0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đối với người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

102 2 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đối với người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam   chi nhánh huyện thuận thành   bắc ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN VĂN ĐỊNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN THUẬN THÀNH - BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN VĂN ĐỊNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN THUẬN THÀNH - BẮC NINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hồng Tâm THÁI NGUYÊN - 2018 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Văn Định download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Hồng Tâm, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân cịn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Văn Định download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1.Cơ sở lý luận dịch vụ chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo NHCSXH 1.1.1 Một số lý luận hộ nghèo 1.1.2 Cho vay người nghèo NHCSXH 10 1.1.3 Chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo NHCSXH 14 1.1.4 Nội dung chất lượng dịch vụ cho vay 18 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo 23 1.2 Cơ sở thực tiễn học kinh nghiệm chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo NHCSXH 25 1.2.1 Kinh nghiệm số chi nhánh NHCSXH nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo 25 download by : skknchat@gmail.com iv 1.2.2 Bài học kinh nghiệm có khả vận dụng chi nhánh NHCSXH huyện Thuận Thành 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 29 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 31 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 31 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 32 Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH 34 3.1 Giới thiệu khái quát chi nhánh ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành 34 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng 34 3.1.2 Mơ hình tổ chức máy hoạt động Ngân hàng 34 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 38 3.2 Tổng quan kinh tế - xã hội huyện Thuận Thành thực trạng hộ nghèo điều tra huyện Thuận Thành 39 3.3 Thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành 46 3.3.1 Tình hình cho vay người nghèo NHCSXH huyện Thuận Thành 47 3.3.2 Phân tích chất lượngdịch vụ cho vay người nghèo qua số tiêu 56 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo NHCSXH huyện Thuận Thành 65 3.4.1 Các yếu tố khách quan 65 download by : skknchat@gmail.com v 3.4.2 Các yếu tố chủ quan 66 3.5 Đánh giá tình hình chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo NHCSXH huyện Thuận Thành 68 3.5.1 Những kết đạt 68 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 69 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH 73 4.1 Phương hướng, mục tiêu ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 73 4.1.1 Phương hướng ngân hàng CSXH huyện Thuận Thành đến năm 2020 73 4.1.2 Mục tiêu 73 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo chi nhánh NHCSXH huyện Thuận Thành 74 4.2.1 Tăng trưởng nguồn vốn nhằm mở rộng cho vay người nghèo 74 4.2.2 Giải pháp nghiệp vụ cho vay người nghèo 77 4.2.3.Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức trị - xã hội việc nhận uỷ thác cho vay người nghèo 80 4.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát 82 4.2.5 Một số giải pháp khác 83 4.3 Một số kiến nghị 84 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 84 4.3.2 Kiến nghị với NHCSXH Việt Nam 85 4.3.3 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh hội đoàn thể 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 90 download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL : Ban quản lý NHCSXH : Ngân hàng sách xã hội NHNN : Ngân hàng nhà nước SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TLSX : Tư liệu sản xuất TSTD : Tài sản tín dụng XĐGN : Xác định giàu nghèo download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các nguyên nhân nghèo chung nước chia theo vùng Bảng 3.1: Kết điều tra, rà soát hộ nghèo huyện Thuận Thành cuối năm 2017 40 Bảng 3.2: Thông tin chung hộ nghèo điều tra 41 Bảng 3.3: Doanh số cho vay năm 2015-2017 48 Bảng 3.4: Doanh số thu nợ năm 2015-2017 48 Bảng 3.5: Tổng hợp dư nợ năm 2015, 2016, 2017 50 Bảng 3.6: Đánh giá hộ nghèo phương thức cho vay NHCSXH huyện Thuận Thành 57 Bảng 3.7: Lãi suất cho vay đánh giá hộ nghèo lãi suất cho vay ưu đãi NHCSXH huyện Thuận Thành 59 Bảng 3.8: Thời hạn cho vay đánh giá hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Thành 60 Bảng 3.9: Tỷ lệ nợ hạn ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành giai đoạn 2015-2017 61 Bảng 3.10: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành giai đoạn 2015-2017 62 Bảng 3.11: Vịng quay vốn tín dụng ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành giai đoạn 2015-2017 63 Bảng 3.12: Thu lãi từ hoạt động cho vay hộ nghèo giai đoạn 2015-2017 64 download by : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ kinh tế, thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa - đại hóa; Đưa đất nước khỏi tình trạng phát triển nâng cao chất lượng đời sống nhân dân Trong năm qua, thực công đổi Đảng Nhà nước ta khởi xướng, kinh tế nước ta đạt số thành tựu đáng kể, dần tiếp cận phát triển có hiệu kinh tế thị trường Tuy nhiên bên cạnh việc tăng thu nhập nâng cao đời sống số đơng dân cư cịn tồn phận dân chúng nghèo khổ, đặc biệt nông dân nghèo sống tập trung vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa…Chính vậy, xã hội phân hóa giàu nghèo diễn ngày sâu sắc, khoảng cách giàu nghèo ngày rộng Đây thách thức lớn đặt ra, địi hỏi phải có sách giải pháp phù hợp để đôi với phát triển kinh tế - xã hội phải thực thành cơng chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo Bởi sản xuất hàng hóa khơng thể phát triển hồn chỉnh đại đa số dân chúng nơng thơn cịn sống nghèo khổ Điều khơng ảnh hưởng mặt trị - xã hội mà kinh tế ảnh hưởng to lớn nơng thơn thị trường tiêu thụ rộng lớn với 70% dân số khu vực nông thôn hoạt động lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn, mặt khác khơng đảm bảo an tồn lương thực mơi trường đầu tư bị ảnh hưởng Nhằm thực thực chủ trương xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội cơng văn minh, Ban Bí thư Trung uơng Đảng có 40-CT/TW ngày 22/11/2014 tăng cường lãnh đạo Đảng tín dụng sách xã hội Chính phủ đề sách giúp đỡ người nghèo khắc phục khó khăn để vươn lên làm ăn có hiểu góp phần thu hẹp diện nghèo download by : skknchat@gmail.com 79 - Xác định mức vay, thời hạn cho vay: Mức cho vay phải xác định dựa vào nhu cầu sản xuất kinh doanh, chăn nuôi hộ nghèo, nguồn vốn cho vay Ngân hàng, giá thị trường, nguồn trả nợ người vay Thời hạn cho vay phải xác định dựa vào chu kỳ sản xuất theo công thức sau: Thời hạn cho vay = Chu kỳ sản xuất + Thời gian tiêu thụ sản phẩm Áp dụng xác cơng thức hộ nghèo đảm bảo thời gian thu hồi vốn để trả nợ Để thực giải pháp địi hỏi cán phải có kinh nghiệm trồng, vật ni, phải có kiến thức, đồng thời phải tâm huyết với hộ nghèo 4.2.2.3 Nâng mức, điều chỉnh kỳ hạn cho vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn vay hộ nghèo địa bàn NHCSXH chi nhánh huyện Thuận Thành cần phối hợp với quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp… tổ chức trị xã hội để việc cho vay hộ nghèo phải lồng ghép với chương trình chuyển giao công nghệ với phương châm “cầm tay, việc” có hiệu quả, sở nâng suất đầu tư trung bình cho hộ nghèo từ 11,9 triệu đồng/1 hộ năm 2015 lên 24,2 triệu đồng/1 hộ năm 2018 tăng dần qua năm giai đoạn Những hộ nghèo vay vốn để trồng công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt khu vực làng nghề phường Châu Khê, Đồng Kỵ, xã Phòng Khê… Ngân hàng nên cho hộ nghèo vay vốn tối đa 50 triệu đồng/1 hộ Trong giai đoạn vừa qua Ngân hàng cho hộ nghèo vay vốn trung hạn với kỳ hạn 24 tháng tương đối nhiều Hộ nghèo vay vốn chủ yếu sử dụng đầu tư vào sản xuất kinh doanh với thời gian 24 tháng nhiều hộ nghèo chưa thu hồi vốn chưa nghèo nên cịn nhu cầu sử dụng vốn NHCSXH download by : skknchat@gmail.com 80 lại tiếp tục gia hạn nợ hay thu nợ cho vay lại Chính vậy, để tiết kiệm chi phí cho Ngân hàng hộ vay vốn Ngân hàng nên thay đổi kỳ hạn cho vay từ 24 tháng lên 48 tháng 60 tháng tùy đối tượng 4.2.2.4 Thủ tục đơn giản, thời gian xét duyệt cho vay hộ nghèo nhanh theo chế độ quy định Cung cấp vốn cho hộ nghèo phải kịp thời, hạn chế đến mức thấp nạn cho vay nặng lãi nông thôn Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh gọn, cung ứng vốn lúc, thời điểm cho hộ nông dân Cán NHCSXH đơn vị nhận làm dịch vụ uỷ thác cho NHCSXH phải biết mùa vụ nào, người nông dân cần vốn, họ thu hoạch… để cấp vốn thu hồi vốn thời điểm Trong quy trình xét duyệt cho vay, thời gian xét duyệt cho vay vốn Ngân hàng lâu (thường vòng ngày sau nhận hồ sơ vay vốn), theo văn quy định NHCSXH trung ương thời gian xét duyệt phép tiến hành vòng ngày Ngân hàng cần có biện pháp đơn đốc cán tránh để tình trạng kéo dài thời gian xét duyệt vốn vay cho hộ nghèo đảm bảo vòng ngày sau nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn phải làm thủ tục giải ngân cho hộ vay 4.2.3.Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức trị - xã hội việc nhận uỷ thác cho vay người nghèo Một là, tăng cường công tác đạo từ tỉnh đến huyện, thị việc triển khai chương trình liên tịch uỷ thác cho vay hộ nghèo Coi hoạt động uỷ thác nhiệm vụ quan trọng hai phương diện kinh tế trị, nhiệm vụ trị phải ưu tiên lên hàng đầu Hai là, để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý mặt nội dung văn thỏa thuận, hợp đồng uỷ thác ký kết, tổ chức trị xã hội NHCSXH cấp cần phối hợp với rà soát lại nội dung ký, chấn chỉnh kịp thời sai xót, tốn tiêu thực hiện, ký download by : skknchat@gmail.com 81 phụ lục văn liên tịch hợp đồng uỷ thác để chỉnh sửa bổ sung tiêu thường xuyên biến động lãi suất cho vay, thu nợ, thu lãi, mức phí uỷ thác, số Tổ tiết kiệm vay vốn Ba là, bước nâng cao chất lượng dịch vụ uỷ thác Tổ chức trị xã hội làm nhiệm vụ ủy thác cho vay từ cấp trung ương đến cấp xã theo hệ thống dọc với chức tổ chức đạo, kiểm tra, kiểm sốt việc hình thành hoạt động tổ TK&VV theo công đoạn ủy thác; trực tiếp tổ chức hội cấp xã tổ chức thành lập tổ TK&VV, tổ chức hội thực đầy đủ chức đạo, giám sát hoạt động tổ vay vốn, hướng dẫn đôn đốc tổ viên vay vốn thực nghĩa vụ trả nợ sử dụng vốn vay mục đích; tổ chức trị xã hội cấp tỉnh, huyện, thị thực kiểm tra, giám sát theo hệ thống hoạt động tổ TK&VV Thực củng cố xếp lại Tổ tiết kiệm vay vốn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ Phân công cán theo dõi Tổ tiết kiệm vay vốn để kịp thời tháo gỡ khó khăn ngăn chặn sai phạm chiếm dụng, sử dụng vốn sai mục đích Bốn là, NHCSXH cần phải giữ liên lạc chặt chẽ với tổ chức trị - xã hội, đặc biệt tổ chức hội cấp xã cần phải liên lạc thường xuyên với Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, thị, tổ giao dịch lưu động cấp xã việc quản lý dư nợ uỷ thác, nắm bắt đầy đủ thơng tin, diễn biến tình hình trả nợ, lãi hộ vay, trường hợp nợ hạn, xâm tiêu khó địi Đồng thời, đơn đốc, nhắc nhở Tổ tiết kiệm vay vốn, hộ vay đến trả nợ, trả lãi, nộp tiết kiệm đầy đủ, kịp thời theo lịch giao dịch định kỳ Ngân hàng đặt xã Mặt khác, phải nắm bắt kế hoạch tăng trưởng dư nợ hàng tháng, quý năm địa bàn xã để chủ động thành lập Tổ tiết kiệm vay vốn, hoàn thiện thủ tục cho vay giải ngân download by : skknchat@gmail.com 82 Năm là, NHCSXH phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến sách tín dụng cho cá tổ chức hội cấp kết hợp với tổ chức hội tổ chức đào tạo nghiệp vụ, thực chế lồng nghép chương trình tín dụng với chương trình chuyển giao cơng nghệ sản xuất kinh doanh chương trình khác Sáu là, xử lý dứt điểm nghiêm minh trước pháp luật tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn chiếm dụng vốn NHCSXH, tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo rút học kinh nghiệm nhằm hạn chế tiêu cực địa phương khác Bẩy là, NHCSXH cấp tổ chức giao ban định kỳ với tổ chức hội, nội dung giao ban cần ngắn gọn, nêu công việc làm, chưa làm được, tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục; đặc biệt công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ hạn, nợ bị xâm tiêu (nếu có) tổ TK&VV thuộc tổ chức hội quản lý 4.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát Hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội phải ln coi trọng hàng đầu hoạt động NHCSXH chi nhánh huyện Thuận Thành Thông qua công tác kiểm tra, kiểm sốt giúp ngân hàng nắm bắt tình hình hoạt động đơn vị, chủ động lập kế hoạch triển khai tương lai Đối với công tác cho vay hộ nghèo việc kiểm tra, kiểm sốt bước, yếu tố quy trình cho vay hạn chế tiêu cực, rủi ro ngân hàng hộ nghèo Để nâng cao chất lượng cho vay người nghèo cần thiết lập chế vận hành hợp lý, có hiệu đơi với việc giám sát trình vận động vốn cho vay từ cho vay đến thu hồi hết nợ Ngân hàng phải xây dựng chế kiểm tra, kiểm toán nội cách chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm cán việc thực quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm việc kiểm tra thẩm định đối tượng vay vốn, sử dụng vốn vay, thu hồi vốn, chế độ bồi thường vật chất xảy thất thoát thiếu tinh thần trách nhiệm gây nên download by : skknchat@gmail.com 83 Việc kiểm tra, kiểm soát phải tiến hành thường xuyên, có kế hoạch theo nội dung định, đề cương cụ thể nhằm thấy sai sót để xử lý kịp thời, giảm thiểu tổn thất khoản vay Bên cạnh nhận thấy vụ việc, thơng tin “nóng” khoản vay cần thực việc kiểm tra đột xuất để tìm biện pháp xử lý ngay, dứt điểm tránh cho ngân hàng khỏi tổn thất khơng đáng có 4.2.5 Một số giải pháp khác - Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo cho cán tổ chức trị xã hội, cán Ban giảm nghèo để họ hiểu rõ nghiệp vụ ủy thác, thực hiệu hoạt động tín dụng sách địa phương - Chú trọng làm tốt công tác tham mưu đặc biệt tham mưu việc phân bổ vốn điều chuyển vốn huyện xã chủ động điều chuyển ủy quyền phân bổ - Cần chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với cấp ủy quyền địa phương để tranh thủ nguồn vốn địa phương tranh thủ đạo cấp ủy, quyền địa phương tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác - Nâng cao ý thức, trách nhiệm trình độ cán Ngân hàng CSXH nhằm giáo dục đào tạo nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm tận tâm với dân, để rút ngắn thời gian thẩm định vay vốn tư vấn tích cực cho hộ nơng dân - Củng cố tổ chức đoàn thể khu dân cư, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho họ, giúp họ trở thành đại lý thực tin cậy Ngân hàng; nâng cao lực chuyên môn đạo đức nghề nghệp cho cán tín dụng - Cần gắn kết tín dụng với tiết kiệm Tín dụng tiết kiệm có quan hệ chặt chẽ với Tín dụng sử dụng vào khoản đầu tư hoản trả tương lai Ngược lại, tiết kiệm nhằm tích luỹ tài sản hơm để download by : skknchat@gmail.com 84 đầu tư tương lai Việc gắn kết tín dụng với tiết kiệm nhằm giúp hộ nghèo dẫn tạo thu nhập cho thân họ nâng cao chất lượng sống - Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng: Thường xuyên phát động phong trào thi đua toàn đơn vị để thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc tồn thể cán bộ, cơng nhân viên hồn thành tốt nhiệm vụ 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Cần có mơi trường kinh vĩ mơ ổn định Hệ thống tài tín dụng nơng thơn phát triển bền vững môi trường kinh tế vĩ mô ổn định Đặc biệt số kinh tế tốc độ tăng GDP, tỷ lệ lạm phát hợp ly kiểm sốt được, tăng tỷ lệ tích lũy tiết kiệm đầu tư Ổn định trị điều kiện tiên cho bền vững kinh tế - Cần có mơi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi Nhà nước ln có sách tạo điều kiện cho ngành nơng nghiệp phát triển, có tạo sở cho vốn tín dụng bền vững như: + Có sách giao cho Bộ nơng nghiệp Nông thôn làm đầu mối phối hợp với ngành liên quan tăng cường công tác khuyến nông, lâm, ngư; thúc đẩy tiêu thụ chế biến sản phẩm nơng nghiệp; sách tiếp thị, hướng dẫn sản xuất sách bảo hộ xuất + Khu vực nông thôn cần trọng đầu tư sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận phát triển cho người dân nơng thơn + Nhà nước cần có sách thúc đẩy thị trường tài nơng thơn phát triển, cần khuyến khích hỗ trợ, tạo sở pháp lý cho cơng ty tài phát triển dịch vụ tới tầng lớp người dân - Bảo đảm anh sinh xã hội phúc lợi xã hội Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta trọng ðến việc bảo đảm an sinh xã hội phúc lợi xã hội Trong điều kiện kinh tế khó khăn, cơng tác phải coi trọng, đặc biệt quan tâm đối tượng yếu dễ bị tổn thương Trong download by : skknchat@gmail.com 85 thời gian tới phải tập trung đẩy mạnh giảm nghèo huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hỗ trợ đối tượng cận nghèo hộ vừa thoát nghèo vươn lên giảm nghèo bền vững Coi trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư, bảo đảm cho đồng bào ta có sống ổn định, nơi phải tốt nơi cũ, coi tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu tổng thể dự án đầu tư có gắn với thu hồi đất tái định cư dân vùng dự án Tiếp tục dành ưu tiên cho người có cơng với nước, bảo đảm có mức sống khơng thấp mức trung bình dân cư địa bàn 4.3.2 Kiến nghị với NHCSXH Việt Nam - Hồn thiện mơi trường pháp lý hoạt động NHCSXH; Chỉnh sửa, bổ sung sách dẫn đến tồn phát sinh từ thực tiễn năm qua Nổi lên là: hoạch định sách tạo lập nguồn vốn ổn định, bền vững, chế xử lý nợ rủi ro khách quan, chế tài ngành theo hướng nâng cao tính tự chủ, giảm dần tính thụ động tổ chức đạo, điều hành - Thể chế hóa cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm pháp lý phận hợp thành phương thức quản lý kênh tín dụng sách xã hội Hội đồng quản trị Ban đại diện Hội đồng quản trị, tổ chức nhận ủy thác, tổ Tiết kiệm vay vốn đặc biệt quyền cấp xã, người giao nhiệm vụ điều tra, phân loại hộ nghèo, hộ thụ hưởng sách xã hội khác trực tiếp quản lý danh sách phân loại - Thường xun coi trọng cơng tác tra, kiểm tra, hạn chế chồng chéo, tiêu phí nhiều thời gian kết đạt không cao Các ngành quan quản lý Nhà nước giao chu trì chương trình mục tiêu quốc gia, ngành, quan quản lý nhà nước giao chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát download by : skknchat@gmail.com 86 việc thực đánh giá tác động tín dụng sách với việc thực mục tiêu chương trình 4.3.3 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh hội đoàn thể Thực tiễn cho thấy, nơi cấp ủy, quyền địa phương quan tâm đạo sát nơi chất lượng tín dụng sách nâng cao đạt kết tốt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, ổn định trị xã hội, nhân dân phấn khởi tin tưởng đồng tình ủng hộ; ngược lại nơi có quyền địa phương đặc biệt cấp xã thiếu quan tâm, đạo, có biểu phó thác việc thực sách tín dụng ưu đãi cho NHCSXH tổ chức hội, đoàn thể tổ tiết kiệm vay vốn, nơi chất lượng tín dụng sách trở nêu yếu kém, nợ hạn cao, đời sống hộ nghèo đối tượng sách khác gặp khó khăn, an sinh xã hội chưa bảo đảm, nhân dân bất bình Để thực tốt sách tín dụng ưu đãi Nhà nước thời gian tới, quyền địa phương cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đạo tạo điều kiện cho hoạt động NHCSXH Một là, đưa việc thực sách tín dụng ưu đãi Nhà nước vào chương trình nghị có liên quan địa phương, nghị gắn với thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời kỳ Hai là, phát huy quyền dân chủ, tính cơng khai minh bạch thực sách tín dụng ưu đãi theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Ba là, huy động nguồn lực đạo thực chương trình, dự án liên quan đến tín dụng dành cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội địa phương; hàng năm, trích nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho vay địa bàn theo chế, sách ưu đãi địa phương download by : skknchat@gmail.com 87 Bốn là, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, thực chương trình tín dụng sách xã hội hoạt động NHCSXH Năm là, tích cực đạo xử lý khoản nợ hạn, bị chiếm dụng Đối với địa bàn có tỷ lệ nợ hạn từ 2% trở lên thành lập Ban đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng sách triển khai thực chương trình kế hoạch hoạt động Ban đạo (tại cấp xã, thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ khó địi) Sáu là, tổ chức điều tra quản lý chặt chẽ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách khác; chủ động, điều chỉnh bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cần nghèo đối tượng sách khác để có xác định đối tượng cho vay vốn NHCSXH; liên đới trách nhiệm việc cho vay đối tượng sách địa bàn, bảo đảm vốn vay đến đối tượng, phát huy hiệu quả, người vay trả nợ ngân hàng; nâng cao trách nhiệm quyền sở việc triển khai thực tín dụng sách xã hội địa bàn download by : skknchat@gmail.com 88 KẾT LUẬN Cơng xố đói giảm nghèo nhiệm vụ trọng tâm, đặt lên hàng đầu chủ trương, sách Đảng Nhà nước NHCSXH tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động mục tiêu XĐGN, phát triển kinh tế xã hội, khơng mục tiêu lợi nhuận Muốn XĐGN nhanh bền vững vấn đề quan trọng nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo NHCSXH Những năm qua, cơng tác xóa đói giảm nghèo Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng có huyện Thuận Thành đạt thành tựu to lớn việc xố đói giảm nghèo Tuy đạt kết vậy, hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng CSXH cịn số hạn chế có ảnh hưởng không nhỏ đến thay đổi thu nhập hộ nghèo như: thu nhập hộ thấp, khả tái nghèo lớn; cho vay không đối tượng; việc bình xét hộ vay vốn chưa thật công bằng; thẩm định hộ vay chưa sát sao; mức vốn vay/hộ thấp, hộ phải vay bổ sung; kiểm tra giám sát không thường xuyên; số hộ sử dụng vốn sai mục đích cao; hỗ trợ hộ sau vay vốn chưa quan tâm; chế điều hành chưa đồng bộ, công tác phối hợp, tuyên truyền chưa sâu, rộng; chưa có phần mềm quản lý vốn vay xã, thị trấn, tổ chức hội tổ vay vốn… Qua phân tích đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng CSXH địa bàn huyện Thuận Thành, số giải pháp tác giả nêu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo địa bàn Khi thực giải pháp số vấn đề hạn chế cơng tác tín dụng loại bỏ đồng thời tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người vay vốn, qua vấn đề an sinh xã hội bảo đảm Tôi tin tưởng rằng, thực giải pháp đề cập số hộ nghèo huyện Thuận Thành giảm nhanh Kinh tế - xã hội huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh có bước phát triển đáng kể năm tới download by : skknchat@gmail.com 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 Báo cáo kết rà sốt, bình xét, xác định hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 Ban đạo giảm nghèo huyện Thuận Thành Chỉ thị số 40-CT/TW Ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương tăng cường lãnh đạo Đảng tín dụng sách xã hội Dương Mạnh Hùng (2017), Quản lý vốn cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Ngân hàng sách (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động thường niên năm 2013, Ngân hàng sách xã hội Việt Nam Ngân hàng sách Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015-2017 Ngân hàng sách xã hội tỉnh Bắc Ninh Ngân hàng sách (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động thường niên năm 2017, Ngân hàng sách xã hội Việt Nam Ngân hàng sách xã hội - Chuyên đề đào tạo: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng sách xã hội Nguyễn Bích Thêm, “Nâng cao hiệu sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” luận văn thạc sỹ kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành An, “Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo ngân hàng sách xã hội tỉnh Nghệ An” luận văn thạc sỹ kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Thị Mai Sao, “ Nâng cao hiệu cho vay hộ nghèo ngân hàng sách xã hộ tỉnh Lạng Sơn” luận văn thạc sỹ kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Phòng giao dịch Ngân hàng sách (Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015-2017 Ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành Quan điểm Đảng, nhà nước xóa đói, giảm nghèo giai đoạn Đại tá, ThS Đặng Văn Thi Nguồn: Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân - Bộ quốc phịng Văn kiện Đại hội tồn quốc lần thứ VIII đến lần thứ XI Đảng download by : skknchat@gmail.com 90 PHỤ LỤC PHIẾU CÂU HỎI ĐIỀU TRA NGƯỜI NGHÈO Ngày vấn: ………………………………………………… Nơi vấn: ………………………………………………… Người vấn: ……………………………………………… A Thông tin chung người vấn: 1, Họ tên: ………………… tuổi: …, giới tính: Nam: Nữ: 2, Địa thường trú: ………………………………………………………… 3, Trình độ văn hố: …………………………………………………… B Thơng tin chung hộ gia đình Khu vực định cư: Xã: ……………………huyện ………… Nguồn thu nhập chính: Chăn ni: Trồng trọt: Kinh doanh: Khác: Tổng số nhân hộ: …………………người Số lao động hộ: ……………… người Diện tích đất đai hộ năm 2014 Chỉ tiêu Trong Tổng số m2 Giao Đấu Th khốn thầu mướn a Nhà tạp vườn b Đất trồng hàng năm c Đất trồng lâu năm, ăn qủa d Đất mặt nước, ao hồ e Đất khác Tổng diện tích download by : skknchat@gmail.com 91 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất Tên tài sản TT Trâu bò Lợn Cày bừa Xe bị Bình bơm thuốc sâu Máy tuốt Khác Đánh dấu X Số lượng Giá trị (cái) (1000 đ) Số lượng Giá trị (cái) (1000 đ) Tổng giá trị Tình hình trang bị tư liệu tiêu dùng Tên tài sản TT Ti vi màu Ti vi đen trắng Đầu vi deo Radio Điện thoại Xe máy Xe đạp Bàn tiếp khách Quạt điện 10 Giường tủ 11 Nồi cơm điện 12 Tài sản khác Đánh dấu X Tổng giá trị download by : skknchat@gmail.com 92 C Tình hình đầu tư vay vốn hộ Gia đình ơng bà có phải thành viên nhóm tín dụng khơng? Có: Khơng: Nếu có ơng (bà) tham gia nhóm tín dụng nào? Quỹ tín dụng nhân dân: Hội cựu chiến binh: Hội nơng dân: Đoàn niên: Hội phụ nữ: Khác (ghi rõ): Ơng (bà) có vay vốn tín dụng khơng? Có: Khơng: Nếu có, ơng (bà) vay vốn từ nguồn sau đây? Tổ chức tín dụng Có/khơng Nếu có (khơng) sao? Ghi Ngân hàng NN&PTNT Ngân hàng Chính sách Quỹ tín dụng nhân dân Bạn bè, người thân Khác Ghi chú: Nếu hộ có (khơng) vay vốn ghi rõ lý do, có thể: (1) Nhu cầu vay (5) Thủ tục vay (2) Thời hạn vay (6) Thông tin nguồn vốn (3) Đáp ứng điều kiện vay (7) Lý khác (ghi rõ) (4) Lãi suất 5, Thơng tin cụ thể tình hình vay vốn hộ nghèo Nguồn vay Số tiền yêu Số tiền thực cầu vay tế vay (1000 đồng) (1000 đồng) Thời hạn Lãi suất vay vay (tháng) (%/tháng) Ngân hàng NN&PTNT Ngân hàng CSXH Quỹ tín dụng nhân dân Bạn bè, người thân Khác 6.Thời gian vay vốn ông bà download by : skknchat@gmail.com 93 Dưới năm: Từ - năm: Trên năm: Mục đích sử dụng vốn ơng (bà)? Trồng trọt: Tiêu dùng: Chăn nuôi: Trản nợ: Phát triển ngành nghề TTCN: Mục đích khác (ghi rõ): Kinh doanh buôn bán: Ai người quản lý (quyết định sử dụng) vốn vay gia đình? Chồng: Vợ: Con cái: Hiện tổng số tiền nợ gia đình: ……………… (1000 đồng) Trong đó: Nợ q hạn: …………………………… (1000 đồng) Lý nợ hạn: ……………………………………………… D Ý kiến hộ điều tra Nếu ông (bà) vay vốn ngân hàng Chính sách Xã hội, xin ông bà cho ý kiến vấn đề tiếp cận tín dụng ngân hàng này: Mức cho vay? Rất thấp: Thấp: Bình thường: Rất cao: Cao: Lãi suất vay? Rất thấp: Thấp: Bình thường: Cao: Rất cao: Thời hạn cho vay? Rất ngắn: Ngắn: Bình thường: Dài: Rất dài: H Nguyện vọng hộ điều tra Ơng (bà) có nhu cầu vay vốn thời gian tới khơng? Có: Không: Nhu cầu vay vốn thời gian tới: ……………….…… (1000 đồng) Xin ông bà cho biết khó khăn gia đình, đặc biệt việc vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh đề xuất (nếu có) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - download by : skknchat@gmail.com ... TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH 34 3.1 Giới thiệu khái quát chi nhánh ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành. .. LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH 73 4.1 Phương hướng, mục tiêu ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ... chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo Ngân hàng sách xã hội huyện Thuận Thành nào? - Có yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ cho vay người nghèo? - Giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đối với người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh ,