0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

95 6 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THÖY HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế tốn Mã ngành: 60350301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THÖY HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60350301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS Vƣơng Đức Hoàng Quân (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 07 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Hà Huy Tuấn Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phan Đình Nguyên download by : skknchat@gmail.com TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÕNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thúy Hằng Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1988 Nơi sinh: Hƣơng Khê, Hà Tĩnh Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850062 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa II- Nhiệm vụ nội dung: - Tác giả tìm hiểu đánh giá thực trạng mức độ lập dự toán ngân sách DNNVV - Xác định yếu tố ảnh hƣởng đến lập dự toán ngân sách DNNVV - Thơng qua tác giả đƣa kết luận hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu cho việc lập DTNS DNNVV III- Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/07/2016 V- Cán hƣớng dẫn: Phó giáo sƣ - Tiến sỹ Vƣơng Đức Hoàng Quân CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) PGS.TS Vƣơng Đức Hoàng Quân download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thúy Hằng download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Vƣơng Đức Hoàng Quân ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ khích lệ tơi suốt q trình tơi thực luận văn này, nhƣ giúp đỡ tơi hồn thiện kiến thức chuyên môn thân Tôi xin trân trọng cám ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học, Khoa Kế toán – Tài – Ngân hàng, Phịng Tổ chức – Hành tồn thể Q Thầy, Cơ tham gia giảng dạy trƣờng Đại học Công nghệ Tp HCM quản lý, truyền đạt kiến thức quý báu thời gian tơi tham gia khóa học giúp đỡ tơi q trình khảo sát số liệu thực luận văn Tác giả chân thành cám ơn tới bạn bè lớp sau đại học ngành kế toán quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Hutech, nhƣ anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát dành thời gian quý báu để cung cấp cho tác giả tất thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả muốn cảm ơn tới gia đình tơi hỗ trợ tuyệt vời lời động viên để tơi có đủ tinh thần, nghị lực để thực luận văn Luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp xây dựng Quý thầy cô bạn Trân trọng TRẦN THƯY HẰNG download by : skknchat@gmail.com iii TĨM TẮT Dự toán ngân sách nội dung quan trọng kế toán quản trị, sở định hƣớng đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ phối hợp hoạt động phận doanh nghiệp theo mục tiêu chiến lƣợc đƣợc đề Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp chiếm đa số chủ yếu kinh tế Nghiên cứu đƣợc tiến hành với việc xác định yếu tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Trong trình thực nghiên cứu, số DNNVV đƣợc khảo sát 180 doanh nghiệp Một bảng câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm để thu đƣợc liệu thông qua vấn với kế toán viên, kế toán trƣởng, nhà quản trị, giám đốc tài chính, kiểm sốt viên ngân sách Cả hai phƣơng pháp định tính định lƣợng đƣợc sử dụng việc phân tích liệu thu thập đƣợc, nguồn liệu thứ cấp đƣợc sử dụng Việc phân tích kết nghiên cứu kết luận 07 yếu tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa: (1) Nguồn nhân lực thực lập DTNS, (2) Quy trình lập DTNS, (3) Cơ sở vật chất, cơng nghệ kỹ thuật, (4) Chế độ sách Nhà nƣớc, (5) Tổ chức cơng tác kế tốn, (6) Kiểm sóat q trình lập DTNS, (7) Mơi trƣờng hoạt động Kết nghiên cứu tìm thấy đƣợc nhân tố nhân tố có ảnh hƣởng mạnh đến dự toán ngân sách DNNVV Quy trình lập DTNS (  = 0.414), tiếp đến Kiểm sốt (  = 0.361), Mơi trƣờng hoạt động (  = 0.236), Nguồn nhân lực thực lập DTNS (  = 0.188), Cơ sở vật chất (  = 0.160), Tổ chức kế tốn (  = 0.142), Chế độ sách Nhà Nƣớc (  = 0.13) Kết nghiên cứu gợi ý việc sâu vào phân tích tác động DTNS tới hiệu DNNVV (nhƣ hiệu tài chính, hiệu quản trị, hiệu ngân sách DN) góp phần nâng cao hiệu họat động lực cạnh tranh doanh nghiệp download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT Budgeting is an important part of management accounting, is the basis of the orientation and direction of production and business operations as well as coordinate the activities of the department of business under the strategic objectives have been set out In the business community in Vietnam , the small and mediumsized enterprises type of business is a majority and mainly in the economy This study was conducted to determine the factors that affect the budget estimates made by small and medium-sized enterprises (SMEs) In the course of conducting research, the number of SMEs surveyed 180 businesses A questionnaire was designed in order to obtain data through interviews with accountants, chief accountants, administrators, financial managers, marketing, budget controllers Both the qualitative and quantitative are used in analyzing the data collected, secondary data sources were also used The analysis of the study results was concluded on 07 factors that affect the budget estimates made by small and medium-sized enterprises (1) Human resources to formulate the draft budget, (2) the process of elaborating the draft budget, (3) Facilities, technology, (4) State policy regime, (5) Organization of accountancy, (6) control the process of making budget estimates, (7) Operating Environment The research results found in factors , the factors that most influence the draft budget to SMEs is the process of drafting the budget ( β= 0.414), followed by the control (β= 0.361) operating Environment (β = 0.236), human resources implemented the budget estimate (β= 0.188), followed by facilities (β= 0.160), Organization of accounting (β = 0.142), the main mode of State (β = 0.13) The study results also suggest going into the analysis of the impact of the draft budget to the effectiveness of SMEs (such as financial performance , efficiency management, the efficiency of the enterprise budget) contribute to improving operating efficiency and competitiveness of businesses download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH xiii CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU .1 Bối cảnh nghiên cứu: 1.2 Tính cấp thiết đề tài: 1.3 Mục tiêu, câu hỏi phƣơng pháp nghiên cứu: 1.3.1 Mục tiêu đề tài: 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu .5 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu: 1.6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 Doanh nghiệp vừa nhỏ 2.2 Dự toán ngân sách .8 2.2.1 Khái niệm dự toán ngân sách download by : skknchat@gmail.com vi 2.2.2 Phân loại dự toán ngân sách 2.2.3 Quy trình lập dự tốn ngân sách 10 2.2.4 Các mô hình dự tốn ngân sách 12 2.2.5 Nội dung dự toán ngân sách 16 2.3 Tổng quan nghiên cứu: 18 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 18 2.3.2 Tình hình nghiên cứu giới: .21 2.3.3 Khe hổng nghiên cứu .24 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu .25 Phƣơng pháp nghiên cứu 25 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 25 3.1.1.2 Nghiên cứu định lƣợng 28 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 29 3.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi 30 3.2 Xây dựng thang đo 31 3.2.1 Thang đo lƣờng nhân tố Nguồn nhân lực thực dự toán ngân sách 31 3.2.2 Thang đo lƣờng nhân tố Quy trình lập dự tốn .32 3.2.3 Thang đo nhân tố Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật: 32 3.2.4 Thang đo chế độ sách Nhà Nƣớc 32 3.2.5 Thang đo lƣờng nhân tố Tổ chức cơng tác kế tốn 32 3.2.6 Thang đo lƣờng nhân tố Kiểm soát trình lập DTNS 33 3.2.7 Thang đo nhân tố Môi trƣờng hoạt động 33 3.3 Các giả thuyết (GT) nghiên cứu cần kiểm định 33 download by : skknchat@gmail.com 64 báo cáo dự tốn Nó giúp DN phát huy đƣợc vai trò nhân viên lập dự toán, thể trách nhiệm phối hợp thực nhân viên, giảm thiểu đƣợc yếu nhân viên, giảm phí, nâng cao chất lƣợng báo cáo dự tốn Kiểm sốt q trình lập dự toán ảnh hƣởng lớn đến việc lập DTNS DNNVV (  = 0.361) Điều đồng quan điểm với Yang Qi (2010), nghiên cứu cho thấy việc kiểm soát ngân sách cách chặt chẽ có xu hƣớng dẫn đến tốc độ tăng trƣởng cao lợi nhuận DN, Môi trƣờng hoạt động có tác động tích cực đến việc lập DTNS DNNVV (  = 0.236) Điều đồng quan điểm với Dušan Banovíc (2005), ngƣời cho Mơi trƣờng hoạt động có ảnh hƣởng đáng kể đến cơng việc lập dự toán hiệu báo cáo dự toán DN download by : skknchat@gmail.com 65 CHƢƠNG KẾT LUẬN Mục đích chƣơng tóm tắt kết mà nghiên cứu phân tích đƣợc Chƣơng bao gồm phần : (1) tóm tắt kết nghiên cứu hàm ý quản trị, (2) hạn chế nghiên cứu hƣớng nghiên cứu 5.1 Tóm tắt nội dung kết nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc thực từ mục tiêu đƣợc trình bày chƣơng việc tham khảo các lý thuyết mơ hình nghiên cứu ngồi nƣớc nhân tố có ảnh hƣởng đến dự tốn ngân sách doanh nghiệp Thơng qua việc tìm hiểu tài liệu thảo luận nhóm, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu lý thuyết yếu tố ảnh hƣởng đến dự toán ngân sách DNNVV bao gồm yếu tố Nguồn nhân lực thực lập DTNS, Quy trình lập DTNS, Cơ sở vật chất, Chế độ sách Nhà nƣớc, Tổ chức cơng tác kế tốn, Kiểm sốt q trình lập DTNS, Mơi trƣờng hoạt động Dựa vào mơ hình nghiên cứu này, tác giả khảo sát Giám đốc tài chính, Giám đốc trƣởng phịng ban, Kế tốn trƣởng, kế toán viên, chuyên viên kiểm soát ngân sách ngƣời có tham gia trực tiếp dự tốn ngân sách doanh nghiệp Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mơ hình đo lƣờng mơ hình nghiên cứu đƣợc trình bày chƣơng 3: (1) Nghiên cứu sơ (dùng phƣơng pháp định tính) nghiên cứu thức (dùng phƣơng pháp định lƣợng) Nghiên cứu định tính: đƣợc thực thơng qua thảo luận nhóm 27 ngƣời học viên thuộc lớp cao học kế toán trƣờng Đại học Hutech, làm kế tốn tài trực tiếp lập dự toán ngân sách DNNVV Kết thảo luận khơng có thêm thành phần ngồi yếu tố tác giả trình bày mơ hình lý thuyết 07 yếu tố với 35 biến quan sát Nghiên cứu định lƣợng: đƣợc thực thông qua việc thu thập liệu sơ cấp cách gửi bảng câu trực tiếp đến đối tƣợng khảo sát qua thƣ điện tử download by : skknchat@gmail.com 66 (email) với số lƣợng mẫu 180 có 180 mẫu đạt đƣợc yêu cầu Sau đó, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để kiểm định độ tin cậy Cronbach Anpha liệu thang đo, mô hình giữ lại 07 yếu tố 33 biến quan sát để thực phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ biến, kết lại 07 biến với 31 biến quan sát hợp lệ đƣợc nhóm lại phân tích hồi quy tuyến tính bội Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội nhƣ sau: LDTNS = 0.188*NNL + 0.414*QTDT + 0.160*CSVC + 0.130*CDCSNN + 0.142*TCKT + 0.361*KS + 0.236*MTHD Trong đó: LDTNS: Dự tốn ngân sách; NNL: Nguồn nhân lực; QTDT: Quy trình lập DTNS; CSVD: Cơ sở vật chất; CDCSNN: Chế độ sách Nhà nƣớc; TCKT: Tổ chức kế toán; KS: Kiểm soát trình lập DTNS; MTHD: Mơi trƣờng hoạt động; Các yếu tố có tác động dƣơng lên lập dự tốn ngân sách Trong đó, Quy trình lập DTNS (  = 0.414) nhân tố tác động lớn nhất, tiếp đến Kiểm sốt q trình lập dự tốn (  = 0.361), Môi trƣờng hoạt động (  = 0.236), Nguồn nhân lực thực lập DTNS (  = 0.188), Cơ sở vật chất (  = 0.160), tổ chức kế toán (  = 0.142), Chế độ sách Nhà nƣớc (  = 0.130) 5.2 Hàm ý quản lý Dựa kết khảo sát nghiên cứu mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến lập dự toán ngân sách DNNVV, số kiến nghị đƣợc đƣa nhằm giúp cho việc lập DTNS DNNVV có hiệu hơn: 5.2.1 Đối với Nguồn nhân lực tham gia thực lập DTNS: download by : skknchat@gmail.com 67 DTNS cơng cụ quản lý có hiệu đƣợc xây dựng khoa học sát với thực tế Đây công tác tốn nhiều thời gian áp lực lớn nhân lực thực lập dự tốn Để thực tốt cơng tác dự tốn, địi hỏi thành viên thực cơng tác dự tốn phải ngƣời có chun mơn, am hiểu nghiệp vụ, có phẩm chất nghề nghiệp tốt, có ý thức cao tầm quan trọng dự toán DN Đồng thời, ban quản lý cấp cao phải xác định rõ mục tiêu chiến lƣợc chung thông qua họp với trƣởng phòng ban, giám đốc chi nhánh đơn vị để đạt đƣợc mục tiêu dài hạn đòi hỏi dự tốn ngắn hạn phải đƣợc xây dựng dựa tình hình thực tế DN mang tính phát triển Xem xét đƣa mục tiêu đạt đƣợc tránh đặt mục tiêu cao gây tâm lý bất bình, chán nản, áp lực nặng nề cho phận nhƣ nhân viên lập dự toán tránh đặt mục tiêu q thấp khơng có ý nghĩa Ban quản lý cấp cao phải tham gia để đạo, cam kết hỗ trợ kịp thời nguồn lực, kinh phí, sở vật chất cho cơng tác dự tốn, phân công cụ thể cá nhân phận phòng ban chịu trách nhiệm lập DTNS cho phận Định kỳ, tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu, trao đổi nghiệp vụ cho thành viên tham gia vào q trình dự tốn DN Khuyến khích thành viên dự toán quan tâm, tham gia ý kiến vào việc lập kế hoạch kiểm soát q trình dự tốn 5.2.2 Đối với quy trình dự tốn Quy trình dự tốn hồn chỉnh giúp phận phòng ban chủ động, nắm bắt đƣợc bƣớc thực công việc Theo Hồ Thị Huệ (2011, trang 08), DN sản xuất kinh doanh dịch vụ quy trình lập dự tốn nhƣ sau: download by : skknchat@gmail.com 68 Dự toán tiêu thụ Dự toán tồn kho thành phẩm cuối kỳ Dự toán chi phí NVL trực tiếp Dự tốn sản xuất Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Dự tốn chi phí bán hàng QLDN Dự tốn chi phí sản xuất chung Dự toán tiền mặt Dự toán kết hoạt động kinh doanh Bảng cân đối kế toán dự toán (Nguồn: Hồ Thị Huệ, 2011, “Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất Thành phố Hồ Chí Minh”, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ, trang 08) Hình 5.1 Quy trình lập DTNS DN sản xuất thƣơng mại dịch vụ download by : skknchat@gmail.com 69 Đối với DN thƣơng mại dịch vụ quy trình lập dự toán nhƣ sau: Dự toán tiêu thụ Dự toán tồn kho Dự tốn chi phí bán hàng QLDN Dự toán mua hàng Dự toán toán tiền Dự toán kết hoạt động kinh doanh Bảng cân đối kế toán dự toán (Nguồn: Trần Thế Nữ, 2011, “Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp thương mại quy mô vừa nhỏ”, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Luận văn thạc sỹ, trang 44) Hình 5.2 Quy trình lập DTNS DN thƣơng mại dịch vụ Kết khảo sát cho thấy nhiều phận phòng ban DN tự lập mẫu báo cáo dự toán riêng biệt Điều gây nên khó khăn cho việc phối hợp thơng tin phịng ban, gây hạn chế cho cơng tác lập DTNS Vì vậy, việc soạn thảo biểu mẫu thống cần thiết cho công tác lập dự toán Các biểu mẫu phải rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp phải cung cấp đủ thông tin cần thiết, hữu ích cho việc hoạch định kiểm soát Hệ thống biểu mẫu dự toán gồm nhiều báo cáo dự toán khác nhƣ: Dự toán bán hàng, dự toán sản xuất, dự toán mua hàng, dự toán CP NVLTT, dự toán CP NCTT, dự toán download by : skknchat@gmail.com 70 CP SXC, dự toán tồn kho, dự toán GVHB, dự toán CPBH CP QLDN, dự toán tiền, dự toán BCKQKD, dự toán BCĐKT 5.2.3 Đối với sở vật chất DN Theo khảo sát, phƣơng pháp truyền thống thƣờng đƣợc doanh nghiệp sử dụng phần mềm bảng tính nhƣ Microsoft Excel (126/180 DN đƣợc khảo sát, chiếm 70%) Tuy nhiên, tình hình kinh doanh khơng ngừng biến đổi, phần mềm bảng tính chứng minh khơng đủ khả để xử lý tiến trình lập ngân sách cho doanh nghiệp Do đó, phần mềm lập ngân sách chuyện dụng đƣợc sinh để mang đến xác, nhanh nhẹn khả đáp ứng yêu cầu khắt khe doanh nghiệp Một phần mềm lập ngân sách chuyên dụng giúp doanh nghiệp áp dụng biện pháp tốt tiến trình lập ngân sách nhƣ: Liên kết ngân sách với chiến lƣợc hoạt động công ty, hợp ngân sách, sửa đổi ngân sách, tăng cƣờng hợp tác nội tinh giản trình lập ngân sách Đối với doanh nghiệp nhỏ: thơng tin xử lý ít, trình độ nhân lực dự tốn cịn nhiều hạn chế, nên việc sử dụng phần mềm Microsoft Excel, Access phổ biến, phần mềm sẵn có, dễ sử dụng có cơng cụ hàm tƣơng đối đầy đủ để lập báo cáo dự toán Đây giải pháp tiết kiệm có hiệu Đối với doanh nghiệp vừa: thông tin xử lý nhiều, khối lƣợng công việc lớn nên việc sử dụng phần mềm Microsoft Excell, Acces khơng phù hợp Vì vậy, DN nên sử dụng phần mềm mua sẵn, phần mềm tự viết riêng phục vụ cho công tác dự tốn 5.2.4 Đối với Chế độ sách Nhà nƣớc: Công tác lập DTNS phải vừa sát với thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa với thơng tƣ, nghị định, sách Nhà nƣớc đƣa Để lập DTNS đáp ứng đƣợc yêu cầu doanh nghiệp, đòi hỏi ngƣời lập DTNS phải nắm thật thay đổi chế độ sách Nhà Nƣớc, từ hƣớng cho doanh nghiệp theo đƣờng lối pháp luật, vừa tránh đƣợc download by : skknchat@gmail.com 71 xáo trộn doanh nghiệp có thay đổi Nhà nƣớc chế độ sách Hàng năm, DN cần tổ chức lớp đào tạo, phổ biến cho đội ngũ nhân viên tham gia lập DTNS Thông tƣ, nghị định ban hành liên quan đến lĩnh vực hoạt động (Thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lƣơng bản….), để từ đội ngũ lập DTNS đƣa đƣợc DT sát với thực tế 5.2.5 Đối với cơng tác tổ chức kế tốn Hiện nay, kế toán quản trị dần đƣợc doanh nghiệp biết đến quan tâm, DNNVV cần nhanh chóng tiếp cận, chuyển đổi xây dựng nội dung kế toán tổ chức máy kế toán Sắp xếp lại máy kế toán DN theo hƣớng kết hợp phận kế tốn tài phận kế toán quản trị máy kế toán, để phận kế tốn quản trị sử dụng thơng tin đầu vào từ kế tốn tài Tiếp đến, việc áp dụng mơ hình dự tốn phải phù hợp với quy mô hoạt động, đặc điểm tổ chức sản xất kinh doanh, quy trình cơng nghệ sản xuất, có ảnh hƣởng đến DTNS DN Dựa vào kết khảo sát chƣơng cho thấy: Có 28% DN áp dụng mơ hình thơng tin từ dƣới lên DN vừa, 66,3% DN áp dụng mơ hình ấn định thông tin từ xuống DN nhỏ 5,7% DN áp dụng mơ hình thơng tin phản hồi DNNVV (Nguồn: Theo tính tốn tác giả) - Mơ hình ấn định thơng tin từ xuống: áp dụng mơ hỉnh địi hỏi nhà quản trị phải có tầm nhìn tổng qt, tồn diện mặt DN nhà quản trị phải nắm vững hoạt động phận DN để đƣa tiêu phù hợp Mơ hình phù hợp với DN nhỏ, có phân cấp quản lý - Mơ hình thơng tin từ dƣới lên: áp dụng mơ hình này, hầu hết phận DN tự đƣa định tiêu dự toán Những ngƣời tham gia cơng tác lập dự tốn số liệu thực tế xác Việc phát huy tích cực vai trị dự tốn, buộc ngƣời tổ chức phấn đấu nỗ lực để đạt đƣợc kết đề Mơ hình phù hợp với DN có phân quyền nhiều quản lý Tuy nhiên, phận tự định dự tốn nên xảy tình trạng lập dự toán thấp khả mà phận thực đƣợc Lúc download by : skknchat@gmail.com 72 dẫn đến lãng phí tài nguyên nhân lực, vật lực, lực có DN Vì vậy, Nhà quản lý cấp cao cần kiểm tra, xem xét kỹ lƣỡng trƣớc chấp nhận dự tốn cấp dƣới đƣa lên - Mơ hình thơng tin phản hồi: áp dụng mơ hình dựa tổng hợp điều kiện cụ thể Mơ hình dự toán thỏa thuận tham khảo ý kiến từ quản lý cấp sở quản lý cấp cao, thể liên kết chung sức cấp quản lý công tác dự toán, vây dự toán dễ dàng thực Tuy nhiên, nhƣợc điểm mơ hình tốn nhiều thời gian, chi phí cho trình dự thảo, phản hồi, phê duyết chấp nhận Do đó, mơ hình thành cơng thành viên phận phải đoàn kết đồng lòng thực với mục tiêu chung DN 5.2.6 Đối với cơng tác kiểm sốt q trình lập dự tốn Việc thực dự tốn có thành cơng sát với thực tế hay khơng phụ thuộc vào q trình theo dõi kiểm sốt dự tốn Do tình hình hoạt động kinh doanh DNNVV không giống thời điểm nên DTNS DNNVV nên lập chi tiết cho quý sau tổng hợp DTNS quý thành DTNS năm Khi kế hoạch đƣợc thực định kỳ tháng, quý hay năm, nhân viên dự toán phải kiểm tra biến động dự toán với thực tế, tìm hiểu nguyên nhân báo cáo với Ban quản lý cấp cao để có phản ứng điều chỉnh kịp thời đƣợc định kiểm sốt hợp lý 5.2.7 Đối với Mơi trƣờng hoạt động Việc lập dự toán tổng hợp hoạt động phận khác doanh nghiệp mục tiêu chung Mỗi phận, phịng ban có định dự tốn riêng nên đơi mâu thuẫn với Q trình DTNS xóa bỏ mâu thuẫn dự tốn khơng phục vụ cho lợi ích riêng phận mà cho tồn doanh nghiệp Do đó, việc thực dự tốn phải có phối hợp chặt chẽ phận, phòng ban nhà quản trị nhƣ thành viên dự toán 5.3 Hạn chế gợi ý cho nghiên cứu sau: download by : skknchat@gmail.com 73 Hạn chế thứ nhất: tác giả sử dụng phƣơng pháp lấy mẫu thuận tiện để chọn mẫu khảo sát phục vụ cho nghiên cứu này, phƣơng pháp chọn mẫu phi xác suất Phƣơng pháp chọn đối tƣợng mà tác giả tiếp cận đƣợc dễ dàng, điều làm hạn chế cho nghiên cứu kết nghiên cứu khơng tổng qt hóa cho đám đơng Hạn chế thứ hai: Do thời gian nghiên cứu có giới hạn nên tác giả khảo sát ý kiến 180 DNNVV khu vực Tp Hồ Chí Minh, điều khơng thể phản ánh đầy đủ xác ảnh hƣởng nhân tố đến việc lập dự toán ngân sách DNNVV Hạn chế thứ ba: Tác giả xét tổng quát tác động nhân tố tới việc lập DTNS DN mà chƣa sâu vào phân tích tác động DTNS tới hiệu DNNVV (nhƣ hiệu tài chính, hiệu quản trị, hiệu ngân sách DN) Cuối cùng, luận văn nhận dạng đƣợc 07 nhân tố tác động tới việc lập DTNS DNNVV Trong kết hồi quy cho thấy R2 0.676 chứng tỏ mơ hình giải thích đƣợc 67.6% thay đổi việc lập dự toán ngân sách thay đổi 07 yếu tố Nguồn nhân lực thực lập DTNS, Quy trình lập DTNS, Cơ sở vật chất, Chế độ sách Nhà nƣớc, Tổ chức cơng tác kế tốn, Kiểm sốt q trình lập DTNS, Môi trƣờng hoạt động 32.4% thay đổi lập dự toán ngân sách DNNVV yếu tố khác nhƣng chƣa đƣợc nghiên cứu đề tài Do nghiên cứu cần tìm yếu tố khác có ảnh hƣởng đến việc lập DTNS DNNVV Có thể nghiên cứu thêm yếu tố vào mơ hình nhƣ biến quy mơ doanh nghiệp, biến loại hình doanh nghiệp, biến cảm nhận động lực thực DTNS nhân viên vào mơ hình nghiên cứu sau download by : skknchat@gmail.com 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO A/ Tài liệu nƣớc 1/ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Chính phủ: Về trợ giúp phát triển DN nhỏ vừa http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1& mode=detail&document_id=88612 2/ Ven.vn (2014), Doanh nghiệp nhỏ vừa: Còn khoảng cách lớn khu vực [online], Tạp chí tài chính, viewed 10/05/2016, from:< http://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Doanh-nghiep/Doanh-nghiep-vua-vanhoCon-khoang-cach-lon-trong-khu-vuc/49591.tctc> 3/ Cao Sỹ Kiêm (2013) DN nhỏ vừa: Thực trạng giải pháp hỗ trợ năm 2013 [online], Tạp chí tài chính, viewed 10/05/2016, from:< http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Doanh-nghiep-nho-va-vua-Thuctrangva-giai-phap-ho-tro-nam-2013/22487.tctc> 4/ Tổng cục thống kê (2015) Tình hình kinh tế xã hội năm 2015 viewed 10/05/2016,from: 5/ Trung tâm tin (2014) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Viewed 20/05/2016, from: 6/ Duy Phƣơng (2015) Doanh nghiệp nhỏ vừa - Mạnh lƣợng, yếu chất Chứng khoán Tân Việt, Viewed 20/05/2016, from:< http://finance.tvsi.com.vn/News/201548/312865/doanh-nghiep-vua-va-nho-manhve-luong-yeu-ve-chat.aspx> 7/ Doanh nghiệp nhỏ vừa http://voer.edu.vn/m/doanh-nghiep-nho-va-vua/eb70957d 8/ Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức, tập download by : skknchat@gmail.com 75 9/ Nguyễn Đình Thọ (2011) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất lao động xã hội 10/ Trần Tiến Khai (2012) Phương pháp nghiên cứu kinh tế Nhà xuất lao động xã hội, trang 207-208 11/ Phạm Châu Thành Phạm Xn Thành (2010) Giáo trình mơn học Kế tốn quản trị Nhà xuất Phƣơng Đơng, trang 325 12/ Lê Quang Hùng (2015) Bài giảng SPSS 20.0 13/ Huỳnh Lợi (2008) Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Luận án tiến sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế Tp HCM 14/ Phạm Ngọc Toàn (2010) Xây dựng nội dung tổ chức kế toán quản trị cho Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận án tiến sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế Tp HCM 15/ Nguyễn Bích Liên (2007) Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị cơng ty phân bón miền Nam Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế Tp HCM 16/ Trần Thế Nữ (2011) Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp thương mại quy mô vừa nhỏ Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân 17/ Nguyễn Thúy Hằng (2012) Xác lập mơ hình dự tốn báo cáo dự tốn ngân sách cho loại hình doanh nghiệp khu cơng nghiệp Biên Hịa Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế Tp HCM 18/ Phạm Trà Lam (2012) Tổ chức hệ thống thông tin kế toán áp dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế Tp HCM 19/ Nguyễn Thị Lệ Thủy (2013) Xây dựng dự toán ngân sách DN thương mại vừa nhỏ Tp HCM Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Cơng nghệ Tp HCM 20/ Đỗ Khắc Tồn (2014), Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị Doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Cơng nghệ Tp HCM, download by : skknchat@gmail.com 76 21/ Các nhân tố tác động đến xu hướng tao khe hổng dự toán ngân sách - kiểm định giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam (2014) Trƣờng đại học kinh tế Tp HCM 22/ Lê Vũ Hà (2015) Hồn thiện dự tốn ngân sách Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Long Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Lạc Hồng, B/ Tài liệu nƣớc 22/ Beatrice Njeru Warue, Thuo Vivian Wanjira (2013) „Assessing budgeting process in small and medium enterprises in Nairobi‟s central business district: a case of hospitality industry‟ International Journal of Information Technology and Business Management, Vol 17 (1) 23/ Bedeian, A G., Armenakis, A.A (1981) „A path-analytic study of the consequences of role conflict and ambiguity‟ Academic of Management Journal, Vol 24, pp 417-424 24/ Brownell, P., & Dunk, A (1991) „Task uncertainty and its interaction with budgetary participation and budget emphasis: Some methodological issues and empirical investigation‟ Accounting, Organizations and Society, Vol.16, pp 693−703 25/ Brownell, P., & McInnes, M (1986) „Budgetary participation, motivation, and managerial performance‟ The Accounting Review, Vol.61 (4), pp 587 −600 26/ Bruns William J Jr., Waterhouse John H (1975) „Budgetary Control and Organization Structure‟ Journal of Accounting Research, Oxford, Vol 13 (2), pp 177-203 27/ Campbell, Ian J., (1985) „Budgeting: is it a technical or behavioural process‟ Management Accounting, pp 66-70 28/ Chalos, P., & Poon, M (2000) „Participation and Performance in Capital Budgeting Teams‟ Behavioral Research in Accounting, Vol 12, pp 199-229 29/ Chenhall Robert H., Morris D (1995) „Organic decision and communication processes and management accounting systems in entrepreneurial and conservative download by : skknchat@gmail.com 77 business organizations‟ Omega, International Journal of Management Science, Oxford, Vol 23(5), pp 485-497 30/ Chenhall Robert H (2003) „Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future‟ Accounting, Organizations and Society, Oxford, Vol.28 (2-3), pp 127168 31/ Covaleski, M.A., Dirsmith, M.W., & Jablonsky, S.F (1985) „Traditional and Emergent Theories of Budgeting: An Empirical Analysis‟ Journal of Accounting and Public Policy, Vol 4(4), pp 277-300 32/ Firth, M (1996) „The Diffusion of Managerial Accounting Procedures in the People‟s Republic of China and the Influence of Foreign Partnered Joint Ventures‟ in:Accounting, Organizations & Society, Vol 21(7), pp 629-654 33/ Greenberg, P R., & Nouri, H (1994) „Participative budgeting: A meta-analytic examination of methodological moderators‟ Journal of Accounting Literature, Vol 13,117− 141 34/ Govindarajan Vijayaraghavan (1988) „A contingency approach to strategy implementation at the business-unit level: Integrating administrative mechanisms with strategy‟ Academy of Management Journal, Briarcliff Manor, Vol 31 (4), pp 828-853 35/ Harrison Graeme L (1992): „The cross-cultural generalizability of the relation between participation, budget emphasis and job-related attitudes‟ Accounting, Organizations and Society, Oxford, Vol 17 (1), pp 1-15 36/ Hofer, C.W., & Sandberg, W.R (1987) „Improving New Venture Performance: Some Guidelines for Success‟ American Journal of Small Business, Vol 12 (1), pp 11-25 37/ Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J., Rosenthal, R.A (1964) „Organisational stress: Studies in role conflict and ambiguity‟ Toronto, Canada 38/ Johnny Jermias, Trisnawati Setiawan (2008) „The moderating effects of hierarchy and control systems on the relationship between budgetary participation download by : skknchat@gmail.com 78 and performance‟ The International Journal of Accounting, Vol 43 Available online at www.sciencedirect.com 39/ Kaplan, R.S (1983) „Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research‟ The Accounting Review, Vol 58 (4), pp 686-705 40/ Kazeem Olabode Faleti, Darrell Myrick (2012) „The Nigerian Budgeting Process - A Framework for Increasing Employment Performance‟ Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 41/ Kenis, I (1979) „Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance‟ Accounting Review, Vol 54 (4), pp 707-721 42/ Lind, E.A., & Tyler, T.R (1988) The Social Psychology of Procedural Justice, Plenum Press, New York 43/ Yang Qi (2010) The impact of the budgeting process on performance in small and medium-sized firms in China, The University of Twente, the degree of doctor 44/ Yuen, Desmond C.Y (2004) „Goal Characteristics, Communication and Reward Systems, and Managerial Propensity to Create Budgetary Slack‟ Managerial Auditing Journal, Vol 19 (4), pp 517-532 45/ Ueno Susumu, Sekaran Uma (1992) „The influence of culture on budget control practices in the USA and Japan: An empirical study‟ Journal of International Business Studies, Washington, Vol 23 (4), pp 659-674 download by : skknchat@gmail.com ... chƣa vào xác định yếu tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán ngân sách Để dự toán ngân sách hoạt động cách có hiệu quả, điều quan trọng phải lập đƣợc dự tốn ngân sách sát với tình hình thực tế doanh nghiệp, ... tham gia vào việc lập DTNS đó? - DN sử dụng phần mềm để lập DTNS? Nội dung 2: Xác định yếu tố ảnh hƣởng đến việc lập dự tốn ngân sách DNNVV - Có yếu tố ảnh hƣởng đến lập dự toán ngân sách? - Tầm...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THÖY HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​ ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1 Quy trình dự toán ngân sách của Stephen Brookson Giai đoạn chuẩn bị - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Hình 2.1.

Quy trình dự toán ngân sách của Stephen Brookson Giai đoạn chuẩn bị Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 2.2 Mô hình thông tin từ trên xuống Mô hình thông tin phản hồi - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Hình 2.2.

Mô hình thông tin từ trên xuống Mô hình thông tin phản hồi Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 2.3 Mô hình thông tin phản hồi - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Hình 2.3.

Mô hình thông tin phản hồi Xem tại trang 31 của tài liệu.
Mô hình thông tin từ dƣới lên - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

h.

ình thông tin từ dƣới lên Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 2.2 Sổ tay dự toán - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 2.2.

Sổ tay dự toán Xem tại trang 35 của tài liệu.
hình nghiên cứu gồm 07 nhân tố ảnh hƣởng đến lập dự toán ngân sách của các DNNVV. - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

hình nghi.

ên cứu gồm 07 nhân tố ảnh hƣởng đến lập dự toán ngân sách của các DNNVV. Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến dự toán ngân sách của các DNNVV tại Tp - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Hình 3.2.

Quy trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến dự toán ngân sách của các DNNVV tại Tp Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 4.3 Các đốí tƣợng đƣợc phỏng vấn - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.3.

Các đốí tƣợng đƣợc phỏng vấn Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 4.5 Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.5.

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp Xem tại trang 56 của tài liệu.
Số liệu ở bảng 4.5 cho thấy có 89 DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thƣơng mại dịch và dịch vụ, chiếm tỉ lệ 49.4%; 91 DN hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ, chiếm tỉ lệ 50.6% - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

li.

ệu ở bảng 4.5 cho thấy có 89 DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thƣơng mại dịch và dịch vụ, chiếm tỉ lệ 49.4%; 91 DN hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ, chiếm tỉ lệ 50.6% Xem tại trang 56 của tài liệu.
Qua bảng 4.8, DN có số lƣợng lao động từ 10 đến 50 ngƣời chiếm 44.4%, DN có số lƣợng lao động từ 50 đến 100 ngƣời chiếm 24.4%, DN có số lƣợng lao động từ 100 đến 200 ngƣời chiếm 17.8%, DN có số lƣợng lao động trên 200 ngƣời chiếm 13.3% - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

ua.

bảng 4.8, DN có số lƣợng lao động từ 10 đến 50 ngƣời chiếm 44.4%, DN có số lƣợng lao động từ 50 đến 100 ngƣời chiếm 24.4%, DN có số lƣợng lao động từ 100 đến 200 ngƣời chiếm 17.8%, DN có số lƣợng lao động trên 200 ngƣời chiếm 13.3% Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 4.8 Số lao động tại Doanh nghiệp - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.8.

Số lao động tại Doanh nghiệp Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 4.13 Công cụ dùng để lập DTNS - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.13.

Công cụ dùng để lập DTNS Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 4.14: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Nguồn nhân lực - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.14.

Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Nguồn nhân lực Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 4.16: Cronbach Alpha của thang đo yếu tố Cơ sở vật chất - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.16.

Cronbach Alpha của thang đo yếu tố Cơ sở vật chất Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 4.16 cho thấy, thang đo nhân tố Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật đƣợc đo lƣờng qua 5 biến quan sát - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.16.

cho thấy, thang đo nhân tố Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật đƣợc đo lƣờng qua 5 biến quan sát Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 4.17b: Cronbach’s Alpha của thang đo yếu tố Chế độ chính sách Nhà Nƣớc (L2) - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.17b.

Cronbach’s Alpha của thang đo yếu tố Chế độ chính sách Nhà Nƣớc (L2) Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 4.21: Hệ số KMO và kiểm định Barlett các thành phần Kiểm tra KMO and Bartlett's - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.21.

Hệ số KMO và kiểm định Barlett các thành phần Kiểm tra KMO and Bartlett's Xem tại trang 68 của tài liệu.
Ta có Bảng 4.23: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần thứ nhất (Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.23) , cho thấy thang đo đƣợc chấp nhận và đƣợc phân thành 7 nhóm - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

a.

có Bảng 4.23: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần thứ nhất (Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.23) , cho thấy thang đo đƣợc chấp nhận và đƣợc phân thành 7 nhóm Xem tại trang 69 của tài liệu.
Trƣớc khi đi vào kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi qui tuyến tính bội, ta cần xem xét sự tƣơng quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

r.

ƣớc khi đi vào kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi qui tuyến tính bội, ta cần xem xét sự tƣơng quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 4.27 Phƣơng pháp nhập các biến vào phần mềm SPSS - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.27.

Phƣơng pháp nhập các biến vào phần mềm SPSS Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 4.28: Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính bội - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.28.

Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính bội Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 4.29: Kiểm định tính phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội ANOVAb - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Bảng 4.29.

Kiểm định tính phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội ANOVAb Xem tại trang 74 của tài liệu.
Mô hình Tổng bình phƣơng Bậc tự do Trung bình bình phƣơng F Sig. - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

h.

ình Tổng bình phƣơng Bậc tự do Trung bình bình phƣơng F Sig Xem tại trang 74 của tài liệu.
4.5 Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy bội - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

4.5.

Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy bội Xem tại trang 75 của tài liệu.
Hình 4.1 Biểu đồ phân tán giữa giá trị dự đoán và phần dƣ từ hồi qui 4.5.2 Kiểm tra giả định các phần dƣ có phân phối chuẩn - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Hình 4.1.

Biểu đồ phân tán giữa giá trị dự đoán và phần dƣ từ hồi qui 4.5.2 Kiểm tra giả định các phần dƣ có phân phối chuẩn Xem tại trang 76 của tài liệu.
Hình 4.2: Đồ thị P-P Plot của phần dƣ – đã chuẩn hóa - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Hình 4.2.

Đồ thị P-P Plot của phần dƣ – đã chuẩn hóa Xem tại trang 77 của tài liệu.
Hình 4.3 Đồ thị Histogram của phần dƣ – đã chuẩn hóa - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Hình 4.3.

Đồ thị Histogram của phần dƣ – đã chuẩn hóa Xem tại trang 78 của tài liệu.
Hình 5.1 Quy trình lập DTNS của DN sản xuất thƣơng mại dịch vụ - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

Hình 5.1.

Quy trình lập DTNS của DN sản xuất thƣơng mại dịch vụ Xem tại trang 85 của tài liệu.
(Nguồn: Trần Thế Nữ, 2011, “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ”, Trường Đại học kinh tế quốc dân, - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa​

gu.

ồn: Trần Thế Nữ, 2011, “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ”, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Xem tại trang 86 của tài liệu.