0

Tổ chức và hoạt động của UBND TP hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay thực trạng và kiến nghị

82 7 0
  • Tổ chức và hoạt động của UBND TP  hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay thực trạng và kiến nghị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH -*** BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT LÊ THỊ QUỲNH MI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Khoa: Luật Hành Niên khóa: 2012 – 2016 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS NGUYỄN THANH MINH Ngƣời thực hiện: LÊ THỊ QUỲNH MI MSSV: 1253801011672 Lớp: CLC – 37D THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 LỜI CÁM ƠN Trong suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành khóa luận mình, bên cạnh cố gắng thân, em nhận đƣợc giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình từ thầy cơ, gia đình bạn bè Với kính trọng biết ơn, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy, cô giảng viên trƣờng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Thầy ln theo sát bên chúng em suốt bốn năm học mái trƣờng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Thầy cô không truyền thụ cho em kiến thức chun ngành mà cịn có kinh nghiệm, kỹ cần có học tập, làm việc Và kiến thức, kỹ trở thành tảng cho trình thực khóa luận em Một lần em xin đƣợc gửi lời cám ơn chân thành đến thầy cô Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn đến Nguyễn Thanh Minh, Giảng viên khoa Luật Hành chính, dù bận rộn với công việc nhƣng cô dành nhiều thời gian quan tâm tận tình hƣớng dẫn em q trình thực khóa luận Tiếp đó, em xin cám ơn gia đình ln bên cạnh động viên, chia sẻ hỗ trợ để em hồn thành tốt việc học tập Cuối cùng, em xin cám ơn bạn bè đồng hành bên cạnh em đóng góp ý kiến cho khóa luận Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu hạn chế nhƣ chƣa có nhiều kinh nghiệm việc tìm kiếm, thu thập tài liệu nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em mong nhận đƣợc thông cảm ý kiến đóng góp, dẫn q thầy, để khóa luận em đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cám ơn! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh CHXHCNVN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam UVTV: Ủy viên Thƣờng vụ VBQPPL: Văn quy phạm pháp luật MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Vị trí, tính chất pháp lý UBND TP Hồ Chí Minh 1.1.1 Cơ quan chấp hành HĐND TP Hồ Chí Minh 1.1.2 Cơ quan hành nhà nƣớc thành phố 1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn UBND TP Hồ Chí Minh 1.2.1 Nhiệm vụ, quyền hạn UBND TP Hồ Chí Minh với tính chất quan chấp hành HĐND 1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn UBND TP Hồ Chí Minh với tính chất quan hành nhà nƣớc địa phƣơng 11 1.2.3 Nhận xét 13 1.3 Cơ cấu tổ chức UBND TP Hồ Chí Minh 14 1.3.1 Cơ cấu tổ chức UBND TP Hồ Chí Minh 14 1.3.2 Cơ cấu tổ chức quan chun mơn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh 16 1.4 Chế độ làm việc UBND TP Hồ Chí Minh 21 1.4.1 Chế độ làm việc tập thể UBND TP Hồ Chí Minh 21 1.4.2 Chế làm việc Chủ tịch UBND thành viên khác UBND TP Hồ Chí Minh 22 1.4.3 Chế độ làm việc quan chuyên môn thuộc UBND 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 25 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội, vai trò TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2016 25 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh 25 2.1.2 Nhận xét 27 2.2 Thực trạng cấu tổ chức UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kì 2011 - 2016 28 2.2.1 Cơ cấu thành phần tổ chức UBND TP Hồ Chí Minh 28 2.2.2 Cơ cấu tổ chức quan chun mơn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh 32 2.2.3 Nhận xét 41 2.3 Thực tiễn chế độ làm việc hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh 42 2.3.1 Thực tiễn chế độ làm việc hoạt động tập thể UBND TP Hồ Chí Minh 42 2.3.2 Thực tiễn chế độ làm việc hoạt động Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh 49 2.3.3 Thực tiễn chế độ làm việc hoạt động quan chuyên môn UBND TP Hồ Chí Minh 53 2.3.4 Nhận xét 54 2.4 Thực tiễn thực chức năng, nhiệm vụ UBND TP Hồ Chí Minh 55 2.4.1 Thực tiễn thực chức năng, nhiệm vụ UBND TP Hồ Chí Minh với tính chất quan chấp hành HĐND 55 2.4.2 Thực tiễn thực chức năng, nhiệm vụ UBND TP Hồ Chí Minh với tính chất quan quản lý hành nhà nƣớc địa phƣơng 57 2.4.3 Nhận xét 60 CHƢƠNG 3: HƢỚNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 63 3.1 Hoàn thiện chế định pháp luật hành để nâng cao hiệu hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh 63 3.1.1 Tiếp tục hoàn thiện chế pháp luật xây dựng quyền địa phƣơng thị 63 3.1.2 Xây dựng khung pháp lý áp dụng riêng cho TP Hồ Chí Minh 64 3.1.3 Hoàn thiện tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh theo hƣớng tập trung trách nhiệm cho ngƣời đứng đầu 67 3.2 Hoàn thiện thực tế biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh 68 3.2.1 Nâng cao vai trò, chất lƣợng HĐND quan có thẩm quyền giám sát UBND 68 3.2.2 Các biện pháp cụ thể giai đoạn 69 KẾT LUẬN 71 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong bối cảnh phát triển hội nhập, q trình thị hóa ngày mở rộng khắp vùng, miền đất nƣớc Các thị ngày đóng vai trò quan trọng tăng trƣởng, phát triển kinh tế xã hội quốc gia, đặc biệt đô thị lớn TP Hồ Chí Minh thành phố lớn Việt Nam xét quy mô dân số mức độ thị hóa, đồng thời đầu tàu kinh tế trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng nƣớc Hiện nay, TP Hồ Chí Minh thành phố trực thuộc trung ƣơng với thủ đô Hà Nội hai đô thị loại đặc biệt Việt Nam Xuất phát từ tầm quan trọng kinh tế - xã hội thành phố tƣơng quan với kinh tế - xã hội nƣớc, Đảng Nhà nƣớc ln có quan tâm mức, đạo kịp thời để nâng cao chất lƣợng việc xây dựng phát triển TP Hồ Chí Minh văn minh, đại, nghĩa tình, thị bền vững Và định hƣớng tiên cho việc phát triển thị việc xây dựng mơ hình quyền đô thị vững mạnh, hiệu Cụ thể, theo tinh thần quy định điểm c khoản Điều IV Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày tháng 11 năm 2012 Phê duyệt chƣơng trình phát triển thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 giải pháp hàng đầu đƣợc đƣa chế sách để phát triển thị là: “Xây dựng mơ hình quyền thị đảm bảo hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý phát triển đô thị bền vững” Để đảm bảo thực tốt giải pháp xây dựng quyền thị bền vững phạm vi nƣớc nói chung địa bàn TP Hồ Chí Minh nói riêng địi hỏi nỗ lực, phấn đấu cấp quyền, cá nhân, quan nhà nƣớc Đặc biệt, với vai trò quan hành nhà nƣớc địa phƣơng, có nhiệm vụ chấp hành điều hành; việc đảm bảo hiệu “tổ chức việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa phƣơng, tổ chức thực nghị HĐND thực nhiệm vụ quan nhà nƣớc cấp giao”1 đòi hỏi vai trò lớn UBND thành phố Do đó, việc hồn thiện cấu tổ chức nhƣ tăng cƣờng hiệu hoạt động UBND thành phố đƣợc xem nhƣ nhiệm vụ trọng tâm TP Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng hồn thiện hệ thống quyền đáp ứng u cầu quản lý hành nhà nƣớc thành phố Với nỗ lực phấn đấu mình, thời gian qua, UBND TP Hồ Chí Minh hồn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ mà Đảng Nhà nƣớc giao phó Tuy Khoản Điều 114 Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nhiên, trình thực nhiệm vụ đó, từ tổ chức máy hoạt động UBND thành phố bộc lộ hạn chế, yếu công tác quản lý hiệu thực công việc Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan nhƣ chủ quan Một phần khách quan xuất phát từ góc độ quy định pháp luật quyền địa phƣơng thị Cơ cấu tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh thời gian qua dựa quy định Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 Tuy nhiên, Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 khơng có quy định nhằm phân biệt quyền nơng thơn thị Việc quy định máy tổ chức quyền địa phƣơng áp chung cho nƣớc nhƣ dẫn đến tình trạng có chỗ chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, có chỗ lại bỏ trống khơng làm Cách thức quy định tổ chức hoạt động UBND theo Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 chƣa phù hợp với thực tiễn phát triển thành phố có tính chất đặc biệt nhƣ TP Hồ Chí Minh Đến Hiến pháp nƣớc CHXHCN Việt Nam năm 2013 Luật Tổ chức Chính quyền địa phƣơng năm 2015, nhà lập hiến, lập pháp có nhìn nhận lại quy định quyền địa phƣơng thị Mặc dù có quy định mang tính đổi tích cực nhƣng dƣờng nhƣ Hiến pháp năm 2013 Luật Tổ chức Chính quyền địa phƣơng chƣa có bƣớc tiến mang tính đột phá quy định vấn đề Mặt khác, nguyên nhân hạn chế, yếu thời gian qua UBND TP Hồ Chí Minh xuất phát từ cấu tổ chức hoạt động điều hành, quản lý UBND Những vấn đề nội ảnh hƣởng lớn đến hiệu làm việc UBND thành phố cần có phƣơng hƣớng giải quyết, khắc phục tƣơng lai Với mục đích nghiên cứu, tìm hạn chế cấu tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh để từ đƣa kiến nghị, phƣơng hƣớng hoàn thiện tƣơng lai, tác giả chọn đề tài “Tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh giai đoạn – Thực trạng kiến nghị” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật niên khóa 2012 – 2016 Mục đích nghiên cứu: Mục đích đề tài nghiên cứu, sâu nhằm phát nguyên nhân việc tổ chức hoạt động chƣa hiệu UBND TP Hồ Chí Minh Từ đó, đƣa kiến nghị mơ hình tổ chức phù hợp nhƣ biện pháp tăng cƣờng chất lƣợng hoạt động chấp hành điều hành UBND thành phố; phấn đấu đƣa thành phố phát triển thành đô thị bền vững nƣớc UBND TP Hồ Chí Minh thật UBND có cấu tổ chức hợp lý, hoạt động có hiệu cao Tình hình nghiên cứu: Liên quan đến nội dung đổi quyền thị Việt Nam nói chung nhƣ đổi tổ chức, hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh nói riêng có nhiều đề tài cơng trình nghiên cứu nhiều cấp độ khác Trong đó, nói đến số luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học nhƣ sau: Khóa luận cử nhân Luật học năm 2008: “Các hình thức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh: Thực trạng kiến nghị” tác giả Phan Thị Lệ Siêng; Luận văn thạc sĩ Luật học năm 2008: “Tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh: Thực trạng đổi mới” tác giả Nguyễn Hồng Phƣơng; đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 “Tổ chức quyền TP Hồ Chí Minh: Lịch sử, phương hướng đổi tiến trình đổi hệ thống trị Việt Nam” PGS TS Trƣơng Đắc Linh làm chủ nhiệm đề tài Ngoài ra, có số viết đăng tạp chí nhƣ: “Về tổ chức quyền thành phố trực thuộc trung ương” ThS Lƣu Tiến Minh đăng tạp chí Quản lý nhà nƣớc số 227 tháng 12 năm 2014; “Những bất cập, hạn chế u cầu xây dựng mơ hình quyền thị thành phố trực thuộc trung ương nay” ThS Lƣu Tiến Minh đăng tạp chí Dân chủ Pháp luật số 234 tháng năm 2011; “Mơ hình tổ chức quyền thị phù hợp cho Việt Nam” TS Dƣơng Quang Tung đăng tạp chí Quản lý nhà nƣớc số 210 tháng năm 2013 Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh giai đoạn (tập trung thu thập phân tích số liệu nhiệm kì 2011 – 2016 UBND TP Hồ Chí Minh) Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu sở lý luận, pháp lý cấu tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh nêu lên thực trạng từ UBND TP Hồ Chí Minh Khóa luận đƣợc viết thời điểm HĐND UBND nhiệm kì 2016 – 2021 vừa đƣợc bầu Cụ thể HĐND TP Hồ Chí Minh đƣợc cử tri thành phố tiến hành bầu vào ngày 22 tháng năm 2016 Sau đó, họp kỳ họp HĐND tiến hành bầu UBND thành phố Chính vậy, sở lý luận pháp lý, tác giả nghiên cứu dựa quy định Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 VBQPPL ban hành Còn việc nghiên cứu thực tiễn tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh, tác giả nghiên cứu dựa tổ chức hoạt động UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016 theo Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 (do UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa vào hoạt động nên chƣa có số liệu để thu thập) Từ đó, xem xét phát điểm phù hợp, chƣa phù hợp Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh Đồng thời đánh giá thực tiễn pháp lý Luật tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 áp dụng vào TP Hồ Chí Minh thật hợp lý hay chƣa Bên cạnh việc nghiên cứu vấn đề pháp lý, tác giả dựa số liệu thực tế thu thập đƣợc nhiệm kỳ 2011 – 2016 UBND TP Hồ Chí Minh để đánh giá thực tiễn tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh Trên sở nghiên cứu vấn đề trên, tác giả đƣa đề xuất phƣơng hƣớng hoàn thiện mặt pháp lý thực tiễn góp phần nâng cao tính hiệu tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh thời gian tới Phương pháp nghiên cứu: Trong q trình nghiên cứu khóa luận này, tác giả sử dụng phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở lý luận khóa luận quan điểm đạo Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng quyền nhà nƣớc quy định Hiến pháp, pháp luật chuyên ngành Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể mà tác giả sử dụng bao gồm: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, kết hợp lý luận với thực tiễn,… để giải vấn đề đặt đề tài Ý nghĩa đề tài: Xét bối cảnh thực tế TP Hồ Chí Minh nay, có hai vấn đề bật UBND thành phố nhiệm kì 2016 - 2021 vừa đƣợc bầu có bƣớc đà chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ mình; đồng thời, Luật Tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 đƣợc triển khai áp dụng HĐND UBND khóa đƣợc bầu Việc nghiên cứu tổ chức hoạt động UBND thành phố có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá mặt tích cực tiêu cực UBND thành phố thời gian qua Từ đó, tìm đƣợc mặt hạn chế đƣa hƣớng đổi tổ chức hoạt động UBND thành phố thực phù hợp thời gian tới nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức Kết luận chương 2: Qua trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy tồn nhiều bất cập, hạn chế chế pháp luật nhƣ thực tiễn cấu tổ chức, hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh Cụ thể là: Một là, quyền TP Hồ Chí Minh chƣa có đƣợc mơ hình tổ chức thật thích hợp với đặc điểm phát triển Điều dẫn đến hạn chế phần hiệu hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh Hai là, việc phân cơng chức năng, nhiệm vụ cho số quan chuyên môn UBND TP Hồ Chí Minh cịn chƣa hợp lý, dẫn đến hai tình trạng chồng chéo bỏ trống thực nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc số lĩnh vực đời sống xã hội Ba là, chế làm việc tập thể, cào khơng cịn phù hợp hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh mà thay vào cần có chế tập trung trách nhiệm cho ngƣời đứng đầu Bốn là, phận cán cơng chức UBND TP Hồ Chí Minh chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhƣ thái độ trách nhiệm phục vụ nhân dân Năm là, số Sở, ngành, quan UBND TP Hồ Chí Minh cịn làm việc chƣa hết trách nhiệm mình, nhiều vấn đề tiêu cực ảnh hƣởng lớn đến đời sống ngƣời dân chƣa đƣợc quan tâm mức Sáu là, HĐND thành phố thực chức giám sát UBND nhƣng số vấn đề chƣa đƣợc giám sát gắt gao (Ví dụ nhƣ: tình hình quy hoạch, giải phóng mặt khu quy hoạch; tình trạng ngập úng vào mùa mƣa; việc giải khiếu nại nhân dân;….), dẫn đến tồn nhiều khó khăn sống ngƣời dân thành phố Và để có phƣơng hƣớng đổi mới, hoàn thiện tƣơng lai cấu tổ chức, hoạt động này, tác giả đƣa số kiến nghị, đề xuất chƣơng 62 CHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Hoàn thiện chế định pháp luật hành để nâng cao hiệu hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh 3.1.1 Tiếp tục hồn thiện chế pháp luật xây dựng quyền địa phƣơng thị Nhƣ trình bày Lời nói đầu, mơ hình tổ chức quyền thị nƣớc ta thời gian qua theo Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 chƣa phù hợp chƣa mang lại hiệu quản lý cao Trên sở nhìn nhận đƣợc điểm chƣa hợp lý đó, Hiến pháp năm 2013 Luật Tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 có cải tiến, thay đổi so với Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 Cụ thể, đến Hiến pháp năm 2013, nhà lập hiến công nhận khác biệt quyền nơng thơn quyền thị Hiến pháp quy định: “cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo,…”64 Và từ ghi nhận Hiến pháp, Luật Tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 có quy định nhằm phân biệt rõ khác biệt việc tổ chức hoạt động quyền địa phƣơng hai loại địa bàn Cụ thể, Luật phân định rõ quyền địa phƣơng nơng thơn quyền địa phƣơng thị thành hai chƣơng riêng biệt Chính quyền địa phƣơng nơng thơn bao gồm quyền tỉnh, huyện, xã; cịn quyền thị bao gồm quyền thành phố trực thuộc trung ƣơng, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ƣơng Từ phân biệt đó, Luật quy định cho UBND thành phố trực thuộc trung ƣơng nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù Song, riêng mơ hình tổ chức quyền thị - đặc biệt thành phố trực thuộc trung ƣơng - nhƣ quy định Luật Tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 theo tác giả chƣa hợp lý Cấu trúc đô thị đơn nên cần có máy quyền Các thành phố trực thuộc trung ƣơng nên đƣợc xây dựng mơ hình quyền đơn quyền thành phố Cịn riêng thành phố lớn, có 64 Khoản Điều 111 Hiến pháp nƣớc CHXHCN Việt Nam năm 2013 63 thêm cánh tay nối dài quận phƣờng Quận phƣờng quan hành địa phƣơng, khơng phải cấp quyền có đầy đủ HĐND UBND Quyền lực nhà nƣớc thông suốt từ ngƣời ngƣời đứng đầu thành phố đến sở thông qua hệ thống nhân viên thuộc quyền đơn vị đại diện Tuy nhiên, nói nhƣ khơng có nghĩa tất đô thị Việt Nam có cấu tổ chức quyền thị nhƣ Nên cho phép thành phố, đô thị nghiên cứu, xây dựng cho mơ hình quyền đô thị thật hợp lý với đặc điểm, tình hình xu phát triển riêng thị Riêng việc phân chia quyền lực nhà nƣớc cần phân chia quyền lực rõ ràng quyền thành phố quan, đơn vị thành phố Nghĩa tổ chức, đơn vị phạm vi thẩm quyền chủ động giải công việc đƣợc phân công Ngồi ra, để tổ chức, đơn vị đƣợc quyền tự chủ giới hạn cho phép tài ngân sách Trong thời gian qua, có nhiều quan điểm xây dựng mơ hình quyền thị nƣớc ta đƣợc kiến nghị đƣa Riêng tác giả đồng ý với đề xuất mơ hình quyền thị cho thành phố trực thuộc trung ƣơng theo báo cáo “Chính quyền thị Việt Nam: Nghiên cứu tình từ TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng”65 Cụ thể đề xuất mơ hình quyền thị cho thành phố trực thuộc trung ƣơng theo báo cáo đƣợc hệ thống thành sơ đồ đính kèm phần mục lục luận văn [Sơ đồ 1] 3.1.2 Xây dựng khung pháp lý áp dụng riêng cho TP Hồ Chí Minh Trên nguyên tắc chung tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh tuân thủ dựa quy định Hiến pháp 2013 Luật tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 Tuy nhiên, từ phân tích phần thấy rõ có nhiều điểm chƣa phù hợp pháp luật hành áp dụng vào thực tiễn TP Hồ Chí Minh “Với khn khổ pháp lý nhƣ nói áo chật việc quản trị thành phố Do đó, cần có chế sách đặc thù, vƣợt trội, chí cần thiết phải có luật riêng nhằm tạo động lực cho thành phố tận dụng hết tiềm năng, lợi để phát triển mạnh mẽ hơn”66 Tuy nhiên, thời gian 65 “Chính quyền thị Việt Nam: Nghiên cứu tình từ TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng” báo cáo đƣợc thực dƣới tài trợ Quỹ Châu Á Báo cáo nhóm tác giả thực vào năm 2013 bao gồm: GS.TS Nguyễn Thị Cành, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, TS Đỗ Phú Trần Tình, TS Nguyễn Tấn Phát, ThS Hồng Thọ Phú, ThS Phạm Chí Khoa, ThS Châu Quốc An, ThS Huỳnh Hồng Hiếu, CN Nguyễn Minh Trí, CN Hồ Thị Hồng Minh, CN Nguyễn Quốc Tuấn 66 http://www.baomoi.com/xay-dung-tp-hcm-thanh-dac-khu-kinh-te-cua-ca-nuoc/c/17268742.epi truy cập ngày 04/08/2012 64 ngắn tới, việc sửa đổi Luật khó thực đƣợc Tác giả kiến nghị Trung ƣơng nên nhanh chóng đƣa mơ hình quyền địa phƣơng áp dụng riêng cho TP Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Tƣơng tự nhƣ thủ đô Hà Nội, đặc thù trị đầu não hành quốc gia nƣớc, đại diện cho Việt Nam trƣờng quốc tế, nên ngày 21/11/2012 Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Thủ đô Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 địa bàn thành phố Hà Nội Luật Thủ đô đƣợc xem văn pháp luật đặc biệt Việt Nam lần có văn pháp luật mang tính chất địa phƣơng không phổ biến chung nƣớc (vẫn có vai trị nhà nƣớc xong hạn chế) Sau đƣợc triển khai, Luật nhanh chóng vào sống, số lĩnh vực quan trọng Thủ Tuy cịn điểm cần cải tiến nhƣng nhờ vào nỗ lực cấp, ngành nhân dân Thủ đô, Luật Thủ đô bƣớc đầu tạo nên kết có tính tiền đề Thủ Hà Nội trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng (cao mức bình qn nƣớc khoảng 1,5 lần); trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đƣợc giữ vững; nhiều lĩnh vực tạo đƣợc chuyển biến tích cực Những kết đó, có phần đóng góp quan trọng việc triển khai thực Luật Thủ Có thể nói Luật Thủ đời kiện quan trọng phù hợp với phƣơng hƣớng phát triển lâu dài Thủ đô văn minh, đại Nhƣ vậy, để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng, địa phƣơng có nhịp độ phát triển nhanh, thay đổi liên tục việc áp dụng quy chế pháp lý riêng điều khả thi TP Hồ Chí Minh thành phố có nhịp sống thay đổi ngày, giờ, có vai trị vô to lớn phát triển chung đất nƣớc Chính vậy, nên xây dựng khung pháp lý riêng cho TP Hồ Chí Minh Tuy nhiên, khung pháp lý riêng cho TP Hồ Chí Minh quy định số chế, sách đặc thù nhằm xây dựng, phát triển thành phố trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam, cịn vấn đề khơng đƣợc quy định đƣơng nhiên phải thực quy định chung hệ thống pháp luật giống nhƣ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng khác Cũng nhƣ Luật thủ đô, việc xây dựng khung pháp lý cho TP Hồ Chí Minh hƣớng đến tiêu chí cụ thể bổ khuyết cho quy định pháp luật tồn nhƣng chƣa thực phù hợp với TP Hồ Chí Minh mà cần phải đƣợc nâng cấp lên Bên cạnh đó, cần bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với đối tƣợng áp dụng chung áp dụng riêng, điều kiện hệ thống pháp luật 65 quy định vấn đề mang tính phổ quát mà chƣa tính đến đặc thù quản lý địa bàn TP Hồ Chí Minh Thực tế nay, TP Hồ Chí Minh hồn thiện đề án quyền đô thị, nhƣng chƣa đƣợc thông qua Theo báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh so với nội dung đề án trƣớc đây, lần thành phố có điều chỉnh, bổ sung cập nhật theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013 góp ý quan, chuyên gia, nhà khoa học tầng lớp nhân sĩ trí thức Theo đề án quyền thị TP Hồ Chí Minh hình thức quyền địa phƣơng thị đặc biệt đƣợc tổ chức phù hợp với đặc điểm phát triển tính chất yêu cầu hợp lý địa bàn (địa bàn phát triển, địa bàn thị hóa địa bàn nơng thơn) Chính quyền TP Hồ Chí Minh đƣợc tổ chức cấp cấp thành phố trực thuộc trung ƣơng cấp sở Chính quyền cấp sở bao gồm cấp xã, thị trấn thành phố trực thuộc Trong đó, quyền TP Hồ Chí Minh trực thuộc trung ƣơng có HĐND UBND, đƣợc thành lập từ địa bàn thị hóa quận huyện Dƣới thành phố trực thuộc đơn vị hành phƣờng khơng có HĐND mà có UBND Các đơn vị hành quận địa bàn 13 quận nội thành hữu tƣơng tự, dƣới quận có đơn vị hành phƣờng Các đơn vị hành huyện cịn lại địa bàn nơng thơn khơng có HĐND, có UBND Dƣới đơn vị hành xã, thị trấn đƣợc tổ chức thành cấp quyền hồn chỉnh có HĐND UBND Về tên gọi quan hành chính, đề án trƣớc TP Hồ Chí Minh đề nghị nơi có HĐND gọi UBND, cịn lại gọi Ủy ban Hành Tuy nhiên, lần chỉnh sửa này, thành phố đề nghị thống tên UBND nhƣ ý kiến góp ý Bộ Nội vụ Ngồi ra, 13 quận cũ nội thành không tổ chức HĐND, TP Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ƣơng cho phép tăng số lƣợng đại biểu HĐND thành phố từ 95 đại biểu lên 200 đại biểu (trong khoảng 35% đại biểu chuyên trách) để tổ chức Đoàn (hoặc tổ) đại biểu HĐND thành phố quận nhằm tăng cƣờng vai trò dân chủ đại diện nhân dân vai trò giám sát HĐND Về tên gọi khu đô thị Đông, Tây, Nam, Bắc trực thuộc, TP Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ giữ nguyên tên gọi "thành phố" đơn vị hành tƣơng đƣơng quận, huyện thị xã 66 nhƣ thành phố trực thuộc tỉnh phù hợp với Hiến pháp sửa đổi năm 2013 (Điều 110, Chƣơng IX)67 Việc xây dựng mơ hình quyền thị vấn đề lần đầu đặt nƣớc ta Đề án quyền thị TP Hồ Chí Minh đề án đƣợc cấp quyền TP Hồ Chí Minh nhƣ chuyên gia nghiên cứu, chuẩn bị công phu, kĩ lƣỡng Với tinh thần đô thị lớn, có vị trí quan trọng đặc biệt phía Nam phạm vi phát triển đất nƣớc nên việc tổ chức quyền thị phù hợp với xu phát triển chung thời đại Chính thế, kiến nghị quan có thẩm quyền nên nhanh chóng xem xét, thẩm định duyệt đề án quyền thị TP Hồ Chí Minh, để nội dung đề án đƣợc vào triển khai thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu thành phố mà diện mạo thành phố ngày thay đổi khơng cịn phù hợp với “chiếc áo cũ” chật 3.1.3 Hoàn thiện tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh theo hƣớng tập trung trách nhiệm cho ngƣời đứng đầu Đối với điều kiện phát triển TP Hồ Chí Minh, cụ thể hệ thống quan hành chính, cần quy định thẩm quyền cao cho ngƣời đứng đầu UBND thành phố, đề cao chế cá nhân tổ chức công quyền Ở TP Hồ Chí Minh, UBND nên hình thành chế độ Thị trƣởng quản lý, điều hành thay cho chế độ làm việc tập thể Nhìn nhận, đánh giá thực tiễn từ nhiều thành phố lớn giới áp dụng mơ hình Thị trƣởng68, nhận thấy mơ hình có nhiều điểm phù hợp áp dụng vào tổ chức UBND nƣớc ta Việc thực chế độ thủ trƣởng hành không mâu thuẫn với nguyên tắc tập trung dân chủ mà trái lại, cho phép thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý, điều hành hành chính, đảm bảo cách hữu hiệu, có trách nhiệm cao quyền định tập trung ngƣời đứng đầu sở dân chủ thảo luận, bàn bạc tập thể với cấp phó ngƣời đứng đầu ngƣời đứng đầu quan chuyên môn, tham mƣu máy hành chính69 67 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/de-an-chinh-quyen-do-thi-tp-hcm-sap-duoc-trinh-quoc-hoi2952487.html cập nhật ngày 17/02/2014 68 Chế độ Thị trƣởng đƣợc áp dụng hầu hết quốc gia giới (kể Trung Quốc CHDCND Lào) 69 Dƣơng Quang Tung (2013), “Mơ hình tổ chức quyền thị phù hợp cho Việt Nam”, Quản lý nhà nước, Học viện hành quốc gia, (210), 20 – 24 67 Với chế độ Thị trƣởng quản lý nhà nƣớc đề xuất cho TP Hồ Chí Minh Thị trƣởng ngƣời đứng đầu, có quyền định vấn đề UBND Dƣới Thị trƣởng Phó Thị trƣởng giúp việc cho Thị trƣởng Các Phó Thị trƣởng đƣợc phân cơng phụ trách nhiệm vụ, quyền hạn quản lý số lĩnh vực định Thị trƣởng HĐND bầu nhân dân thành phố trực tiếp bầu Gắn với hoạt động quan quản lý việc mở rộng quyền cơng dân địa bàn thành phố với hoạt động quyền vơ quan trọng Và có việc tiến hành thí điểm cơng dân thành phố tham gia bầu Thị trƣởng thành phố để tăng cƣờng tính trách nhiệm mối liên hệ ngƣời đứng đầu quan hành với nhân dân Dù cho có thành lập theo đƣờng dân cử hay HĐND thành phố bầu hoạt động Thị trƣởng đặt dƣới giám sát HĐND quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp 3.2 Hoàn thiện thực tế biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh 3.2.1 Nâng cao vai trị, chất lƣợng HĐND quan có thẩm quyền giám sát UBND Nhƣ trình bày phần thực trạng cấu tổ chức UBND TP Hồ Chí Minh, việc tổ chức quyền địa phƣơng cấp nhƣ chƣa hợp lý Nên tiếp tục tiến hành thí điểm tới thức khơng tổ chức HĐND quận phƣờng Không tổ chức HĐND huyện, phƣờng hoạt động quyền địa phƣơng thành phố trực thuộc trung ƣơng diễn trôi chảy Không xem quận, phƣờng cấp quyền hồn chỉnh có HĐND UBND Thay vào việc có máy HĐND cấp cồng kềnh, hình thức nên tăng cƣờng số lƣợng đại biểu chuyên trách HĐND thành phố Từ đó, tăng cƣờng đại biểu HĐND thành phố xuống sở tiếp xúc với cử tri quận, phƣờng nghe phản ánh từ nhân dân Việc giúp đƣa vai trò đại biểu HĐND thành phố từ cầu nối trung gian nhân dân với HĐND trở thành vai trò tham mƣu cho HĐND quan nhà nƣớc việc giải kiến nghị, xúc nhân dân Bên cạnh đó, việc tăng cƣờng để đại biểu HĐND tiếp xúc nhiều với cử tri cách để nâng cao hiệu hoạt động UBND Thông qua việc tiếp xúc với cử tri, lắng nghe đánh giá từ cử tri hiệu hoạt động chất lƣợng phục vụ quan hành nhà nƣớc thành phố, HĐND thành phố đƣa nhận định khách quan hiệu hoạt động UBND Từ đó, HĐND 68 đƣa chế giám sát chặt chẽ vấn đề tồn đọng mà UBND thành viên UBND chƣa làm tròn trách nhiệm quản lý Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, giám sát trung ƣơng quan nhà nƣớc cấp hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh Tăng cƣờng tính cơng khai, minh bạch, bảo đảm tham gia Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội Nhân dân giám sát tổ chức hoạt động quyền TP Hồ Chí Minh nói chung UBND thành phố nói riêng 3.2.2 Các biện pháp cụ thể giai đoạn Tiếp tục có xếp, tổ chức lại cấu tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn quan chuyên môn thuộc UBND thành phố cách hoàn thiện hoạt động hiệu tƣơng lai Cơ cấu lại cách phù hợp hƣớng đến giảm thiểu tình trạng chồng chéo thẩm quyền nhiều Sở, quan nhƣ tình trạng bỏ trống quản lý số lĩnh vực tồn địa bàn thành phố Về vấn đề này, tác giả đề xuất nên hợp hai Sở TP Hồ Chí Minh Sở Quy hoạch – Kiến trúc Sở Xây dựng lại thành để tránh chồng chéo công tác quản lý xây dựng Đối với vấn đề nhƣ vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý rác thải rắn, quy hoạch đô thị, vấn đề cịn có nhiều Sở, quan tham gia quản lý nên thống có đầu mối quản lý chung phù hợp cho vấn đề Có biện pháp thích hợp nhằm trì cấu nhân ổn định, hợp lý cho phát triển, tránh tình trạng thay đổi cấu nhân nhiều nhiệm kỳ làm việc Sắp xếp cán bộ, công chức phải dựa tiêu chí “nhìn việc đặt ngƣời, nhìn ngƣời đặt việc” tràn lan, tùy tiện Cần phải xem xét Sở nào, quan nào, phận có khối lƣợng công việc lớn cần chuyên môn để cấu cán cho phù hợp Vấn đề đòi hỏi vai trò cao Sở Nội cụ TP Hồ Chí Minh nói riêng Sở, ngành có liên quan khác nói chung Nâng cao trình độ chun mơn cán bộ, cơng chức UBND TP Hồ Chí Minh Trình độ, cấp cán bộ, công chức cần phải xem xét, chọn lọc kĩ lƣỡng, đặc biệt tránh tình trạng quen thân, ông cháu cha nhƣ tránh bỏ sót nhân tài Đối với cán bộ, cơng chức tham gia phục vụ nhiều năm nhƣng thiếu kinh nghiệm chun mơn, khơng cắt giảm biên chế cần phải có sách, chƣơng trình đào tạo bổ sung nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ quản lý hành theo hƣớng đại hóa tồn hành nhà nƣớc thành phố Đồng thời với việc nâng cao chất lƣợng chuyên môn, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, UBND TP Hồ Chí Minh cần có biện pháp thắt chặt chế quản lý trình làm việc họ Trong trình quản 69 lý, phát cán bộ, cơng chức có sai phạm, làm việc qua loa, chiếu lệ lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho lợi ích nhà nƣớc, lợi ích nhân dân phải kịp thời có chế tài xử lý cách nghiêm minh, pháp luật 70 KẾT LUẬN Bốn mƣơi năm ngày giải phóng hồn tồn miền Nam, thống đất nƣớc ba mƣơi năm đổi mới, dƣới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nƣớc ta chuyển đổi thành công từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa với thành tựu to lớn Kinh tế đất nƣớc đƣợc củng cố phát triển theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa, cơng tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đƣợc triển khai sâu rộng hiệu quả, trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh đƣợc giữ vững Hịa theo dịng chảy lịch sử vĩ đại đất nƣớc, TP Hồ Chí Minh giữ vai trị, vị trí đặc biệt quan trọng Tháng năm 1982, Bộ Chính trị có Nghị phát triển TP Hồ Chí Minh Chặng đƣờng 40 năm xây dựng, phát triển hội nhập thành phố mang tên Bác đạt đƣợc thành tựu to lớn, toàn diện tất lĩnh vực; ngày khẳng định vai trị thị đặc biệt, trung tâm lớn kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ nƣớc, đầu mối giao lƣu hội nhập quốc tế, đầu tàu, động lực, có sức thu hút sức lan tỏa lớn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí trị - kinh tế - xã hội quan trọng nƣớc70 Có đƣợc thành tựu nỗ lực vƣợt bậc Đảng bộ, quyền nhân dân thành phố TP Hồ Chí Minh nói chung có cố gắng khơng ngừng UBND TP Hồ Chí Minh nói riêng cơng tác quản lý Khóa luận “Tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh – Thực trạng kiến nghị” tác giả trình bày vấn đề tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh thời gian qua (đặc biệt nhiệm kì 2011 – 2016 UBND thành phố) Mặc dù UBND TP Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực mặt công tác thực nhiệm vụ chấp hành điều hành của, nhƣng tồn số mặt hạn chế cần khắc phục tƣơng lai, cụ thể: Một là, quyền TP Hồ Chí Minh nói riêng quyền địa phƣơng thị nói chung chƣa có đƣợc mơ hình tổ chức thật thích hợp với đặc điểm phát triển Hai là, cấu tổ chức, xếp số quan chuyên môn UBND TP Hồ Chí Minh cịn chƣa thật hợp lý, dẫn đến tình trạng chồng chéo bỏ trống thực nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc số lĩnh vực đời sống xã hội 70 http://www.baomoi.com/kinh-te-tp-ho-chi-minh-40-nam-xay-dung-phat-trien-va-hoi-nhap/c/16178846.epi cập nhật ngày 18/03/2015 71 Ba là, hoạt động tập thể UBND TP Hồ Chí Minh bộc lộ số hạn chế mặt thời gian, hiệu làm việc việc chịu trách nhiệm định mang tính tập thể Bốn là, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thái độ phục vụ phận cán bộ, công chức UBND TP Hồ Chí Minh chƣa thật đáp ứng đƣợc yêu cầu khối lƣợng công việc phát triển không ngừng thành phố Từ đó, tác giả đƣa số kiến nghị nhằm hoàn thiện cấu tổ chức nâng cao hiệu quả, chất lƣợng hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh nhƣ sau: Một là, xây dựng mơ hình quyền thị phù hợp cho thị nƣớc, có TP Hồ Chí Minh Việc xây dựng đƣợc mơ hình quyền thị mang lại hiệu làm việc tích cực cho quyền thị nói chung hiệu cho UBND thị nói riêng Hai là, khoảng thời gian chƣa kịp thay đổi chế pháp lý quyền địa phƣơng đô thị, kiến nghị xây dựng khung pháp lý riêng cho TP Hồ Chí Minh để phù hợp với điều kiện tính chất phát triển đặc biệt thành phố Ba là, hoàn thiện tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh theo hƣớng tập trung trách nhiệm cho ngƣời đứng đầu theo mơ hình thị trƣởng lấy kinh nghiệm từ số quốc gia giới Bốn là, xếp lại hệ thống quan chuyên môn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh cách phù hợp hơn, tránh tình trạng chồng chéo bỏ trống nhiệm vụ, quyền hạn quan Năm là, tăng cƣờng vai trò, chất lƣợng HĐND TP Hồ Chí Minh quan khác có thẩm quyền giám sát hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh (bao gồm trung ƣơng, quan nhà nƣớc cấp trực tiếp UBND TP Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội toàn thể nhân dân TP Hồ Chí Minh) Sáu là, tăng cƣờng cơng tác bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhƣ quy định pháp luật đội ngũ cán bộ, cơng chức UBND TP Hồ Chí Minh./ 72 Sơ đồ 1: Mơ hình quyền thị cho thành phố trực thuộc trung ƣơng HĐND THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG UBND HAY UBHC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG HỘI ĐỒNG QUY HOẠCH TP VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HĐND ĐÔ THỊ MỚI Khối quan tổng hợp: Thanh tra; Kế hoạch; Tài chính; Nội vụ; Tƣ pháp ĐÔ THỊ MỚI HAY ĐÔ THỊ VỆ TINH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH HUYỆN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH QUẬN Khối quan quản lý chuyên ngành: Quản lý đô thị (XD, TN & MT, GTVT); Giáo dục – Đào tạo; Y tế; LĐ – TB Xã hội; VH – TT DL; Thông tin – TT; NNPTNT; KHCN VIỆN QUY HOẠCH CHIẾN LƢỢC THÀNH PHỐ Các phịng chun mơn quản lý chuyên ngành theo địa bàn (nếu có) CƠ QUAN HÀNH CHÍNH PHƢỜNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH PHƢỜNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH XÃ DÂN CƢ KHU ĐƠ THỊ MỚI DÂN CƢ KHU VỰC NÔNG THÔN DÂN CƢ KHU VỰC ĐÔ THỊ CŨ GHI CHÚ: Cơ quan bầu giám sát Chỉ đạo, điều hành trực tiếp Hƣớng dẫn chun mơn Hỗ trợ hồ sơ, thủ tục hành chính, xác minh giấy tờ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003 số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật Tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015 Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 Quy định số lƣợng Phó Chủ tịch cấu thành viên UBND cấp Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 Quy định số lƣợng Phó Chủ tịch UBND quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 Phê duyệt chƣơng trình phát triển thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 Thông tƣ số 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT ngày 09 tháng 04 năm 2014 Thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn việc phân công, phối hợp quản lý nhà nƣớc an toàn thực phẩm 10 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2011 Ban hành quy chế làm việc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016 11 Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25 tháng năm 2014 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh 05 năm 2016 – 2020 B Danh mục tài liệu tham khảo  Danh mục tạp chí, viết 12 Thái Thị Tuyết Dung (2014), “Tổ chức quyền thị, nông thôn theo Hiến pháp năm 2013”, Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 19 (275), 37 – 43 13 Nguyễn Quang Đức (2015), “Cơ sở thành lập thành phố trực thuộc trung ƣơng tiếp cận từ phân quyền”, Dân chủ pháp luật, (277), 19 – 22 14 Trƣơng Thị Hiền (2015), “TP Hồ Chí Minh nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức”, Xây dựng Đảng, (7) 15 Lƣu Tiến Minh (2014), “Về tổ chức quyền thành phố trực thuộc trung ƣơng”, Quản lý nhà nước, Học viện hành quốc gia, (227), 11 - 21 16 Lƣu Tiến Minh (2011), “Những bất cập, hạn chế u cầu xây dựng mơ hình quyền thị thành phố trực thuộc trung ƣơng nay”, Dân chủ pháp luật, (234), 20 - 28 17 Nguyễn Minh Phƣơng (2006), “Về mơ hình tổ chức quyền đô thị”, Nhà nước Pháp luật, (221), 42 – 45 + 55 18 Nguyễn Thị Thiện Trí (2016), “Tự quản thành phố giới kinh nghiệm cho Việt Nam”, Khoa học pháp lý, legal sciences journal, (96), 12 – 19 19 Dƣơng Quang Tung (2013), “Mô hình tổ chức quyền thị phù hợp cho Việt Nam”, Quản lý nhà nước, Học viện hành quốc gia, (210), 20 – 24  Danh mục luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học 20 Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Ngọc Điện, Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Tấn Phát, Hồng Thọ Phú, Phạm Chí Khoa, Châu Quốc An, Huỳnh Hồng Hiếu, Nguyễn Minh Trí, Hồ Thị Hồng Minh, Nguyễn Quốc Tuấn (2013), “Chính quyền thị Việt Nam: Nghiên cứu tình từ TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng”, Báo cáo nghiên cứu khoa học 21 Nguyễn Hồng Phƣơng (2008), Tổ chức hoạt động UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng đổi mới, Luận văn thạc sĩ Luật học 22 Nguyễn Hữu Nguyên (2015), Giao thông nội đô Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua nhiều trở lực để phát triển, Hội thảo khoa học “Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh: 40 năm nhìn lại hƣớng đến tƣơng lai” 23 Nguyễn Thị Minh Tâm (2010), Tổ chức hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trực thuộc Trung ương (Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh), Luận văn thạc sĩ luật học 24 Nguyễn Thị Thảo (2012), Tổ chức hoạt động quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Khóa luận cử nhân Luật  Danh mục báo cáo, thống kê 25 Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 26 Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 27 Tổng cục thống kê: Số sở khám, chữa bệnh, số giƣờng bệnh thuộc Sở y tế phân theo địa phƣơng; số cán y tế ngành y, ngành dƣợc thuộc Sở y tế phân theo địa phƣơng năm 2014 28 Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 10 tháng năm 2015 Tổng kết Chƣơng trình cải cách hành Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020 29 Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 Tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 30 Thành phố Hồ Chí Minh, đề cƣơng chi tiết phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 C Danh mục website tham khảo 31 http://www.hochiminhcity.gov.vn/ 32 http://dbnd.hochiminhcity.gov.vn/ 33 http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/ 34 http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ 35 http://vietnamtourism.gov.vn/ 36 http://dantocmiennui.vn/ 37 http://www.mt.gov.vn/ 38 http://www.sggp.org.vn/ 39 http://thegioimoitruong.vn/ 40 http://www.htv.com.vn/ 41 http://www.moj.gov.vn/ 42 http://giadinhphapluat.vn/ 43 http://daubao.com/ 44 http://www.baomoi.com/ 45 http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn/ 46 http://tuoitre.vn/ 47 http://vnexpress.net/ 48 http://daidoanket.vn/ 49 http://bizlive.vn/ ... 2: Thực trạng cấu tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016 Chƣơng 3: Hƣớng hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động UBND TP Hồ Chí Minh CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC... Sở Y tế TP Hồ Chí Minh - Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Thanh tra TP Hồ Chí Minh Các sở quan ngang sở nêu đƣợc thành lập TP Hồ Chí Minh với chức năng,... cấu tổ chức UBND TP Hồ Chí Minh 14 1.3.1 Cơ cấu tổ chức UBND TP Hồ Chí Minh 14 1.3.2 Cơ cấu tổ chức quan chun mơn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh 16 1.4 Chế độ làm việc UBND TP Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hoạt động của UBND TP hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay thực trạng và kiến nghị ,

Từ khóa liên quan