0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng công chức tại ủy ban nhân dân huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

99 5 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng công chức tại ủy ban nhân dân huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:24

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ BÁ PHONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ BÁ PHONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo THÁI NGUYÊN - 2017 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực Toàn nội dung luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tương tự khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Tác giả Lê Bá Phong download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao chất lượng công chức Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”, nhận giúp đỡ, động viên, nhiều cá nhân tập thể, xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Sau đại học, nhà khoa học, thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo - Cơ giáo hướng dẫn khoa học Để hoàn thành đề tài, xin cảm ơn giúp đỡ cộng tác UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn Tôi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, giúp đỡ thực tốt luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Tác giả Lê Bá Phong download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm vai trị đội ngũ cơng chức 1.1.2 Chất lượng đội ngũ công chức 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức 23 1.2 Cơ sở thực tiễn 26 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức số huyện, thành phố địa bàn tỉnh Bắc Kạn 26 1.2.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cho UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 download by : skknchat@gmail.com iv 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 30 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 32 2.2.3 Phương pháp phân tích tổng hợp 33 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 34 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá thể lực công chức 34 2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá trí lực cơng chức 34 2.3.3 Nhóm tiêu đánh giá tâm lực cơng chức 35 2.3.4 Nhóm tiêu đánh giá mức độ hồn thành cơng việc công chức 35 Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 36 3.1 Khái quát huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn 36 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 36 3.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức máy UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 38 3.1.3 Đặc điểm đội ngũ công chức 40 3.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức UBND huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn 41 3.2.1 Chất lượng đội ngũ công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 41 3.2.2 Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 53 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 60 3.3.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước địa phương 60 3.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 61 3.3.3 Thị trường lao động 62 3.3.4 Nhận thức đội ngũ công chức 62 3.4 Đánh giá chung chất lượng đội ngũ công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 63 download by : skknchat@gmail.com v 3.4.1 Kết đạt 63 3.4.2 Một số hạn chế 64 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 68 4.1 Mục tiêu, định hướng, quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 68 4.1.1 Mục tiêu 68 4.1.2 Định hướng 69 4.1.3 Quan điểm 70 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 73 4.2.1 Nâng cao thể lực cho đội ngũ công chức 73 4.2.2 Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cơng chức 74 4.2.3 Đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức 75 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống chế độ, sách cơng chức 76 4.2.5 Hồn thiện cơng tác đánh giá đội ngũ công chức 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 86 download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo BNV Bộ nội vụ CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân KH - HU Kế hoạch - huyện ủy KT - XH Kinh tế - xã hội MTTQ Mặt trận tổ quốc NĐ-CP Nghị định - phủ QH Quốc hội QLNN Quản lý nhà nước SL Sắc lệnh TTLT-BYT-BQP Thông tư liên tịch - Bộ y tế - Bộ quốc phòng UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa WHO Tổ chức y tế giới download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại sức khỏe theo thể lực 11 Bảng 3.1 Số lượng công chức biên chế UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 40 Bảng 3.2 Chiều cao công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn năm 2016 41 Bảng 3.3 Cân nặng công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn năm 2016 .42 Bảng 3.4 Kết khám sức khỏe công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2016 42 Bảng 3.5 Số lượng cán công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo giới tính 43 Bảng 3.6 Số lượng cán công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo độ tuổi 43 Bảng 3.7 Số lượng cán công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo trình độ học vấn chuyên môn 45 Bảng 3.8 Số lượng cán công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo trình độ ngoại ngữ tin học 47 Bảng 3.9 Số lượng cán công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo trình độ lý luận trị 49 Bảng 3.10 Kết đánh giá xếp loại công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 51 Bảng 3.11 Đánh giá người dân khả làm việc công chức huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn 52 Bảng 3.12 Số lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 55 download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ cấu máy tổ chức UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn 39 Hình 3.2 Tình hình sức khỏe đội ngũ cơng chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 44 Hình 3.3 Thâm niên làm việc công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 48 Hình 3.4 Ý kiến đánh giá người dân phẩm chất đạo đức công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 50 Hình 3.5 Đánh giá người dân chất lượng dịch vụ công cung cấp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 53 download by : skknchat@gmail.com 75 - Có trình độ hiểu biết lý luận trị, quan điểm, đường lỗi Đảng, sách pháp luật Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, lực, sức khoẻ để làm việc hiệu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao.” Ngồi ra, chức danh cơng chức có quy định tiêu chuẩn cụ thể Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cơng việc đối chiếu với tình hình thực tế địa phương, lãnh đạo đánh giá chất lượng đội ngũ công chức nào, chưa đạt tiêu chuẩn để có hướng khắc phục phát triển phù hợp Tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức cấp xã để địa phương thực quy hoạch, kế hoạch bầu cử, tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, xếp lương, nâng bậc lương chế độ, sách khác Đồng thời xác định yêu cầu cần thiết phẩm chất trị, đạo đức, lực công chức; sở để đội ngũ công chức ý thức tinh thần học tập, nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ điều chỉnh lại thân thực công việc Muốn vậy, thời gian tới cần phải tiến hành nhiều biện pháp cụ thể để chuẩn hóa nâng cao chất lượng cơng chức: tiến hành đào tạo cơng chức trẻ có khả phát triển nhằm đạt trình độ chun mơn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc; Sắp xếp cho việc công chức chưa đạt chuẩn địa phương có nguồn thay tốt hơn, bên cạnh cần đào tạo kỹ cho đội ngũ công chức kỹ giải công việc, kỹ ứng xử 4.2.3 Đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức Để xây dựng đội ngũ cơng chức có đủ lĩnh trị, có phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, cần quan tâm thực số giải pháp: download by : skknchat@gmail.com 76 - Tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, khơng ngừng rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức; xây dựng đội ngũ cơng chức nói chung, đội ngũ cơng chức huyện Chợ Đồn nói riêng mạnh số lượng, đảm bảo chất lượng, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao, tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, phấn đấu để xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền Xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh - Đẩy mạnh công tác tự phê bình phê bình kiểm điểm nhằm đánh giá tồn diện, cơng tâm, khách quan, trung thực nhận thức trị, tư tưởng đạo đức lối sống, lực thực tiễn để có phương án sử dụng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, điều động, thay công chức - Làm tốt công tác tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm Chú trọng công tác tự kiểm tra cán công chức trình thực nhiệm vụ cơng chức trình thực nhiệm vụ phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích người dân, kịp thời, chất lượng - Đẩy mạnh thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tới đội ngũ cơng chức Mỗi cơng chức phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trọng nội dung làm theo 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống chế độ, sách cơng chức a Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Huyện Chợ Đồn cần đầu tư thêm kinh phí (ít tăng gấp đôi) để chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng người ưu tú diện quy hoạch cho chức danh lãnh đạo, chủ chốt cấp xã học lớp tập trung cấp chuyên nghiệp (gồm chuyên ngành kinh tế, nông lâm nghiệp) lớp trung cấp trị Trường Chính trị tỉnh download by : skknchat@gmail.com 77 Thực tốt quy định chế độ cho công chức thời gian học, tạo điều kiện tốt để họ an tâm học tập Nghiên cứu tham mưu đề xuất quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung số quy định cho hợp lý cán học Đề nghị trường chuyên nghiệp tỉnh tăng cường mở lớp đào tạo tập trung cho công chức, mở lớp chức huyện cụm gồm số huyện để sớm phổ cập trình độ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ cho công chức nói chung, cơng chức huyện Chợ Đồn nói riêng Tăng cường mở lớp bồi dưỡng ngắn ngày kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, kiến thức quản lý chuyên ngành cho chức danh quyền cấp xã, có sách hàng năm đưa cán chủ chốt quyền cấp xã thăm quan học tập kinh nghiệm huyện bạn b Chính sách đãi ngộ vật chất tinh thần cho công chức Chính sách đãi ngộ bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần đội ngũ cán công chức bao gồm chế độ phụ cấp, sinh hoạt phí bảo hiểm xã hội cán sở có ý nghĩa định đến tinh thần chất lượng công tác cán Để đổi hệ thống sách đãi ngộ cán cơng chức, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 "Về chế độ, sách công chức phường, thị trấn" thay Nghị định 09/1998/NĐ-CP, áp dụng chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm y tế xã hội, chế độ phụ cấp cho cán chuyên trách không chuyên trách Đây hợp lý, góp phần làm tăng thêm lịng nhiệt tình, say mê cống hiến, sáng tạo công việc hạn chế biểu tiêu cực cán Tuy nhiên, việc triển khai thực văn Đảng bộ, quyền cấp huyện Chợ Đồn chậm Nhiệm vụ trước mắt cần triển khai thực văn nhằm đảm bảo chế độ cho cơng chức Ngồi việc download by : skknchat@gmail.com 78 quan tâm vật chất tinh thần cho đội ngũ công chức đương chức cịn phải quan tâm đến đội ngũ cơng chức nghỉ hưu hình thức khác nhau: Tổ chức gặp mặt cán hưu với lãnh đạo huyện để động viên, tọa đàm trao đổi Phối hợp với quan chức tổ chức cho cán hưu xã điều dưỡng, thăm quan Thực đồng sách chế độ để bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần đội ngũ cán đương chức cán hưu sở, tạo điều kiện cho cán có sống vật chất tinh thần tương xứng với mặt chung góp phần làm cho cán an tâm cơng tác, hết lịng xây dựng quê hương, hạn chế tiêu cực dễ phát sinh sở nhằm xây dựng đội ngũ công chức thực sạch, vững mạnh có trình độ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 4.2.5 Hồn thiện cơng tác đánh giá đội ngũ công chức - Công tác đánh giá phải thực cách nghiêm túc theo định kỳ hàng năm, tránh tình trạng làm lấy lệ, làm cho đủ thủ tục - Để cơng tác đánh giá có hiệu việc rà sốt ln phải gắn với tiêu chuẩn chức danh có gắn với tiêu chuẩn chức danh có sở đắn để đánh giá cán bộ, cơng chức Đánh giá kết hồn thành nhiệm vụ số lượng, chất lượng thời gian Những sai sót, khuyết điểm cần quan tâm từ có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng công chức Đánh giá mức độ uy tín cá nhân cơng chức tập thể quan Đây nội dung đánh giá phản ánh tổng hợp kết phấn đấu cá nhân cơng chức Mức độ uy tín hay khơng uy tín tập thể khẳng định nhìn nhận Đánh giá xem cơng chức có phù hợp với vị trí công tác, yêu cầu nghề nghiệp hay không Ở phải xem xét xem kết đạt trình cơng chức thực nhiệm vụ mình, đánh giá phấn đấu chuyên môn qua thái độ học hỏi cấp có Những ưu điểm thiếu sót cần làm rõ q trình đánh giá này, đánh giá tinh thần hòa download by : skknchat@gmail.com 79 nhập, trách nhiệm với tập thể xem vị trí cơng tác người cơng chức có phù hợp khơng, từ có phương hướng cụ thể phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp Việc đánh giá nên thực thông qua họp, việc đánh giá phải công khai, thủ trưởng đơn vị có vai trị quan trọng việc đánh giá lại chất lượng công chức - Để công tác đạt kết cao cần có phối hợp chặt chẽ cấp sở với quan quản lý cán bộ, cơng chức huyện Phịng Nội vụ, Phịng Nội vụ giữ vai trị chủ yếu download by : skknchat@gmail.com 80 KẾT LUẬN Đội ngũ công chức người có quan hệ trực tiếp, gắn bó mật thiết với người dân, người trực tiếp lãnh đạo, đạo tổ chức thực chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước với người dân để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phịng an ninh địa phương Việc khơng ngừng củng cố, chăm lo xây dựng đội ngũ công chức nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quan trọng công xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa Trong thành tích chung Đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc huyện Chợ Đồn công đổi với đất nước, có đóng góp lớn đội ngũ công chức Trong thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ công chức Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu đòi hỏi thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực giới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước với thử thách mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, thực trạng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn nhiều tồn tại, bất cập, yếu chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức vấn đề khó khăn, phức tạp lâu dài Nó phụ thuộc nhiều yếu tố như: chủ trương, đường lối Đảng sách pháp luật Nhà nước, trách nhiệm hệ thống trị từ trung ương tới địa phương đặc biệt chủ động, nỗ lực phấn đấu vươn lên công chức Qua nghiên cứu lý luận, thống kê, phân tích số liệu thực trạng đội ngũ cơng chức huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn rút ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế đó; làm rõ nguyên nhân đề xuất hệ thống giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn download by : skknchat@gmail.com 81 Tuy nhiên, điều kiện thời gian trình độ, lực, việc đầu tư thời gian cho công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức huyện Chợ Đồn cịn hạn chế, tài liệu sưu tầm để nghiên cứu chưa nhiều, nội dung, số lượng đối tượng khảo sát tập trung góc độ điều tra khảo sát, số liệu thống kê, thu thập chưa phản ánh cách tồn diện, xác thực trạng chất lượng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn Việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức vấn đề khó khăn phức tạp Một số giải pháp đề xuất luận văn cịn có hạn chế, cần phải tiếp tục đánh giá, nghiên cứu, bổ sung hồn thiện để có tính khả thi cao góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn CNH-HĐH đất nước hội nhập kinh tế quốc tế download by : skknchat@gmail.com 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Mai Anh (2010), Quản lý NNL Cơng ty Điện tốn Truyền số liệu điều kiện CNH-HĐH, Luận văn Thạc sỹ, Trường ĐH Kinh tế Triệu Tuệ Anh Lâm Thạch Viên (2004), Thiết kế tổ chức quản lý chiến lược NNL, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội Christian Batal (2002), Quản lý nhân lực khu vực nhà nước, tập 1,2 Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Lê Văn Biên (2005), Giải pháp nâng cao lực quản lý NNL ngân hàng thương mại VIB, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐHKTĐHQG Hà Nội Bộ Lao động Thương binh xã hội (2005), Các văn quy định chế độ tiền lương - bảo hiểm xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Briefcase (2007), Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, Nxb Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội Công ty Điện lực Bắc Kạn, từ 2009-2013, Báo cáo tổng kết Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty, Hà Nội Công ty Điện lực Bắc Kạn (2014), Đề án kiện tồn máy, Hà Nội 10 Cơng ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Quy chế Phân phổi tiên lương Công ty, Hà Nội 11 Công ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Quy chế Công tac can bô Công ty, Hà Nội 12 Công ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Quy định chức năng, nhiêm vu cac đơn vi Công ty, Hà Nội 13 Công ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Quy chế Phân phối tiền lương Cống ty, Hà Nội 14 Công ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Nối quy lao đống Cống ty, Hà Nội download by : skknchat@gmail.com 83 15 Trần Kim Dung (2006), Quản trị NNL, Nxb Thống kê, Hà Nội 16 Phạm Văn Dũng cộng (2012), Kinh tế trị Đại cương, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 17 Vũ Ngọc Duy (2009), Giải pháp tài nâng cao lực quản trị NNL Tổng cống ty Giấy Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế- ĐHQG Hà Nội 18 Vũ Thùy Dương Hồng Văn Hải (2008), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Thống Kê, Hà Nội 19.Nguyễn Văn Điềm (2006), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 20 Nguyễn Trọng Điều (2003), Quản trị NNL, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Phan Huy Đường (2011), Giáo trình Quản lý nhà nước, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 22 Phan Huy Đường (2012), Quản lý lao động nước Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 23.Đoàn Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2002 Giáo trình Khoa học Quản lý, tập2 Hà Nội: Nxb Khoa học kỹ thuật 24 Nguyễn Việt Hà (2012), Hoàn thiện cống tác QL NNL sân bay Nội Bài, Luận văn thạc sỹ, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 25 Nguyễn Tuấn Hải (2012), Nâng cao chất lượng NNL Cống ty Điện lực Huế, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Huế 26 Paul Hersey and Ken Blanc Hard (2001), Quản trị hành vi tổ chức, Nxb thống kê, Hà Nội 27 Hà Văn Hội (2006), Quản trị NNL, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 28 Lê Thị Hường (2012), Đào tạo NNL chất lượng cao ngành du lịch Đà Nang, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng download by : skknchat@gmail.com 84 29 Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực DN NVV Việt nam trình hội nhập quốc tế, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 30 Phetsamone Phonevilaisack (2012), Quản trị nguồn nhân lực TCT Điện lực CHDCND Lào - Lý luận thực tiễn giải pháp, Luận án Tiến sỹ, Trường ĐHKT Quốc dân 31 Nguyễn Thị Thu Phương (2011), Quản lý nhân lực công ty Cokyvina Luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế, Trường ĐHKT-ĐHQG Hà Nội 32 Lê Quân (2008), Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương đánh giá thành tích DN, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân 33 Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm (2013), Quản trị Nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân 34 Nguyễn Văn Quân (2013), Một số giải pháp thu hút trì NNL Cơng ty TNHH Linh kiện Điện tử SANYO OPT Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 35.Quốc hội (2003), Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam, Sửa đổi bổ sung 2002 - 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Bowin Robert Harvey Donald (2010), Giáo trình Quản trị NNL (Human Resources Management, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 37 Đặng Đức San Nguyễn Văn Phần (2002), Quản lý, sử dụng lao động DN (Tập 1,2), Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 38 Nguyễn Hồng Sơn Phan Huy Đường (2013), Giáo trình Khoa học Quản lý, Nxb ĐHQG Hà Nội 39 Phạm Quỳnh Sơn (2008), Xây dựng chiến lược phát triển NNL cho Xí nghiệp dịch vụ Cho th văn phịng - Cơng ty Cổ phần ford Thăng Long, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Công nghệ Lunghwa download by : skknchat@gmail.com 85 40 Bùi Xuân Thắng (2011), Giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực Hội sở Vinh - Ngân hàng TMCP Bắc Á, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế 41 Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 42 Trần Thị Thu Vũ Hoàng Ngân (2013), Quản lý nguồn nhân lực tổ chức cơng, Giáo trình Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân 43 Trần Thị Thủy (2010), Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý NNL Cơng ty Điện Lực Thái Bình điều kiện tái cấu ngành điện Việt Nam, Đề tài NCKH 44 Đinh Văn Toàn (2012), Phát triển NNL Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015, Luận án tiến sỹ, Trương Đại học Kinh tê quôc dân 45 Trịnh Văn Toản (2009), Nâng cao lực quản trị NNL công ty giấy bãi Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội 46 Hoàng Quốc Trung (2009), Nâng cao lực quản trị NNL hội nhập ngân hàng thương mại đến năm 2015, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội 47 Willam J (2012), Tối đa hóa lực nhân viên (The Manager Guide to Maximazing Employee Potential) download by : skknchat@gmail.com 86 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho đội ngũ công chức) Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng công chức Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức nơi đồng chí sinh sống tình hình Rất mong nhiệt tình hợp tác A THƠNG TIN CHUNG Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Địa chỉ: Chức vụ: Cán quản lý Chuyên viên, nhân viên văn phòng, ban Thâm niên công tác: Dưới năm Từ đến 10 năm Từ 10 năm đến 15 năm Từ 15 đến 20 năm Trên 20 năm B NỘI DUNG CHÍNH Ơng, bà đánh giá tình hình sức khỏe ơng bà nào? Rất khỏe mạnh Khỏe mạnh Bình thường Yếu Ơng bà cho biết trình độ ơng bà nay? - Trình độ học vấn: Trung cấp Cao đẳng Đại học download by : skknchat@gmail.com Sau đại học 87 - Trình độ trị Sơ cấp Trung cấp Cao cấp Trình độ B Trình độ C Trình độ B Trình độ C - Trình độ ngoại ngữ Trình độ A - Trình độ tin học Trình độ A Kết đánh giá xếp loại công chức ông bà năm vừa qua đạt loại gì? Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ cịn hạn chế lực Khơng hồn thành nhiệm vụ Ơng bà cho biết đơn vị ơng bà có hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nào? Dài hạn Ngắn hạn Không tổ chức Ơng bà cho biết sách bố trí, sử dụng đội ngũ cơng chức đơn vị ông bà mức độ (đánh dấu x vào ô mà ông bà chọn) TT Tiêu chí Rất Ít Mức độ Bình Rất Nhiều thường nhiều Sự phù hợp công việc với lực sở trường Về thách thức công việc Cơ hội thăng tiến công việc Hài lịng việc bổ nhiệm, đề bạt cơng chức Ơng bà có kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác đội ngũ công chức Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn nơi ông bà công tác? Xin chân thành cảm ơn cộng tác ông bà! download by : skknchat@gmail.com 88 PHỤ LỤC 02 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho người dân) Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng công chức Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức nơi ơng/bà sinh sống tình hình Rất mong nhiệt tình hợp tác A THÔNG TIN CHUNG Họ tên: Nam Giới tính: Nữ Tuổi: Địa chỉ: B NỘI DUNG CHÍNH Ơng bà đánh giá phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức làm việc nơi ông bà sinh sống mức độ (đánh dấu x vào ô mà ông bà chọn) Mức độ TT Tiêu chí Rất Phẩm chất đạo đức lối sống Trách nhiệm với công việc Kém Bình thường Tốt Rất tốt Sự cơng bằng, cơng tâm, trung trực làm việc Ơng bà đánh giá khả làm việc đội ngũ công chức làm việc nơi ông bà sinh sống nào? (đánh dấu x vào ô mà ơng bà chọn) Có khả tiếp xúc với dân Có khả làm việc tốt Biết khích lệ, động viên thực mục tiêu chung download by : skknchat@gmail.com 89 Làm tốt công tác dân vận Cán cơng chức có lực bình thường Ơng bà đánh giá chất lượng dịch vụ công mà đội ngũ công chức làm việc nơi ông bà sinh sống cung cấp mức độ (đánh dấu x vào ô mà ông bà chọn) Mức độ TT Tiêu chí Rất Kém Bình thường Quy trình, thủ tục dịch vụ hành đơn vị công khai minh bạch Hồ sơ khơng bị mát, sai sót Phịng tiếp nhận hồn trả hồ sơ rộng rãi, thống mát Người dân dễ liên lạc với cán thụ lý hồ sơ Thời gian giải hồ sơ nhanh gọn download by : skknchat@gmail.com Tốt Rất tốt ... trạng chất lượng công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, từ kiện tồn máy hành tỉnh Bắc Kạn 2.2... chế UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 40 Bảng 3.2 Chiều cao công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn năm 2016 41 Bảng 3.3 Cân nặng công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn năm 2016... tài ? ?Nâng cao chất lượng công chức Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn? ?? nghiên cứu nhằm khắc phục khiếm khuyết công tác xây dựng đội ngũ công chức, tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng công chức tại ủy ban nhân dân huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn ,