0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cục thống kê tỉnh bắc ninh

121 3 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cục thống kê tỉnh bắc ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN MẠNH THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN MẠNH THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN TRỌNG XUÂN THÁI NGUYÊN - 2019 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh ” hoàn toàn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học người khác Trong trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Bắc Ninh, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Mạnh Thọ download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn đến PGS TS Nguyễn Trọng Xuân - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa trường Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, chuyên viên Cục Thống kê Bắc Ninh cung cấp số liệu liên quan đến mục đích nghiên cứu luận văn Và cuối xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực Luận văn tốt nghiệp Bắc Ninh, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Mạnh Thọ download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH THỐNG KÊ .4 1.1 Cơ sở lý luận nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực ngành Thống kê 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực ngành thống kê nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thống kê 1.1.3 Vị trí, vai trò hoạt động thống kê yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội 12 1.1.4 Mối quan hệ chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thống kê với chất lượng hoạt động thống kê 14 1.1.5 Tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành thống kê .14 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 16 1.2 Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lượng nhân lực ngành Thống kê Việt Nam 20 download by : skknchat@gmail.com iv 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê số tỉnh bạn 20 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Cục Thống kê Bắc Ninh .24 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 26 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 27 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 28 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 29 2.3.1 Nhóm tiêu số lượng, cấu nhân lực 29 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh chất lượng nguồn nhân lực 30 2.3.3 Nhóm tiêu phản ánh cơng tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 31 Chương 3: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH .34 3.1 Giới thiệu khái quát 34 3.1.1 Khái quát ngành thống kê 34 3.1.2 Khái quát chức danh, nhiệm vụ ngạch công chức ngành Thống kê 34 3.1.3 Khái quát Cục Thống kê Bắc Ninh 37 3.1.4 Khái quát nhân lực làm công tác thống kê tỉnh Bắc Ninh 43 3.2 Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê quản lý 44 3.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Cục Thống kê quản lý 44 3.2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê quản lý 48 3.2.3 Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thống kê Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 65 3.3 Thực trạng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 68 download by : skknchat@gmail.com v 3.3.1 Công tác tuyển dụng 68 3.3.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 71 3.3.3 Công tác quy hoạch, luân chuyển cán 74 3.3.4 Công tác quản lý, sử dụng đánh giá nhân lực 75 3.3.3 Công tác Thi đua khen thưởng 77 3.3.4 Chế độ sách, đãi ngộ người lao động 78 3.3.5 Công tác xây dựng công sở văn hóa .79 3.3.6 Đánh giá chung công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 .80 4.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 84 4.1.1 Quan điểm 84 4.1.2 Mục tiêu 86 4.1.3 Định hướng 87 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 88 4.2.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức 88 4.2.2 Rà sốt, chuẩn hóa chức danh cơng chức tiêu chuẩn nghiệp vụ chun mơn theo vị trí việc làm 91 4.2.3 Đổi mới, hồn thiện cơng tác tuyển dụng 93 4.2.4 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 94 4.2.5 Đổi công tác đánh giá cán 95 4.2.6 Đổi công tác thi đua, khen thưởng 97 4.2.7 Bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu đội ngũ công chức 99 4.2.8 Xây dựng văn hóa cơng sở 100 4.2.9 Nâng cao thể lực, giá trị tinh thần cho nguồn nhân lực 103 4.2.10 Bảo đảm sách, chế độ đãi ngộ cho người lao động 104 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .107 download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Nguyên nghĩa Chữ viết tắt NL Nhân lực NNL Nguồn nhân lực TCTK Tổng cục Thống kê CTK Cục Thống kê CTKBN Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh CCTK Chi cục Thống kê HT-TKTT Hệ thống thống kê tập trung CBCC-NLĐ Cán bộ, công chức người lao động VP-TK Văn phòng - Thống kê 10 CTV Cộng tác viên 11 TKVC Thống kê viên 12 TKV Thống kê viên 13 TKV CĐ Thống kê viên cao đẳng 14 TKV TC Thống kê viên trung cấp 15 UBND Ủy ban nhân dân 16 HĐND Hội đồng nhân dân 17 TW Trung ương 18 KT-XH Kinh tế - xã hội 19 TC-HC Tổ chức - Hành 20 ĐTBD Đào tạo bồi dưỡng 21 VHCS Văn hóa cơng sở download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Số lượng, cấu NL HT-TKTT phân theo hình thức tổ chức giai đoạn 2015-2017 45 Biểu 3.2: Số lượng, cấu NL HT-TKTT phân theo cấp hành giai đoạn 2015-2017 46 Bảng 3.3: Cơ cấu NL làm công tác thống kê CTK quản lý phân theo giới tính độ tuổi giai đoạn 2015-2017 47 Bảng 3.4: Cơ cấu NNL HTT-TKTT phân theo giới tính độ tuổi giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 3.5: Thể lực NL HTT-TKTT năm 2017 phân theo giới tính cấp hành 49 Bảng 3.6: Thể lực công chức VP-TK CTV thống kê phân theo giới tính năm 2017 50 Bảng 3.7: Kết khảo sát số loại bệnh chủ yếu gây ảnh hưởng đến công việc năm 2017 NL CTK quản lý 51 Bảng 3.8: Số lượng, cấu NL CTK quản lý phân theo trình độ chun mơn giai đoạn năm 2015-2017 52 Bảng 3.9: Số lượng, cấu nhân lực HTT-TKTT phân theo trình độ chuyên môn giai đoạn năm 2015-2017 52 Bảng 3.10: Số lượng, cấu NL CTK quản lý năm 2017 phân theo hình thức tổ chức chuyên ngành đào tạo thống kê 53 Bảng 3.11: Trình độ lý luận trị NL CTK quản lý năm 2017, phân theo hình thức tổ chức 54 Bảng 3.12: Trình độ ngoại ngữ NL thống kê CTK Bắc Ninh quản lý năm 2017, phân theo hình thức quản lý 55 Bảng 3.13: Trình độ tin học NL thống kê CTK Bắc Ninh quản lý năm 2017, phân theo hình thức tổ chức 56 Bảng 3.14: Trình độ QLNN NL thống kê CTK Bắc Ninh quản lý năm 2017, phân theo hình thức tổ chức 57 download by : skknchat@gmail.com viii Bảng 3.15: Tình hình đào tạo nghiệp vụ thống kê cho đối tượng học không chuyên ngành năm 2017, phân theo chương trình đào tạo hình thức tổ chức 58 Bảng 3.16: Cơ cấu ngạnh công chức NL HT-TKTT (đến ngày 31/12/2017) 59 Bảng 3.17: Kết khảo sát kỹ nghề nghiệp NL CTK quản lý 60 Bảng 3.18: Kết khảo sát thái độ làm việc năm 2017 chia theo hình thức tổ chức (do người lao động tự đánh giá) 62 Bảng 3.19: Kết khảo sát thái độ làm việc chia theo hình thức tổ chức (do lãnh đạo cấp đánh giá) 63 Bảng 3.20: Kết khảo sát mức độ hài lịng với cơng việc NL CTK quản lý chia theo hình thức tổ chức 64 Bảng 3.21: Kết khảo sát nguyên nhân gây khơng hài lịng người lao động, chia theo hình thức tổ chức 64 Bảng 3.22: Kết tuyển dụng công chức CTKBN giai đoạn 2015-2017 69 Bảng 3.23: Kết tuyển dụng CTV thống kê giai đoạn 2015-2017 70 Bảng 3.24: Kết đào tạo bồi dưỡng NL HT-TKTT chia theo lĩnh vực đào tạo, tính đến 31/12 hàng năm 72 Bảng 3.25: Quy hoạch lãnh đạo cấp giai đoạn 2015-2020 74 Bảng 3.26: Kết đánh giá thực nhiệm vụ công chức CTV thống kê giai đoạn 2012-2020 75 Bảng 3.27: Kết khảo sát mức độ hồn thành nhiệm vụ cơng tác thống kê cán VP-TK cấp xã năm 2017 77 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức máy Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 39 download by : skknchat@gmail.com 97 cụ thể điểm thi đua đến UBND cấp xã đồng thời đề nghị UBND cấp xã gửi kết đánh giá hàng năm cán VP-TK để có sở so sánh đối chiếu kiến nghị UBND xã 4.2.6 Đổi công tác thi đua, khen thưởng Để công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng NNL năm tới, CTKBN cần làm tốt số việc sau: Một là, không ngừng củng cố, tăng cường lãnh đạo sâu sát cấp ủy, tổ chức Đảng công tác thi đua, khen thưởng Đây xem giải pháp then chốt, quan trọng mang tính định đến hiệu cơng tác thi đua, khen thưởng mà đơn vị cần quán triệt có biện pháp thực hiệu Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, đạo chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu công tác thi đua, khen thưởng; cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực cơng tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, không trọng tâm, không đối tượng Hai là, cần tạo thống tư tưởng việc tổ chức thực cơng tác thi đua, khen thưởng tồn ngành Việc thống cao tư tưởng lãnh đạo, điều hành, thực nhiệm vụ mặt cơng tác nói chung cơng tác thi đua, khen thưởng nói riêng đóng vai trị quan trọng Nó “bộ não” có tác dụng điều khiển, tạo nên động lực phấn đấu cán bộ, công chức, viên chức ngành thống kê, tiền đề bản, quan trọng việc tổ chức thực có hiệu quả, thành công công tác Không thể phát động phong trào thi đua, phát huy tác động tích cực việc khen thưởng, noi gương sáng điển hình tiên tiến, hay lấy thi đua, khen thưởng làm động lực, đòn bẩy để thúc đẩy tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc, xuất sắc nhiệm vụ trị giao tư tưởng không quán, thông suốt, rõ ràng đắn Chính vậy, để cơng tác thi đua, khen thưởng phát huy tính tác động tích cực cần có thống cao mặt tư tưởng, cấp ủy, chi Đảng cần tăng cường lãnh đạo cơng tác thi đua khen thưởng; tổ chức đoàn download by : skknchat@gmail.com 98 thể cần phối hợp vào cách liệt để công tác thi đua khen thưởng phát triển đồng bộ, sâu rộng, đạt kết thường xuyên trì; đơn vị cần xác định cơng tác thi đua khen thưởng nhiệm vụ trị quan trọng; cán bộ, công chức, viên chức cần xác định tư tưởng thi đua, phấn đấu nhiệm vụ công tác, lĩnh vực đời sống, nâng cao chất lượng công tác mặt, hoàn thiện thân, hướng tới đạt chuẩn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Thống kê Ba là, nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm CBCC-NLĐ với công tác thi đua, khen thưởng Bên cạnh lãnh đạo sâu sát Cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo đơn vị, thống tư tưởng hành động đạo, tổ chức phong trào thi đua trách nhiệm, nỗ lực, ý thức CBCC-NLĐ đóng vai trị quan trọng, phát huy sức mạnh tập thể việc phấn đấu, hướng tới mục tiêu chung tồn Ngành Do đó, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương Ðảng, tư tưởng thi đua yêu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách, pháp luật Nhà nước thi đua, khen thưởng, trọng tuyên truyền Luật Thi đua, khen thưởng văn hướng dẫn thi hành thông qua hình thức phù hợp có văn triển khai sâu rộng đến đơn vị trực thuộc, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu cơng tác thi đua khen thưởng, tổ chức thi viết chủ đề thi đua khen thưởng,… Qua đó, nhằm làm chuyển biến nhận thức cán bộ, công chức,viên chức ngành Thống kê vai trị, vị trí tầm quan trọng công tác thi đua, khen thưởng trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi thân công tác Bốn là, thường xuyên đổi nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng sở, bám sát nhiệm vụ trị giao đơn vị Có thế, công tác thi đua, khen thưởng thật triển khai, tổ chức thực cách sâu rộng, có hiệu phát huy vai trị tác động tích cực việc hồn thành xuất sắc nhiệm vụ trị giao Chính vậy, sở đặc điểm, tình hình đơn vị mà cần có biện pháp phát động với download by : skknchat@gmail.com 99 hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có trọng tâm với chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ trị giao, lựa chọn mơ hình, cách làm điểm để đạo Phát huy vai trò định hướng đạo Thủ trưởng quan, đơn vị, Cấp uỷ, tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ tổ chức trị - xã hội quan, đơn vị tổ chức phong trào thi đua, tạo chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc tiêu, nhiệm vụ công tác quan, đơn vị Năm là, quan tâm xây dựng gương điển hình tiên tiến đổi cơng tác khen thưởng Việc phát hiện, xây dựng, tôn vinh nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” phải đặc biệt coi trọng; quan tâm lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tơn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực địn bẩy phấn đấu cho cán bộ, cơng chức, viên chức Ngoài ra, cần đặc biệt trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến để có hình thức biểu dương nhân rộng, noi gương toàn Ngành “ngọn cờ đầu”, “tấm gương sáng”, tạo lan tỏa cần thiết quan, đơn vị nói riêng tồn ngành nói chung 4.2.7 Bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu đội ngũ cơng chức - Bố trí, sử dụng nhân lực: Để sử dụng có hiệu cơng chức, viên chức trước hết phải đánh giá người để phân cơng việc phát huy tốt lực họ Thứ hai, cần phải tạo môi trường để cá nhân phát huy tốt khả năng, đóng góp cơng sức vào phát triển đơn vị Hiệu việc sử dụng công chức, viên chức phụ thuộc nhiều vào người sử dụng công chức, viên chức có vai trị quan trọng người đứng đầu quan, tổ chức, với thể chế tổ chức phù hợp Để làm việc bố trí sử dụng cơng chức CTKBN cần dựa nguyên tắc sau + Đảm bảo khách quan, cơng Địi hỏi việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải vào nhu cầu thực tế công việc, theo quy định pháp luật + Đảm bảo công chức đủ phẩm chất, trình độ, lực, kinh nghiệm có đáp ứng u cầu cơng việc download by : skknchat@gmail.com 100 + Việc bố trí, sử dụng cán cần phải kết hợp tốt để có cấu hợp lý người già với người trẻ, người địa phương người nơi khác; cán bộ, công chức nam nữ ngạch bậc + Việc bố trí sử dụng cán bộ, cơng chức phải dựa quy hoạch cán bộ, cơng chức Địi hỏi quan, tổ chức phải xây dựng sách, biện pháp tạo nguồn cán bộ, công chức - Để đội ngũ cơng chức hoạt động hiệu phải tổ chức khoa học trình lao động cán bộ, công chức tiết kiệm nâng cao hiệu sử dụng thời làm việc họ Hướng chủ yếu giải pháp tập trung vào việc hồn thiện việc xây dựng kế hoạch cơng tác, phân bổ thời làm việc cách hợp lý, xây dựng hồn thiện quy trình, quy chế giải công việc, xây dựng chức trách, nhiệm vụ cá nhân rõ ràng cho vị trí cơng tác Đặc biệt ngành thống kê phải ý hồn thiện việc xây dựng sở liệu thơng tin cần thiết ứng dụng phần mềm có khả phân tích, dự báo thống kê để phục vụ việc phân tích, dự báo cơng bố số liệu thống kê 4.2.8 Xây dựng văn hóa cơng sở Hồn thiện xây dựng văn hóa cơng sở khơng có ý nghĩa tầm quan trọng to lớn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu xử lý, giải công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, mà cịn góp phần thúc đẩy q trình cải cách hành mà nghị TW5 (khóa X) Đảng đề Từ thực tế công việc quan sát thân, tác giả xin đề xuất số giải pháp thực văn hóa công sở CTKBN sau: Một là, đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở cho cơng chức, viên chức.Triển khai cho tồn thể công chức, viên chức quan đề tài văn hóa cơng sở Xây dựng bảng nội quy với quy định buộc người phải thực hiện, có kiểm tra, đánh giá phải làm thường xuyên liên tục Cần phải tạo chế tốt để cơng chức, viên chức có điều kiện phát triển, mơi trường hịa đồng, thân thiện có tính đồn kết cao hiệu cơng tác cao; quan trọng việc cần thay đổi nhận thức, suy nghĩ số công chức, viên chức thái độ, hành vi ứng xử với đồng nghiệp nhân dân từ download by : skknchat@gmail.com 101 việc làm nhỏ cảnh trí nơi làm việc, ghế, bàn, nước uống nhằm góp phần xây dựng hình ảnh người cơng chức, viên chức “Trung thành - Tận tụy - Sáng tạo - Gương mẫu” Hai là, Ban hành Quy chế văn hố cơng sở quan theo hướng quy định rõ ràng, quy định thưởng, phạt mức công chức, viên chức làm tốt chưa tốt; tiếp tục theo dõi kiểm tra việc thực Quy chế văn hóa cơng sở; có văn cam kết thực phận; hàng quý có báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực Quy chế Tăng cường chế kiểm tra, giám sát lãnh đạo, đồng thời phải biết quan tâm đến ý kiến người tham gia vào lĩnh vực phụ trách để có điều chỉnh kịp thời Ba là, Coi việc thực văn hóa cơng sở phần nhiệm vụ cải cách hành công chức, viên chức cần nhận thức cơng việc phục vụ Nhân dân Bốn là, người đứng đầu Chi bộ, quan tổ chứcphải tiếp tục gương mẫu thực Quy chế văn hố cơng sở tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức quan Năm là, tạo môi trường làm việc thân thiện, kịp thời biểu dương khen thưởng cá nhân xuất sắc, quan tâm đến đời sống công chức, viên chức ốm đau, hiếu, hỷ Sáu là, đổi tác phong làm việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực ngành thống kê tỉnh Bắc Ninh Nhìn vào thực nay, bên cạnh đội ngũ cán cơng chức Thống kê có trình độ lực, có kỹ làm việc, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cơng tác có đạo đức nghề nghiệp song phận không nhỏ công chức, đặc biệt công chức VP-TK cấp xã khơng có tác phong cơng nghiệp thực thi cơng việc, tính chủ quan ý chí, thường xun điều tra khơng trung thực, chí khơng điều tra làm đạo đức nghề nghiệp, khơng có tinh thần trách nhiệm, lơi công việc, số trường hợp sử dụng máy tính quan chơi điện tử gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chất lượng hoạt động cơng tác Thống kê Vì vậy, việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc vấn đề cấp bách download by : skknchat@gmail.com 102 Cần xây dựng chuẩn mực đạo đức cách cụ thể cho đối tượng làm công tác Thống kê, dựa vào để đánh giá hàng năm làm thước đo để đánh giá chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng chế tài xử phạt xử phạt nghiêm khắc với hành vi vi phạm mà hành vi chủ quan ý chí, khơng trung thực công tác thống kê phải đặt vào khung xử lý cao Có nâng cao ý thức trách nhiệm cán công chức tạo cho việc triển khai thực nhiệm vụ hiệu Bảy là, công chức, viên chức cần có ý thức thực số việc sau: - Đến công sở làm việc phải đeo thẻ công chức Mặc trang phục phải gọn gàng, phù hợp Đi đứng nhẹ nhàng, đặc biệt tránh giầy dép tạo tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung - Ln ý thức giữ gìn vệ sinh sẽ, xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, phịng làm việc, giữ vệ sinh cơng sở giữ vệ sinh nhà - Khơng lạm dụng máy tính quan vào trị tiêu khiển làm việc, vừa ảnh hưởng đến suất cơng việc, vừa tạo thói quen xấu cho thân - Điện thoại nên để chế độ rung im lặng, tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đồng nghiệp ảnh hưởng đến khơng khí làm việc yên tĩnh quan Gõ cửa trước vào phịng làm việc đồng nghiệp -Trong cơng việc, trả lời điện thoại cần nói mạch lạc, rõ ràng Tuyệt đối tránh dùng ngôn từ tục tĩu nơi làm việc q trình giao tiếp, khơng nói nhanh, chậm, nhỏ lớn, không xen vào chuyện người khác, không cướp lời người khác nói - Cần thực hành văn hóa bắt tay công sở Tại quan nên xưng hơ theo chức danh người có chức vụ, xưng hô tên người trang lứa, người lớn tuổi nên dùng đại từ nhân xưng, khơng nên xưng hơ theo kiểu gia đình - Không buôn chuyện; không tạo bè kéo cánh để tranh chức, tranh quyền; tránh thái độ xun xoe với người trên, hách dịch với người dưới; tránh lấy cớ hiệu cơng việc mà cố tình khơng thừa nhận lực gây khó dễ cho thành viên khác, đặc biệt người đến làm việc quan Người trước phải dẫn dắt người sau, bảo giúp họ tiến download by : skknchat@gmail.com 103 Tám là, Tích cực tham mưu cấp cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc quan mua sắm trang bị thêm phương tiện thiết bị làm việc cho công chức, viên chức Để nâng cao hiệu thực Quy chế Văn hóa cơng sở, tạo nét văn hóa riêng cho quan,đòi hỏi phải thực nhiều giải pháp đồng bộ, có đồng thuận cố gắng tinh thần tự giác CBCC-NLĐ Việc hoàn thiện nâng cao văn hóa cơng sở có ý nghĩa tầm quan trọng to lớn, góp phần nâng cao chất lượng NNL, đồng thời góp phần đẩy nhanh q trình cải cách hành 4.2.9 Nâng cao thể lực, giá trị tinh thần cho nguồn nhân lực Cùng với việc nâng cao đạo đức, tác phong cho NNL vấn đề nâng cao thể lực, giá trị tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn lực người Đề nâng cao thể lực, giá trị tinh thần cho NNL địi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ, CTKBN cần tập trung vào số giải pháp mang sau: Thứ nhất, cần làm tốt công tác tuyên truyền để CBCC-NLĐ nhận thức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động bổ ích, có tác dụng to lớn thân người CBCC-NLĐ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xếp thời gian khoa học để tham gia hoạt động cổ vũ cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quan, đoàn thể phát động Thứ hai, Cấp ủy, Lãnh đạo Cục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mặt vật chất, tinh thần cho hoạt động việc hỗ trợ thêm kinh phí luyện tập, động viên khen thưởng kịp thời nhân tố nhiệt tình, nổ có thành tích tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Thứ ba, trình xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, cần tập trung vào hoạt động mang tính sáng tạo, tính tập thể cao nhằm mục đích thu hút nhiều CBCC-NLĐ tham gia Để phong trào ngày phát triển, vào chiều sâu, có sức lan tỏa, lãnh đạo quản lý cấp cần gương mẫu, đầu hoạt động văn nghệ, thể thao, cần phát huy kết đạt được, tăng cường hoạt động giao lưu với đơn vị ngành Thứ tư, tiếp tục hỗ trợ vật chất cho câu lạc thể thao có đơng người tham gia câu lạc cầu lông, tennis Nghiên cứu đưa thêm môn thể thao thịnh hành nhằm thu hút người chơi, trước mắt đưa mơn bóng chuyền download by : skknchat@gmail.com 104 vào luyện tập môn tập trung nhiều người chơi không địi hỏi nhiều kỹ thuật Ngồi việc tổ chức thường xuyên giải thể thao chào mừng ngày thành lập ngành, ngày lễ lớn khuyến khích câu lạc tự tổ chức buổi giao lưu, thi đấu nội đơn vị vào dịp cuối tuần Thứ năm, tiếp tục trì hoạt động lớp học hát dân ca Quan họ, bên cạnh thành lập đội văn nghệ để tham gia hội diễn tỉnh, TCTK đoàn thể phát động Trong buổi tập huấn nghiệp vụ khuyến khích đơn vị, cá nhân tham gia biểu diễn văn nghệ trước tập huấn nghỉ 4.2.10 Bảo đảm sách, chế độ đãi ngộ cho người lao động Chính phủ có nhiều lần cải tiến chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức người hưởng lương từ ngân sách, có đội ngũ cơng chức hành hệ thống thang bảng lương ban hành năm 2004 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 “Về việc quy định mức lương tối thiểu chung” chưa khắc phục hạn chế, nhược điểm nêu Để tiền lương thực địn bẩy kinh tế kích thích cơng chức thực hiệu: “Tận tụy, trung thực, sáng tạo, khơng tham nhũng” tiền lương cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện theo hướng sau: - Cần phải trì mức lương cạnh tranh với khu vực phù hợp với kinh tế thị trường để thu hút tài cần thiết cho cơng vụ - Cần có phân biệt sách tiền lương cơng chức tham mưu công chức thi hành pháp luật Công chức tham mưu những người làm việc quan tham mưu đưa sách, định quan quản lý nhà nước, sản phẩm họ có ảnh hưởng lớn đến hưng thịnh hay thụt lùi kinh tế Kinh nghiệm nước cho thấy cơng chức hành tham mưu trả lương cao Có thu hút người tài vào làm việc khu vực Cùng với việc trả lương cao, công chức hành cịn hưởng chế độ nghiên cứu, thực tập ngắn hạn nước có kinh tế hành phát triển - Tiền lương cơng chức phải gắn với tăng trưởng kinh tế đất nước, địa phương Ngồi phần lương chính, hàng năm trả thêm khoản tiền thưởng, khoản tiền thay đổi tùy theo tình hình kinh tế đất nước download by : skknchat@gmail.com 105 thành tích cơng tác cá nhân Trước mắt đạo thực tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước để tiết kiệm chi tiêu tăng thu nhập cho cơng chức - Đưa khoản vào tiền lương, hạn chế khoản trợ cấp lương khám chữa bệnh, phương tiện làm việc, phương tiện lại công tác,… Việc chuyển hướng này, công chức nhận tiền mặt, họ sử dụng linh hoạt * Các khoản phúc lợi: Các khoản phúc lợi bao gồm: chế độ lễ, tết, nghỉ phép, phúc lợi y tế, giáo dục, thể thao giải trí,… Trong cơng vụ, khoản phúc lợi có ý nghĩa quan trọng công chức Trên thực tế, khoản phúc lợi phần chi phí tiền lương có khó cắt bỏ chúng Vì vậy, cần phải cân tốt phúc lợi tiền lương chi trả Cùng với việc quan tâm đến chế độ đãi ngộ công chức, chế độ thưởng phạt phải thực nghiêm minh, có giữ kỷ cương, nếp tổ chức nói riêng xã hội nói chung Ngày nay, Đảng Nhà nước đẩy mạnh việc thực Luật phòng, chống tham nhũng Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật bồi thường thiệt hại nhằm mục đích ngăn chặn loại trừ khỏi đội ngũ công chức phần tử thoái hoá đạo đức, làm đội ngũ, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội công dân download by : skknchat@gmail.com 106 KẾT LUẬN Trong tiến trình đổi mới, tăng cường hội nhập quốc tế đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, yêu cầu nhiệm vụ ngành Thống kê nói chung CTKBN nói riêng ngày cao, NL thiếu hụt số lượng chất lượng; việc tuyển dụng NL có chất lượng cao gặp khó khăn sức hút nghề thống kê không cao; công tác đào tạo bồi dưỡng NL làm công tác thống kê nhiều bất cập đặt yêu cầu nâng cao chất lượng NNL để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày tăng thực tốt chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến 2030 Chất lượng NNL thống kê có vai trị định đến chất lượng cơng tác thống kê Đánh giá vị trí, vai trị việc nâng cao chất lượng NNL để phục vụ tốt cho trình hoạt động CTKBN Trong thời đại mà khoa học phát triển nhanh chóng, địi hỏi người lao động phải nâng cao tính chủ động, sáng tạo; phải đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kiến thức mặt; phải biết tiếp thu tiến kỹ thuật biết vận dụng chúng vào công việc cách có hiệu Bên cạnh đó, để tạo mơi trường làm việc mà người lao động phát huy hết lực thân nhằm phục vụ cho thành cơng tổ chức, CTKBN cần có chủ trương, sách giải pháp hợp lý công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đề tài "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh" đạt mục tiêu sau: Một là, luận văn rõ khái niệm nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thống kê, sở kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thống kê số tỉnh nước ta tác giả rút học kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh Hai là, luận văn phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 đồng tác rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh Ba là, dựa hạn chế nguyên nhân chất lượng nguồn nhân lực Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL CTKBN thời gian tới download by : skknchat@gmail.com 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt TS Trần Xuân Cầu & TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Mai quốc Chánh (1999), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu CNHHĐH đất nước, NXB Chính Trị Quốc Gia PGS.TS Mai Quốc Chánh (2000), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Đoàn Thanh Hải, Minh Tiến (2005), Xây dựng phát triển đội ngũcán công chức thời kỳ CNH, HĐH đất nước, NXB Lao Động Xã hội, Hà Nội Phạm Quỳnh Hoa dịch (2002), Quản lý nguồn nhân lực khu vực nhà nước, NXB CTQG, Hà Nội, tập 1, GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Tiệp (2001), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội PGS.TS Trần Thị Kim Thu - Trường ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Trí Duy - Tổng cục Thống kê (2011) “Nhân lực ngành thống kê vừa thiếu yếu”, Hội thảo quốc gia Đào tạo Thống kê trường Đại học Việt Nam nhu cầu xã hội Luật số: 89/2015/QH13, Luật Thống kê, Quốc hội Khóa 13, Ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2015 10 Nghị 30c/NQ-CP, Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chính phủ, ban hành ngày tháng 11 năm 2011 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức Chính phủ ban hành ngày 15 tháng năm 2010 12 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, Về vị trí việc làm cấu ngạch cơng chức, Chính phủ ban hành ngày 22 tháng năm 2013 13 Quyết định 03/QĐ-BNV, Ban hành chức danh, mã số tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành thống kê, Bộ Nội vụ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2008 download by : skknchat@gmail.com 108 14 Nghị số 01/NQ-CB, Tăng cường lãnh đạo Chi nhằm nâng cao chất lượng nhân lực CTKBN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chi CTKBN ban hành ngày tháng năm 2015 15 Đề án 01/ĐA-CTK, Phát triển nguồn nhân lực CTKBN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030, CTKBN ban hành ngày 15/8/2017 16 Quyết định 1613/BYT-QĐ, Ban hành "tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ" cho người lao động, Bộ Y tế ban hành ngày 15 tháng năm 1997 Tiếng Anh 17 WB (2000), World development indicators, London: Oxford Tài liệu mạng 18 Trần Tuấn Hưng (2015), Mơ hình thống kê giới thực tiễn Việt Nam, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=384&idmid=&ItemID= 15289., ngày 23/10-/2015 download by : skknchat@gmail.com 109 PHỤ LỤC 01 Phiếu khảo sát dùng cho mục đích nghiên cứu bảo mật theo Luật Thống kê PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC (Áp dụng cho cán Văn phòng - Thống kê Cộng tác viên thống kê) Nguyên tắc điền phiếu: - Đối với câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp - Đối với câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu phải ghi vào ô hàng tương ứng PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Họ tên:………………………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………… Điện thoại: … ……………………… Email…………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT: Anh (chị) cho biết cân nặng, chiều cao vịng ngực mình? Cân nặng …………kg Chiều cao ………… m Vòng ngực ……cm Anh (chị) tự đánh giá tình trạng sức khỏe mình? Khỏe mạnh Bình thường Yếu Năm 2017 anh (chị) có gặp vấn đề sức khỏe gây ảnh hưởng đến công việc không ? Có Khơng ( chuyển câu 5) Bệnh gây ảnh hưởng nhiều đến công việc anh chị thuộc nhóm bệnh sau đây: Các bệnh mắt Các bệnh cơ, xương, khớp Các bệnh hô hấp Các bệnh tiêu hóa Stress Các loại bệnh khác download by : skknchat@gmail.com 110 Anh (chị) tự đánh giá phẩm chất đạo đức Tốt Tương đối tốt Bình thường Khơng tốt Anh (chị) tự đánh giá thái độ làm việc Tích cực Bình thường Chưa tích cực Anh (chị) tự đánh giá số kỹ Giao tiếp với đồng nghiệp Tốt Bình thường Yếu Vận dụng kiến thức chuyên mơn Tốt Bình thường Yếu Kinh nghiệm thuyết trình Tốt Bình thường Yếu Kỹ làm việc nhóm Tốt Bình thường Yếu Kỹ xử lý vấn đề Q định Tốt Bình thường Yếu Anh (chị) cho biết mức độ hài lịng với cơng việc Hài lịng ( chuyển câu 9) Khơng hồn tồn hài lịng Khơng hài lịng Lý anh (chị) khơng hài lịng gì? Cơng việc vất vả Khơng chuyên môn đào tạo Thu nhập không tương xứng Đi làm xa Thiếu quan tâm, đãi ngộ quan Khơng có hội phát triển Lý khác (ghi vắn tắt tên lý do)…………………………… Xin cám hợp tác anh (chị) download by : skknchat@gmail.com 111 PHỤ LỤC 02 Phiếu khảo sát dùng cho mục đích nghiên cứu bảo mật theo Luật Thống kê PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC (Áp dụng cho công chức Cục Thống kê Bắc Ninh) Nguyên tắc điền phiếu: - Đối với câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp - Đối với câu hỏi/mục ghi thơng tin, số liệu phải ghi vào ô hàng tương ứng PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Họ tên:………………………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………… Điện thoại: … ……………………… Email…………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT: Anh (chị) tự đánh giá phẩm chất đạo đức Tốt Tương đối tốt Bình thường Không tốt Anh (chị) tự đánh giá thái độ làm việc Tích cực Bình thường Chưa tích cực Anh (chị) tự đánh giá số kỹ Giao tiếp với đồng nghiệp Vận dụng kiến thức chuyên mơn Kinh nghiệm thuyết trình Kỹ làm việc nhóm Kỹ xử lý vấn đề Q định Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Anh (chị) cho biết mức độ hài lịng với cơng việc Hài lịng ( chuyển câu 9) Khơng hồn tồn hài lịng Khơng hài lịng Lý anh (chị) khơng hài lịng gì? Cơng việc vất vả Khơng chun môn đào tạo Thu nhập không tương xứng Đi làm xa Thiếu quan tâm, đãi ngộ quan Khơng có hội phát triển Lý khác (ghi vắn tắt tên lý do)…………………………… Xin cám hợp tác anh (chị) download by : skknchat@gmail.com Yếu Yếu Yếu Yếu Yếu ... VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH THỐNG KÊ 1.1 Cơ sở lý luận nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực ngành Thống kê 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực. .. trạng chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh? (2) Các yếu tố ảnh hưởng vấn đề đặt chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh? (3) Các Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân. .. nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê số tỉnh bạn 1.2.1.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Thống kê tỉnh Hải Dương Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CTK tỉnh Hải dương,
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cục thống kê tỉnh bắc ninh ,