0

Quyết định hành chính đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại việt nam

89 4 0
  • Quyết định hành chính đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH *** KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH - ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI THEO PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: ThS LÊ VIỆT SƠN Người thực hiện: TRẦN ĐỨC GIANG MSSV: 1253801011043 Lớp: 31-HC37.1 TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 MỤC LỤC Trang NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH - ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI THEO PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 10 1.2 Các đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam 12 1.2.1 Quyết định hành 12 1.2.2 Hành vi hành 13 1.2.3 Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức .17 1.3 Ý nghĩa việc xác định định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam .20 1.3.1 Đối với cá nhân, quan, tổ chức khiếu nại 20 1.3.2 Đối với hoạt động giải khiếu nại 22 1.3.3 Đối với hoạt động quản lý hành nhà nước 23 1.4 Quy định định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH - ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI THEO PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI VIỆT NAM 38 2.1 Thực trạng thực pháp luật định hành đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam .38 2.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật định hành đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam .63 2.2.1 Kiến nghị mặt pháp lý 64 2.2.2 Kiến nghị mặt thực tiễn 72 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn ThS Lê Việt Sơn LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Việt Sơn, giảng viên khoa Luật Hành - Nhà nước, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu để hồn thành khóa luận cách tốt Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, gia đình bạn bè tơi dành ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho thời gian qua Xin cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 Sinh viên thực Trần Đức Giang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT QĐHC: định hành HVHC: hành vi hành UBND: Ủy ban nhân dân CQHCNN: quan hành nhà nước KN GQKN: khiếu nại giải khiếu nại PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ban hành QĐHC hình thức chủ yếu phổ biến để thực hoạt động quản lý nhà nước chủ thể quản lý nhà nước Nhưng lúc cá nhân, quan, tổ chức đồng ý, chấp hành theo QĐHC khơng phải lúc QĐHC ban hành với quy định pháp luật mà có nhiều QĐHC ban hành trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức đời sống xã hội Chính thế, từ đời, pháp luật khiếu nại quy định QĐHC loại đối tượng khiếu nại để cá nhân, quan, tổ chức đời sống xã hội có quyền khiếu nại QĐHC cho QĐHC trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo công dân năm 1991 lần quy định “Cơng dân có quyền khiếu nại với quan Nhà nước có thẩm quyền định việc làm trái pháp luật thuộc phạm vi quản lý hành quan Nhà nước nhân viên Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp mình” Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 có tiếp thu quy định Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo cơng dân có quy định chi tiết định hành - đối tượng khiếu nại Sau đó, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2012 kế thừa phát triển quy định để hồn thiện quy định định hành - đối tượng khiếu nại Tuy nhiên, tất QĐHC đối tượng khiếu nại mà để trở thành đối tượng khiếu nại QĐHC phải đáp ứng điều kiện định pháp luật khiếu nại quy định Việc xác định định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại có ý nghĩa quan trọng hoạt động khiếu nại giải khiếu nại Quyết định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Luật khiếu nại quy định đầy đủ, cụ thể Tuy nhiên, góc độ lý luận qua thực tiễn hoạt động KN GQKN đến vấn đề nhiều vấn đề phức tạp, chưa làm sáng tỏ nên gây khơng khó khăn cho cá nhân, quan, tổ chức trình KN GQKN Cần phải nghiên cứu để làm sáng tỏ nhằm có nhận thức áp dụng thống quy định pháp luật vấn đề Vì lý đó, chúng tơi định chọn nghiên cứu đề tài “Quyết định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam” làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật học với mong muốn góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận, quy định pháp luật khiếu nại vấn đề đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại quy định khác pháp luật có liên quan Tình hình nghiên cứu đề tài Tại Việt Nam nay, có nghiên cứu học giả, nhà nghiên cứu định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại, nghiên cứu dừng lại việc đánh giá chung đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại với mực độ, phạm vi, khía cạnh nghiên cứu khác Giáo trình tra giải khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, xuất năm 2001, 2005, 2007 Tập giảng pháp luật tra khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, xuất năm 2010 có nghiên cứu chung định hành - khiếu nại theo pháp luật khiếu nại, hai tài liệu để phục vụ cho việc giảng dạy nghiên cứu hai sở đào tạo Luật hàng đầu Việt Nam Bên cạnh đó, cịn có số vài viết, cơng trình nghiên cứu học giả sách chuyên khảo, báo, tạp chí lĩnh vực pháp lý có liên quan đến định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại như: sách chuyên khảo “Khiếu nại hành - lịch sử phát triển vấn đề thực tiễn (so sánh với Pháp, Trung Quốc số nước giới)” tác giả Đinh Văn Minh, Nxb Hồng Đức, năm 2015; viết “Sự khác đối tượng khiếu kiện Luật khiếu nại Luật tố tụng hành chính” tác giả Đinh Văn Minh đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 07(239) năm 2013; viết “Để khiếu nại xứng đáng quyền Hiến định” tác giả Cao Vũ Minh, đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 10 năm 2012; viết “Đánh giá tính hợp pháp hợp lý định hành qua cơng tác tra, giải khiếu nại, tố cáo” tác giả Trần Văn Sơn đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên đề tháng 12 năm 2014; viết “Vấn đề kiểm tra lại định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật cán bộ, cơng chức giải khiếu nại hành - thực trạng giải pháp” tác giả Nguyễn Vũ Bảo Phan Thị Thuỳ Trang đăng Tạp chí Thanh tra số năm 2015; viết “Bất cập quy định đối tượng khiếu nại định hành theo Luật khiếu nại năm 2011” tác giả Lê Việt Sơn đăng Tạp chí Nhà nước pháp luật số năm 2016 Các công trình nghiên cứu nghiên cứu khái quát vấn đề lý luận quy định pháp luật đối tượng khiếu nại có đề cập vấn đề liên quan đến định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Tuy nhiên, lại chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu chuyên sâu định hành đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam Vì có nghiên cứu đối tượng khiếu nại theo pháp luật nói chung nghiên cứu định hành - khiếu nại theo pháp luật khiếu nại nói riêng, đề tài nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện vấn đề bỏ ngõ Đề tài nghiên cứu dựa sở tổng hợp vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam, từ đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại khái niệm đặc điểm định hành chính, có kết hợp so sánh, đối chiếu quan điểm học quy định văn quy phạm pháp luật Sau đó, phân tích quy định định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam để bất cập, hạn chế quy định thực tiễn thực quy định Để từ để tìm đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy định định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam nâng cao hiệu công tác khiếu nại giải khiếu nại theo pháp luật khiếu nại thực tế Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: khóa luận tập trung sâu nghiên cứu vấn đề lý luận quy định pháp luật định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam Từ đó, nhìn nhận đánh giá cách khách quan điểm tiến điểm hạn chế quy định pháp luật vấn đề Đồng thời đưa kiến nghị, giải pháp khắc phục hạn chế Về phạm vi nghiên cứu: khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận pháp lý định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam Khóa luận tập trung phân tích quy định vấn đề định hành - đối tượng khiếu nại quy định Luật khiếu nại văn hướng dẫn thi hành, có đối chiếu, so sánh với Luật khiếu nại, tố cáo (được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005), Luật tố tụng hành năm 2010, Luật tố tụng hành năm 2015, Luật cán bộ, công chức, Luật đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính, ; đánh giá thực tiễn thực pháp luật định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Trên ... luận pháp lý định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam Chương 2: Thực trạng kiến nghị hoàn thiện pháp luật định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam. .. định pháp luật khiếu nại quy định Việc xác định định hành - đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại có ý nghĩa quan trọng hoạt động khiếu nại giải khiếu nại Quyết định hành - đối tượng khiếu. .. sâu định hành đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại Việt Nam Vì có nghiên cứu đối tượng khiếu nại theo pháp luật nói chung nghiên cứu định hành - khiếu nại theo pháp luật khiếu nại nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định hành chính đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại việt nam , Quyết định hành chính đối tượng khiếu nại theo pháp luật khiếu nại việt nam