kiến Thương mại Đa dạng Sinh học UNCTAD Các tiêu chuẩn „ Các hành động nhằm hướng dẫn tuân thủ nguyên tắc Các tiêu đánh giá „ Các tiêu định lượng định tính nhằm đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn „ Trong tiêu chuẩn UEBT, tiêu đánh giá áp dụng cho tình cụ thể (ví dụ trồng trọt thu hái tự nhiên), điều đề cập cụ thể tiêu „ Các tiêu đánh giá có mức quan trọng khác tiêu chuẩn UEBT (xem đây) Phạm vi Loại nguyên liệu Lĩnh vực Công việc UEBT tập trung vào nguyên liệu từ đa dạng sinh học Các công ty thành viên UEBT sử dụng chủ yếu thành phần thực vật (ví dụ hoa, lá, rễ, thân, vỏ cây) hợp chất thực vật (ví dụ: dầu gốc thực vật, bơ, sáp, chiết xuất, hương vị, nước hoa, chất tạo màu) Các công ty sử dụng vi sinh vật, tảo sáp ong Các công ty áp dụng tiêu chuẩn UEBT chủ yếu hoạt động lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm dược phẩm tự nhiên Tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chuẩn UEBT không giới hạn lĩnh vực Tiêu chuẩn UEBT áp dụng cho tất nguyên liệu từ đa dạng sinh học, tiêu chuẩn chủ yếu hướng tới nguyên liệu đặc sản Các nguyên liệu đặc sản sử dụng với khối lượng tương đối nhỏ, khác với mặt hàng khác cà phê, ca cao, chuối, dầu cọ, gỗ cá Các mặt hàng trọng tâm hệ thống tiêu chuẩn khác Tiêu chuẩn UEBT thiết lập thực hành tốt dọc theo chuỗi cung ứng, từ khu vực trồng trọt thu hái tự nhiên đến công việc kinh doanh thường ngày cơng ty thành viên UEBT, bố trí nhiều cấp khác (ví dụ, cơng ty thành viên UEBT bao gồm trang trại, hợp tác xã , công ty chế biến, nhà sản xuất sản phẩm thương hiệu) Phạm vi địa lý Mức độ phù hợp thực hành tốt tiêu chuẩn UEBT phụ thuộc vào giai đoạn thực chúng chuỗi cung ứng: Tiêu chuẩn UEBT khơng có giới hạn địa lý áp dụng toàn cầu „ Khu vực trồng trọt thu hái tự nhiên Ví dụ, thực hành tốt bảo Hệ thống sản xuất Tiêu chuẩn UEBT áp dụng cho nhiều hệ thống sản xuất khác nhau, bao gồm trồng trọt thu hái tự nhiên Trồng trọt bao gồm nơng nghiệp (ví dụ hoa cúc, dâm bụt, lô hội, vừng, hoa nhài), trồng (ví dụ cam bergamot, mộc lan, hạnh nhân) nơng lâm kết hợp (ví dụ vani, cupuazú, gỗ đàn hương) Thu hái tự nhiên đề cập đến việc thu hái thực vật nguyên liệu thô tự nhiên khác từ môi trường sống tự nhiên chúng (ví dụ hạt shea, hắc mai biển, táo dại, tầm xuân, nho đen) Các giai đoạn chuỗi cung ứng tồn đa dạng sinh học, thực hành nông nghiệp tốt, giá hợp lý cho nông hộ người thu hái, mức lương tốt cho người lao độngtrong công ty chế biến địa phương „ Các cơng ty thành viên UEBT Ví dụ, thực hành tốt nhân quyền, truy xuất nguồn gốc, tiếp cận chia sẻ lợi ích sách thủ tục công ty Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 Sử dụng Tiêu chuẩn UEBT sử dụng cho mục đích khác nhau, bao gồm xác minh, chứng nhận hướng dẫn thực hành (xem Bảng 2) Khả áp dụng yêu cầu tiêu chuẩn UEBT cho mục đích tình khác khác xác định tài liệu UEBT khác, chẳng hạn Điều kiện Nghĩa vụ Thành viên UEBT, Quy chế Chứng nhận Nguyên liệu UEBT, Quy chế Hệ thống Cung ứng có Đạo đức UEBT danh sách tra chứng nhận UEBT Bảng 2  Các ví dụ cách sử dụng tiêu chuẩn UEBT Hướng dẫn chung Tiêu chuẩn UEBT tham khảo thực hành tốt thu mua nguyên liệu tự nhiên nghiên cứu sản phẩm dựa đa dạng sinh học, tôn trọng người đa dạng sinh học Tiêu chuẩn công bố rộng rãi áp dụng tổ chức muốn áp dụng thực hành Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức Hệ thống thu mua có đạo đức Thành viên UEBT cam kết thu mua tôn trọng người đa dạng sinh học, thơng qua áp dụng hệ thống thu mua có đạo đức để thu mua nguyên liệu tự nhiên Các hệ thống (ví dụ: thẩm tra nhà cung cấp nguyên liệu thô; xác thực chuỗi cung ứng) nên dựa theo yêu cầu liên quan tiêu chuẩn UEBT Chứng nhận Hệ thống thu mua có đạo đức UEBT Chứng nhận Hệ thống thu mua có đạo đức UEBT xác thực công ty tổ chức tích hợp hiệu yêu cầu liên quan từ tiêu chuẩn UEBT vào hệ thống mình, phù hợp với Quy chế chứng nhận hệ thống thu mua có đạo đức Xác thực ngun liệu thơ tự nhiên Tiêu chuẩn UEBT sử dụng để xác thực xem ngun liệu thơ có thực thu mua tôn trọng người đa dạng sinh học hay không Chứng nhận UEBT nguyên liệu thô tự nhiên Chứng nhận UEBT cấp sau chuyến đánh giá độc lập đưa chứng tuân thủ tiêu chuẩn UEBT khu vực trồng trọt thu hái tự nhiên nguyên liệu thô cụ thể Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm UEBT Chuỗi hành trình sản phẩm UEBT cấp cho công ty tổ chức buôn bán, kinh doanh chế biến nguyên liệu thô tự nhiên chứng nhận UEBT muốn đưa yêu cầu chứng nhận Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 Các tiêu đánh giá: Mức độ quan trọng Chấm điểm Các tiêu đánh giá tiêu chuẩn UEBT có mức độ quan trọng khác (được hiển thị màu xanh lam), ý kỳ vọng khác việc có tn thủ hay khơng cần tuân thủ giải thích Bảng Mức độ quan trọng tiêu đánh giá ghi văn tiêu chuẩn UEBT Hệ thống chấm điểm Bảng áp dụng cho đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức Bảng 3  Các tiêu đánh giá: mức độ hoạt động Tầm quan trọng Định nghĩa/giải thích u cầu tối thiểu Ln ln cần tuân thủ tiêu đánh giá cấu thành u cầu tối thiểu Ví dụ, cơng ty tổ chức phải tuân thủ yêu cầu trước trở thành thành viên UEBT Quan trọng Các tiêu đánh giá quan trọng coi thực hành Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức cần thiết Ví dụ, cần phải tuân thủ tiêu để cấp trì chứng nhận UEBT nguyên liệu tự nhiên Trong trình xác thực thành viên UEBT chuỗi cung ứng cụ thể, việc không tuân thủ số phải ưu tiên giải Quan trọng stepwise Đối với tiêu đánh giá quan trọng stepwise , cung cấp thêm thời gian để đảm bảo tuân thủ Việc tuân thủ tiêu đánh giá phải đạt thời gian tối đa ba năm Thông thường Các tiêu đánh giá thông thường tập trung vào việc thúc đẩy tác động tích cực cho phép linh hoạt việc thực hành tuân thủ Ví dụ, chứng nhận UEBT nguyên liệu tự nhiên yêu cầu tuân thủ số tiêu đánh giá thông thường Thông thường stepwise Đối với tiêu đánh giá thông thường stepwise , cung cấp thêm thời gian để đảm bảo tuân thủ Sau ba năm, tiêu coi có mức độ quan trọng “thơng thường” Bảng 4  Hệ thống chấm điểm cho đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức N/A Không áp dụng Không đáp ứng „ Chỉ tiêu đánh giá không áp dụng trường hợp „ Các biện pháp theo yêu cầu tiêu đánh giá không thực „ Cần phải cải thiện Đáp ứng phần /  không đủ tuân thủ „ Các biện pháp thực để đáp ứng yêu cầu tiêu đánh giá, biện pháp chưa đủ để xác nhận tuân thủ „ Cần phải cải thiện Đáp ứng phần /  đảm bảo tuân thủ „ Các biện pháp thực để đáp ứng yêu cầu tiêu đánh giá Mặc dù cải thiện, biện pháp đủ sở để xác nhận tuân thủ „ Nên cải thiện Tuân thủ „ Các biện pháp thực để đáp ứng yêu cầu tiêu đánh giá, đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 10 NGUYÊN TẮC 3  CHIA SẺ CÔNG BẰNG LỢI ÍCH TỪ ĐA DẠNG SINH HỌC Nguyên tắc thúc đẩy mối quan hệ lâu dài toán giá hợp lý cho nhà sản xuất – người thu hái địa phương nông hộ thu hái nuôi trồng sử dụng cho nguyên liệu tự nhiên Nguyên tắc đảm bảo hoạt động đóng góp vào nhu cầu phát triển địa phương khu vực khai thác Hơn nữa, thúc đẩy việc tuân thủ yêu cầu pháp lý thực hành tốt tiếp cận chia sẻ lợi ích (ABS) 3.1 Giá toán cho nguyên liệu tự nhiên hợp lý 3.1.1  Quan trọng  Giá toán cho nhà sản xuất nguyên liệu tự nhiên dựa tính tốn chi phí nhất, mức tối thiểu, bao gồm chi phí sản xuất – bao gồm chi phí lao động, vật liệu, chi phí chung lợi nhuận – được thực phù hợp với thực hành tiêu chuẩn này, chẳng hạn thực hành liên quan đến bảo tồn sử dụng bền vững, quyền người người lao động 3.1.2  Quan trọng stepwise  Tính tốn chi phí cân nhắc thời gian trung bình nơng hộ thực hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên liên quan đến nguyên liệu thô, với mức thu nhập so với mức lương tối thiểu quốc gia hoặc, trường hợp khơng có mức lương tối thiểu quốc gia, thay vào chi phí hội cho lao động địa phương Tính tốn dựa số lượng ngun liệu tự nhiên thu hái thu hoạch làm việc 3.2 Các thoả thuận dựa đối thoại, tin tưởng hợp tác lâu dài 3.2.1  Quan trọng  Các nhà sản xuất phải cảm nhận thảo luận thỏa thuận thương mại diễn cách tơn trọng, cân tồn diện 3.2.2  Quan trọng stepwise  Thảo luận thoả thuận thu mua với nhà sản xuất dựa sở thông tin minh bạch, đầy đủ dễ tiếp cận, cho phép hiểu rõ vấn đề liên quan 3.2.3  Quan trọng stepwise  Các thỏa thuận thu mua với nhà sản xuất thiết lập dựa hợp tác lâu dài, ba năm 3.2.4  Thơng thường  Các điều khoản tốn cho nhà sản xuất hợp lý không đưa áp lực thái Nếu yêu cầu hợp lý, cho phép tài trợ tài cho nhà sản xuất phần giá trị hợp đồng 3.2.5  Thông thường stepwise  Trong trường hợp nhà sản xuất phụ thuộc vào nguyên liệu tự nhiên, sáng kiến đưa để giảm thiểu tác động tiêu cực đáng kể việc chấm dứt mối quan hệ thu mua nhà sản xuất cộng đồng họ khu vực khai thác 3.1.3  Quan trọng  Tính tốn chi phí rà soát định kỳ để phù hợp với thay đổi chi phí sinh hoạt chi phí liên quan đến biện pháp cải thiện bước theo yêu cầu tiêu chuẩn 3.3 Hỗ trợ nhu cầu phát triển địa phương, theo nhu cầu nhà sản xuất cộng đồng họ khu vực khai thác 3.1.4  Quan trọng stepwise  Đưa biện pháp cải thiện mức thu nhập đủ sống cho nhà sản xuất nguyên liệu tự nhiên Ví dụ biện pháp cải thiện mức thu nhập đủ sống liệt kê Hộp ví dụ 16 3.3.1  Quan trọng stepwise  Các nhà sản xuất cộng đồng họ khu vực khai thác tư vấn định kỳ nhu cầu mục tiêu phát triển địa phương, kết tham vấn dùng làm sở cho biện pháp mục 3.3.2  –  3.3.5 Hộp ví dụ 16 Ví dụ biện pháp cải thiện mức thu nhập đủ sống „ Đánh giá thời gian trung bình nhà sản xuất thực hoạt động trồng trọt thu hái nguyên liệu thô, với mức thu nhập tối thiểu tỉ lệ với mức thu nhập đủ sống (xem mục 6.3.2 định nghĩa tính tốn mức thu nhập đủ sống) „ Đầu tư vào công nghệ làm tăng suất chất lượng „ Hỗ trợ đa dạng hóa nguồn thu ngân sách địa phương 3.3.2  Thông thường stepwise  Khi cần mướn lao động cho hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên, phạm vi có thể, ưu tiên người lao động từ cộng đồng thuộc khu vực khai thác 3.3.3  Thông thường stepwise  Nâng cao giá trị bổ sung nước nơi hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên diễn 3.3.4  Thông thường stepwise  Các biện pháp đưa để tăng cường lực nhà sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu, ví dụ thơng qua đa dạng hóa nguồn thu nhập 3.3.5  Quan trọng stepwise  Các dự án đưa để hỗ trợ nhà sản xuất, có yêu cầu dựa hồn cảnh địa phương, ví dụ thu nhập không đủ mức thu nhập đủ sống Các dự án địi hỏi nguồn lực kỹ thuật tài để hỗ trợ sinh kế lực địa phương thúc đẩy mục tiêu phát triển địa phương khác Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 20 3.4 Việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên tuân thủ yêu cầu pháp lý hành tiếp cận chia sẻ lợi ích (ABS) 3.4.1  Quan trọng  Xác định yêu cầu pháp lý hành ABS với hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thương mại hóa hoạt động liên quan khác liên quan đến nguyên liệu tự nhiên 3.4.2  Quan trọng stepwise  Nếu có yêu cầu pháp lý hành ABS, biện pháp thực nhằm đảm bảo giấy phép thỏa thuận cần thiết đưa ra, trước thực hoạt động 3.4.3  Quan trọng stepwise  Nếu giấy phép thỏa thuận ABS đưa ra, hoạt động thực lợi ích chia sẻ phù hợp với điều khoản thỏa thuận và, có thể, trực tiếp hỗ trợ sinh kế địa phương bảo tồn sử dụng bền vững đa dạng sinh học 3.5 Nếu áp dụng yêu cầu pháp lý ABS, việc sử dụng nguồn gen tri thức truyền thống từ người dân địa cộng đồng địa phương tôn trọng nguyên tắc ABS 3.5.1  Quan trọng stepwise  Thực thẩm tra để xác định hoạt động nghiên cứu phát triển liên quan đến việc sử dụng nguồn gen tri thức truyền thống từ người dân địa cộng đồng địa phương 3.5.3  Thông thường stepwise  Hoạt động nghiên cứu phát triển đề cập mục 3.5.1 thực có thỏa thuận chia sẻ lợi ích cơng với người dân địa cộng đồng địa phương cung cấp nguồn gen tri thức truyền thống dựa tiêu chuẩn 7.2 3.5.4  Thông thường stepwise  Thảo luận đồng ý thông báo từ trước chia sẻ lợi ích cơng diễn theo nguyên tắc quốc tế công nhận bao gồm đối thoại, tham gia, cung cấp thông tin đầy đủ dễ tiếp cận tôn trọng luật pháp thông lệ thông thường 3.6 Bằng sáng chế quyền sở hữu trí tuệ khác tơn trọng quyền quốc gia, người dân địa cộng đồng địa phương nguồn gen tri thức truyền thống 3.6.1  Quan trọng stepwise  Việc nộp sáng chế cho phát minh dựa trên, có nguồn gốc phát triển cách sử dụng nguồn gen tri thức truyền thống công nhận rõ ràng chủ thể thành phần di truyền sinh hóa tự nhiên tri thức truyền thống liên quan 3.6.2  Thông thường  Việc nộp sáng chế cho phát minh đề cập mục 3.6.1 tiết lộ nguồn gốc quốc gia xuất xứ nguồn gen tri thức truyền thống 3.6.3  Thông thường  Bằng sáng chế quyền sở hữu trí tuệ khác khơng ngược lại với thỏa thuận tiếp cận nguồn gen tri thức truyền thống, việc sử dụng chia sẻ lợi ích thu 3.5.2  Thơng thường stepwise  Các hoạt động nghiên cứu phát triển xác định mục 3.5.1 thực có đồng ý thông báo từ trước người dân địa cộng đồng địa phương cung cấp nguồn gen tri thức truyền thống dựa tiêu chuẩn 7.2 Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 21 NGUYÊN TẮC 4  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ – Xà HỘI (QUẢN LÝ NĂNG SUẤT, TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG) Nguyên tắc thúc đẩy việc tích hợp u cầu có liên quan Tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức hoạt động tổ chức hệ thống quản lý, bao gồm hệ thống chất lượng truy xuất nguồn gốc Việc tích hợp yêu cầu tiêu chuẩn 4.1 4.2 diễn cấp độ tổ chức thành viên UEBT Tiêu chuẩn 4.3 4.4 áp dụng cấp độ hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên (ví dụ công ty chế biến) 4.1 Thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức thúc đẩy thông qua hoạt động tổ chức hệ thống quản lý 4.1.1  Quan trọng stepwise  Các cam kết thức thiết lập để thúc đẩy thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức 4.1.2  Quan trọng  Đưa sách thủ tục để thúc đẩy thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức tổ chức dọc theo chuỗi cung ứng nguyên liệu tự nhiên 4.1.3  Quan trọng stepwise  Các sách thủ tục mục 4.1.2 thu thập đánh giá thông tin thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức dự trù biện pháp để xử lý lỗ hổng thực hành rủi ro 4.1.4  Quan trọng stepwise  Giám sát định kì đánh giá kết Thực hành biện pháp mục 4.1.3 tiến độ thực mục tiêu mục 4.1.1 4.1.5  Quan trọng  Báo cáo, tuyên bố truyền thông tiếp thị liên quan đến thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức đề cập đầy đủ mục tiêu, sách, biện pháp kết mục 4.1.1-4.1.4 4.1.6  Quan trọng  Đưa chế để giải tranh chấp phát sinh từ việc thực thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức 4.3 Hệ thống chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường 4.3.1  Quan trọng  Xác định yêu cầu chất lượng nguyên liệu tự nhiên – cả quốc gia nơi hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên diễn thị trường mục tiêu 4.3.2  Quan trọng  Các thủ tục thực hành đưa để đáp ứng yêu cầu chất lượng mục 4.3.1 4.3.3  Quan trọng  Các chế đưa để giải sai lệch chất lượng phục vụ quy trình cải tiến liên tục 4.3.4  Quan trọng  Thực biện pháp thu hoạch sau thu hoạch phù hợp để đảm bảo chất lượng nguyên liệu tự nhiên Ví dụ biện pháp liệt kê Hộp ví dụ 17 Hộp ví dụ 17 Ví dụ biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên liệu thu hoạch sau thu hoạch „ Thu hoạch thời điểm „ Áp dụng kỹ thuật thu hoạch „ Làm dụng cụ thiết bị thu hoạch „ Lưu trữ vật liệu nơi sẽ, khơ thống khí „ Sử dụng vật liệu đóng gói phê duyệt „ Ngăn ngừa nhiễm dị vật 4.2 Có sẵn nguồn lực để thực hoạt động Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức 4.2.1  Thơng thường  Định kỳ quy hoạch nguồn lực để thực cam kết mục tiêu mục 4.1.1 4.2.2  Quan trọng  Cung cấp đủ nguồn nhân lực tài để thực thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức hoạt động tổ chức, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng có liên quan Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 22 4.4 Có hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp với thị trường, chứng nhận yêu cầu pháp lý 4.4.3  Quan trọng  Các nhà cung cấp thượng nguồn có hệ thống đảm bảo mức độ truy xuất nguồn gốc cần thiết 4.4.1  Quan trọng  Có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, với thủ tục rõ ràng, điểm kiểm sốt, quy trình lưu trữ hồ sơ, vai trò trách nhiệm rõ ràng Mức độ truy xuất nguồn gốc cần thiết xác định rõ ràng: mức tối thiểu, cho phép xác định quốc gia nơi hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên diễn 4.4.4  Quan trọng stepwise  Tại địa điểm khai thác, hệ thống truy xuất nguồn gốc xác định nơng hộ người thu hái, vị trí trồng trọt thu hái tự nhiên, khối lượng sản xuất giá toán cho nhà sản xuất 4.4.2  Quan trọng  Áp dụng hệ thống nhận dạng sản phẩm cho nguyên liệu tự nhiên yêu cầu phân tách, chẳng hạn nguyên liệu tự nhiên chứng nhận phải tuân theo giấy phép ủy quyền cụ thể Hồ sơ lưu giữ tài liệu bán hàng mua hàng có liên quan, tính tồn vẹn hệ thống nhận dạng sản phẩm liên tục theo dõi Ví dụ thực hành hệ thống nhận dạng sản phẩm liệt kê Hộp ví dụ 18 Hộp ví dụ 18 Ví dụ thực hành hệ thống nhận dạng sản phẩm „ Nguyên liệu tự nhiên cần phân tách xác định rõ ràng giữ riêng biệt tất giai đoạn hoạt động thu mua, mặt thể chất tài liệu „ Đối với nguyên liệu tự nhiên cần phân tách, ghi lại khối lượng trước sau hồn thành q trình xử lý chuyển đổi ảnh hưởng đến khối lượng „ Khi thầu phụ dịch vụ (ví dụ: để chế biến, vận chuyển lưu trữ), biện pháp thực để đảm bảo nguyên liệu tự nhiên cần phân tách truy xuất tất giai đoạn „ Khối lượng nguyên liệu tự nhiên cần phân tách không cao so với nguyên liệu nông hộ người thu hái có liên quan cung cấp „ Các điểm kiểm sốt quan trọng (ví dụ: kho bãi sở chế biến) theo dõi thường xuyên để đảm bảo khả truy xuất nguồn gốc nguyên liệu tự nhiên cần phân tách „ Nông hộ người thu hái tuân thủ quy tắc quy trình truy xuất nguồn gốc thiết lập hệ thống nhận dạng sản phẩm Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 23 NGUYÊN TẮC 5  TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ Nguyên tắc thúc đẩy tạo điều kiện cho việc tuân thủ nguyên tắc, luật pháp quy định liên quan đến trồng trọt, thu hái, cung cấp, nghiên cứu, chế biến thương mại hóa nguyên liệu tự nhiên Nguyên tắc xác định số luật quy định cấp quốc gia định, thỏa thuận quốc tế, có liên quan đặc biệt đến thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức 5.1 Các hoạt động tôn trọng luật pháp quy định áp dụng liên quan đến hoạt động Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức 5.1.1  Quan trọng stepwise  Các luật quy định liên quan đến thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức xác định, bao gồm: „ Bảo tồn đa dạng sinh học „ Sử dụng bền vững đa dạng sinh học „ Chất lượng không khí, chất lượng nước xử lý chất thải 5.2 Các hoạt động tôn trọng thỏa thuận quốc tế liên quan đến hoạt động Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức 5.2.1  Thơng thường  Xác định thỏa thuận quốc tế liên quan đến thực hành Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức, bao gồm Công ước đa dạng sinh học (CBD), Nghị định thư Nagoya tiếp cận chia sẻ lợi ích (ABS), Cơng ước thương mại quốc tế lồi động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Các công ước Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tuyên bố Liên Hợp Quốc Quyền người dân địa, Tuyên bố Liên Hợp Quốc Quyền Nông hộvà bên khác làm việc nông thôn Các Nguyên tắc Hướng dẫn Liên Hợp Quốc Kinh doanh Nhân quyền (UNGPs) 5.2.2  Quan trọng  Khơng có chứng tồn việc khơng tn thủ nguyên tắc thỏa thuận quốc tế có liên quan, định hướng dẫn thông qua theo thỏa thuận này – đặc biệt trường hợp khơng có luật pháp quy định quốc gia có liên quan tồn áp dụng „ Sử dụng hóa chất nơng nghiệp „ Tiếp cận nguồn gen tri thức truyền thống liên quan chia sẻ cơng lợi ích „ Quyền người, người lao động trẻ em „ Quyền sử dụng đất „ Quyền người dân địa cộng đồng địa phương 5.1.2  Quan trọng  Khơng có chứng tồn việc không tuân thủ luật quy định có liên quan, trừ luật pháp quy định trở nên lỗi thời thơng qua việc trì khơng thực thi khoan dung thực tế quyền 5.1.3  Thơng thường stepwise  Trong trường hợp luật pháp quy định quốc gia đưa bảo vệ yếu cho người dân cho đa dạng sinh học so với dự đoán tiêu chuẩn này, biện pháp bổ sung thực để tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt tiêu chuẩn nguyên tắc quốc tế công nhận đề cập mục 5.2.1 Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 24 NGUYÊN TẮC 6  TÔN TRỌNG QUYỀN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI SINH HỌC Nguyên tắc thúc đẩy tôn trọng quyền người người lao động điều kiện lao động dọc theo chuỗi cung ứng, có xét đến cơng ước liên quan Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuôn khổ pháp lý quốc gia Nguyên tắc tập trung vào việc tôn trọng quyền cấp độ công ty thành viên UEBT, hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên (tức nhà sản xuất công ty chế biến địa phương) 6.1 Tôn trọng quyền người 6.1.1  Yêu cầu tối thiểu  Khơng có chứng việc xâm phạm nhân quyền diễn chưa giải 6.1.2  Quan trọng stepwise  Đưa cam kết tôn trọng quyền người Cam kết áp dụng cho người nhóm người bị bất lợi hoạt động thu mua dọc theo chuỗi cung ứng (ví dụ: cơng nhân, nhà thầu, cộng đồng khu vực khai thác), tập trung vào nhóm dễ bị tổn thương (ví dụ: phụ nữ, trẻ em, người dân địa, nông hộ mù chữ, lao động thời vụ lao động di cư) Cam kết bao gồm mô tả vấn đề nhân quyền liên quan đến hoạt động thu mua, dựa theo thông tin thuật ngữ Khung Báo cáo Nguyên tắc Hướng dẫn Liên Hợp Quốc Ví dụ vấn đề nhân quyền liệt kê Hộp ví dụ 19 6.1.3  Quan trọng stepwise  Đưa sách thủ tục để thực cam kết đề cập mục 6.1.2 tổ chức dọc theo chuỗi cung ứng nguyên liệu tự nhiên, bao gồm thông qua biện pháp như: „ Phân bổ nguồn lực cụ thể để thực trách nhiệm quyền Hộp ví dụ 19 Ví dụ vấn đề nhân quyền liên quan đến hoạt động thu mua „ Quyền không bị phân biệt đối xử (bởi chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, chuyển đổi giới tính, khuyết tật, tình trạng nhân, tuổi tác, tình trạng HIV/AIDS, tơn giáo, quan điểm trị, ngôn ngữ, tài sản, quốc tịch, dân tộc nguồn gốc xã hội liên quan đến việc tham gia, quyền biểu quyết, quyền bầu cử, tiếp cận thị trường tiếp cận đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật lợi ích khác) „ Quyền tự khỏi chế độ nô lệ lao động cưỡng (chế độ nô lệ đại) „ Quyền giáo dục bảo vệ trẻ em (lao động trẻ em) „ Quyền tự an ninh (quấy rối bạo lực nơi làm việc) „ Quyền không bị tra tấn, đối xử vô nhân đạo và/ hạ thấp (quấy rối) „ Quyền không bị phân biệt đối xử „ Quyền có mức sống đầy đủ „ Quyền hưởng điều kiện làm việc công thuận lợi „ Quyền tự lập hội thương lượng tập thể „ Các quyền sức khỏe (sức khỏe an toàn lao động) con người „ Chỉ định trách nhiệm cụ thể tổ chức có liên quan „ Có ưu đãi trao quyền cho cá nhân tơn trọng nhân quyền „ Có cấu trúc quản trị thích hợp „ Triển khai chương trình đào tạo nâng cao nhận thức phù hợp có mục tiêu „ Thực hành biện pháp (ví dụ hợp đồng, đào tạo, diễn đàn chia sẻ) cho phép tôn trọng nhân quyền 6.1.4  Quan trọng stepwise  Các sách thủ tục mục 6.1.3 thu thập đánh giá thông tin tác động thực tế tiềm tàng nhân quyền biện pháp dự trù để giải lỗ hổng thực hành rủi ro Các sách thủ tục xem xét trình thẩm tra nhân quyền nêu Các Nguyên tắc Hướng dẫn Liên Hợp Quốc Kinh doanh Nhân quyền (xem Hộp ví dụ 20) „ Giám sát báo cáo tác động biện pháp Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 25 6.1.4  Quan trọng stepwise  Các sách thủ tục mục 6.1.3 thu thập đánh giá thông tin tác động thực tế tiềm tàng nhân quyền biện pháp dự trù để giải lỗ hổng thực hành rủi ro 6.2 Quyền trẻ em tôn trọng 6.2.1  Yêu cầu tối thiểu  Độ tuổi tối thiểu để làm việc 15 tuổi, cao xác định luật pháp quốc gia Hộp ví dụ 20 6.2.2  Quan trọng  Người lao động trẻ thực cơng việc mà, theo chất hồn cảnh mà thực hiện, khơng có khả gây hại cho sức khỏe, an tồn đạo đức trẻ em Điều có nghĩa người lao động trẻ không thực công việc diễn môi trường nguy hiểm, thực vào ban đêm nhiều (trên giờ), khó khăn, cản trở việc học tập định hướng đào tạo nghề Quy trình thẩm tra nhân quyền 6.2.3  Quan trọng  Lao động gia đình chấp nhận nếu: Các sách thủ tục xem xét trình thẩm tra nhân quyền nêu Các Nguyên tắc Hướng dẫn Liên Hợp Quốc Kinh doanh Nhân quyền (xem Hộp ví dụ 20) Một quy trình thẩm tra nhân quyền, nêu Các Nguyên tắc Hướng dẫn Liên Hợp Quốc Kinh doanh Nhân quyền, đòi hỏi quy trình quản lý rủi ro liên tục để xác định, ngăn chặn, giảm thiểu giải thích cách công ty giải tác động bất lợi nhân quyền Quá trình củng cố cách gắn kết bên liên quan có khả bị ảnh hưởng bên liên quan khác, chuyên gia Bao gồm bốn bước: „ Công việc không gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất và/hoặc đạo đức trẻ em „ Không cản trở giáo dục phát triển cá nhân trẻ em, bao gồm quyền chơi tham gia vào hoạt động giải trí, định nghĩa Công ước LHQ Quyền trẻ em „ Trẻ em 15 tuổi phép người lớn „ Đánh giá tác động nhân quyền thực tế tiềm tàng 6.2.4  Quan trọng  Nếu người lao động phép mang nhỏ độ tuổi lao động tối thiểu họ đến nơi làm việc, biện pháp đưa để đảm bảo trẻ em: „ Tích hợp hành động dựa phát „ Không giúp đỡ cha mẹ họ công việc „ Theo dõi phản hồi „ Được cung cấp nơi an toàn cho độ tuổi „ Truyền đạt cách giải tác động „ Luôn giám sát người lớn 6.1.5  Quan trọng stepwise  Dự trù biện pháp đối phó với tình xác định nguy cao hành vi phân biệt đối xử lạm dụng, bao gồm thông qua đánh giá thực mục 6.1.4 Các biện pháp bao gồm biện pháp liệt kê mục 6.1.3,cũng hành động ngắn hạn khẩn cấp để bảo vệ nạn nhân bảo mật thông tin đánh giá hành động dịch vụ cần thiết 6.1.6  Thông thường stepwise  Thiết lập kênh hiệu để tiếp nhận mối quan ngại khiếu nại từ bên liên quan có khả bị ảnh hưởng Những điều đòi hỏi khả cung cấp biện pháp khắc phục đầy đủ cho cá nhân bị ảnh hưởng Hiệu kênh xác định cách tham chiếu đến tiêu chí hiệu cho chế khiếu nại có Các Nguyên tắc Hướng dẫn Liên Hợp Quốc Kinh doanh Nhân quyền Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 26 6.3 Quyền người lao động tôn trọng 6.3.1  Yêu cầu tối thiểu  Tiền lương người lao động trả phù hợp với quy định mức lương tối thiểu thức, thỏa thuận thương lượng tập thể quy định tiền lương thức hành khác 6.3.2  Quan trọng stepwise  Đưa cam kết thức mục tiêu để tiến tới mức lương đủ sống cho người lao động 6.3.3  Quan trọng  Tiền lương trả thường xun hợp pháp, khơng có giới hạn quyền tự người lao động việc nhận sử dụng tiền lương họ 6.3.4  Quan trọng  Các biện pháp kỷ luật pháp lý bị hạn chế, cân thông báo tới người lao độnh Nếu biện pháp áp dụng, cần ghi lại thực minh bạch báo trước với người lao động liên quan 6.3.5  Quan trọng  Không có chứng cho thấy người lao động bị từ chối quyền tham gia cơng đồn thành lập tham gia vào ủy ban người lao động theo quy định ILO Trong trường hợp luật hạn chế quyền tự lập hội thương lượng tập thể, biện pháp thực phép phương tiện song song hiệp hội độc lập tự do 6.3.6  Quan trọng  Nhân viên thông báo văn bản, ngôn ngữ địa phương theo cách dễ hiểu điều kiện công việc liên quan, bao gồm vị trí làm việc, làm việc, mức lương, toán tiền lương, quyền nghĩa vụ pháp lý, nghỉ ốm nghỉ phép Người lao động đồng ý với điều kiện đề xuất 6.3.7  Quan trọng  Đối với nông hộ nhỏ sử dụng lao động thời vụ, điều kiện làm việc đồng ý lời nói Bất có thể, thực biện pháp để tiến tới thỏa thuận văn với người lao động thời vụ, thực với người lao động khác 6.3.8  Thơng thường stepwise  Các vị trí và/hoặc hợp đồng dài hạn cung cấp cho người lao động Lao động bình thường ngày sử dụng cho công việc thực tạm thời theo mùa Thực biện pháp để tiến tới chuyển đổi lao động ngắn hạn sang lao động dài hạn 6.3.9  Thơng thường  Việc thầu phụ nhân cơng chấp nhận chứng minh thực sở hạn chế, đáng có trách nhiệm khơng thể ký hợp đồng trực tiếp với người lao động Ngoài ra, kế hoạch phải đưa để giảm thiểu thực hành 6.3.10  Thơng thường stepwise  Các chương trình đào tạo hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động thúc đẩy có thể 6.3.11  Quan trọng  Các khoản khấu trừ tiền lương an sinh xã hội, thực luật pháp quốc gia thỏa thuận thương lượng tập thể cho phép Các khoản khấu trừ tiền lương tự nguyện tốn trước, phí thành viên cơng đoàn khoản vay thực với đồng ý văn lời nói người lao động Các khoản khấu trừ cho công cụ, thiết bị liên quan đến công việc không thực hiện, trừ pháp luật cho phép rõ ràng Quyền lợi vật theo quy định pháp luật quốc gia không vượt 30% tổng thù lao 6.3.12  Thơng thường  Nếu khơng có khoản trích cho an sinh xã hội, bao gồm bảo hiểm y tế quỹ hưu trí, yêu cầu pháp luật, đảm bảo đưa cho người lao động mức độ tối thiểu lợi ích 6.3.13  Quan trọng  Thời gian làm việc thông thường người lao động phù hợp với quy định pháp luật quốc gia không 48 giờ/ tuần, người lao động nghỉ ngày (24 liên tục) sau sáu ngày làm việc tối thiểu 30 phút nghỉ sau sáu làm việc 6.3.14  Quan trọng  Thời gian làm việc thông thường bảo vệ / người canh gác không vượt 56 tuần trung bình năm 6.3.15  Quan trọng stepwise  Làm thêm người lao động phép theo điều kiện sau: „ Được yêu cầu cách kịp thời „ Phù hợp với luật pháp quốc gia „ Được trả theo luật pháp quốc gia thỏa thuận thương lượng tập thể, tùy theo điều kiện nghiêm ngặt Trường hợp không áp dụng luật thỏa thuận thương lượng tập thể trả tiền làm thêm tối thiểu hệ số 1.5 công việc thực vào ngày làm việc thông thường hệ số công việc thực vào ngày lễ „ Cơng việc thực mà khơng làm tăng nguy an tồn sức khỏe Điều ghi lại theo dõi Trong trường hợp rủi ro xác định, hành động thực để giải „ Người lao động có phương tiện vận chuyển an toàn nhà sau làm việc có „ Số làm việc tối đa không 60 giờ/tuần, bao gồm làm việc thông thường làm thêm „ Làm thêm không ngày „ Trong trường hợp đặc biệt ngành nơng nghiệp, ví dụ: thời gian sản xuất cao điểm cho ngành có tính thời vụ cao điều kiện thời tiết thay đổi, làm thêm vượt 12 tuần thời gian tối đa 12 tuần năm với ngày nghỉ ngơi sau tối đa 21 ngày làm việc liên tục Điều phải phù hợp với luật pháp quốc gia „ Hồ sơ lưu giữ số làm việc bình thường số làm thêm nhân viên 6.3.16  Quan trọng stepwise  Có kênh cụ thể để tiếp nhận mối quan tâm, khiếu nại từ người lao động Các mối quan tâm giải cách minh bạch, cởi mở kịp thời, với tham gia tất tác nhân có liên quan 6.3.17  Quan trọng  Người lao động mang thai nghỉ thai sản hưởng quyền lợi khác phù hợp với luật pháp quốc gia Họ trở lại công việc sau nghỉ thai sản với điều khoản giữ nguyên không phân biệt đối xử khấu trừ tiền lương 6.3.18  Thông thường  Nếu yêu cầu pháp lý người lao động mang thai theo quy định mục 6.3.17, bên chủ lao động đảm bảo mức trợ cấp tối thiểu Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 27 6.4 Điều kiện sức khỏe an toàn 6.4.1  Quan trọng  Đưa điều kiện thúc đẩy văn hóa an tồn sức khỏe Nơi làm việc, máy móc, thiết bị quy trình an tồn cho người lao động nhà sản xuất 6.4.2  Quan trọng  Có biện pháp để nhận thức hành động người lao động nhà sản xuất gặp rủi ro sức khỏe an toàn Đối với người lao động, biện pháp bao gồm: „ Đánh giá xác định tai nạn, rủi ro thực tế, tai nạn xảy mối nguy hiểm tiềm ẩn nơi làm việc „ Đào tạo cho người lao động liên quan rủi ro sức khỏe an toàn „ Đánh giá cách sản xuất áp lực kinh doanh khác khiến người lao động thỏa hiệp an toàn 6.4.3  Quan trọng  Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) có sẵn sử dụng cách đầy đủ để ngăn ngừa rủi ro tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhà sản xuất người lao động Các biện pháp đưa để đảm bảo PPE sử dụng 6.4.4  Quan trọng  Thiết bị sơ cứu có sẵn, hướng dẫn thủ tục an tồn để phịng ngừa tai nạn đưa 6.4.5  Quan trọng  Nếu phù hợp, thiết bị thủ tục phòng cháy chữa cháy khẩn cấp đưa nhà sản xuất người lao động đào tạo để sử dụng chúng 6.4.6  Thông thường stepwise  Tai nạn tai nạn xảy theo dõi điều tra, biện pháp khắc phục đưa để giải nguyên nhân gốc rễ chúng 6.4.7  Quan trọng  Công việc tồn nguy hiểm tiềm ẩn, bao gồm xử lý hóa chất, khơng thực phụ nữ mang thai, bà mẹ cho bú người 18 tuổi Union for Ethical BioTrade (UEBT)  Ethical BioTrade Standard | July 2020 6.4.8  Quan trọng  Các hoạt động có rủi ro cao (ví dụ: xử lý sử dụng hóa chất, vận hành máy móc nguy hiểm) thực người đào tạo đầy đủ 6.4.9  Quan trọng  Hóa chất thiết bị sử dụng chúng lưu trữ cách an toàn nơi lưu trữ cho phép vào với người ủy quyền đào tạo 6.4.10  Quan trọng  Các thùng, vỏ chứa hóa chất nơng nghiệp rỗng rửa ba lần đục thủng sau sử dụng Các thùng chứa không tái sử dụng đựng thực phẩm, nước, mục đích khác gây rủi ro sức khỏe mơi trường Các thùng chứa hóa chất nơng nghiệp rỗng xử lý, thu gom tái chế, thông qua biện pháp đảm bảo an toàn khác 6.4.11  Quan trọng  Các hóa chất nơng nghiệp bị cấm, lỗi thời hết hạn trả lại cho người bán quyền địa phương 6.4.12  Quan trọng stepwise  Trong trường hợp cung cấp nhà cho người lao động thường trú, di cư, thời vụ, tạm thời cho người thu hái, đảm bảo an toàn riêng tư, an ninh vệ sinh mức độ hợp lý, thường xuyên bảo trì cải thiện nhà cơng trình dân sinh liên quan Nếu sở vệ sinh sử dụng chung, có sẵn nhà vệ sinh khu vực tắm rửa với nước với số lượng hợp lý cho số lượng người sử dụng phù hợp với thực tế khu vực 6.4.13  Quan trọng  Cung cấp nước uống nhà vệ sinh với thiết bị rửa tay cho nhà sản xuất cơng nhân, có sẵn vịi sen cho người lao động xử lý hóa chất nơng nghiệp 6.4.14  Quan trọng  Có bồi thường thương tích nghề nghiệp theo quy định pháp luật quốc gia 28 NGUYÊN TẮC 7  SỰ MINH BẠCH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG VÀ TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Nguyên tắc xác định thực hành tôn trọng quyền đất đai tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt quyền có liên quan tới người dân địa cộng đồng địa phương khu vực khai thác 7.2.2  Quan trọng stepwise  Xem xét mối quan tâm lợi ích văn hóa, mơi trường xã hội người dân địa cộng đồng địa phương, bao gồm phụ nữ, trẻ em nhóm dễ bị tổn thương khác, khu vực khai thác 7.1 Các tranh chấp quyền sở hữu sử dụng đất đai tài nguyên thiên nhiên giải 7.2.3  Thông thường  Tơn trọng khuyến khích thực hành truyền thống sử dụng đa dạng sinh học khu vực khai thác tương thích với bảo tồn sử dụng bền vững 7.1.1  Quan trọng  Thu thập thông tin tranh chấp khu vực khai thác, bao gồm quyền sử dụng đất, quyền tài nguyên thiên nhiên khác, chẳng hạn nước 7.1.2  Quan trọng stepwise  Tranh chấp xác định mục 7.1.1 giám sát tích cực hỗ trợ nỗ lực giải xung đột 7.2 Các quyền tập quán truyền thống người dân địa cộng đồng địa phương tôn trọng 7.2.1  Quan trọng  Xác định tôn trọng quyền người dân địa cộng đồng địa phương sở hữu, sử dụng kiểm soát đất đai, lãnh thổ tài nguyên địa điểm khai thác, bao gồm quyền tự do, thông báo chấp thuận trước, công nhận Công ước số 169 ILO người dân địa lạc, Tuyên bố Liên Hợp Quốc quyền người địa, Tuyên bố Liên Hợp Quốc quyền nông hộvà bên khác làm việc nông thôn, quy định quốc gia phong tục 7.3 Các hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên không gây nguy hiểm cho an ninh lương thực địa phương 7.3.1  Quan trọng stepwise  Các tác động tiềm tàng hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên an ninh lương thực địa phương theo dõi 7.3.2  Quan trọng stepwise  Khi cần thiết, thực hành động nhằm tránh đảo ngược tác động tiêu cực an ninh lương thực địa phương Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 29 5  CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Xin lưu ý định nghĩa không đánh dấu văn tiêu chuẩn, đọc kỹ phần để hiểu ý nghĩa thuật ngữ sử dụng tiêu chuẩn An ninh lương thực: Tiếp cận mặt kinh tế hữu hình thực phẩm an toàn bổ dưỡng để đáp ứng nhu cầu sở thích thực phẩm nhằm đảm bảo sống động lành mạnh (Phỏng theo Hội nghị Thượng đỉnh Lương thực Thế giới năm 1996) Các lồi bị đe dọa: Xem lồi có nguy tuyệt chủng Các loài nguy cấp: Các loài đối mặt với nguy tuyệt chủng liệt kê 'nguy cấp' Sách Đỏ IUCN, Phụ lục Phụ lục Công ước CITES, luật pháp quốc gia, coi 'nguy cấp' tri t​ hức khoa học địa phương Địa điểm trồng trọt thu hái tự nhiên: Khu vực cạn nước nơi hoạt động trồng trọt thu hái nguyên liệu thô tự nhiên diễn Hệ sinh thái nguyên sơ: Một hệ sinh thái giống – về thành phần loài, cấu trúc chức sinh thái – một hệ sinh thái tìm thấy khu vực định khơng chịu tác động đáng kể người Một hệ sinh thái cịn ngun sơ hoạt động người diễn phần lớn thành phần loài, cấu trúc chức sinh thái ban đầu trì tái tạo Ví dụ hệ sinh thái nguyên sơ hệ sinh thái nguyên sinh, rừng nguyên sinh, rừng nhiệt đới, vùng đất than bùn, xavan hệ sinh thái khác có khả lưu trữ carbon cao mang đặc điểm nguyên vẹn Hệ sinh thái: Một phức hợp cộng đồng thực vật, động vật vi sinh vật môi trường không sống chúng tương tác với đơn vị chức (Công ước Đa dạng sinh học, 1992) Các lồi xâm lấn: Lồi khơng phải lồi địa xuất hệ sinh thái môi trường sống tự nhiên bán tự nhiên đe dọa tới đa dạng sinh học địa (IUCN) Hệ thống thẩm tra: Các sách thủ tục đánh giá tích hợp thực hành Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức hoạt động kinh doanh chuỗi cung ứng họ liên quan đến nguyên liệu thô tự nhiên Chỉ tiêu đánh giá: Trong tiêu chuẩn, tiêu định lượng định tính, nhằm đánh giá tuân thủ liên quan đến tiêu chuẩn cụ thẻ Hệ thống Thu mua có Đạo đức (ESS): Các sách thủ tục thúc đẩy thực hành Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức Chia sẻ lợi ích cơng bình đẳng: Các biện pháp thực để chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen tri t​​ hức truyền thống liên quan, ứng dụng thương mại hóa theo đó, phù hợp với yêu cầu pháp lý ABS, nguyên tắc Công ước Đa dạng sinh học (CBD) Nghị định thư Nagoya ABS thực hành tốt xác định Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức Hóa chất nơng nghiệp: Các hóa chất sử dụng nơng nghiệp, chẳng hạn phân bón, thuốc diệt trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, hormone đầu vào khác Chuỗi cung ứng: Hệ thống tổ chức, người, công nghệ, hoạt động, thông tin nguồn lực liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm dịch vụ từ nhà cung cấp đến khách hàng Các hoạt động chuỗi cung ứng biến nguyên liệu thơ tự nhiên thành sản phẩm hồn chỉnh giao cho khách hàng cuối Chuyển đổi (các hệ sinh thái nguyên sơ): Chuyển đổi hệ sinh thái nguyên sơ sang mục đích sử dụng khác dẫn đến việc phá hủy thành phần, cấu trúc chức lồi, đến mức khơng thể tái sinh chúng trạng thái trước khiến khả cung cấp dịch vụ cho mơi trường người lồi Chuyển đổi xảy ra, ví dụ, hệ sinh thái nguyên sơ bị thay đổi thành đồn điền, đất trồng trọt, đồng cỏ, hồ chứa nước, sở hạ tầng, khai thác mỏ khu đô thị với tác động tiêu cực lên hệ sinh thái Khi tác động tiêu cực không xảy ra, việc chuyển đổi hệ sinh thái ngun sơ sang mục đích sử dụng khác khơng coi chuyển đổi không bị cấm theo tiêu chuẩn Ví dụ trường hợp trồng trọt góp phần trì phục hồi hệ sinh thái nguyên sơ Cộng đồng địa phương: Các quần thể người khu vực sinh thái riêng biệt, phụ thuộc trực tiếp vào đa dạng sinh học cho tất phần sinh kế họ phát triển tri t​​ hức truyền thống liên quan Criterion (Tiêu chuẩn số nhiều): Các hành động hướng dẫn việc tuân thủ nguyên tắc Đa dạng sinh học: Sự đa dạng sinh vật sống từ nguồn bao gồm, hệ sinh thái cạn, biển nước khác phức hợp sinh thái; bao gồm đa dạng loài, loài hệ sinh thái (Công ước Đa dạng sinh học, 1992) Khả chống chịu biến đổi khí hậu: Khả dự đốn, thích ứng phục hồi sau tác động biến đổi khí hậu thảm hoạ liên quan cách kịp thời hiệu (phỏng theo Bảng thuật ngữ IPCC cho Báo cáo Đánh giá lần thứ năm 2014) Khả truy xuất: Khả xác định, theo dõi truy nguyên yếu tố sản phẩm từ điểm xuất xứ chúng chúng di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng từ nguyên liệu thô đến thành phẩm Khu bảo tồn: Một không gian địa lý xác định rõ ràng, công nhận, dành riêng quản lý, thông qua biện pháp hợp pháp khác, nhằm đạt bảo tồn thiên nhiên lâu dài với dịch vụ sinh thái giá trị văn hóa kèm (IUCN – Định nghĩa Di sản Thế giới) Khu vực trồng trọt thu hái tự nhiên: Khu vực bao gồm địa điểm trồng trọt thu hái tự nhiên, bao gồm khu vực liền kề phụ cận, nằm phạm vi khu vực bị ảnh hưởng tích cực tiêu cực hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên Lao động gia đình: Các hoạt động trồng trọt thu hái tự nhiên trẻ em thực để giúp đỡ thành viên gia đình, bao gồm nhiệm vụ nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi giúp trẻ có hội phát triển kỹ Lao động nhập cư: Những người di cư quốc gia từ quốc gia sang quốc gia khác để mưu sinh Lao động trẻ: Người lao động từ 15 đến 18 tuổi, làm công việc không độc hại phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với Công ước 138 182 ILO Loài địa: Các loài sinh sống tự nhiên hệ sinh thái cụ thể người đưa vào cách tình cờ cố ý Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 30 Loài đặc hữu: Loài đặc hữu loài địa bị giới hạn khu vực địa lý cụ thể yếu tố cô lập phản ứng với điều kiện đất đai khí hậu (CBD) Nguyên liệu thô: Nguyên liệu thô qua chế biến chất sử dụng để sản xuất, chế biến tích hợp nên sản phẩm Ngun liệu thơ dạng thơ, chế biến sơ chế biến hoàn toàn Loài: Là loại thực vật, động vật sinh vật sinh học khác có đặc điểm định để phân biệt với thành viên khác chi Nguyên tắc: Trong tiêu chuẩn, nguyên tắc yếu tố xác định xây dựng nên mục tiêu tiêu chuẩn Môi trường sống bán tự nhiên: Môi trường sống, bị thay đổi hoạt động người, giữ hầu hết phong phú trình đa dạng sinh học với trạng thái tự nhiên Nhà cung cấp: Những người tổ chức chuỗi cung ứng cung cấp nguyên liệu thô tự nhiên để chế biến sản xuất Môi trường sống: Địa điểm nơi sinh vật quần thể sinh sống tự nhiên (Công ước Đa dạng sinh học, 1992) Mức lương đủ sống: Tiền công nhận cho tuần làm việc tiêu chuẩn người lao độngở nơi cụ thể, đủ để đảm bảo mức sống cho người lao động gia đình họ Các yếu tố mức sống bao gồm thực phẩm, nước, nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phương tiện lại, quần áo nhu cầu thiết yếu khác bao gồm dự phịng cho tình bất ngờ (Liên minh Mức lương đủ sống toàn cầu) Người dân địa: Hậu duệ nhóm dân cư sinh sống quốc gia khu vực địa lý trình chinh phục, thuộc địa thiết lập ranh giới nhà nước giữ lại số tất thể chế xã hội, kinh tế, văn hóa trị riêng họ (phỏng theo Cơng ước số 169 của ILO) Người lao động cố định: Người lao độngđược tuyển dụng liên tục, quanh năm Người lao động tạm thời: Người lao động làm việc khoảng thời gian cụ thể, biến động nhu cầu lao động Bao gồm người lao động làm việc theo mùa theo ngày Người lao động thời vụ: Xem người lao độngtạm thời Người lao động: Người thuê để thực nhiệm vụ tổ chức, cho dù liên quan đến trồng trọt, thu hái tự nhiên, hành hoạt động khác Người thu hái: Người tham gia vào việc thu hái nguyên liệu thơ tự nhiên Nguồn gen: Vật chất di truyền có giá trị thực tế tiềm (Công ước đa dạng sinh học, 1992) Nguyên liệu thô tự nhiên: Nguyên liệu có nguồn gốc từ thành phần đa dạng sinh học Đó nguyên liệu hợp chất có nguồn gốc trực tiếp gián tiếp từ thực vật, động vật, nấm vi sinh vật Ví dụ, phận thực vật (ví dụ: hoa, lá, rễ, thân, vỏ cây) hợp chất thực vật (ví dụ: dầu, bơ, sáp, chiết xuất từ t​​ hực vật, hương vị, nước hoa, chất tạo màu) Tế bào thực vật, vi sinh vật, tảo sáp ong nằm phạm vi nguyên liệu Nhà sản xuất: Những người tổ chức liên quan trực tiếp đến việc trồng trọt thu hái nguyên liệu thô tự nhiên, bao gồm nông dân, tiểu nông, quản lý trang trại, hiệp hội nông dân, hợp tác xã người thu hái Nông hộ: Người sở hữu, vận hành doanh nghiệp nông nghiệp, mặt thương mại để ni sống thân gia đình họ (phỏng theo định nghĩa Rainforest Alliance) Phá rừng: Một hình thức chuyển đổi xảy việc chuyển đổi liên quan đến hệ sinh thái rừng nguyên sơ Phá rừng chuyển đổi hệ sinh thái rừng nguyên sơ sang mục đích sử dụng khác dẫn đến việc phá hủy thành phần, cấu trúc chức lồi, đến mức khơng thể tái sinh chúng trạng thái trước khiến khả cung cấp dịch vụ cho môi trường người lồi Chuyển đổi xảy ra, ví dụ, hệ sinh thái nguyên sơ bị thay đổi thành đồn điền, đất trồng trọt, đồng cỏ, sở hạ tầng khu đô thị với tác động tiêu cực lên hệ sinh thái Khi tác động tiêu cực không xảy ra, việc chuyển đổi hệ sinh thái rừng nguyên sơ sang mục đích sử dụng khác khơng coi chuyển đổi không bị cấm theo tiêu chuẩn Ví dụ trường hợp trồng trọt góp phần trì phục hồi hệ sinh thái nguyên sơ Quyền sử dụng đất: Các quy tắc, xác định theo luật tập quán, xác định quyền sở hữu, tiếp cận, sử dụng, kiểm soát chuyển nhượng đất trách nhiệm hạn chế liên quan (phỏng theo FAO) Rủi ro môi trường: rủi ro môi trường, cho dù toàn phần từ hoạt động trồng trọt, thu hái tự nhiên hoạt động liên quan Sinh vật biến đổi gen (GMO): Các sinh vật biến đổi cách thêm vào nhiều gen chuyển hố (FAO) Sự Đồng ý thơng báo trước: Yêu cầu đồng ý tự nguyện, thông báo trước cung cấp thông tin cần thiết tiếp cận nguồn gen tri t​​ hức truyền thống, thiết lập Công ước Đa dạng sinh học (CBD), Nghị định thư Nagoya ABS, hiệp định luật quốc tế liên quan khác Sử dụng nguồn gen: Theo Nghị định thư Nagoya ABS, “tiến hành nghiên cứu phát triển thành phần di truyền và/hoặc sinh hóa nguồn gen.” Trong Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức, đề cập đến nghiên cứu phát triển đặc tính ứng dụng thực vật, động vật, nấm vi sinh vật, phận chúng hợp chất có tự nhiên Tác nhân: Người tổ chức tham gia trực tiếp gián tiếp vào chuỗi cung ứng nguyên liệu thô tự nhiên Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 31 Thẩm tra ABS: Các sách thủ tục xác định cách có hệ thống yêu cầu pháp lý hành tiếp cận chia sẻ lợi ích (ABS), thực hành tốt xác định tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức đảm bảo tuân thủ yêu cầu thực hành tốt Thực hành Thương mại Đa dạng Sinh học Có Đạo đức: Thực hành trồng trọt, thu hái tự nhiên hoạt động khác phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức áp dụng cho tổ chức tình cụ thể Thẩm tra: Thẩm tra đề cập đến q trình thu thập, cách có hệ thống, thơng tin để nắm bắt điều kiện dọc theo chuỗi cung ứng, xác định rủi ro thúc đẩy thực hành tốt Tiếp cận Chia sẻ Lợi ích: Các luật pháp, quy định thực hành tốt, dựa Công ước Đa dạng Sinh học (CBD) Nghị định thư Nagoya, quy định việc tiếp cận nguồn gen sinh vật để nghiên cứu, phát triển thương mại hóa sản phẩm chia sẻ lợi ích cách cơng bình đẳng phát sinh từ hoạt động Thông luật: Các nguyên tắc, tập quán, phong tục tín ngưỡng phần quan trọng tiềm thức hệ thống kinh tế xã hội đến mức chúng địa phương công nhận luật chi phối đời sống hoạt động người dân địa cộng đồng địa phương (Phỏng theo CBD WIPO) Thu hái tự nhiên: Thu hái nguyên liệu tự nhiên trồng phi nông nghiệp từ môi trường sống tự nhiên Thu mua: Quy trình xác định lựa chọn nhà cung cấp, xác định số lượng, chất lượng thông số kỹ thuật khác, đàm phán giá điều khoản mua hàng khác, mua hàng, xử lý hàng tồn kho chế biến nguyên liệu thô tự nhiên Thu nhập đủ sống: Thu nhập ròng hàng năm cần thiết cho hộ gia đình nơi cụ thể trang trải mức sống cho tất thành viên hộ gia đình (Cộng đồng Thực hành Thu nhập đủ Sống) Tiểu điền: Người sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ chủ yếu dựa vào lao động gia đình hộ gia đình trao đổi lao động với thành viên khác cộng đồng Một chủ hộ thuê lao động tạm thời cho cơng việc thời vụ chí th (một vài) lao động cố định họ gia đình họ khơng thể tự làm cơng việc (Rainforest Alliance) Trẻ em: Một người 18 tuổi (Công ước Liên hợp quốc Quyền trẻ em, 1989) Tri thức truyền thống (gắn với nguồn gen): Tri thức, đổi thực hành người dân địa cộng đồng địa phương thể lối sống truyền thống phù hợp với việc bảo tồn sử dụng bền vững đa dạng sinh học (Công ước Đa dạng sinh học) Tỷ suất lợi nhuận: Tỷ lệ phần trăm doanh thu từ nguyên liệu tự nhiên lại sau trừ tất chi phí khác Khơng có tỷ lệ phần trăm cụ thể xác định tiêu chuẩn Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 32 Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT)  Bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức | Phiên t7/2020 33 © VINA SAMEX UNION FOR ETHICAL BIOTRADE De Ruijterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Hà Lan Điện thoại: +31 20 22 34567 Email: info@uebt.org QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH p/a CR Gestion et Fiduciaire SA Rue de la Vallée 3, 1204 Geneva, Switzerland UEBT hiệp hội phi lợi nhuận thúc đẩy hoạt động khai thác nguyên liệu tự nhiên cách tôn trọng Sứ mệnh UEBT tái tạo thiên nhiên đảm bảo tương lai tốt đẹp cho người thông qua việc khai thác có đạo đức nguyên liệu tự nhiên từ đa dạng sinh học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BRAZILIAN Belém Điện thoại: +55 51 999161702 Email: brazil@uebt.org VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ẤN ĐỘ Ghaziabad Điện thoại: +91 981 810 1690 Email: india@uebt.org VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MADAGASCAR Antananarivo Điện thoại: +00261330586161 Email: madagascar@uebt.org VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM Hà Nội Điện thoại: +84 (4) 243 237 3907 Email: vietnam@uebt.org Liên hệ với qua vietnam@uebt.org
- Xem thêm -

Xem thêm: UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+VIE,

Hình ảnh liên quan

Hình 1 Thuyết thay đổi của UEBT - UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+VIE

Hình 1.

Thuyết thay đổi của UEBT Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 1 Cấu trúc của tiêu chuẩn UEBT - UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+VIE

Bảng 1.

Cấu trúc của tiêu chuẩn UEBT Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 2 Các ví dụ về cách sử dụng bộ tiêu chuẩn UEBT - UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+VIE

Bảng 2.

Các ví dụ về cách sử dụng bộ tiêu chuẩn UEBT Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hệ thống chấm điểm trong Bảng 4 áp dụng cho đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức. - UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+VIE

th.

ống chấm điểm trong Bảng 4 áp dụng cho đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 4 Hệ thống chấm điểm cho đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức N/AKhông áp dụng „Chỉ tiêu đánh giá không áp dụng trong trường hợp này - UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+VIE

Bảng 4.

Hệ thống chấm điểm cho đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức N/AKhông áp dụng „Chỉ tiêu đánh giá không áp dụng trong trường hợp này Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan