0

(LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

111 6 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN IMMANUEL THỰC HIỆN Ngành: KẾ TOÁN Chuyên Ngành: KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: THS THÁI THỊ NHO Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ MSSV: 1311180771 Lớp: 13DKKT06 TP Hồ Chí Minh, 2017 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN IMMANUEL THỰC HIỆN Ngành: KẾ TOÁN Chuyên Ngành: KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: THS THÁI THỊ NHO Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ MSSV: 1311180771 Lớp: 13DKKT06 TP Hồ Chí Minh, 2017 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận tốt nghiệp thực Cơng ty TNHH Kiểm tốn Immanuel, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Sinh viên thực Trần Thị Huỳnh Như i download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN   Trong bốn năm học đại học, tơi tích góp nhiều kiến thức chuyên ngành Kế toán – Kiểm tốn Khi tiếp xúc thực tế, tơi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm Mặc dù nhiều bỡ ngỡ, nhờ nhiệt tình anh chị kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn Immanuel, tơi thực có bước đường kiểm tốn Tơi xin chân thành cảm ơn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Immanuel tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập đầy đủ tài liệu cần thiết để hỗ trợ thực khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cám ơn Q thầy khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng Trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho tơi tảng kiến thức tốt để sẵn sàng đời Để có hướng cho khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin gửi tới Th.S Thái Thị Nho – Giáo viên hướng dẫn lời cảm ơn chân thành nhất, cô cho nhiều góp ý tảng cần thiết để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 ( Sinh viên ký tên ghi rõ họ tên) Trần Thị Huỳnh Như ii download by : skknchat@gmail.com iii download by : skknchat@gmail.com iv download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt Từ hoàn chỉnh TNHH Trách nhiệm hữu hạn KTV Kiểm toán viên KSNB Kiểm soát nội BCTC Báo cáo tài VACPA Hội kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam KH Khách hàng VSA Chuần mực kiểm toán Việt Nam BGĐ Ban Giám Đốc CĐKT Cân đối kế toán CĐPS Cân đối phát sinh KQHĐKD Kết hoạt động kinh động kinh doanh TK Tài khoản PTKH Phải thu khách hàng v download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Bảng phân tích biến động phải thu khách hàng công ty TNHH Kum Young Vina Bảng 4.2 :Câu hỏi kiểm soát nội Bảng 4.3: Đánh giá hệ thống kế toán Bảng 4.4 : Tỷ lệ xác định mức trọng yếu Bảng 4.5: Mẫu nghiệp vụ phát sinh năm Bảng 4.6: Phân tích biến động phải thu khách hàng năm phân tích số hoạt động liên quan đến phải thu khách hàng Bảng 4.7 : Tổng hợp số dư tài khoản phải thu khách hàng Bảng 4.8 : Rà soát sơ lược phải thu khách hàng Bảng 4.9: Tổng hợp thư xác nhận nhận Bảng 4.10: Kiểm tra tính kỳ Bảng 4.11: Kiểm tra ghi nhận cơng nợ có gốc ngoại tệ Bảng 4.12 :Tổng hợp số liệu vi download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán phải thu khách hàng Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức quản lý cơng ty TNHH Kiểm tốn Immanuel Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức Bộ phận Kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn Immanuel vii download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Khái quát chung khoản mục nợ phải thu khách hàng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Nguyên tắc ghi nhận 2.1.4 Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng hạch toán 2.1.5 Chu trình hạch tốn 2.1.6 Trình bày cơng bố khoản phải thu khách hàng BCTC 2.2 Kiểm soát nội khoản mục phải thu khách hàng 2.2.1 Mục tiêu kiểm soát nội 2.2.2 Các thủ tục kiểm soát 10 2.3 Quy trình kiểm tốn nợ phải thu khách hàng 11 2.3.1 Mục tiêu kiểm toán 11 2.3.2 Những sai phạm thường gặp khoản mục nợ phải thu khách hàng 12 2.3.3 Quy trình kiểm tốn khoản mục nợ phải thu khách hàng 12 2.3.3.1 Chuẩn bị kiểm toán 12 2.3.3.2 Thực khoản mục kiểm toán nợ phải thu khách hàng 15 2.3.3.3 Kết thúc kiểm toán 22 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN IMMANUEL 23 3.1 Lịch sử hình thành trình phát triển công ty 24 3.1.1 Khái quát chung 24 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 24 viii download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 7: Biên trả lại hàng download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 8: Bảng cân đối kế tốn CƠNG TY TNHH KUM YOUNG VINA Khu Công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - - Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số Thuyết minh 100 I.Tiền khoản tương đương tiền Tiền II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Các khoản phải thu khác III Hàng tồn kho Hàng tồn kho 110 111 130 131 132 136 140 141 IV Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.01 V.02 V.03 V.04 V.09 V.05 Số cuối năm 44,081,040,107 15,256,694,250 1,492,721,319 1,492,721,319 6,944,648,554 6,243,778,736 539,324,032 161,545,786 34,060,349,370 34,060,349,370 1,530,272,443 1,530,272,443 6,248,201,446 4,676,270,559 1,571,930,887 7,394,391,232 7,394,391,232 1,583,320,864 83,829,129 617,075,102 - 966,245,762 5,038,296 - 78,790,833 93,015,388,256 80,447,022,572 80,447,022,572 92,637,828,679 66,994,542,268 52,831,392,787 48,543,892,787 55,304,577,409 (12,190,806,107) - (6,760,684,622) 4,287,500,000 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 200 220 221 222 - Giá trị hao mịn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình 223 227 - Nguyên giá 228 - 229 240 242 260 261 270 1,148,561,409 1,148,561,409 11,419,804,275 11,419,804,275 137,096,428,363 - Giá trị hao mòn luỹ kế II Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.06 V.07 V.08 V.09 Số đầu năm 4,410,000,000 (122,500,000) 7,109,363,300 7,109,363,300 7,053,786,181 7,053,786,181 82,251,236,518 download by : skknchat@gmail.com BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ 300 107,966,575,238 53,176,144,947 I Nợ ngắn hạn 310 86,439,929,440 42,967,055,476 Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.10 53,911,159,554 31,285,818,165 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.11 667,086,571 20,325,500 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Các khoản phải trả ngắn hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn II Nợ dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Vay nợ thuê tài dài hạn 313 314 319 320 330 336 338 V.12 V.14 36,559,942 1,120,276,030 22,593,688,343 8,111,159,000 21,526,645,798 21,526,645,798 7,691,482 641,592,000 2,900,469,329 8,111,159,000 10,209,089,471 163,419,726 10,045,669,745 V.15 29,129,853,125 29,129,853,125 29,075,091,571 29,075,091,571 B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu 400 410 V.13 V.14 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 26,463,000,000 26,463,000,000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 2,666,853,125 2,612,091,571 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a 2,429,196,153 - LNST chưa phân phối kỳ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (43,237,780) 421b 237,656,972 2,655,329,351 440 137,096,428,363 82,251,236,518 Đồng Nai, ngày tháng năm 2017 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 9: Thư xác nhận download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 10: Hóa đơn GTGT, phiếu xuất hàng download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 11: Sổ chi tiết tài khoản SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Ngày hạch Ngày chứng Số chứng từ Diễn giải toán từ Số dư đầu kỳ Loại tiền: VND; Năm 2016 Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Nợ Dư Nợ Phát sinh Có 1311 Dư Có 3,152,886,585 3,152,886,585 04/01/2016 04/01/2016 BH0816/394 Bán hàng Giang Nam Phương theo hóa 1311đơn 0000105 5112 69,684,333 69,684,333 0 3,222,570,918 3,222,570,918 04/01/2016 04/01/2016 BH0816/394 Bán hàng Giang Nam Phương theo hóa 1311đơn 0000105 33311 6,968,433 6,968,433 0 3,229,539,351 3,229,539,351 05/01/2016 05/01/2016 NTV0116/01 Trần Thị Kim Ân Cơ Sở In Thành ý chuyển 1311 tiền hàng 11211 tháng 12 0 247,529,171 247,529,171 2,982,010,180 2,982,010,180 06/01/2016 06/01/2016 BH00001 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000108 5112 142,019,734 142,019,734 0 3,124,029,914 3,124,029,914 06/01/2016 06/01/2016 BH00001 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000108 33311 14,201,973 14,201,973 0 3,138,231,887 3,138,231,887 07/01/2016 07/01/2016 NTV0116/02 DNS Global tốn tiền gia cơng1311 theo HD 47 ngày 1121130/11/2015 0 39,631,906 39,631,906 3,098,599,981 3,098,599,981 08/01/2016 08/01/2016 NTV0116/04 SamIL tốn tiền gia cơng 0 159,254,404 159,254,404 2,939,345,577 2,939,345,577 11/01/2016 11/01/2016 BH00002 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000110 5112 162,365,133 162,365,133 0 3,101,710,710 3,101,710,710 11/01/2016 11/01/2016 BH00002 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000110 33311 16,236,513 16,236,513 0 3,117,947,223 3,117,947,223 11/01/2016 11/01/2016 NTV0116/06 Đăng Khoa toán tiền hàng 0 165,835,644 165,835,644 2,952,111,579 2,952,111,579 12/01/2016 12/01/2016 BH00003 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000112 5112 72,550,996 72,550,996 0 3,024,662,575 3,024,662,575 12/01/2016 12/01/2016 BH00003 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000112 33311 7,255,100 7,255,100 0 3,031,917,675 3,031,917,675 13/01/2016 13/01/2016 BH0816/387 Bán hàng Khách hàng không cung cấp 1311thông tin,5112 địa chỉ, mã số thuế 575,593,936 theo hóa đơn 0000113 575,593,936 0 3,607,511,611 3,607,511,611 13/01/2016 13/01/2016 BH0816/387 Bán hàng Khách hàng không cung cấp 1311thơng tin,33311 địa chỉ, mã số thuế 57,559,394 theo hóa đơn 0000113 57,559,394 0 3,665,071,005 3,665,071,005 13/01/2016 13/01/2016 NTV0116/08 Trần Thị Kim Ân CS Thành Ý chuyển1311 tiền 11211 0 334,813,353 334,813,353 3,330,257,652 3,330,257,652 14/01/2016 14/01/2016 NTV0116/10 Đăng Khoa toán tiền hàng 1311 11211 0 200,000,000 200,000,000 3,130,257,652 3,130,257,652 14/01/2016 14/01/2016 NTV0116/12 Thu tiền hàng 1311 11211 0 540,179 540,179 3,129,717,473 3,129,717,473 15/01/2016 15/01/2016 NTV0116/13 Global Dyeing toán tiền gia công 1311tháng 11/2015 11211 0 375,149,319 375,149,319 2,754,568,154 2,754,568,154 18/01/2016 18/01/2016 BH00004 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000114 5112 147,961,895 147,961,895 0 2,902,530,049 2,902,530,049 18/01/2016 18/01/2016 BH00004 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000114 33311 14,796,190 14,796,190 0 2,917,326,239 2,917,326,239 21/01/2016 21/01/2016 NTV0116/14 Đăng Khoa toán tiền hàng 1311 11211 0 200,000,000 200,000,000 2,717,326,239 2,717,326,239 22/01/2016 22/01/2016 NTV0116/17 Đăng Khoa toán tiền hàng 1311 11211 0 217,555,474 217,555,474 2,499,770,765 2,499,770,765 26/01/2016 26/01/2016 BH00005 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000116 5112 148,302,259 148,302,259 0 2,648,073,024 2,648,073,024 26/01/2016 26/01/2016 BH00005 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000116 33311 14,830,226 14,830,226 0 2,662,903,250 2,662,903,250 26/01/2016 26/01/2016 NTV0116/19 Trần Thị Kim Ân Cơ Sở In Thành ý 1311 toán tiền11211 hàng 0 325,890,570 325,890,570 2,337,012,680 2,337,012,680 26/01/2016 26/01/2016 NTV0116/20 Cty Đăng Khoa toán tiền hàng1311 0 300,000,000 300,000,000 2,037,012,680 2,037,012,680 27/01/2016 27/01/2016 BH00006 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000118 5112 134,218,307 134,218,307 0 2,171,230,987 2,171,230,987 27/01/2016 27/01/2016 BH00006 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000118 33311 13,421,831 13,421,831 0 2,184,652,818 2,184,652,818 27/01/2016 27/01/2016 NTV0116/21 DNS Global tốn tiền gia cơng1311 theo HD 95 ngày 1121131/12/2015 0 19,276,930 19,276,930 2,165,375,888 2,165,375,888 28/01/2016 28/01/2016 NTV0116/22 Samil Vina tốn tiền gia cơng1311 11211 0 291,654,464 291,654,464 1,873,721,424 1,873,721,424 28/01/2016 28/01/2016 NTV0116/23 Đăng Khoa toán tiền hàng 11211 0 142,953,564 142,953,564 1,730,767,860 1,730,767,860 29/01/2016 29/01/2016 BH00007 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000119 5112 89,899,882 89,899,882 0 1,820,667,742 1,820,667,742 29/01/2016 29/01/2016 BH00007 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000119 33311 8,989,988 8,989,988 0 1,829,657,730 1,829,657,730 29/01/2016 29/01/2016 NTV0116/24 Cty Đăng Khoa toán tiền hàng1311 11211 0 500,000,000 500,000,000 1,329,657,730 1,329,657,730 29/01/2016 29/01/2016 NTV0116/25 Welcron Global tốn tiền gia cơng 1311 HD 94 11211 0 11,477,874 11,477,874 1,318,179,856 1,318,179,856 30/01/2016 30/01/2016 BH00008 Bán hàng Công Ty TNHH SX TM XNK 1311 đăng Khoa 5112 theo hóa đơn1,337,062,446 0000124 1,337,062,446 0 2,655,242,302 2,655,242,302 30/01/2016 30/01/2016 BH00008 Bán hàng Công Ty TNHH SX TM XNK 1311 đăng Khoa 33311 theo hóa đơn 0000124 133,706,245 133,706,245 0 2,788,948,547 2,788,948,547 30/01/2016 30/01/2016 BH00009 Bán hàng Công Ty TNHH Global Dyeing 1311theo hóa5113 đơn 0000126 17,835,853 17,835,853 0 2,806,784,400 2,806,784,400 30/01/2016 30/01/2016 BH00009 Bán hàng Công Ty TNHH Global Dyeing 1311theo hóa33311 đơn 0000126 1,783,585 1,783,585 0 2,808,567,985 2,808,567,985 31/01/2016 31/01/2016 BH0816/233 thu tiền bán hàng từ Giang Nam Phương 1311 1111 0 56,652,766 56,652,766 2,751,915,219 2,751,915,219 31/01/2016 31/01/2016 BH0816/276 Thu Công Ty TNHH Samil Vina 1111 0 947,379,843 947,379,843 1,804,535,376 1,804,535,376 01/02/2016 01/02/2016 BH00012 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000131 5112 152,072,060 152,072,060 0 1,956,607,436 1,956,607,436 01/02/2016 01/02/2016 BH00012 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000131 33311 15,207,206 15,207,206 0 1,971,814,642 1,971,814,642 01/02/2016 01/02/2016 NTV0216/02 Trần Thị Kim Ân CS Thành Ý 1311 toán tiền hàng11211 0 247,095,364 247,095,364 1,724,719,278 1,724,719,278 03/02/2016 03/02/2016 NTV0216/04 Đăng Khoa toán tiền hàng 1311 11211 0 454,080,666 454,080,666 1,270,638,612 1,270,638,612 15/02/2016 15/02/2016 NTV0216/05 Global Dyeing toán tiền hàng 1311 11211 0 163,252,861 163,252,861 1,107,385,751 1,107,385,751 16/02/2016 16/02/2016 BH00014 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000137 5112 147,367,264 147,367,264 0 1,254,753,015 1,254,753,015 16/02/2016 16/02/2016 BH00014 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000137 33311 14,736,726 14,736,726 0 1,269,489,741 1,269,489,741 19/02/2016 19/02/2016 BH00015 Bán hàng Công Ty TNHH SX TM XNK 1311 đăng Khoa 5112 theo hóa đơn 0000143 606,797,687 606,797,687 0 1,876,287,428 1,876,287,428 19/02/2016 19/02/2016 BH00015 Bán hàng Công Ty TNHH SX TM XNK 1311 đăng Khoa 33311 theo hóa đơn 0000143 60,679,769 60,679,769 0 1,936,967,197 1,936,967,197 19/02/2016 19/02/2016 NTV0216/10 Trần Thị Kim Ân Cơ Sở In Thành ý chuyển 1311 tiền 11211 0 98,989,800 98,989,800 1,837,977,397 1,837,977,397 20/02/2016 20/02/2016 BH00016 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000144 5112 193,095,993 193,095,993 0 2,031,073,390 2,031,073,390 20/02/2016 20/02/2016 BH00016 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000144 33311 19,309,599 19,309,599 0 2,050,382,989 2,050,382,989 24/02/2016 24/02/2016 NTV0216/12 Trần Thị Kim Ân Cơ Sở In Thành ý 1311 toán tiền11211 hàng 0 309,735,198 309,735,198 1,740,647,791 1,740,647,791 25/02/2016 25/02/2016 BH00018 Bán hàng Công Ty TNHH SX TM XNK 1311 đăng Khoa 5112 theo hóa đơn 0000146 146,392,243 146,392,243 0 1,887,040,034 1,887,040,034 25/02/2016 25/02/2016 BH00018 Bán hàng Công Ty TNHH SX TM XNK 1311 đăng Khoa 33311 theo hóa đơn 0000146 14,639,224 14,639,224 0 1,901,679,258 1,901,679,258 1311 1311 1311 1311 11211 11211 11211 download by : skknchat@gmail.com SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Ngày hạch toán Ngày chứng từ Loại tiền: VND; Năm 2016 Số chứng từ Diễn giải Số dư đầu kỳ Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Nợ Dư Nợ Phát sinh Có 1311 Dư Có 0 01/12/2016 01/12/2016 BH0816/269 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000252 168,066,210 168,066,210 0 3,097,268,677 3,097,268,677 0 01/12/2016 01/12/2016 BH0816/269 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000252 16,806,621 16,806,621 0 3,114,075,298 3,114,075,298 0 01/12/2016 01/12/2016 NTV0816/122Thu từ Công Ty TNHH MTV Young Jin 1311 Mesh Vina11211 TT HĐ 0057 0 107,577,502 107,577,502 3,006,497,796 3,006,497,796 0 02/12/2016 02/12/2016 BH0816/272 Bán hàng Công ty TNHH Quang Minh 1311 Thành theo5112 hóa đơn 0000257 234,861,478 234,861,478 0 3,241,359,274 3,241,359,274 0 02/12/2016 02/12/2016 BH0816/272 Bán hàng Công ty TNHH Quang Minh 1311 Thành theo33311 hóa đơn 000025723,486,148 23,486,148 0 3,264,845,422 3,264,845,422 0 02/12/2016 02/12/2016 BH0816/275 Bán hàng Chi Nhánh Công Ty TNHH1311 Trang Huy Thịnh 5112theo hóa đơn455,591,019 0000260 455,591,019 0 3,720,436,441 3,720,436,441 0 02/12/2016 02/12/2016 BH0816/275 Bán hàng Chi Nhánh Công Ty TNHH1311 Trang Huy Thịnh 33311 theo hóa đơn 45,559,102 0000260 45,559,102 0 3,765,995,543 3,765,995,543 0 02/12/2016 02/12/2016 BH0816/399 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000258 5112 180,209,495 180,209,495 0 3,946,205,038 3,946,205,038 0 02/12/2016 02/12/2016 BH0816/399 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000258 33311 18,020,950 18,020,950 0 3,964,225,988 3,964,225,988 0 02/12/2016 02/12/2016 NTV0816/124Thu từ Chi Nhánh Công Ty TNHH Trang 1311Huy Thịnh11211 TT công nợ 0 501,150,121 501,150,121 3,463,075,867 3,463,075,867 0 03/12/2016 03/12/2016 BH0816/276 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000261 33,485,296 33,485,296 0 3,496,561,163 3,496,561,163 0 03/12/2016 03/12/2016 BH0816/276 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000261 3,348,530 3,348,530 0 3,499,909,693 3,499,909,693 0 03/12/2016 03/12/2016 BH0816/278 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000263 5112 122,236,444 122,236,444 0 3,622,146,137 3,622,146,137 0 03/12/2016 03/12/2016 BH0816/278 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000263 33311 12,223,644 12,223,644 0 3,634,369,781 3,634,369,781 0 05/12/2016 05/12/2016 BH0816/280 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000265 5112 38,631,165 38,631,165 0 3,673,000,946 3,673,000,946 0 05/12/2016 05/12/2016 BH0816/280 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000265 33311 3,863,117 3,863,117 0 3,676,864,063 3,676,864,063 0 05/12/2016 05/12/2016 NTV0816/125Thu từ Cơng ty TNHH Quang Minh Thành 1311 tốn 11211 HĐ 257 0 258,347,626 258,347,626 3,418,516,437 3,418,516,437 0 05/12/2016 05/12/2016 NTV0816/126Thu từ Công Ty Cổ Phần Dệt Long An 1311 toán11211 tiền mua vải 0 158,000,000 158,000,000 3,260,516,437 3,260,516,437 0 06/12/2016 06/12/2016 BH0816/282 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000267 33,594,964 33,594,964 0 3,294,111,401 3,294,111,401 0 06/12/2016 06/12/2016 BH0816/282 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000267 3,359,496 3,359,496 0 3,297,470,897 3,297,470,897 0 07/12/2016 07/12/2016 BH0816/284 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000270 176,760,800 176,760,800 0 3,474,231,697 3,474,231,697 0 07/12/2016 07/12/2016 BH0816/284 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000270 17,676,080 17,676,080 0 3,491,907,777 3,491,907,777 0 07/12/2016 07/12/2016 BH0816/398 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000273 5112 147,277,520 147,277,520 0 3,639,185,297 3,639,185,297 0 07/12/2016 07/12/2016 BH0816/398 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000273 33311 14,727,752 14,727,752 0 3,653,913,049 3,653,913,049 0 07/12/2016 07/12/2016 NTV0816/154Thu từ Cơ Sở In Thành ý tốn1311 cơng nợ ( người 11211 nộp : Trần Thị Kim An ) 0 176,955,000 176,955,000 3,476,958,049 3,476,958,049 0 07/12/2016 07/12/2016 NTV0816/159Thu từ Lê Văn Thanh tốn tiền 1311 hàng ( Phạm 11211 văn Tâm nơp tiền ) 0 92,043,000 92,043,000 3,384,915,049 3,384,915,049 0 07/12/2016 07/12/2016 NVK0816/272Bán máy Circular knitting HĐ 000274 1311 711 486,000,000 486,000,000 0 3,870,915,049 3,870,915,049 0 07/12/2016 07/12/2016 NVK0816/272Bán máy Circular knitting HĐ 000274 1311 33311 48,600,000 48,600,000 0 3,919,515,049 3,919,515,049 0 08/12/2016 08/12/2016 BH0816/286 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000276 105,760,446 105,760,446 0 4,025,275,495 4,025,275,495 0 08/12/2016 08/12/2016 BH0816/286 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000276 10,576,045 10,576,045 0 4,035,851,540 4,035,851,540 0 08/12/2016 08/12/2016 BH0816/288 Bán hàng Công Ty Cổ Phần Dệt Long 1311 An theo hóa 5112 đơn 0000278 59,224,630 59,224,630 0 4,095,076,170 4,095,076,170 0 08/12/2016 08/12/2016 BH0816/288 Bán hàng Công Ty Cổ Phần Dệt Long 1311 An theo hóa 33311 đơn 0000278 5,922,463 5,922,463 0 4,100,998,633 4,100,998,633 0 08/12/2016 08/12/2016 BH0816/289 Bán hàng Nguyễn Văn Phát theo hóa 1311 đơn 0000279 5112 60,594,834 60,594,834 0 4,161,593,467 4,161,593,467 0 08/12/2016 08/12/2016 BH0816/289 Bán hàng Nguyễn Văn Phát theo hóa 1311 đơn 0000279 33311 6,059,483 6,059,483 0 4,167,652,950 4,167,652,950 0 08/12/2016 08/12/2016 NTV0816/127Thu từ Công Ty Cổ Phần Dệt Long An 1311 TT tiên vải 11211 0 7,000,000 7,000,000 4,160,652,950 4,160,652,950 0 10/12/2016 10/12/2016 BH0816/296 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000286 112,429,176 112,429,176 0 4,273,082,126 4,273,082,126 0 10/12/2016 10/12/2016 BH0816/296 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000286 11,242,918 11,242,918 0 4,284,325,044 4,284,325,044 0 12/12/2016 12/12/2016 BH0816/301 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000292 5112 151,264,247 151,264,247 0 4,435,589,291 4,435,589,291 0 12/12/2016 12/12/2016 BH0816/301 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000292 33311 15,126,425 15,126,425 0 4,450,715,716 4,450,715,716 0 12/12/2016 12/12/2016 BH0816/302 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000293 170,675,654 170,675,654 0 4,621,391,370 4,621,391,370 0 12/12/2016 12/12/2016 BH0816/302 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000293 17,067,565 17,067,565 0 4,638,458,935 4,638,458,935 0 12/12/2016 12/12/2016 BH0816/397 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000290 5112 48,204,775 48,204,775 0 4,686,663,710 4,686,663,710 0 12/12/2016 12/12/2016 BH0816/397 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000290 33311 4,820,478 4,820,478 0 4,691,484,188 4,691,484,188 0 12/12/2016 12/12/2016 NTV0816/151Thu từ Cơng Ty TNHH Bautex Vina 1311 tốn tiền 11211 mua máy 0 534,600,000 534,600,000 4,156,884,188 4,156,884,188 0 12/12/2016 12/12/2016 NTV0816/153Thu từ Cơ Sở In Thành ý tốn1311 tiền hàng ( người 11211nơp Trần Thị Kim An) 0 135,652,000 135,652,000 4,021,232,188 4,021,232,188 0 13/12/2016 13/12/2016 NTV0816/129Thu từ Công Ty Cổ Phần Dệt Long An 1311 toán11211 tiền hàng 0 76,000,000 76,000,000 3,945,232,188 3,945,232,188 0 14/12/2016 14/12/2016 BH0816/309 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000301 133,730,626 133,730,626 0 4,078,962,814 4,078,962,814 0 14/12/2016 14/12/2016 BH0816/309 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000301 13,373,063 13,373,063 0 4,092,335,877 4,092,335,877 0 15/12/2016 15/12/2016 BH0816/312 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000305 5112 279,081,784 279,081,784 0 4,371,417,661 4,371,417,661 0 15/12/2016 15/12/2016 BH0816/312 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000305 33311 27,908,178 27,908,178 0 4,399,325,839 4,399,325,839 0 15/12/2016 15/12/2016 BH0816/313 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000306 100,930,931 100,930,931 0 4,500,256,770 4,500,256,770 0 15/12/2016 15/12/2016 BH0816/313 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000306 10,093,093 10,093,093 0 4,510,349,863 4,510,349,863 0 15/12/2016 15/12/2016 NTV0816/131Thu từ Cao Văn Tâm tốn cơng 1311 nợ 0 376,490,000 376,490,000 4,133,859,863 4,133,859,863 0 17/12/2016 17/12/2016 BH0816/331 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000327 92,147,873 92,147,873 0 4,226,007,736 4,226,007,736 0 17/12/2016 17/12/2016 BH0816/331 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000327 9,214,787 9,214,787 0 4,235,222,523 4,235,222,523 0 19/12/2016 19/12/2016 BH0816/333 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000330 165,384,670 165,384,670 0 4,400,607,193 4,400,607,193 0 19/12/2016 19/12/2016 BH0816/333 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000330 16,538,467 16,538,467 0 4,417,145,660 4,417,145,660 0 19/12/2016 19/12/2016 BH0816/335 Bán hàng Công Ty Cổ Phần Dệt Long 1311 An theo hóa 5112 đơn 0000332 177,628,616 177,628,616 0 4,594,774,276 4,594,774,276 0 19/12/2016 19/12/2016 BH0816/335 Bán hàng Công Ty Cổ Phần Dệt Long 1311 An theo hóa 33311 đơn 0000332 17,762,862 17,762,862 0 4,612,537,138 4,612,537,138 0 19/12/2016 19/12/2016 BH0816/336 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000333 5112 86,332,506 86,332,506 0 4,698,869,644 4,698,869,644 0 19/12/2016 19/12/2016 BH0816/336 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000333 33311 8,633,251 8,633,251 0 4,707,502,895 4,707,502,895 0 19/12/2016 19/12/2016 NTV0816/145Thu từ Công Ty Cổ Phần Dệt Long An 1311 TT vải 11211 0 100,000,000 100,000,000 4,607,502,895 4,607,502,895 0 19/12/2016 19/12/2016 NTV0816/146thu từ Công Ty TNHH S-Print.,INC TT1311 công nợ 11211 0 1,561,947,948 1,561,947,948 3,045,554,947 3,045,554,947 0 19/12/2016 19/12/2016 NTV0816/152Thu từ Cơ Sở In Thành ý tốn1311 tiền hàng ( người 11211nơp Trần Thị Kim An) 0 319,979,000 319,979,000 2,725,575,947 2,725,575,947 0 20/12/2016 20/12/2016 BH0816/338 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000336 217,317,372 217,317,372 0 2,942,893,319 2,942,893,319 0 20/12/2016 20/12/2016 BH0816/338 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000336 21,731,737 21,731,737 0 2,964,625,056 2,964,625,056 0 20/12/2016 20/12/2016 NTV0816/156Thu từ Cao Văn Tâm (người nộp Nguyễn 1311 thị ngọc11211 Hân ) 0 213,270,000 213,270,000 2,751,355,056 2,751,355,056 0 20/12/2016 20/12/2016 NTV0816/157Thu từ Nguyễn Văn Phát toán1311 tiền hàng ( Nguyễn 11211 Văn Như nộp tiền ) 0 275,787,480 275,787,480 2,475,567,576 2,475,567,576 0 21/12/2016 21/12/2016 BH0816/340 Bán hàng Cty TNHH SX TM DV xuất1311 nhập Hồng 5112Phát theo hóa47,372,815 đơn 0000338 47,372,815 0 2,522,940,391 2,522,940,391 0 21/12/2016 21/12/2016 BH0816/340 Bán hàng Cty TNHH SX TM DV xuất1311 nhập Hồng 33311 Phát theo hóa đơn 4,737,282 0000338 4,737,282 0 2,527,677,673 2,527,677,673 0 21/12/2016 21/12/2016 BH0816/342 Bán hàng Nguyễn Văn Phát theo hóa 1311 đơn 0000342 5112 124,874,231 124,874,231 0 2,652,551,904 2,652,551,904 0 21/12/2016 21/12/2016 BH0816/342 Bán hàng Nguyễn Văn Phát theo hóa 1311 đơn 0000342 33311 12,487,423 12,487,423 0 2,665,039,327 2,665,039,327 0 21/12/2016 21/12/2016 BH0816/345 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000345 185,310,633 185,310,633 0 2,850,349,960 2,850,349,960 0 21/12/2016 21/12/2016 BH0816/345 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000345 18,531,063 18,531,063 0 2,868,881,023 2,868,881,023 0 22/12/2016 22/12/2016 BH0816/349 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000350 127,347,120 127,347,120 0 2,996,228,143 2,996,228,143 0 22/12/2016 22/12/2016 BH0816/349 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000350 12,734,712 12,734,712 0 3,008,962,855 3,008,962,855 0 23/12/2016 23/12/2016 BH0816/351 Bán hàng Cơng Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 5112 0000353 112,448,044 112,448,044 0 3,121,410,899 3,121,410,899 0 23/12/2016 23/12/2016 BH0816/351 Bán hàng Công Ty TNHH S-Print.,INC 1311 theo hóa đơn 33311 0000353 11,244,804 11,244,804 0 3,132,655,703 3,132,655,703 0 23/12/2016 23/12/2016 BH0816/352 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000354 5112 99,441,144 99,441,144 0 3,232,096,847 3,232,096,847 0 23/12/2016 23/12/2016 BH0816/352 Bán hàng Cơ Sở In Thành ý theo hóa 1311 đơn 0000354 33311 9,944,114 9,944,114 0 3,242,040,961 3,242,040,961 0 23/12/2016 23/12/2016 BH0816/396 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000351 5112 193,687,741 193,687,741 0 3,435,728,702 3,435,728,702 0 23/12/2016 23/12/2016 BH0816/396 Bán hàng Cao Văn Tâm theo hóa đơn 1311 0000351 33311 19,368,774 19,368,774 0 3,455,097,476 3,455,097,476 0 23/12/2016 23/12/2016 NTV0816/150Thu từ Công Ty Cổ Phần Dệt Long An 1311 toán11211 tiền vải 0 200,000,000 200,000,000 3,255,097,476 3,255,097,476 0 11211 3,152,886,585 3,152,886,585 download by : skknchat@gmail.com Phụ luc 11: Bảng tổng hợp cơng nợ TỔNG HỢP CƠNG NỢ PHẢI THU Tài khoản: 131; Loại tiền: VND; Năm 2016 Mã khách hàng TK công nợ Tên khách hàng Số dư đầu kỳ Nợ Số phát sinh Nợ Có Số dư cuối kỳ Nợ Có Có AJIN VINA Cơng Ty TNHH AJIN VINA 131 0 6,657,081 6,657,081 0 BAUTEX VINA Công Ty TNHH Bautex Vina 131 0 1,346,021,980 866,986,720 479,035,260 C.V.TAM Cao Văn Tâm 131 0 1,936,314,185 1,817,569,685 118,744,500 CS THANH Y Cơ Sở In Thành ý 131 247,529,171 11,292,278,375 11,630,056,481 90,248,935 DANG KHOA Công Ty TNHH SX TM XNK đăng Khoa 131 709,656,657 4,250,086,242 4,959,742,899 0 DET LONGAN Công Ty Cổ Phần Dệt Long An 131 0 6,817,406,340 7,341,803,900 524,397,560 DK ACHAU Công Ty TNHH Dệt Kim Châu 131 97,049,764 341,610,576 128,866,713 309,793,627 DNS GLOBAL Công Ty TNHH DNS Global 131 58,908,836 0 58,908,836 0 EN VANG Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ131Én Vàng 0 103,418,079 103,418,079 0 ESWON Công Ty TNHH MTV ESWON Vina 131 48,137,309 0 20,000,000 28,137,309 GLOBAL Công Ty TNHH Global Dyeing 131 538,402,180 185,019,397 723,421,577 0 H.V.THO Huỳnh Văn Thọ 131 0 373,488,000 373,488,000 0 HAN CHUC Doanh Nghiệp Tư Nhân Vải Sợi Hân Chúc 131 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 HONGPHAT Cty TNHH SX TM DV xuất nhập Hồng Phát 131 0 52,110,097 52,110,097 HUYTHINH Chi Nhánh Công Ty TNHH Trang Huy Thịnh 131 0 16,383,419,483 16,383,419,482 INTERMARU Công Ty Cổ Phần Intermaru Vina 131 0 244,749,438 244,749,438 0 K.N.PHAT Công Ty TNHH Thương Mại Kim Ngọc Phát 131 0 906,594,876 958,709,452 52,114,576 KHACH LE Khách hàng không cung cấp thông tin, địa chỉ, 131mã số thuế 0 1,744,338,806 1,744,338,806 0 N.V.PHAT Nguyễn Văn Phát 131 0 717,087,866 717,087,866 0 PHUONG Giang Nam Phương 131 20,000,000 76,652,766 56,652,766 0 QMINHTHANH Công ty TNHH Quang Minh Thành 131 0 1,165,741,642 1,067,127,269 98,614,373 SAM WOON Công ty TNHH SAM WOON IND 131 0 50,903,810 50,903,810 0 SAMIL Công Ty TNHH Samil Vina 131 1,398,288,711 0 1,398,288,711 0 S-PRINT Công Ty TNHH S-Print.,INC 131 63,221,404 5,836,566,436 3,263,777,782 2,636,010,058 TEXPIA Công ty cổ phần texpia 131 0 1,090,386,283 284,575,925 805,810,358 THANH Lê Văn Thanh 131 0 226,679,705 226,679,705 0 V.K Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại In ấn V.K131 325,500 0 325,500 WELCRON Công Ty Cổ Phần Welcron Global Việt Nam 131 12,018,053 7,138,426 19,156,479 0 YOUNG JIN Công Ty TNHH MTV Young Jin Mesh Vina 131 0 624,283,173 428,360,525 195,922,648 3,173,212,085 20,325,500 56,778,953,062 55,874,747,987 4,724,178,231 667,086,571 Số dòng = 29 TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU Tài khoản: 1312; Loại tiền: ; Năm 2016 Mã khách hàng KY TRADING Số dòng = Tên khách hàng Kum Young Trading Co.,LTD TK công nợ 1312 Số dư đầu kỳ Nợ Số phát sinh Nợ Có Số dư cuối kỳ Nợ Có Có 1,503,058,474 16,542,031 1,519,600,505 1,503,058,474 16,542,031 1,519,600,505 download by : skknchat@gmail.com ... LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Khái quát chung khoản mục nợ phải thu khách hàng 2.1.1 Khái niệm - Phải thu khách hàng: khoản phải thu phát... HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN IMMANUEL. .. kiểm tốn khoản mục phải thu khách hàng cơng ty 1.3 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Nghiên cứu quy trình kiểm tốn khoản mục nợ phải thu khách hàng kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 Cơng ty TNHH Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​ ,

Hình ảnh liên quan

 Thực hiện kiểm toán, gồm: kiểm tra cơ bản bảng cân đối kế toán (tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu); kiểm tra cơ bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (doanh  thu, chi phí)  - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

h.

ực hiện kiểm toán, gồm: kiểm tra cơ bản bảng cân đối kế toán (tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu); kiểm tra cơ bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí) Xem tại trang 42 của tài liệu.
 Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung. - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Hình th.

ức sổ kế toán: Nhật ký chung Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 4.2 :Câu hỏi về kiểm soát nội bộ - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng 4.2.

Câu hỏi về kiểm soát nội bộ Xem tại trang 51 của tài liệu.
 Nhận xét: Dựa trên bảng câu hỏi, kết hợp với kiểm tra xem xét quá trình luân chuyển - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

h.

ận xét: Dựa trên bảng câu hỏi, kết hợp với kiểm tra xem xét quá trình luân chuyển Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 4.3: Đánh giá hệ thống kế toán - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng 4.3.

Đánh giá hệ thống kế toán Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 4.6: Phân tích biến động phải thu kháchhàng giữa các năm và phân tích các chỉ số hoạt động liên quan đến phải thu khách hàng - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng 4.6.

Phân tích biến động phải thu kháchhàng giữa các năm và phân tích các chỉ số hoạt động liên quan đến phải thu khách hàng Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 4. 8: Rà soát sơ lược phải thu kháchhàng - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng 4..

8: Rà soát sơ lược phải thu kháchhàng Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 4.9: Tổng hợp các thư xác nhận đã nhận - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng 4.9.

Tổng hợp các thư xác nhận đã nhận Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 4.10: Kiểm tra tính đúng kỳ - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng 4.10.

Kiểm tra tính đúng kỳ Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 4.11: Kiểm tra ghi nhận công nợ có gốc ngoại tệ - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng 4.11.

Kiểm tra ghi nhận công nợ có gốc ngoại tệ Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 4.12 :Tổng hợp số liệu - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng 4.12.

Tổng hợp số liệu Xem tại trang 68 của tài liệu.
4. Loại hình doanh nghiệp - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

4..

Loại hình doanh nghiệp Xem tại trang 85 của tài liệu.
· Bảng phân tích tuổi nợ của các khoản nợ phải thu: dưới 1 năm, từ 1 năm đến dưới 2 năm, từ 2 năm đến dưới 3 năm, trên 3 năm - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

Bảng ph.

ân tích tuổi nợ của các khoản nợ phải thu: dưới 1 năm, từ 1 năm đến dưới 2 năm, từ 2 năm đến dưới 3 năm, trên 3 năm Xem tại trang 93 của tài liệu.
20. Bảng cân đối số phát sinh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 21. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

20..

Bảng cân đối số phát sinh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 21. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 Xem tại trang 93 của tài liệu.
2.1 Các hoạt động và tình hình kinh doanh chủ yếu - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

2.1.

Các hoạt động và tình hình kinh doanh chủ yếu Xem tại trang 94 của tài liệu.
Lập và gửi thư xác nhận số dư nợ phải thu cho các đối tượng cần xác nhận nợ. Lập bảng tổng hợp theo dõi thư xác nhận và đối chiếu số được xác nhận với số liệu trên sổ chi tiết, xác định nguyên nhân chênh  lệch (nếu có). - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

p.

và gửi thư xác nhận số dư nợ phải thu cho các đối tượng cần xác nhận nợ. Lập bảng tổng hợp theo dõi thư xác nhận và đối chiếu số được xác nhận với số liệu trên sổ chi tiết, xác định nguyên nhân chênh lệch (nếu có) Xem tại trang 96 của tài liệu.
Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với BCĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

p.

bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với BCĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có) Xem tại trang 96 của tài liệu.
Phụ lục 8: Bảng cân đối kế toán - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

h.

ụ lục 8: Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 99 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

i.

ếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 Xem tại trang 100 của tài liệu.
Phụ luc 11: Bảng tổng hợp công nợ - (LUẬN văn THẠC sĩ) quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán immanuel thực hiện​

h.

ụ luc 11: Bảng tổng hợp công nợ Xem tại trang 111 của tài liệu.