0

(LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn (SCB)

99 2 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn (SCB)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ VĂN TÚ PHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ VĂN TÚ PHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI LÊ HÀ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2016 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : ……………………………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 11 tháng 06 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS TS Nguyễn Phú Tụ TS Lê Quang Hùng TS Nguyễn Hải Quang TS Võ Tấn Phong TS Hoàng Trung Kiên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Văn Tú Phương Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1983 Nơi sinh: Đà Nẵng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1441820057 I- Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) II- Nhiệm vụ nội dung: - Luận văn gồm 03 Chương theo kết cấu truyền thống - Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng nguồn liệu thứ cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn sơ cấp qua khảo sát ý kiến chuyên gia Dữ liệu phân tích qua phương pháp thống kê, mơ tả, so sánh, tổng hợp hệ thống từ làm bật lên vấn đề lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP để phục vụ cho việc nghiên cứu - Từ nghiên cứu Luận văn đề giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn III- Ngày giao nhiệm vụ: 11/07/2015 IV- Ngày hồn thành nhiệm vụ: 11/06/2016 V- Cán hướng dẫn: PGS TS Bùi Lê Hà CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CÁM ƠN Được phân công Khoa Sau Đại học - Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM, đồng ý Thầy giáo hướng dẫn PGS TS Bùi Lê Hà thực đề tài “Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn ” Để hồn thành khố luận này, Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn PGS TS Bùi Lê Hà tận tình hướng dẫn suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gịn tạo điều kiện cho Tơi trình thực luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu, kiến thức kinh nghiệm cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong góp ý quý Thầy, Cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2016 Lê Văn Tú Phương download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT Luận văn thực nhằm: Nêu vấn đề liên quan đến lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn dựa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh so với ngân hàng khác vốn sở hữu, hiệu hoạt động kinh doanh, chất lượng sản phẩm dịch vụ… Các vấn đề liên quan đến môi trường hoạt động chung ngành ngân hàng nhằm có nhìn tổng quan làm sở để so sánh Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh (giữa ngân hàng, theo thời gian) để phân tích, đánh giá Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng bảng biểu, biểu đồ, cơng cụ để phân tích thực trạng đánh giá tổng quát tình hình nghiên cứu Việc thu thập số liệu luận văn theo hướng nguồn liệu nội đơn vị thực tập, liệu ngoại vi (nguồn từ sách báo, tài liệu quan nghiên cứu, thông tin thương mại, phương tiện truyền thông, thông tin từ tổ chức, hiệp hội ngành nghề,…) Cuối cùng, luận văn đề giải pháp kiến nghị nhằm cao lực cạnh tranh SCB thời điểm tương lai download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT This thesis is done in order to: Raised the issues related to competitiveness and enhance the competitiveness of Saigon Commercial Bank based on the evaluation criteria competitiveness compared with other banks as of equity, efficiency business, product and service quality Issues relating to the general operating environment of the banking industry in order to have the best overview and as the basis for comparison The thesis mainly uses the method of comparison (between banks) for analysis and evaluation In addition, the thesis also uses the tables, charts, tools for situational analysis and overall assessment of the studied situation The data collection of thesis toward internal sources of data collection units, offsite data (from books, newspapers and documents of the research agencies, commercial information, media, information from organizations and professional associations, ) Finally, the thesis proposed solutions and recommendations to improve the competitiveness of SCB in the present time and in the future download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii ABSTRACT iv Mục lục v Danh mục từ viết tắt ix Danh mục Hình vẽ xii Danh mục Bảng biểu xiii Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1 Khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh 1.1.1 Cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.3 Lợi cạnh tranh 1.1.4 Lý thuyết lợi cạnh tranh đặc thù Michael Porter 1.2 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh 10 1.2.1 Môi trường vĩ mô 10 1.2.1.1 Nhân tố kinh tế 11 1.2.1.2 Nhân tố trị pháp luật 11 1.2.1.3 Nhân tố xã hội 12 1.2.1.4 Nhân tố tự nhiên 13 1.2.1.5 Nhân tố công nghệ 13 1.2.2 Mội trường ngành 13 1.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 14 1.2.2.2 Khách hàng 14 1.2.2.3 Nhà cung cấp 15 1.2.2.4 Đối thủ tiềm 15 1.2.2.5 Sức ép sản phẩm thay 16 1.2.3 Môi trường bên 16 download by : skknchat@gmail.com vi 1.2.3.1 Nguồn nhân lực 16 1.2.3.2 Nguồn lực vật chất 17 1.2.3.3 Nguồn lực tài 17 1.2.3.4 Tổ chức 18 1.2.3.5 Kinh nghiệm 18 1.3 Một số công cụ đo lường lực cạnh tranh 19 1.3.1 Ma trận yếu tố ngoại vi (EFE) 19 1.3.2 Ma trận yếu tố nội (IFE) 21 1.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 23 1.3.4 Ma trận điểm mạnh - điểm yếu - hội - đe dọa (SWOT) 24 Tóm tắt Chương 25 Chương 2: Phân tích, đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn 26 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.2 Sơ đồ tổ chức 27 2.1.3 Mạng lưới hoạt động 29 2.1.4 Thành tích đạt 29 2.2 Thực trạng kinh doanh SCB 30 2.2.1 Hệ thống sản phẩm dịch vụ 30 2.2.1.1 Khách hàng cá nhân 30 2.2.1.2 Khách hàng tổ chức 30 2.2.1.3 Thẻ ngân hàng điện tử 31 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh 31 2.3 Phân tích lực cạnh tranh SCB 32 2.3.1 Phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi tác động đến lực cạnh tranh SCB 32 2.3.1.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 32 2.3.1.2 Các yếu tố môi trường vi mô 37 2.3.1.3 Ma trận yếu tố bên (EFE) 40 download by : skknchat@gmail.com 68 - Cuối cùng, sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế hoạt động thị trường tiền tệ, hạn chế chồng chéo luật, qui định ngân hàng với luật qui định khác cấp quốc gia quốc tế TÓM TẮT CHƯƠNG Xuất phát từ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển SCB Trong chương này, tác giả đưa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh SCB Cụ thể giải pháp là: - Hoạt động kinh doanh - Giữ vững gia tăng thị phần - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Nâng cao lực quản trị rủi ro - Phát triển hệ thống công nghệ - Kênh phân phối - Các giải pháp khác Trong giải pháp tác giả trình bày số cách thực giải pháp Bên cạnh đó, tác giả trình bày kiến nghị Chính phủ NHNN download by : skknchat@gmail.com 69 KẾT LUẬN Sau phân tích tồn diện mơi trường bên mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến thành cơng phát triển SCB Ta thấy rằng, SCB NH hoạt động hiệu quả, tạo uy tín, niềm tin lịng khách hàng SCB Có lực tài tốt, có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, sản phẩm dịch vụ SCB đa dạng mang tính cạnh tranh cao… Bên cạnh đó, SCB có số mặt hạn chế cụ thể như: hệ thống mạng lưới phát triển chưa đồng đều, hệ thống công nghệ chưa tương xứng với quy mơ, thương hiệu SCB cịn dễ nhầm lẫn với ngân hàng khác Thông qua xây dựng phân tích ma trận IFE, EFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận SWOT tác giả trình bày số giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh SCB Với giải pháp trên, tác giả hy vọng SCB áp dụng để nâng cao lực cạnh tranh mình, để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ ban lãnh đạo SCB đề đồng thời góp phần thực sứ mệnh phát triển chung kinh tế Việt Nam Mặc dù tác giả cố gắng thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm cịn nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến Quý Thầy, Cô đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện download by : skknchat@gmail.com 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết họat động kinh doanh Agribank năm 2007, 2008 Báo cáo thường niên năm 2004, 2005, 2006, 2007 NHTM Bộ Kế hoạch Đầu tư (2005), Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng, Hà Nội Bộ Tài Chính (2006), Văn kiện Biểu thuế gia nhập WTO Việt Nam, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh Bộ Thương mại (2004), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa học, Hà Nội Cạnh tranh khu vực ngân hàng dự án hỗ trợ thương mại đa biên II, báo cáo qui định liên quan đến cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, 15/12/2006 Bộ thương mại phối hợp ủy Ban châu âu thực Micheal E.Porter, Chiến lược cạnh tranh (1996), NXB Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Khu vực ngân hàng sau gia nhập WTO: Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam” Tạp chí Ngân hàng qua năm 10 Trần Huy Hòang, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội 11 Trung tâm kinh tế quốc tế, Công ty TNHH tư vấn Erskinomics, Vietbid (2005), “Hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng”, Hà Nội 12 Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X (2006) Minh An (2005), “Chiến lược phát triển ngân hàng Trung Quốc” Tạp chí Tài ngân hàng, số Tháng 12/2005 13 Các trang web gồm: - http://www.acb.com.vn; - http://www.sacombank.com.vn; - http://www.eib.com.vn; - http://www.vneconomy.com.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 01 BẢNG CÂU HỎI THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA Xin chào Anh/Chị, học viên lớp cao học ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Công Nghệ TP HCM (Hutech) Hiện thực khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Được biết Anh/Chị người am hiểu vấn đề này, mong Anh/Chị dành chút thời gian quý báu giúp đỡ tơi cách cho ý kiến khách quan theo cách đánh giá sau: Mức độ quan trọng: Từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (Rất quan trọng) cho yếu tố cho tổng mức độ quan trọng yếu tố phải 1,0 Phân loại từ đến thấy mức phản ứng chương trình hành động SCB yếu tố này, đó: 4: tốt; 3: khá; 2: trung bình; 1: yếu BẢNG 1: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI STT Các yếu tố bên chủ yếu Mức độ quan trọng Sự ổn định kinh tế - trị - xã hội Các kênh đầu tư khác Thị trường tiềm lớn Hệ thống pháp luật Việt Nam Thah tốn khơng dùng tiền mặt ngày cành phổ biến Sự phát triển ngành phụ trợ Mức độ cạnh tranh NH ngày cao Cạnh tranh NH với định chế tài u cầu khách hàng ngày cao Thói quen sử dụng tiền mặt kinh tế Sự ảnh hưởng ngày cành mạnh thị trường tài 11 giới 12 Sự phát triển khoa học công nghệ 13 Xu mua lại sáp nhập NH Tổng cộng 10 download by : skknchat@gmail.com Phân loại BẢNG 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG STT 10 11 12 13 Các yếu tố bên chủ yếu Năng lực tài Thương hiệu uy tín Sản phẩm dịch vụ Mạng lưới Hệ thống công nghệ thông tin Nguồn nhân lực Công tác đào tạo, huấn luyện Cơ sở vật chất Cơ cấu tổ chức Hoạt động marketing Năng lực quản lý rủi ro Hệ thống thông tin nội Hoạt động nghiên cứu phát triển Tổng cộng Mức độ quan trọng Phân loại BẢNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH CHỦ YẾU STT 10 11 12 13 Các yếu tố cạnh tranh chủ yếu Năng lực tài Thương hiệu uy tín Sản phẩm dịch vụ Mạng lưới Hệ thống công nghệ thông tin Nguồn nhân lực Công tác đào tạo, huấn luyện Cạnh tranh NH với định chế tài Yêu cầu khách hàng ngày cao Thói quen sử dụng tiền mặt kinh tế Sự ảnh hưởng ngày cành mạnh thị trường tài giới Sự phát triển khoa học công nghệ Xu mua lại sáp nhập NH Tổng cộng SCB STB EIB Mức độ Điểm Điểm Điểm quan Phân quan Phân quan Phân quan trọng loại trọng loại trọng loại trọng download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 02 ĐÁNH GIÁ CÁC MỨC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ Để đánh giá tác động yếu tố môi trường tác động đến lực cạnh tranh SCB, tác giả sử dụng phương pháp chuyên gia Cách thu thập thông tin: sử dụng bảng câu hỏi Những chuyên gia tìm hiểu bao gồm: Ban giám đốc, lãnh đạo phịng ban, cán gắn bó lâu năm lĩnh vực ngân hàng Đây người có âm hiểu ngành ngân hàng, yếu tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng đến chất yếu tố đến chất lượng sản phẩm dịch vụ lực cạnh tranh SCB Số lượng phiếu phát ra: 30 phiếu Số lượng phiếu trả lời hợp lệ: 30 phiếu Phương pháp xử lý số liệu: số lượng mẫu nên tác giả dùng phương pháp thống kê, xử lý phần mềm Excel máy tính để lấy giá trị trung bình kết trả lời câu hỏi tính tốn tiêu chí download by : skknchat@gmail.com DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HỌ VÀ TÊN Bùi Thị Như Hiền Đặng Phương Vũ Đoàn Đăng Vũ Hồ Bảo Ngọc Hồ Thị Lan Thanh Hồ Tuấn Long Hoàng Minh Tú Huỳnh Tấn Đạt Mai Hồng Lĩnh Mai Thanh Lập Nguyễn Hồng Anh Thư Nguyễn Lâm Anh Vũ Nguyễn Thạch Thảo Nguyễn Thành Thuận Nguyễn Thị Tấn Nguyễn Thị Thái Thảo Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Nguyễn Văn Chiểu Nông Thị Thu Hương Phạm Xuân Nguyên Trần Ngọc Nhã Trần Thị Kim Ngân Trần Văn Bình Trần Văn Hải Trần Văn Nam Trần Viết Bình Trương Kim Yến Trương Ngọc Thảo NĂM SINH 1981 1983 1981 1980 1986 1983 1986 1978 1982 1984 1987 1978 1988 1976 1976 1979 1988 1978 1984 1967 1983 1982 1986 1988 1983 1981 1982 1989 1982 1982 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC EIB STB SCB SCB SCB EIB SCB STB STB SCB EIB SCB STB STB EIB STB EIB EIB SCB SCB STB EIB SCB EIB EIB STB EIB STB STB SCB download by : skknchat@gmail.com TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP VÀ KẾT QUẢ Đánh giá tác động yếu tố bên Số phiếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mức độ quan trọng 0,07 0,09 0,09 0,08 0,06 0,1 0,08 0,09 0,09 0,08 0,1 0,09 0,09 0,08 0,09 0,07 0,07 0,09 0,11 0,09 0,06 0,1 0,1 0,08 0,06 0,12 0,05 0,09 0,1 0,09 0,09 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,1 0,08 0,06 0,09 0,08 0,08 0,06 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,06 0,1 0,06 0,07 0,06 0,11 0,06 0,09 0,09 0,08 0,08 0,06 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,06 0,06 0,07 0,09 0,07 0,05 0,08 0,1 0,08 0,06 0,06 0,12 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,1 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,06 0,09 0,08 0,08 0,1 0,06 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,06 0,07 0,09 0,1 0,06 0,07 0,09 0,09 0,05 0,06 0,07 0,09 0,08 0,06 0,09 0,1 0,07 0,05 0,07 0,06 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,1 0,09 0,08 0,08 0,06 0,07 0,09 0,07 0,06 0,1 0,07 0,08 0,06 0,07 0,06 0,09 0,05 0,06 0,05 0,04 0,07 0,08 0,09 0,07 0,06 0,06 0,07 0,09 0,1 0,09 0,07 0,06 0,08 0,09 0,05 0,06 0,08 0,09 0,06 0,08 0,05 0,08 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,05 0,12 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,06 0,09 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 0,08 0,06 0,09 0,09 0,07 0,09 0,06 0,08 0,05 0,12 0,09 0,08 0,06 0,08 0,06 0,05 0,07 0,09 0,05 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,05 0,07 0,1 0,07 0,09 0,05 0,1 0,09 0,08 0,07 0,07 10 0,06 0,06 0,06 0,05 0,09 0,06 0,07 0,09 0,06 0,09 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,1 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,08 0,06 0,12 0,09 0,09 0,09 0,08 11 0,08 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,06 0,08 0,08 0,09 0,08 0,06 0,07 0,08 0,1 0,05 0,09 0,09 0,06 0,06 0,09 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,05 0,08 0,08 0,08 0,07 12 0,09 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,08 0,09 0,08 0,06 0,05 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,05 0,09 0,08 0,1 0,08 13 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,06 0,05 0,05 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,1 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,05 0,06 0,1 0,08 0,08 0,11 0,07 0,1 0,06 0,07 Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yếu tố download by : skknchat@gmail.com TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP VÀ KẾT QUẢ Phân loại mức độ tác động yếu tố bên Số phiếu Yếu tố Mức độ quan trọng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 10 2 4 2 2 2 33 2 3 2 2 11 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 4 1 4 4 4 4 4 4 4 13 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 download by : skknchat@gmail.com TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP VÀ KẾT QUẢ Đánh giá tác động yếu tố bên Số phiếu Yếu tố Mức độ quan trọng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0,08 0,06 0,09 0,07 0,06 0,1 0,06 0,09 0,08 0,08 0,09 0,1 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,12 0,08 0,08 0,1 0,05 0,1 0,09 0,11 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,1 0,07 0,08 0,06 0,09 0,08 0,08 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,09 0,08 0,1 0,08 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,09 0,08 0,06 0,08 0,09 0,06 0,08 0,1 0,05 0,07 0,07 0,08 0,09 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08 0,09 0,06 0,09 0,08 0,1 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,1 0,08 0,05 0,09 0,08 0,06 0,07 0,09 0,06 0,08 0,09 0,06 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,08 0,1 0,09 0,06 0,08 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,06 0,06 0,09 0,06 0,09 0,07 0,09 0,06 0,09 0,08 0,06 0,09 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,08 0,1 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,08 0,05 0,08 0,08 0,1 0,08 0,07 0,12 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,07 0,09 0,12 0,1 0,08 0,06 0,08 0,06 0,09 0,06 0,08 0,07 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,08 0,1 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 0,1 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,1 0,1 0,06 0,09 0,08 0,05 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,09 0,06 0,09 0,1 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,06 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,05 0,09 0,06 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,1 0,07 0,09 0,1 0,05 0,06 0,09 0,08 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,06 0,08 0,08 0,05 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 10 0,06 0,07 0,09 0,1 0,09 0,06 0,08 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,09 0,08 0,05 0,08 0,08 0,08 0,09 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,06 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 0,05 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,08 0,06 0,06 0,08 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 12 0,06 0,1 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,06 0,09 0,06 0,05 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,07 0,08 0,06 0,08 0,06 0,07 0,08 0,06 0,08 0,08 0,06 0,07 13 0,07 0,1 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,05 0,09 0,09 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,06 0,07 0,1 0,06 0,07 0,08 0,05 0,08 0,06 0,09 0,08 0,06 0,09 0,08 0,09 0,07 Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 download by : skknchat@gmail.com TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP VÀ KẾT QUẢ Phân loại mức độ tác động yếu tố bên Số phiếu Yếu tố Mức độ quan trọng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 10 4 3 4 4 3 3 4 3 3 11 4 3 4 3 4 3 3 3 2 12 3 2 3 4 3 3 2 2 3 13 4 4 2 4 3 4 3 3 2 download by : skknchat@gmail.com TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP VÀ KẾT QUẢ Phân loại mức độ tác động yếu tố cạnh tranh SCB Số phiếu Yếu tố Mức độ quan trọng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 10 4 3 4 4 3 3 4 3 3 11 4 3 4 3 4 3 3 3 2 12 3 2 3 4 3 3 2 2 3 13 4 4 2 4 3 4 3 3 2 download by : skknchat@gmail.com TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP VÀ KẾT QUẢ Phân loại mức độ tác động yếu tố cạnh tranh STB Số phiếu Yếu tố Mức độ quan trọng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 1 4 3 1 3 4 4 3 3 4 4 2 3 10 3 2 3 4 2 3 2 2 11 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 12 3 4 2 3 2 3 3 2 3 13 4 3 3 4 4 3 2 3 3 download by : skknchat@gmail.com TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP VÀ KẾT QUẢ Phân loại mức độ tác động yếu tố cạnh tranh EIB Số phiếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mức độ quan trọng 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 21 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 10 3 4 4 1 4 4 3 4 11 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 12 4 4 3 2 3 3 3 3 4 13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 Yếu tố download by : skknchat@gmail.com TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP VÀ KẾT QUẢ Đánh giá tác động yếu tố cạnh tranh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mức độ quan trọng 0,07 0,1 0,09 0,07 0,08 0,1 0,08 0,06 0,09 0,07 0,09 0,1 0,08 0,09 0,11 0,08 0,09 0,08 0,1 0,07 0,06 0,06 0,1 0,09 0,12 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,09 0,06 0,09 0,1 0,07 0,07 0,09 0,07 0,05 0,08 0,06 0,07 0,1 0,09 0,07 0,07 0,1 0,07 0,06 0,09 0,08 0,09 0,06 0,09 0,05 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,06 0,09 0,06 0,06 0,1 0,08 0,08 0,09 0,09 0,06 0,06 0,08 0,09 0,06 0,08 0,07 0,07 0,1 0,07 0,09 0,1 0,08 0,09 0,06 0,09 0,09 0,08 0,09 0,1 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 0,07 0,09 0,07 0,07 0,08 0,1 0,05 0,07 0,08 0,08 0,06 0,08 0,07 0,07 0,06 0,09 0,09 0,1 0,07 0,09 0,06 0,09 0,09 0,07 0,09 0,12 0,08 0,08 0,06 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,06 0,1 0,08 0,09 0,06 0,06 0,09 0,09 0,06 0,09 0,1 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,07 0,09 0,05 0,08 0,07 0,07 0,08 0,12 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,1 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,1 0,06 0,09 0,06 0,08 0,07 0,06 0,09 0,08 0,09 0,07 0,07 0,05 0,08 0,08 0,09 0,08 0,1 0,09 0,07 0,07 0,09 0,07 0,07 0,09 0,1 0,08 0,09 0,06 0,06 0,09 0,09 0,08 0,09 0,12 0,08 0,07 0,06 0,06 0,08 0,09 0,07 0,07 0,06 0,08 0,1 0,07 0,08 0,1 0,08 0,07 0,1 0,09 0,07 0,06 0,09 0,08 0,08 0,06 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,06 0,08 0,07 0,1 0,07 0,08 0,1 0,08 0,06 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,08 0,07 0,07 0,07 10 0,08 0,08 0,06 0,1 0,08 0,06 0,08 0,07 0,06 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,06 0,09 0,07 0,07 0,09 0,07 0,06 0,08 0,08 0,06 0,08 0,06 0,09 0,06 0,07 0,06 0,07 11 0,09 0,07 0,09 0,06 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,09 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,08 0,06 0,06 0,09 0,08 0,07 0,07 12 0,08 0,08 0,08 0,06 0,07 0,05 0,07 0,08 0,06 0,06 0,09 0,05 0,08 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,09 0,1 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07 13 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,05 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,06 0,09 0,06 0,06 0,08 0,06 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,09 0,08 0,06 0,09 0,08 0,08 0,07 Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Số phiếu Yếu tố download by : skknchat@gmail.com ... giá lực cạnh tranh SCB với NHTM khác Đề giải pháp kiến nghị nhằm cao lực cạnh tranh SCB 2.2 Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài. .. Giấy phép số 238/GPNHNN việc thành lập hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sở hợp tự nguyện ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt... TP HCM - LÊ VĂN TÚ PHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn (SCB) ,