0

Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty niêm yết

91 2 0
  • Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty niêm yết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH DANH PHẠM MỸ DUYÊN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY NIÊM YẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, 09-2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY NIÊM YẾT Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Xuân Hải Học viên: Danh Phạm Mỹ Duyên Lớp: Cao học Luật Kinh tế Khóa: 23 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan tất nội dung Luận văn hoàn toàn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Xuân Hải – Giảng viên Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Trong Luận văn có trích dẫn, sử dụng số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Sự trích dẫn thể cụ thể Danh mục tài liệu tham khảo tuân thủ quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm tính trung thực, khách quan liệu, số liệu thơng tin trình bày Luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Danh Phạm Mỹ Duyên DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BKS Ban kiểm sốt CĐTS Cổ đơng thiểu số CTCP Công ty cổ phần CTNY Công ty niêm yết ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị LDN Luật Doanh nghiệp OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế TGĐ/ GĐ Tổng Giám đốc/ Giám đốc 10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 11 TTCK Thị trường chứng khoán MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY NIÊM YẾT .7 1.1 Khái niệm đặc điểm “cổ đông thiểu số” công ty niêm yết 1.1.1 Khái niệm “cổ đông thiểu số” công ty niêm yết 1.1.2 Đặc điểm “cổ đông thiểu số” công ty niêm yết 11 1.2 Sự cần thiết bảo vệ “cổ đông thiểu số” công ty niêm yết 18 1.2.1 Cổ đông thiểu số thường có vị bất lợi mối quan hệ với cổ đông lớn người quản lý công ty 18 1.2.2 Bảo vệ cổ đông thiểu số yếu tố quan trọng để công ty niêm yết Việt Nam phát triển mạnh mẽ 22 1.2.3 Bảo vệ cổ đông thiểu số yếu tố quan trọng cho phát triển thị trường chứng khoán 23 1.3 Nguyên tắc bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết 25 1.3.1 Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết phải tuân thủ quy tắc đa số 25 1.3.2 Bảo vệ cổ đông thiểu số phải đặt mối tương quan với lợi ích cơng ty 26 1.4 Cách thức bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết 27 1.4.1 Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết công cụ pháp luật 27 1.4.2 Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh 28 1.4.3 Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết thông qua chế tự điều chỉnh: Điều lệ công ty .29 1.4.4 Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết thông qua cách thức khác 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CƠNG TY NIÊM YẾT VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN 33 2.1 Thực trạng quy định pháp luật quyền cổ đông thiểu số công ty niêm yết kiến nghị hoàn thiện .33 2.1.1 Quy định pháp luật quyền chung cổ đông 33 2.1.2 Quy định pháp luật quyền cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu từ 1% từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn tháng .40 2.1.3 Quy định pháp luật quyền riêng cổ đông công ty niêm yết .45 2.2 Thực trạng quy định pháp luật quản trị nội cơng ty cơng ty niêm yết có liên quan đến bảo vệ cổ đông thiểu số kiến nghị hoàn thiện .48 2.2.1 Quy định Đại hội đồng cổ đơng có liên quan đến vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số 49 2.2.2 Quy định Ban kiểm sốt cơng ty niêm yết có liên quan đến vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số 51 2.2.3 Quy định Hội đồng quản trị công ty niêm yết có liên quan đến vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số .55 2.2.4 Quy định Người quản lý cơng ty niêm yết có liên quan đến vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số 60 2.2.5 Quy định kiểm soát giao dịch có nguy dẫn đến xung đột lợi ích cơng ty niêm yết có liên quan đến vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số .63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN 74 LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Công ty niêm yết trở thành xu phát triển tất yếu công ty cổ phần Việt Nam giai đoạn hội nhập với nhiều ưu điểm huy động vốn nhanh, khoản cao, khả khuếch trương công ty lớn Từ năm 2015 đến năm 2017, số lượng cổ phiếu niêm yết tăng từ 53,08 triệu cổ phiếu lên 67,99 triệu cổ phiếu, doanh thu công ty niêm yết tăng từ 470.645,8 tỷ đồng lên 873.398,8 tỷ đồng1 Vì vậy, việc đảm bảo cho công ty niêm yết phát triển bối cảnh cần quan tâm mức Để đạt phát triển đó, kết quản trị công ty, đặc biệt vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số vấn đề đặc biệt coi trọng Chính thế, việc xây dựng khung pháp lý hoàn thiện quản trị cơng ty niêm yết, có vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số - bảo vệ chủ sở hữu – bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán công ty niêm yết trở nên cấp thiết hết Về mặt lý luận, cổ đông cơng ty bình đẳng quyền lợi ích Tuy nhiên, tính chất đối vốn cơng ty niêm yết nên quyền cổ đông phụ thuộc vào phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu mà họ sở hữu Điều dẫn đến hệ cổ đông công ty niêm yết hình thành lợi ích khác Trong mối tương quan lợi ích đó, “một thật hiển nhiên tất cổ đơng cơng ty có quyền lợi ngang nhau, có khả chi phối, tham gia hoạt động kiểm sốt, quản lý cơng ty” Những cổ đơng sở hữu nhiều cổ phiếu có nhiều quyền chi phối, tham gia hoạt động nhằm kiểm sốt cơng ty gây bất lợi cho cổ đông nhỏ nhằm mang lại lợi ích cao cho Tuy nhiên, dù cổ đơng sở hữu cổ phiếu cổ đơng thiểu số tập hợp lại họ lại lực lượng đầu tư chính, người chủ thực cơng ty niêm yết Do đó, quyền lợi đáng họ bị xâm hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động công ty thị trường chứng khoán Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, “Báo cáo Tình hình hoạt động công ty niêm yết Khối lượng chứng khoán đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch đến tháng 9/2017”, http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_vithongtinthitruong/thongkethị trường chứng khoán;jsessionid=ChvlZ5vL1pqMJpx2ntgRG2xPPLVvzJLLz5Tzp3Lj1L7MK1DTGtGW!2044097873!205653828?_afrLoop=8073070191450794&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindo wId%3Dnull%26_afrLoop%3D8073070191450794%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3Dqn5b61lpp_4, truy cập ngày 01/11/2017 Bùi Xuân Hải, (2010), “Bảo vệ cổ đông: Mấy vấn đề lý luận thực tiễn Luật Doanh nghiệp năm 2005”, Tạp chí Khoa học pháp lý, (01), tr 27 Trên thực tế, quyền lợi đáng cổ đơng nhỏ bị cổ đơng lớn xâm phạm khơng cịn vấn đề q xa lạ công ty niêm yết Trước thực trạng đó, Việt Nam tích cực nỗ lực hồn thiện khung pháp lý quản trị cơng ty niêm yết nói chung bảo vệ cổ đơng thiểu số nói riêng Tuy nhiên, pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông, đặc biệt cổ đông thiểu số công ty niêm yết – nơi có hàng nghìn, hàng vạn cổ đơng chưa có đột phá đáng kể Các cơng ty niêm yết chưa nhận thức mực thực liệt vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty năm 2012 Tổ chức Tài quốc tế Diễn đàn Quản trị cơng ty tồn cầu phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ghi nhận rằng, điểm yếu quản trị công ty Việt Nam cụ thể có liên quan đến hiệu lực thực quyền cổ đông Thực trạng cho thấy công ty tuân thủ nguyên tắc quyền cổ đơng hình thức nhiều nội dung.3 Với mong muốn nghiên cứu chuyên sâu bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết, tác giả chọn đề tài “Pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề bảo vệ cổ đông cổ đông thiểu số cơng ty cổ phần có khơng học giả quan tâm nghiên cứu, phân tích bình luận Trong đó, kể đến cơng trình nghiên cứu sau: Bùi Xn Hải (2011), Luật Doanh nghiệp: Bảo vệ cổ đông – Pháp luật thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia Đây tài liệu quý giá phân tích chuyên sâu vấn đề bảo vệ cổ đông công ty cổ phần thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Tuy nhiên, góc độ sách chuyên khảo, nội dung nghiên cứu trình bày sách PGS.TS Bùi Xuân Hải thể góc độ bảo vệ cổ đông công ty cổ phần nói chung thành viên cơng ty trách nhiệm hữu hạn mà chưa nghiên cứu chuyên sâu vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết Lê Vũ Nam (chủ biên) (2017), Pháp luật quản trị công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh sách chun khảo có giá trị quản trị công ty niêm yết Vấn đề bảo vệ cổ đơng thiểu số Tổ chức Tài quốc tế, Diễn đàn quản trị cơng ty tồn cầu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, (2012), “Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty năm 2012”, tr 51 3 quản trị công ty niêm yết tác giả đề cập sách chuyên khảo Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số trình bày cách khái qt thơng qua việc phân tích cần thiết phải bảo vệ cổ đông thiểu số quản trị công ty niêm yết số quy định pháp luật bảo vệ quyền cổ đông thiểu số quản trị cơng ty niêm yết Tác giả Nguyễn Hồng Thùy Trang với đề tài “Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần – So sánh pháp luật Việt Nam pháp luật Vương quốc Anh”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thực thành cơng phân tích so sánh pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số pháp luật Việt Nam pháp luật Anh Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu đề tài lại quy định pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần nói chung, trọng tâm so sánh quy định Luật Doanh nghiệp 2005 bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Vương quốc Anh Việt Nam mà nghiên cứu chuyên sâu vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết Bên cạnh đó, số báo, tạp chí chun ngành có bàn luận vấn đề này, cụ thể: Bùi Xuân Hải (2010), “Một số vấn đề lý luận thực tiễn bảo vệ cổ đông thiểu số”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (58); Lê Minh Thắng (2014), “Một số ý kiến liên quan đến quy định bảo vệ cố đông thiểu số Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Số (317); Nguyễn Thị Thu Hương (2014), “Nhu cầu bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam”, Dân chủ & Pháp luật, số 271; Huỳnh Thị Trúc Linh (2016), “Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 06(310); Bùi Xuân Hải (2010), “Bảo vệ cổ đông thiểu số - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quốc Vinh (2010), “Bảo vệ cổ đông thiểu số qua chế thỏa thuận cổ đơng nhìn pháp luật thực định Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Các viết có cách tiếp cận khác vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu chun sâu bảo vệ cổ đơng thiểu số công ty niêm yết, đặc biệt quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi họ Luật Doanh nghiệp năm 2014 văn hướng dẫn thi hành có hiệu lực Trong số nghiên cứu, có viết tác giả Huỳnh Thị Trúc Linh (2016), “Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 06 (310) nghiên cứu vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Tuy nhiên, viết lại nghiên cứu Luật Doanh nghiệp ban hành, chưa có văn hướng dẫn chưa có trình thực thi thực tế Đồng thời, viết phân tích vấn đề bảo vệ cổ đơng thiểu số công ty cổ phần không nghiên cứu chuyên sâu công ty niêm yết Thực tế thiếu vắng nghiên cứu quy định liên quan đến bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết thực tiễn thi hành Vì vậy, tác giả cho rằng, nghiên cứu quy định pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết yêu cầu cần thiết nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân chúng thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số đảm bảo cho phát triển cơng ty niêm yết nói riêng thị trường chứng khốn nói chung Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài nghiên cứu chuyên sâu quy định bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết Luận văn nghiên cứu sở lý luận việc bảo vệ cổ đông thiểu số cơng ty niêm yết; phân tích thực trạng quy định pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết thực tiễn thi hành kinh nghiệm nước để phát hạn chế, bất cập, từ đề xuất kiến nghị hồn thiện pháp luật bảo vệ cổ đơng thiểu số công ty niêm yết Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Thứ nhất, đề tài tập trung nghiên cứu quy định pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết công ty cổ phần Thứ hai, quy định pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết thể nhiều văn quy phạm pháp luật khác Trong đó, việc bảo vệ nhà đầu tư nói chung cổ đơng thiểu số nói riêng công ty niêm yết không quy định pháp luật doanh nghiệp mà cịn có mối liên hệ mật thiết với quy định pháp luật chứng khốn Vì vậy, đề tài này, tác giả tập trung nghiên cứu quy định bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán mà trọng tâm Luật 71 Trên thực tế, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến giao dịch công ty người quản lý khơng phải số vụ tiến hành xử lý Trường hợp CTCP Tư vấn thiết kế phát triển thị (CDO) ví dụ điển hình, cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết tháng đầu năm 2016 Báo cáo tình hình quản trị cơng ty niêm yết năm 2016 cơng ty có nội dung: khơng có giao dịch với cơng ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ/GĐ điều hành thành viên HĐQT, TGĐ/GĐ điều hành Tuy nhiên, theo hồ sơ, tài liệu công ty cung cấp, năm 2016 Cơng ty có phát sinh giao dịch với CTCP Thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng, CTCP Lương thực Hồng Hà, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hoàng Chung, CTCP Đầu tư phát triển lượng công ty có thành viên HĐQT, Giám đốc người có liên quan thành viên HĐQT, Giám đốc, thành viên BKS CDO Đáng ý, hành vi lặp lại nhiều lần từ năm 2015 tới đến đầu năm 2017 vụ việc xử lý175 Việc không công bố thông tin giao dịch báo cáo tài doanh nghiệp xác định hành vi công bố sai lệch thơng tin Theo quy định hành doanh nghiệp có hành vi cơng bố thơng tin sai lệch bị xử phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.176 Mức xử phạt theo quan điểm tác giả không tương xứng với hậu giao dịch người quản lý công ty cơng ty giao dịch có mục đích tư lợi Người quản lý cơng ty lợi dụng quy định để thực việc “bắt tôm bỏ tép”, họ chấp nhận bị phạt với số tiền nhỏ để hưởng khoản lợi lớn cho thân họ Tóm lại, pháp luật chứng khốn thiết lập quy định buộc chủ thể giao dịch có nguy dẫn đến xung đột lợi ích phải cơng bố thơng tin Tuy nhiên, phân tích, mức xử phạt hành vi vi phạm nghĩa vụ công bố thơng tin cịn thấp, chưa tương xứng với khoản lợi ích mà chủ thể có vi phạm nghĩa vụ cơng bố thơng tin Khi tìm hiểu quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn, tác giả nhận thấy hành vi công bố thông tin sai thật nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán gây hậu nặng nề cho doanh nghiệp, cổ đông Ngọc Nhi, “Doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin, tiền một”, http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/doanh-nghiep-vi-pham-cong-bo-thong-tin-mat-tien-la-mat-mot190521.html, ngày 15/01/2018 176 Khoản Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn thị trường chứng khốn 175 72 cơng ty để trục lợi cá nhân lại bị xử phạt nặng, từ 1.200.000.000 đồng đến 1.400.000.000 đồng177 Trong đó, hành vi cơng bố thơng tin sai lệch che giấu thơng tin hoạt động chứng khốn mà khơng bị truy cứu trách nhiệm hình dẫn đến hệ tương tụ mức xử phạt lại thấp, từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Do đó, tác giả cho rằng, pháp luật chứng khốn nên quy định tăng mức phạt hành vi công bố thông tin sai lệch che giấu thơng tin hoạt động chứng khốn mà khơng bị truy cứu trách nhiệm hình sự178 phải xử lý tương tự hành vi gian lận tạo dựng, công bố thông tin sai thật nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán179 phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng thành 1.200.000.000 đồng đến 1.400.000.000 đồng 177 Khoản 36 Điều Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán 178 Khoản 40 Điều Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn thị trường chứng khoán 179 Khoản 36 Điều Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG Bảo vệ cổ đông thiểu số, bảo vệ nhà đầu tư mục tiêu nhà làm luật thiết lập quy định Luật Doanh nghiệp Luật Chứng khoán Các nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết cho thấy cổ đơng thiểu số bảo vệ thông qua hai cách thức: (i) Thông qua quy định quyền cổ đông; (ii) Thông qua quy định pháp luật quản trị nội có liên quan đến vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số Thứ nhất, kết phân tích thực trạng quy định quyền cổ đơng nói chung cổ đơng thiểu số nói riêng cho thấy cổ đông thiểu số công ty niêm yết Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ghi nhận thêm hai quyền: Quyền đối xử công quyền tiếp cận số thông tin Tuy nhiên, chất quyền dành cho cổ đông tất công ty cổ phần Tác giả cho việc quy định quyền văn quy phạm áp dụng dành riêng công ty đại chúng nhấn mạnh đảm bảo trước cổ đông, trước nhà đầu tư để họ yên tâm đầu tư vào thị trường chứng khốn nói chung cơng ty niêm yết nói riêng Tuy số bất cập tổng thể, pháp luật trao cho cổ đông thiểu số tuỳ vào tỷ lệ sở hữu cổ phần quyền định để tự bảo vệ Hai là, khác với quy định quyền, thực trạng quy định pháp luật quản trị nội có liên quan đến vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết có số điểm khác biệt đáng kể so với cơng ty cổ phần chưa niêm yết Theo đó, cổ đông thiểu số bảo vệ cách gián tiếp thông qua việc tạo chế giám sát người quản lý, tính độc lập thành viên Hội đồng quản trị kiểm soát giao dịch có nguy xung đột lợi ích cách hiệu Nghiên cứu cho thấy quy định pháp luật vấn đề tương đối đáp ứng mục đích bảo vệ cổ đơng thiểu số Tuy nhiên, quy định số điểm chưa thực phù hợp với công ty niêm yết việc thực thi quy định thực tế cịn có độ vênh khơng nhỏ Do đó, tác giả cho việc gia tăng thêm quyền lực cho Ban kiểm soát, thiết lập thêm điều kiện nhằm đảm bảo lực quản lý, điều hành, tính độc lập cho người quản lý cơng ty kiểm sốt thêm giao dịch cơng ty với cổ đông lớn, người quản lý công ty điều thực cần thiết 74 KẾT LUẬN Việc thu hút chủ thể có vốn nhàn rỗi đầu tư vào hoạt động kinh doanh dường trở thành sứ mạng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp niêm yết xu hội nhập kinh tế giới Để thu hút đơng đảo chủ thể này, bên cạnh nỗ lực từ phía doanh nghiệp pháp luật cần thiết phải có đầy đủ thiết chế để bảo vệ quyền lợi cho họ Bảo vệ cổ đông thiểu số cơng ty cổ phần nói chung Việt Nam thực đề tài Tuy nhiên, bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có khơi phục phát triển trở lại, số lượng doanh nghiệp niêm yết ngày nhiều với quy mô ngày lớn Cổ đông gọi cổ đông thiểu số công ty niêm yết có số lượng ngày nhiều vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số loại doanh nghiệp vấn đề thực cấp thiết Trên sở kế thừa nghiên cứu trước đó, luận văn đạt kết sau: Thứ nhất, luận văn trình bày vấn đề lý luận chung pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết Trong phần này, phân tích cổ đơng thiểu số đặc điểm cổ đông thiểu số công ty niêm yết cho thấy khác biệt tính cấp thiết cần phải bảo vệ cổ đông thiểu số doanh nghiệp đặc thù Thứ hai, luận văn trình bày thực trạng quy định pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết Thực trạng quy định cho thấy pháp luật thiết lập quy định bảo vệ cổ đông thiểu số thông qua phương thức: Cơ chế chủ động quy định mang tính thụ động Theo đó, chế chủ động, pháp luật trao cho cổ đông thiểu số quyền quyền tương ứng với số lượng cổ phần họ Cổ đơng thiểu số sử dụng quyền để tự bảo vệ lợi ích cho chí bảo vệ lợi ích cho cơng ty Thực tiễn áp dụng thông qua vụ việc cụ thể cho thấy số cổ đông sử dụng quyền để tự bảo vệ Đối với chế thụ động, pháp luật thiết lập quy định quản trị nội có liên quan đến vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số để hỗ trợ cho cổ đông thiểu số trường hợp họ khơng sử dụng quyền để bảo vệ Trên sở phân tích lý luận thực trạng quy định bảo vệ cổ đông thiểu số nay, luận văn đề xuất số kiến nghị quyền quy 75 định quản trị nội có liên quan nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hành để bảo vệ cổ đông thiểu số cách hiệu Một số kiến nghị tiêu biểu kể đến là: (i) Bổ sung thêm nghĩa vụ Trung tâm lưu ký chứng khoán phải cung cấp thơng tin liên quan đến việc sở hữu chứng khốn công ty đại chúng theo yêu cầu văn cổ đơng cơng ty đại chúng nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cổ đông thiểu số; (ii) Bổ sung vào Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014 thành: “Cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu 1% số cổ phần phổ thơng liên tục thời hạn 06 tháng có quyền tự nhân danh cơng ty khởi kiện trách nhiệm dân thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc” để tạo thống thể tinh thần pháp luật; (iii) Bổ sung thẩm quyền khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám đốc cho Ban kiểm soát vào Điều 22 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP; (iv) Kiểm sốt giao dịch cơng ty với cổ đông lớn Người phụ trách quản trị công ty nhằm kiểm sốt giao dịch có nguy dẫn đến xung đột lợi ích; (v) Nghị định số 71/2017/NĐ-CP nên cho phép Hội đồng quản trị công ty niêm yết chấp thuận giao dịch từ 20 % tổng giá trị tài sản công ty ghi báo cáo tài gần Các giao dịch cơng ty người có liên quan lại thuộc thẩm quyền chấp thuận ĐHĐCĐ Tuy đổi cải tiến pháp luật quan trọng, tự thân pháp luật tạo cải cách hoàn mỹ việc bảo vệ cổ đông thiểu số Vấn đề cốt lõi bên cạnh bước tiến mà pháp luật mang lại thân cổ đơng thiểu số cần có ý thức chủ động sử dụng quyền pháp luật trao cho Khi cải tiến pháp luật bảo vệ đông thiểu số công ty niêm yết song hành với phát triển nhận thức pháp luật cổ đông, nhà đầu tư mơi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam bước nâng tầm theo chuẩn mực chung khu vực quốc tế Từ đó, khơi thông động lực để thúc đẩy hoạt động đầu tư nước, tạo sức hút cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt nhà đầu tư nhỏ lẻ thực hoạt động đầu tư Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật A1 Văn pháp luật Việt Nam Luật Doanh nghiệp (Luật số 60/2005/QH11) ngày 29/11/2005 Luật Chứng khoán (Luật số 70/2006/QH11) ngày 29/6/2006 Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010 (Luật số 62/2010/QH12) ngày 24/11/2010 Luật Kiểm toán độc lập (Luật số 67/2011/QH12) ngày 29/3/2011 Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Luật Kế toán (Luật số 88/2015/QH13) ngày 20/11/2015 Bộ Luật Dân 2015 (Luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán Nghị định số 60/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 26/6/2015 bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/9/2015 đăng ký doanh nghiệp 11 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 19/10/2015 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/6/2017 hướng dẫn quản trị công ty công ty đại chúng 13 Nghị số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 Hội đồng thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao quy trình lựa chọn, công bố áp dụng án lệ 14 Thơng tư số 121/2012/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài ngày 26/7/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng 15 Thông tư số 155/2015/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài ngày 6/10/2015 cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn 16 Thơng tư số 202/2015/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài ngày 18/12/2015 hướng dẫn niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán A2 Văn quy phạm pháp luật nước 17 Japan Companies Act 2005, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?vm=04&re=02&lvm=02 &id=2455 18 Chinese Standing Committee of the National People’s Congress (2005), The Companny Law, 3rd revision, NPC, China.http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html#_Toc38170744 19 United Kingdom Companies https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/part/11 Act 2006, B Tài liệu tham khảo B1 Tài liệu tham khảo tiếng Việt 20 Nguyễn Thị Vân Anh (2013), “Nhận diện người có liên quan giao dịch công ty người có liên quan”, Tạp chí Luật học, số 12/2013, tr 0307 21 Nguyễn Ngọc Bích (2004), Luật Doanh nghiệp – Vốn quản lý công ty cổ phần, Nxb trẻ 22 Hà Thị Thanh Bình (2015), “Sự tách bạch quyền sở hữu quản lý điều hành quản trị cơng ty”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 10 (330) tr 45-49 23 Lê Nhật Bảo, Tăng Thị Bích Diễm (2018), “Giao dịch cơng ty người quản lý cơng ty: Bình luận từ khía cạnh trách nhiệm trung thành người quản lý”, Kỷ yếu Hội thảo Giao dịch công ty với chủ sở hữu người có liên quan, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, tr.12-20 24 Tơ Hồng Dung, Danh Phạm Mỹ Duyên (2018), “Kiểm soát giao dịch công ty người quản lý công ty đại chúng theo quy định pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Toà án nhân dân, số 11/2018, tr 14-19 25 Nguyễn Hồng Duy (2015), “Kiểm sốt giao dịch tư lợi – Nhìn từ giác độ Luật Doanh nghiệp 2014”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, tr 31-33 26 Trương Thanh Đức (2017), “Luận giải Luật Doanh nghiệp năm 2014 (36 Kế sách pháp lý doanh nghiệp – Tái có chỉnh sửa)”, Nxb Chính trị quốc gia thật 27 Lâm Xuân Đào, Nguyễn Công Phướng (2016), “Các nhân tố ảnh hướng đến sai phạm báo cáo tài cơng ty niêm yết thi trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số 230, tr 62-71 28 Bùi Xuân Hải (2007), “Học thuyết đại diện vấn đề pháp luật công ty Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (41), tr 21 – 27 29 Bùi Xuân Hải (2010), Luật Doanh nghiệp: Bảo vệ cổ đông – Pháp luật thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia 30 Bùi Xuân Hải (2010), “Một số vấn đề lý luận thực tiễn bảo vệ cổ đông thiểu số”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3(58), tr 24-32 31 Bùi Xuân Hải (2010), “Bảo vệ cổ đông thiểu số - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, tr.0820 32 Nguyễn Thị Lan Hương (2011), “Về hoạt động giám sát ban Kiểm soát cơng ty cổ phần”, Tạp chí Luật học, tr 24-27 33 Nguyễn Thị Thu Hương (2014), “Nhu cầu bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, số 271, tr 33-36 34 Huỳnh Thị Trúc Linh (2016), “Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 06(310), tr 43-51 35 Trần Đức Mẫn, Phạm Quốc Việt (2016), “Ảnh hưởng sở hữu gia đình đến hiệu hoạt động công ty niêm yết”, Tạp chí Tài Chính, số 10 (642), tr 88-90 36 Lê Vũ Nam (2017), Pháp luật quản trị công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM 37 Lê Vũ Nam (2017), “Một số bất cập quy định pháp luật công bố thông tin công ty niêm yết kiến nghị hồn thiện”, Tạp chí Cơng thương, số – tháng 6/2017, tr 21-28 38 Phạm Duy Nghĩa (2011), Giáo trình pháp luật đại cương, Nxb Cơng an nhân dân 39 Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo Luật Kinh tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Quách Thúy Quỳnh (2010), “Quyền cổ đông thiểu số theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, tháng 4/2010, tr 18-24 41 Huỳnh Thị Tuyết Phượng (2016), “Nghiên cứu nhân tố ảnh hướng đến hiệu hoạt động công ty niêm yết”, Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, số 11(644), tr 47-50 42 Lê Minh Thắng (2014), “Một số ý kiến liên quan đến quy định bảo vệ cố đông thiểu số Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Số (317), tr 50-53 43 Trần Quốc Thịnh, Lê Hoàng Việt Hà (2017), “Tác động quản trị công ty đến mức độ cơng bố thơng tin kế tốn cơng ty niêm yết – Bằng chứng thực nghiệm VN30”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 236, tr 37-43 44 Lê Thị Thu Thủy (2008), “Quá trình xây dựng hồn thiện khn khổ pháp lý chứng khốn thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế -Luật, tr 20 -25 45 Đặng Hoa Trang, Danh Phạm Mỹ Duyên (2018), “Bảo vệ cổ đơng thiểu số thơng qua việc kiểm sốt giao dịch cơng ty người có liên quan”, Tạp chí Nhà nước pháp luật số (364)/2018, tr 28 -36 46 Nguyễn Hoàng Thùy Trang (2008), Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần – So sánh pháp luật Việt Nam pháp luật Vương quốc Anh, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 47 Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang (2011), “Quyền khởi kiện phái sinh cổ đông công ty cổ phần theo pháp luật Anh học Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 05(66), tr 36-42 48 Nguyễn Quý Trọng (2013), “Lý thuyết cổ đông thiểu số quyền khởi kiện cổ đông thiểu số công ty cổ phần”, Tạp chí Luật học, số 11/2013, tr 36-41 49 Trường Đại học Luật TP.HCM (2017), Giáo trình Pháp luật chủ thể kinh doanh phá sản, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam 50 Trần Thùy Uyên, Phạm Hoài Thương (2018), “Ảnh hưởng đặc điểm quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin tự nguyện công ty niêm yết Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 249, t3/2018, tr 3037 51 Lê Đình Vinh (2004), “Kiểm sốt giao dịch tư lợi cơng ty theo Luật Doanh nghiệp”, Tạp chí Luật học, số 1, tr 45-64 52 Nguyễn Quốc Vinh (2010), “Bảo vệ cổ đông thiểu số qua chế thỏa thuận cổ đơng nhìn pháp luật thực định Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, tr 94-100 53 Nguyễn Thị Kim Vinh (2010), “Thực trạng tranh chấp nội công ty giải pháp”, Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, tr 73 75 B2 Tài liệu tham khảo tiếng nước 54 Bruce F Dravis, The role of independent directors in corporate governance 2th 55 Chander Anupam (2003), “Minorities, Shareholder and Otherwise,” 113 Yale Law Journal, 119-178 56 Victor joffe QC, David Drake, Giles Richardson, Daniel Lightman, Timothy Colling wood (2010), Minority shareholders 4th 57 World Bank (2016), Doing Business 2016 – Measuring Regulatory Quality and Efficiency, 13th Edition, World Bank Group 58 World Bank (2017), Doing Business 2017 – Equal Oppotunity for all, 14th Edition, World Bank Group 59 World Bank (2018), Doing Business 2018 – Reforming to Create Jobs – Economy Profile Vietnam, 15th Edition, World Bank Group Tài liệu từ internet 60 Ngơ Lê Vân Anh, “Thị trường chứng khốn Việt Nam triển vọng phát triển mới”, http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan/thitruong-chung-khoan-viet-nam-va-trien-vong-phat-trien-moi-114241.html truy cập ngày 27/10/2017 61 Bản án phúc thẩm số 01/2018/QĐKDTM-PT Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 30 tháng năm 2018 việc yêu cầu hủy bỏ Nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp Luật doanh nghiệp công bố trang http://congbobanan.toaan.gov.vn/0tat1cvn/ban-an-quyet-dinh 62 Bản án số phúc thẩm số 21/2018/QĐKDTM-PT ngày 26/4/2018 việc yêu cầu hủy bỏ Nghị Đại hội đồng cổ đông công bố trang http://congbobanan.toaan.gov.vn/0tat1cvn/ban-an-quyet-dinh Tòa án nhân dân tối cao 63 “Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)” công bố website: https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/article/1522513805a249f71b62706a3fc59cf16e51fed0f03f73344fa1cde285f2275643fdf17d4f.pdf, truy cập ngày 25/5/2018 64 “Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” công bố website: http://investor.vietinbank.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/Copy%20of%20Bien% 20ban%20DHDCD%20TN%202018.pdf, truy cập ngày 25/5/2018 65 “Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động” công bố website: https://mwg.vn/wpcontent/uploads/delightful-downloads/2018/03/MWG_Bien-ban-hopDHDCD-2018.pdf, truy cập ngày 25/5/2018 66 ĐTCK, “Thế kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp”, , truy cập ngày 1/6/2018 67 Dương Thanh Hải, “Bảo vệ cổ đơng nhỏ đảm bảo thị thường chứng khốn hoạt động hiệu minh bạch”, Tạp chí tài điện tử, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/bao-ve-co-dong-nho-dam-bao-thitruong-chung-khoan-hoat-dong-hieu-qua-minh-bach-114625.html, truy cập ngày 12/12/2017 68 Trần Lệ Hằng, “Bảo vệ quyền lợi, cổ đông nên hành xử sao?”, Báo Đầu tư Chứng khoán điện tử, ngày 11/12/2017, nguồn http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/ 69 Bạch Hường, “Nội Bông Bạch Tuyết trước nguy phá sản”, , truy cập ngày 20/1/2018 70 Lê Thị Xuân Huế, “Bảo vệ cổ đông thiểu số Việt Nam – Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Kinh tế dự báo điện tử, http://kinhtevadubao.vn/chitiet/91-8946-bao-ve-co-dong-thieu-so-o-viet-nam thuc-trang-va-giaiphap.html, truy cập ngày 15/12/2017 71 Hoàng Ly, “HNX tạo hàng ngân sách luồng” https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/chung-khoan/hnx-tung-tao-hang-bangngan-sach-ngoai-luong-2706273.html, truy cập ngày 12/7/2017 72 Thành Nam, “Nhà đầu tư cá nhân lên ngơi”, Thời báo Kinh tế Sài Gịn online, http://www.thesaigontimes.vn/165479/Nha-dau-tu-ca-nhan-lenngoi.html, truy cập ngày 29/5/2018 73 Phan Nam, “Đại hội đồng cổ đông Giditex – Thất bại bất minh”, Báo điện tử Diễn đàn doanh nghiệp, http://enternews.vn/dai-hoi-dong-co-donggiditex-that-bai-tai-bat-minh-100127.html, truy cập ngày 27/01/2018 74 Phan Hoàng Ngọc, “Bảo vệ quyền lợi cổ đông đáp ứng thông lệ chuẩn mực quốc tế quản trị cơng ty”, Tạp chí tài điện tử, http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/bao-ve-quyen-loi-cua-co-dongdap-ung-thong-le-va-chuan-muc-quoc-te-ve-quan-tri-cong-ty-98939.html , truy cập ngày 12/9/2017 75 Nguyễn Trọng Ngun, “Vai trị Ban kiểm sốt báo cáo tài cơng ty niêm yết”, Tạp chí tài điện tử, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/vai-tro-cuaban-kiem-soat-doi-voi-bao-cao-tai-chinh-cac-cong-ty-niem-yet-53101.html, truy cập ngày 01/02/2018 76 Lê Thuận, “Lên sàn lợi nhiều hại”, Tạp chí Tài điện tử, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/len-san-loi-nhieu-hon-hai-55155.html, truy cập ngày 12/5/2018 77 Lê Thị Thảo, “Bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khốn”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử, http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThucTienPhapLuat/View_detail.aspx?It emID=88, truy cập ngày 29/5/2018 78 Lê Minh Tồn, “Rủi ro với Đại hội cổ đơng bất thường”, https://www.baomoi.com/rui-ro-voi-dhcd-bat-thuong/c/13598549.epi, truy cập ngày 15/8/2017 79 Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, (2016), Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp dành cho cơng ty có vốn góp SCIC, http://www.scic.vn/documents/Bo%20quy%20tac%20Quan%20tri%20DN.pdf ,truy cập ngày 21/7/2018 80 Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, “Tình hình hoạt động cơng ty niêm yết Khối lượng chứng khoán đăng ký niêm yết”, đăng ký giao dịch đến tháng 9/2017, , truy cập ngày 01/11/2017 81 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, “Một số vấn đề quản trị cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam”, , truy cập ngày 01/11/2017 82 Tạp chí chứng khốn tháng 11, “Bàn xung đột lợi ích giao dịch bên liên quan”, Tạp chí tài điện tử, ngày 11/12/1207, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nghien-cuu-dieu-tra/ban-ve-xungdot-loi-ich-va-giao-dich-cac-ben-lien-quan-129625.html 83 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, “Thống kê số lượng tài khoản nhà đầu tư” tính đến tháng 3/2018, http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_vithongtinthitruong/thon gkettck?_afrLoop=26114223052406794&_afrWindowMode=0&_afrWindowI d=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D261142230524067 94%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dac7c460og_4, truy cập ngày 29/5/2018 84 “Theo sát diễn biến nóng thị trường chứng khốn”, http://vietbao.vn/Kinh-te/Theo-sat-dien-bien-nong-tren-thi-truong-chungkhoan/209308608/87/, truy cập ngày 1/6/2018 85 “Những vụ án kinh tế chấn động (kỳ 2): Enron - “Kẻ dối trá vĩ đại””, https://vietstock.vn/2012/08/nhung-vu-an-kinh-te-chan-dong-ky-2-enron-kedoi-tra-vi-dai-772-234994.htm, truy cập ngày 12/1/2018 86 “Cần quy định rõ chế độ ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp”, https://phamlaw.com/can-quy-dinh-ro-che-do-uyquyen-tham-du-cuoc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-trong-doanh-nghiep.html, truy cập ngày 31/1/2018 87 “Những số đáng ý thị trường chứng khoán Việt Nam sau 15 năm”, http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Thitruong/2015/01/3BA0F919_nhung-con-so-dang-chu-y-cua-thị trường chứng khoán-viet-nam-sau-gan-15-nam/, truy cập ngày 12/7/2017 88 “Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông nhỏ Công ty cổ phần”, https://phamlaw.com/quyen-du-hop-dai-hoi-co-dong-cua-co-dong-nho-congty-co-phan-hien-nay.html, truy cập 19/10/2017 89 “Điều kiện niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Singapore”, http://rulebook.sgx.com/en/display/display_viewall.html?rbid=3271&element _id=4830, truy cập ngày 15/1/2018 90 “Thị trường chứng quyền giới – Ngược dòng lịch sử (bài 2), website Ủy ban Chứng khoán nhà nước”,http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitietthongtinthi truong/vidsthongtintrenhose/vidstintuchose/vichitiet120;jsessionid=sf8xbMm HPzMMRzd3HmVyh5M4WnPMXwvnk1p2rxNDycRpXHdwKh1h!1005985 895!1215133677?dDocName=APPSSCGOVVN162112357&_afrLoop=26080077 968126794&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindo wId%3Dnull%26_afrLoop%3D26080077968126794%26dDocName%3DAPP SSCGOVVN162112357%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D2iuvr8tf4_4, truy cập ngày 23/1/2018 91 Chong – En Bai, Qiao Liu, Joe Lu, Frank M Song and Junxi Zang (2004), “Corporat Governance and Market Valuation in China”, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596704000538, truy cập ngày 8/6/2018 92 John Armour, Henry Hansmann, Reinier KraaKman (2009), Agency Problems, Legal Stragegies and Enforcement, John M.Olin Center for Law, Economics, and Business, Harvard Law Shool, Cambridge, MA, Page 2, http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/Kraakman_644 pdf, truy cập ngày 18/8/2018 ... ích công ty 26 1.4 Cách thức bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết 27 1.4.1 Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết công cụ pháp luật 27 1.4.2 Bảo vệ cổ đông thiểu số công. .. CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1 Khái niệm đặc điểm ? ?cổ đông thiểu số? ?? công ty niêm yết 1.1.1 Khái niệm ? ?cổ đông thiểu số? ?? công ty niêm yết Pháp luật Việt... CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY NIÊM YẾT .7 1.1 Khái niệm đặc điểm ? ?cổ đông thiểu số? ?? công ty niêm yết 1.1.1 Khái niệm ? ?cổ đông thiểu số? ?? công ty niêm yết 1.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty niêm yết , Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty niêm yết