0

Pháp luật về chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài chính

84 0 0
  • Pháp luật về chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH BÙI DUY HẢI TRÂN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƢỢNG KHOẢN PHẢI THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH-04-2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƢỢNG KHOẢN PHẢI THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 8380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN VÂN Học viên: BÙI DUY HẢI TRÂN Lớp: Cao học Luật Kinh tế, Khóa 25 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ “Pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài chính” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Văn Vân Nội dung Luận văn nghiên cứu soạn thảo cách độc lập, không chép Luận án, Luận văn hay loại văn tương tự khác Tất nội dung tham khảo, kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Các liệu thông tin Luận văn hồn tồn trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan nêu Tác giả Bùi Duy Hải Trân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNNHNN : Chi nhánh Ngân hàng nước CNKPT : Chuyển nhượng khoản phải thu CTCTTC : Công ty cho th tài CTTC : Cơng ty tài HĐCTTC : Hợp đồng cho thuê tài TCTD : Tổ chức tín dụng GTGT : Giá trị gia tăng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN NHƢỢNG KHOẢN PHẢI THU VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƢỢNG KHOẢN PHẢI THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.1 Khái quát chuyển nhƣợng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài .6 1.1.1 Bối cảnh đời hoạt động chuyển nhượng khoản phải thu 1.1.2 Khái niệm, phân loại khoản phải thu, chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài .7 1.1.3 Bản chất pháp lý chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài .13 1.2 Khái quát pháp luật chuyển nhƣợng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài Việt Nam 18 1.2.1 Q trình hình thành hồn thiện quy định pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài Việt Nam .18 1.2.2 Khái niệm pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài Việt Nam 20 1.2.3 So sánh quy định pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho th tài với bao tốn mua, bán nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 20 1.2.4 Nội dung pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài .23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƢỢNG KHOẢN PHẢI THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH .28 2.1 Nguyên tắc chuyển nhƣợng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài .28 2.1.1 Bên bán chuyển giao quyền đòi nợ hợp đồng cho thuê tài cho bên mua 28 2.1.2 Bên bán chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền đòi nợ quyền, nghĩa vụ khác hợp đồng cho thuê tài cho bên mua phép thực hoạt động cho thuê tài .33 2.1.3 Chuyển giao biện pháp bảo đảm chuyển giao quyền đòi nợ từ bên bán sang bên mua 37 2.1.4 Quyền truy đòi chuyển nhượng khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài .39 2.2 Điều kiện để khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài đƣợc chuyển nhƣợng 41 2.2.1 Điều kiện khoản phải thu chuyển nhượng .41 2.2.2 Điều kiện điều khoản không chuyển nhượng khoản phải thu 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 46 CHƢƠNG CÁC NỘI DUNG PHÁP LÝ CƠ BẢN TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƢỢNG KHOẢN PHẢI THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH .47 3.1 Chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng chuyển nhƣợng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài 47 3.2 Đối tƣợng giao dịch hợp đồng chuyển nhƣợng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài 52 3.3 Quyền nghĩa vụ bên hậu pháp lý trƣờng hợp vi phạm hợp đồng chuyển nhƣợng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài .53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển ngành tài ngân hàng giới, sách mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế nước ta góp phần thúc đẩy ngành tài ngân hàng Việt Nam có bước thay đổi lớn lao tư lập pháp thực tiễn áp dụng Một nội dung bật ngành tài ngân hàng nhận quan tâm phổ biến thành phần xã hội nhu cầu tìm kiếm tài trợ nguồn vốn Thị trường cấp vốn cho kinh tế ngày trở nên đa dạng với nhiều hình thức sản phẩm từ tổ chức cung ứng khác Bên cạnh vai trị cấp tín dụng truyền thống tổ chức tín dụng ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng cơng ty tài hay cơng ty cho thuê tài thực hoạt động vơ hiệu thơng qua hình thức cho thuê tài Xuất từ năm cuối kỷ XX, hoạt động cấp tín dụng giúp doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ giải nhu cầu tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho dự án mua sắm máy móc, trang thiết bị Từ đó, cho th tài trở thành kênh cấp tín dụng hữu hiệu, giúp doanh nghiệp giải khó khăn nhu cầu vốn mà đáp ứng yêu cầu khắt khe ngân hàng Thế nhưng, hoạt động cho thuê tài lớn mạnh phát triển áp lực vốn cơng ty tài cơng ty cho th tài lại ngày nặng nề Việc bên th tài khơng thể toán tiền thuê hạn nhu cầu vốn bên cho thuê tài phát sinh trước đến hạn tốn hợp đồng cho th tài tốn khó cần giải Để đáp ứng nhu cầu cấp bách vốn doanh nghiệp, hoạt động chuyển nhượng khoản phải thu đời cứu cánh đắc lực cho ngành tài ngân hàng Hiện nay, chuyển nhượng khoản phải thu phương thức hiệu nhằm giải nhu cầu vốn tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng, mà hoạt động cho vay, bảo lãnh cho thuê tài khiến tổ chức tín dụng khơng thể thu hồi vốn sớm hạn, gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Chuyển nhượng khoản phải thu thể thông qua nhiều hoạt động khác mua bán nợ hay bao toán đặc biệt mua bán khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài Tuy nhiên, chất hoạt động liên quan đến quyền nghĩa vụ ba chủ thể khác nên đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro Do đó, cơng cụ pháp luật khơng tảng, sở để thực mà biện pháp giúp bảo vệ bên tham gia giao dịch khỏi thiệt hại nặng nề Pháp luật ngân hàng có nhiều văn quy định hoạt động mua bán nợ nghiệp vụ bao toán Tuy nhiên, hệ thống pháp luật mua bán khoản phải thu từ hoạt động cho th tài lại khơng nhiều chưa phản ánh đầy đủ khía cạnh pháp lý quan hệ bên tham gia giao dịch chuyển nhượng khoản phải thu Trên thực tế, hoạt động mua bán khoản phải thu cơng ty tài chính, cơng ty cho thuê tài hạn chế chưa thực khó khăn mặt áp dụng pháp luật e ngại rủi ro tiềm ẩn Cho đến nay, công trình nghiên cứu mua bán khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài chưa thực Chính vậy, nghiên cứu cụ thể để trình bày nội dung quan trọng bối cảnh đời; khái niệm, phân loại, đặc điểm; chất pháp lý; khái quát pháp luật; nguyên tắc thực hiện; điều kiện thực hiện; chủ thể hợp đồng; đối tượng hợp đồng; quyền nghĩa vụ bên hợp đồng chuyển nhượng khoản phải thu từ cho th tài đóng góp cần thiết việc xây dựng hoàn thiện pháp luật mua bán khoản phải thu từ cho thuê tài Đó lý mà tác giả lựa chọn đề tài: “Pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài chính” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Hoạt động chuyển nhượng khoản phải thu từ cho thuê tài nội dung nghiên cứu mẻ Hiện nay, chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể hoạt động Việt Nam Tuy có đặc trưng riêng định mua bán khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài có điểm tương đồng với hoạt động mua bán nợ Chính vậy, cơng trình nghiên cứu hoạt động mua bán nợ góp phần phản ánh tình hình nghiên cứu đề tài này, thể thơng qua cơng trình sau đây: Luận văn Thạc sỹ Luật học “Pháp luật hoạt động mua bán nợ ngân hàng thương mại Việt Nam thực tiễn áp dụng” Nguyễn Thị Bích Mai – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2010 Đây công trình nghiên cứu pháp luật mua bán nợ ngân hàng thương mại Chính vậy, cơng trình đóng góp nội dung quan trọng lý luận chung hoạt động mua bán nợ hoạt động mua bán khoản phải thu từ cho thuê tài Từ việc kế thừa nội dung lịch sử hình thành, chất pháp lý khái niệm pháp luật mua bán nợ phân tích cơng trình này, tác giả nghiên cứu phát triển nội dung tương tự hoạt động mua bán khoản phải thu từ cho thuê tài Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu trước ban hành Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 07 năm 2015 NHNN quy định hoạt động mua, bán nợ TCTD, CNNHNN nên tác giả chưa thể tiếp cận nội dung pháp lý hành hoạt động mua bán nợ Bên cạnh cịn có số cơng trình nghiên cứu mua bán nợ viết đăng tạp chí khoa học chuyên ngành như: “Hoạt động mua bán nợ tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam hành – Một số vướng mắc, bất cập đề xuất, kiến nghị” Khúc Thị Phương Nhung đăng tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 03, năm 2018 “Mua bán nợ xử lý nợ xấu số quốc gia – học kinh nghiệm Việt Nam” Nguyễn Thị Loan đăng tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 147, năm 2018 “Luận bàn văn quy phạm pháp luật điều chỉnh nghiệp vụ mua bán nợ tổ chức tín dụng Việt Nam” Nguyễn Thị Bích Ngân đăng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 20, năm 2016 “Khoảng trống pháp luật mua bán nợ” Lê Trọng Dũng đăng tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 15, năm 2015 “Hồn thiện khn khổ pháp lý cho thị trường mua bán nợ” Lê Trọng Dũng đăng tạp chí Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 15, năm 2015 Các báo nói cung cấp thông tin kinh tế pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán nợ suốt trình hình thành phát triển pháp luật mua bán nợ Nghiên cứu cơng trình giúp tác giả có góc nhìn tồn diện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán nợ nói chung phần - nhìn nhận đặc điểm pháp lý đặc trưng hoạt động mua bán khoản phải thu từ cho thuê tài Có thể thấy, tài liệu khoa học pháp lý, tác giả nhận thấy chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học cấp độ cấp nhà nước, cấp Bộ luận án tiến sỹ, thạc sỹ nghiên cứu pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho th tài Do đó, đề tài tiếp thu, kế thừa nội dung tương đồng với hoạt động mua bán nợ thể tài liệu nêu Đồng thời, đề tài tìm kiếm, nghiên cứu phân tích cách độc lập nội dung riêng biệt có pháp luật mua bán khoản phải thu từ cho thuê tài Mục đích nghiên cứu Mục đích thứ đề tài cung cấp kiến thức mặt sở lý luận tảng pháp lý để hiểu rõ nguồn gốc hình thành, quy luật vận hành, phát triển, đặc điểm chất pháp lý khái niệm, đặc điểm hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài Mục đích thứ hai đề tài đánh giá, bình luận, phân tích đưa giải pháp, kiến nghị cần thiết (i) nguyên tắc điều kiện chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài (ii) nội dung pháp lý hợp đồng chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho th tài Từ đó, nhìn nhận ưu, khuyết điểm, tác động tích cực, tiêu cực quy định hành hoạt động mua bán khoản phải thu từ cho thuê tài thực tế Đồng thời, tiếp thu kinh nghiệm pháp luật quốc tế để có đóng góp nhằm điều chỉnh hồn thiện pháp luật Việt Nam hoạt động tài sơi động Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài chính, tập trung nghiên cứu đến ba vấn đề chủ yếu bao gồm: (i) sở lý luận pháp lý chuyển nhượng khoản phải thu từ cho thuê tài chính, (ii) pháp luật nguyên tắc điều kiện chuyển nhượng khoản phải thu từ cho thuê tài (iii) nội dung pháp lý hợp đồng chuyển nhượng khoản phải thu từ cho th tài Khơng đặt trọng tâm vào thực tiễn áp dụng chưa phổ biến mua bán khoản phải thu từ cho thuê tài chính, phạm vi nghiên cứu đề tài nội dung lý luận, pháp lý xoay quanh đối tượng nghiên cứu nêu Đề tài không thực việc nghiên cứu pháp luật nước mà mở rộng phạm vi nghiên cứu pháp luật nước Từ tương quan so sánh pháp luật nước pháp luật Việt Nam, đề tài cung cấp giải pháp phù hợp để cải thiện nội dung pháp luật nước nhà Không vậy, đề tài tập trung đánh giá, bình luận, phân tích để thấy ưu điểm, khuyết điểm hệ thống pháp luật nước nhà từ xây dựng điều chỉnh, thay quy định có hiệu lực hành Phƣơng pháp nghiên cứu 17 Nghị định 53/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 18 tháng 05 năm 2013 18 thành lập, tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 06 năm 2003 việc thành lập Công ty mua, bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp 19 Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài ngày 22 tháng 12 năm 2014 20 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Thơng tư 53/2017/TT-BTC Bộ Tài ngày 19 tháng 05 năm 2017 21 22 23 hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 Chính phủ điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ Thông tư 135/2015/TT-BTC Bộ Tài ngày 31 tháng 08 năm 2015 ban hành điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam Thông tư 27/2002/TT-BTC Bộ Tài ngày 22 tháng 03 năm 2002 hướng dẫn chế độ tài cơng ty quản lý nợ khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại Thông tư 08/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp ngày 20 tháng 06 năm 2018 hướng dẫn số vấn đề đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm, hợp đồng trao đổi thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch 24 25 26 bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp Thông tư 09/2015/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 17 tháng 07 năm 2015 quy định hoạt động mua, bán nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 02/2017/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 17 tháng 05 năm 2017 quy định hoạt động bao toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 09/2006/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 23 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài quy định Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2005 Chính phủ “Quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2001 Chính phủ tổ chức hoạt động công ty cho th tài chính” 27 Thơng tư 20/2017/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 29 tháng 12 28 năm 2017 quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho th tài Thơng tư 04/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 01/03/2013 quy định hoạt động chiết khấu cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng 29 Thơng tư 30/2015/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định việc cấp giấy phép, tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng 30 31 Thông tư 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 21 tháng 01 năm 2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 14/2014/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 20 tháng 05 năm 2014 sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 32 Thông tư 19/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 06 tháng 09 năm 2013 quy định việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 33 Thơng tư 14/2015/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 28 tháng 08 năm 2015 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 Thông đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Thông tư 08/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 06 34 35 năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 Thông đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Thơng tư 09/2017/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 14 tháng 08 năm 2017 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 Thông đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản tổ 36 chức tín dụng Việt Nam Quyết định 1494/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài ngày 30 tháng 06 năm 2010 việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp thành Công ty TNHH Một thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu 37 Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 06 tháng 09 năm 2004 ban hành quy chế hoạt động bao toán tổ chức tín dụng 38 39 40 41 42 Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 21 tháng 12 năm 2006 ban hành quy chế mua, bán nợ tổ chức tín dụng Quyết định số 149/QĐ-NH5 Ngân hàng Nhà nước ngày 27 tháng 05 năm 1995 việc ban hành thể lệ tín dụng thuê mua Quyết định số 140/1999/QĐ-NHNN14 Ngân hàng Nhà nước ngày 14 tháng 04 năm 1999 ban hành quy chế mua, bán nợ tổ chức tín dụng Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 04 tháng 06 năm 2005 ban hành quy định phân loại nợ, trích lập xử lý dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 25 tháng 04 năm 2007 việc sửa đổi, bổ sung số điề Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân 44 hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 04 tháng 06 năm 2005 Ngân hàng Nhà nước Quyết định 1389/2001/QĐ-NHNN 2001 Ngân hàng Nhà nước ngày 07 tháng 11 năm quy định việc thành lập công ty quản lý nợ khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 07 tháng 11 45 46 47 48 49 năm 2001 ban hành Điều lệ mẫu tổ chức hoạt động công ty quản lý nợ khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại Civil Code No 89/2012 of Czech Republic Civil Code of Quebec Civil Code of Republic of Korea Civil Code of Spain Dutch Civil Law 43 50 German Civil Code 51 52 53 German Commercial Law Greek Civil Code Fair Debt Collection Practices Act of America 54 55 Japanese Civil Code Italian Civil Code 56 Law on Financial Leasing, Factoring, Purchase of Receivables, Microcredit 57 and Credit-Guarantee Operations Law on the Exceptions to the Civil Law Requirements for Perfection of the 63 64 Assignment of Personal Property and Receivables Personal Property Securities Act 2009 of Australia Portuguese Civil Code Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 of United Kingdom Swiss Civil Code The Business Contract Terms (Assignment of Receivables) Regulations 2018 of United Kingdom The Personal Property Security Act 1993 Turkish Code of Obligations 65 66 67 UNIDROIT Model Law on Leasing UNIDROIT Convention on International Factoring, 1988, Ottawa UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 68 69 Uniform Commercial Code United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade 58 59 60 61 62 B TÀI LIỆU THAM KHẢO *Tài liệu tham khảo tiếng Việt 70 Bùi Đức Giang (2013), “Giao dịch có đối tượng quyền địi nợ”, Tạp chí 71 72 Ngân hàng, số 19, tr 35-39 Đỗ Văn Đại (2017), Luật nghĩa vụ bảo đảm thực nghĩa vụ Việt Nam, Bản án bình luận án (sách chuyên khảo, xuất lần thứ ba), Tập 1, NXB Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Đỗ Văn Đại (2017), Luật hợp đồng Việt Nam, Bản án bình luận án (sách chuyên khảo, xuất lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung), Tập 2, NXB Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam 73 Đỗ Văn Đại (2014), “Chuyển giao quyền yêu cầu Bộ luật Dân sự”, Tạp 74 chí Kiểm sát, số 3, tr 40-41, 62-63 Đỗ Văn Đại (2012), Luật nghĩa vụ dân bảo đảm thực nghĩa vụ dân - Bản án bình luận án, Tập 2, NXB Chính trị quốc gia – Sự 75 thật, Hà Nội Hoàng Lan (2015), “Chứng khốn hóa – Một phương thức giải nợ xấu tổ chức tín dụng”, Tạp chí Ngân hàng, số 24, tr 34-40 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Hoàng Văn Thành (2013), “Một số vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán nợ Ngân hàng thương mại”, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số 139, tr 22-27 Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực hợp đồng theo qui định pháp luật Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Lê Thị Hòa (2005), Pháp luật bao toán thực tiễn áp dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học Luật TP.HCM Lê Thị Thu Thủy (2016), Pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Việt Nam số nước giới (sách chuyên khảo), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Ngân hàng Nhà nước, Bản thuyết minh nội dung Dự thảo Thông tư quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho th tài Ngơ Quốc Chiến (2013), “Bộ luật Dân cần bổ sung quy định chuyển giao hợp đồng”, Nghiên cứu lập pháp, số 02 03, tr.69-77 Nguyễn Hồng Năng (2016), Thị trường vốn nợ: Luật hợp đồng, NXB Công Thương Nguyễn Thanh Tú (2004), “Một số vấn đề pháp lý hoạt động bao tốn tổ chức tín dụng”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6, tr 12-17 Nguyễn Thị Bích Mai (2010), Pháp luật hoạt động mua bán nợ ngân hàng thương mại Việt Nam thực tiễn áp dụng, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Hằng (2016), “Vướng mắc liên quan đến quy định truy đòi hoạt động bao tốn”, Tạp chí Ngân hàng, số 6, tr 26-31 Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thùy Dương, Vũ Bích Ngọc (2018), “Phát triển thị trường mua bán nợ Việt Nam: Chứng khốn hóa khoản nợ, rủi ro tín dụng tính khoản thị trường”, Tạp chí Ngân hàng, số 7, tr 30-36 87 88 Phan Trần Minh Hưng (2016), “Bàn chấp quyền đòi nợ”, Kinh tế Dự báo, số 5, tr 35-37 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng, PGS.TS Đỗ Văn Đại, NXB Hồng Đức 89 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Dân Việt Nam (tập 90 II), Đinh Văn Thanh, Nguyễn Văn Tuấn, Nhà xuất Công an Nhân dân Trương Thị Mỹ Hạnh (2015), Chuyển giao quyền yêu cầu thực nghĩa vụ dân theo Bộ luật Dân Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh *Tài liệu tham khảo tiếng Anh 91 Akiko Terada-Hagiwara, Gloria Pasadilla (2004), “Experience of Asian Asset Management Companies: Do they increase moral hazard? – Evidence from Thailand”, Economics and Research Department Working Paper Series, No 55, Asian Development Bank, tr.1-45 92 Bas van Halder and Jan Bart Schober, “The Netherlands”, Performing and Non-performing Loan Transactions Across the World, A practical guide 93 94 95 96 97 98 99 (Second Edition), NXB Euromoney Books, 2014 Bogdan Nazat (2016), “Contract Assignment – Theoretical Aspects”, Lex ET Scientia International Journal, Volume 2, tr 74-84 Bohumil Dvorak (2014), “Assignment of a Contract in the New Czech Civil Code”, ELTE Law Journal, tr.123-129 Catherine Walsh (2011), “Leasing Law in Québec (Cananda)”, Uniform Law Review, 16, tr 181-239 Daniel Oran, Mark Tosti (2000), Oran’s Dictionary of the law (3rd Edition), Nhà xuất West Legal Studies, Thomson Learning John Black (1997), A Dictionary of Economics, Nhà xuất Oxford University Press John G H Stumbles (2013), “The Impact of the Personal Property Securities Act on assignments of accounts”, Melbourne University Law Review, Vol 37:415, tr 415-462 Jon Woo-Jung (2012), “The Assignment of Receivables under the Chinese Contract Law and Some Suggestions”, Peking University Journal of Legal Studies, 119, tr 119-149 100 Lingyun Gao (2015), “Flexibility in Assignment of Contractual Rights: Assignment of Account Receivables”, Lapland Law Review, Issue 2, tr.226246 101 Marie H.R.Bakker, Leora Klapper, Gregory F.Udell (2004), Financing small and medium – size enterprises with factoring: Global growth and its potential in Eastern Europe, NXB Rewasz Publishing House 102 103 104 Naser Alidousti, Ebrahim Taghizadeh, Mehdi Ashouri, Ali Khosravi Farsani (2016), “Comparing subject of Assignment of Contract with similar concepts of other countries’ domestic laws and international documents”, Journal of Politics and Law, Volume 9, No 2, tr.173-180 N Orkun Akseli (2016), “The United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade and Small businesses”, Secured transactions law reform: Principles, Policies and Practice, NXB Hart Publishing Oana-Carmen Răvaş, Adrian David (2010), “Factoring Agreement – Financing method for the companies in lack of cash-flow”, Annals of the University of Petroșani, Economics, 10 (4), tr.289-296 105 Tess Wilkinson-Ryan (2012), “Transferring Trust: Reciprocity Norms and Assignment of Contract”, Journal of Empirical Legal Studies, Volume 9, Issue 3, tr.511-535 106 United Nations (2004), Explanatory note by the UNCITRAL secretariat on the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade Woo-Jung Jon (2010), “A comparative analysis of the regulations on antiassignment clauses”, Korea University Law Review, Vol 7:93, tr.93-121 107 TÀI LIỆU TỪ INTERNET 108 Bộ luật Thương mại Thống (Uniform Commercial Code) Hoa Kỳ, https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-102 Truy cập vào ngày 01/08/2018 109 “Assignment of Accounts Receivable”, https://www.investopedia.com/terms/a/assignment-of-accounts receivable.asp Truy cập vào ngày 01/08/2018 110 “Accounts Receivable Financing”, https://www.investopedia.com/terms/a/accountsreceivablefinancing.asp Truy cập vào ngày 01/08/2018 111 Luật Về Cho Th Tài Chính, Bao Thanh Tốn, Mua Khoản Phải Thu, Tín Dụng Vi Mơ Và Hoạt Động Bảo Đảm Tín Dụng (Law on Financial Leasing, Factoring, Purchase of Receivables, Microcredit and Credit-Guarantee Operations),https://www.cbcg.me/slike_i_fajlovi/eng/fajlovi/fajlovi_brzi_lin kovi/propisi/laws/law_on_financial_leasing_factoring_73-17.pdf Truy cập vào 01/10/2018 112 113 114 115 116 117 118 Luật Bảo Đảm Tài Sản Cá Nhân Saskatchewan 1993 (The Personal Property Security Act 1993), http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/P6-2.pdf Truy cập vào 01/11/2018 Ngọc Phan, “DATC nên trước đây”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, https://www.thesaigontimes.vn/279197/DATC-van-chi-nen-nhu-truocday.html Truy cập vào ngày 01/12/2018 Hồ Quang Huy, “Đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính: Cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp bên cho thuê tài chính”, http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=1430 Truy cập vào ngày 07/10/2018 Luật Quy Định Phương Thức Thu Hồi Nợ Hợp Lý (Fair Debt Collection Practices Act), https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemakingregulatory-reform-proceedings/fair-debt-collection-practices-act-text Truy cập vào 01/01/2019 “Debt verification”, Trang thông tin điện tử Nolo, https://www.alllaw.com/articles/nolo/bankruptcy/debt-verification.html Truy cập vào ngày 01/01/2019 Stephanie Lane, “Debt Collection Defense: Requiring that the collector document the debt”, Trang thông tin điện tử Nolo, https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/debt-collection-defense-requiringthat-the-collector-document-the-debt.html Truy cập vào ngày 02/01/2019 Luật Các Điều Khoản Hợp Đồng Kinh Doanh (Chuyển Nhượng Khoản Phải Thu) 2018 (The Business Contract Terms (Assignment of Receivables) Regulations 2018) Anh, https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111171080 Truy cập vào 01/12/2018 PHỤ LỤC Căn so sánh CNKPT với chất CNKPT với chất chuyển giao quyền yêu cầu chuyển nhƣợng hợp đồng Bên nhận CNKPT bất Bên nhận CNKPT phải Điều kiện đối kỳ theo quy định Điều CTTC CTCTTC với bên nhận Thông tư 20/2017/TT-NHNN phép thực hoạt động cho NHNN quy định bán thuê tài CNKPT khoản phải thu từ HĐCTTC Chấp thuận Không cần chấp thuận Cần có chấp thuận bên bên thuê tài bên thuê tài thuê tài HĐCTTC HĐCTTC HĐCTTC Bên CNKPT bên Bên CNKPT khơng cịn HĐCTTC tiếp tục bên HĐCTTC thực quyền nghĩa khơng cần tiếp tục thực vụ mình, ngoại trừ quyền quyền nghĩa vụ Vai trò pháp lý u cầu tốn khoản phải theo HĐCTTC với bên bên CNKPT thu theo HĐCTTC với bên thuê tài (trong trường thuê tài hợp khơng có thỏa thuận đặc biệt khác với bên nhận CNKPT và/ với bên thuê tài chính) Bên nhận CNKPT không trở thành bên HĐCTTC Vai trị pháp lý có quyền u cầu bên bên nhận thuê tài HĐCTTC CNKPT toán tiền theo thỏa thuận HĐCTTC Bên nhận CNKPT trở thành bên HĐCTTC, phải kế thừa quyền nghĩa vụ bên CNKPT để tiếp tục thực HĐCTTC với bên thuê tài PHỤ LỤC Bản án số 55/2010/DSPT ngày 15/01/2010 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh72 XÉT THẤY Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa kết tranh luận phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Đơn kháng cáo nguyên đơn, bị đơnlàm hạn luật định hợp lệ Xét kháng cáo Công ty Phương Nam, Hội đồng xét xử thấy rằng: Theo hợp đồng mua bán nợ ký kết Công ty Phương Nam với bà Ngoan thể Cơng ty Phương Nam mua lại hợp đồng tín dụng ký Ngân hàng Phương Nam với bà Ngoan Án sơ thẩm chấp nhận phần yêu cầu Công ty Phương Nam buộc bà Ngoan phải trả vốn lãi 1.069.647.600đ pháp luật vốn lãi hạn Về tiền lãi hạn án sơ thẩm tính theo lãi suất khơng quy định bên có quyền thỏa thuận lãi suất hạn 150% lãi suất bản, lãi hạn 150% lãi hạn Do Công ty Phương Nam không kháng cáo phần nên cấp phúc thẩm khơng xét Tịa sơ thẩm cần rút kinh nghiệm Xét án sơ thẩm buộc Công ty Phương Nam phải trả giấy tờ nhà cho bà Ngoan sau án có hiệu lực pháp luật khơng thỏa thuận bên hợp đồng mua bán nợ ký Theo hợp đồng bà Ngoan trả hết tiền Cơng ty Phương Nam trả giấy tờ nhà Xét yêu cầu nguyên đơn đòi bà Ngoan trả lãi nế chậm thi hành án, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tòa sơ thẩm tuyên bà Ngoan phải chịu thêm tiền lãi theo mức lãi suất khơng pháp luật bên mua bán nợ từ hợp đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam nên tiền lãi chậm toán phải theo mức hạn 150% lãi suất thi hành án xong Do vậy, kháng cáo Công ty Phương Nam chấp nhận Cần sửa phần án sơ thẩm 72 Đỗ Văn Đại (2017), Luật nghĩa vụ bảo đảm thực nghĩa vụ Việt Nam, Bản án bình luận án (sách chuyên khảo, xuất lần thứ ba), Tập 1, NXB Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, tr 575, 576, 577 Xét kháng cáo bà Ngoan, Hội đồng xét xử thấy rằng: Theo hợp đồng tín dụng bà Ngoan ký với Ngân hàng Phương Nam Điều 81 có ghi: Khi bà Ngoan toán hết vốn lãi cho ngân hàng hợp đồng hết hiệu lực pháp luật Do đó, thời hiệu đến cịn Hợp đồng mua bán nợ thể Ngân hàng Phương Nam, Công ty Phương Nam bà Ngoan thỏa thuận Ngân hàng Phương Nam giao giấy tờ nhà cho Công ty Phương Nam bà Ngoan trả hết nợthì Cơng ty Phương Nam trả giấy tờ nhà Mặc dù bên không ký hợp đồng chấp thỏa thuận tự nguyện không trái pháp luật nên bên phải thực Do vậy, việc bà Ngoan cho hết thời hiệu khởi kiện hợp đồng không thỏa thuận nên không đồng ý trả lãi cho Công ty Phương Nam yêu cầu Công ty Phương Nam trả giấy tờ nhà khơng có pháp luật nên không chấp nhận Án sơ thẩm cho hết thời hiệu khởi kiện q trình giải phiên tịa sơ thẩm bà Ngoan thừa nhận nghĩa vụ nên bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện không đúng, Cơng ty Phương Nam mua nợ từ hợp đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam bà Ngoan, Điều 8-1 có ghi rõ nhận định Tịa sơ thẩm cần rút kinh nghiệm Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Căn cứ: - Khoản Điều 275, Điều 276 Bộ luật tố tụng dân sự; - Điều 309, 471, 474, 476 Bộ luật dân năm 2005; - Pháp lệnh án phí, lệ phí Tịa án; - Thông tư liên tịch số 01 ngày 19/6/1997 Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ tư pháp – Bộ tài hướng dẫn xét xử thi hành án tài sản, Tuyên xử, Chấp nhận yêu cầu kháng cáo Công ty Phương Nam Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà Ngoan Sửa phần án sơ thẩm: Chấp nhận phần yêu cầu Cơng ty Phương Nam Buộc bà Ngoan phải có trách nhiệm trả cho Công ty Phương Nam 1.069.647.600đ Trong đó, tiền vốn gốc 900.000.000đ (Chín trăm triệu đồng); lãi hạn 10.576.800đ lãi chậm toán 159.070.800đ Đây số tiền bà Ngoan nợ Ngân hàng Phương Nam ngân hàng chuyển giao quyền yêu cầu cho Công ty Phương Nam theo hợp đồng mua bán nợ ngày 24/01/2007 Thời hạn trả: Ngay sau án có hiệu lực pháp luật Quá hạn tốn mà bà Ngoan khơng tốn tốn khơng đầy đủ bà Ngoan phải trả lãi phát sinh phần vốn gốc chưa trả cho Công ty Phương Nam theo mức lãi suất hạn 150% lãi suất Ngân hàng Nhà nước quy định đến thi hành án xong Sau bà Ngoan tốn đủ vốn lãi cho Cơng ty Phương Nam Cơng ty Phương Nam trả lại tồn giấy tờ nhà cho bà Ngoan Bản án số 1605/2011/DS-PT ngày 29/12/2011 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh73 XÉT THẤY Sau nghiên cứu tài liệu chứng có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa vào kết tranh luận phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Xét kháng cáo phía ngun đơn việc u cầu ngồi số tiền chân cịn lại phải trả cho ngun đơn phía bị đơn cịn phải trả tiền lãi chậm trả tính từ ngày 25/11/2009 đến Tịa xét xử Hội đồng xét xử thấy quan hệ bà Hạnh bị đơn quan hệ thuê nhà, số tiền phía bị đơn cịn phải trả cho bà Hạnh (do ơng Hảo quyền tiền chân) quan hệ vay mượn Hiện đương tranh chấp tổng số tiền chân Phía nguyên đơn có đại diện bà Hạnh cho cịn 2.500.000.000đ, phía bị đơn xác nhận 2.400.000.000đ, đó, khơng có sở để buộc phía bị đơn phải trả lãi suất chậm trả yêu cầu nguyên đơn Án sơ thẩm bác yêu cầu đòi số tiền phía ngun đơn có sở pháp luật, thế, kháng cáo ngun đơn khơng chấp nhận Đối với kháng cáo phía bị đơn địi cấn trừ phần tiền phía bị đơn u cầu bà Hạnh phải trả cụ thể: Tiền thuê nhà 100.000.000đ, tiền lãi vay ngân hàng cho bà Hạnh 30.000.000đ, tiền bốc xếp di chuyển nhà 20.000.000đ, tiền thuế đóng cho nhà nước 47.525.000đ, tiền mặt phá vỡ hợp đồng 150.000.000đ, tiền lại điện nước 5.000.000đ, tiền nhà bồi hoàn cho bên thứ ba 36.000.000đ, giá trị nhà bị đập bỏ 600.000.000đ, tổng cộng 988.525.000đ phần tiền chân chưa thực 800.000.000đ Hội đồng xét xử phần tiền chân, vào hợp đồng 05721 ngày 6/2/2007, phụ lục hợp đồng ngày 24/4/2007 thực tế giao dịch bên thực tiền đồng Việt Nam Do đương diện giao dịch ngoại tệ nên việc quy đổi tiền đồng Việt Nam thành tiền USD, sau lại quy đổi từ tiền USD sang tiền đồng Việt Nam để giao dịch không pháp luật chấp nhận Hơn nữa, vào hợp đồng lý hợp đồng thuê nhà 73 Đỗ Văn Đại (2017), Luật nghĩa vụ bảo đảm thực nghĩa vụ Việt Nam, Bản án bình luận án (sách chuyên khảo, xuất lần thứ ba), Tập 1, NXB Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, tr 581-583 ngày 24/9/2007 biên thỏa thuận ngày 24/9/2007 việc lý số tiền chân có ghi rõ: Điều 2: “số tiền chân cịn lại 2.400.000.000đ Bên A hồn lại cho bên B theo đợt sau: Đợt 1: 400.000.000đ; Đợt 2: 300.000.000đ; Đợt 3: 300.000.000đ; Đợt 4: 1.400.000.000đ” Ngoài ra, khơng có việc quy đổi khác Vấn đề phù hợp với thư thông báo bà Hạnh gởi cho bị đơn việc chuyển giao quyền yêu cầu thực biên thỏa thuận nêu (Thư đề ngày 15/11/2010) biên thỏa thuận ông Hảo bà Hạnh ngày 24/9/2007, việc bên A (ông Hảo) nhận từ ông Phương, bà Linh số tiền 2.400.000.000đ Do đó, án sơ thẩm nhận định số tiền chân mà phía bị đơn cịn giữ lại bà Hạnh 56.250 USD buộc bị đơn tốn cho ơng Hảo số tiền tương đương 1.159.200.000đ phía bị đơn trả 1.600.000.000đ khơng Hội đồng xét xử xác định số tiền chân sau ký lý hợp đồng theo thỏa thuận cịn lại 2.400.000.000đ, phía bị đơn tốn 1.600.000.000đ nên cịn lại số tiền 800.000.000đ phía bị đơn phải chịu trách nhiệm số tiền Đối với u cầu phía bị đơn địi bà Hạnh phải bồi thường 988.525.000đ, Hội đồng nhận thấy phiên tòa phúc thẩm đương thừa nhận việc ký lý hợp đồng theo hợp đồng ngày 24/9/2007 hình thức, cịn việc thực thỏa thuận chưa xong, nên án sơ thẩm bác tồn u cầu bị đơn cho hai bên lý xong hợp đồng không Qua mục liệt kê yêu cầu phản tố, Hội đồng xét thấy số tiền lãi suất vay ngân hàng cịn tháng phía bà Hạnh cam kết biên nhận nhận tiền ngày 21/1/2010 chưa thực hiện, phải thực thỏa thuận hai bên, khoản tiền khác phía bị đơn khơng chứng minh có thỏa thuận lý hợp đồng, không chứng minh trách nhiệm bà Hạnh phải thực hiện, đó, khơng có sở để chấp nhận Do xuất phát từ quan hệ hợp đồng thuê nên u cầu địi bồi thường phía bị đơn bà Hạnh người chịu trách nhiệm trực tiếp Còn số tiền chân bà Hạnh chuyển quyền u cầu cho ơng Hảo nên phía bị đơn phải trả cho ơng Hảo số tiền 800.000.000đ, cấn trừ Từ nhận định trên, thấy cần sửa án sơ thẩm Án phí (…) Bởi lẽ trên; Căn khoản Điều 275 Bộ luật Tố tụng dân sự; Căn pháp lệnh án phí, lệ phí Tịa án QUYẾT ĐỊNH Bác kháng cáo nguyên đơn Chấp nhận phần kháng cáo phía bị đơn Xử: Sửa án sơ thẩm Buộc ông Phương – bà Linh có trách nhiệm trả cho phía ơng Hảo số tiền 800.000.000đ Buộc bà Hạnh toán cho phía ơng Phương – bà Linh số tiền 30.000.000đ Bác u cầu phía bị đơn địi bà Hạnh số tiền 988.525.000đ Bác u cầu phía ơng Hảo địi phần tiền lãi 173.880.000đ ... QUÁT VỀ CHUYỂN NHƢỢNG KHOẢN PHẢI THU VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƢỢNG KHOẢN PHẢI THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THU? ? TÀI CHÍNH 1.1 Khái quát chuyển nhƣợng khoản phải thu từ hoạt động cho. .. hoàn thiện quy định pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thu? ? tài Việt Nam .18 1.2.2 Khái niệm pháp luật chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thu? ? tài Việt Nam ... THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THU? ? TÀI CHÍNH 1.1 Khái quát chuyển nhƣợng khoản phải thu từ hoạt động cho thu? ? tài 1.1.1 Bối cảnh đời hoạt động chuyển nhượng khoản phải thu Hoạt động CNKPT xuất từ lâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài chính , Pháp luật về chuyển nhượng khoản phải thu từ hoạt động cho thuê tài chính