0

Nhiệm vụ của ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo theo luật thi hành án hình sự việt nam

55 3 0
  • Nhiệm vụ của ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo theo luật thi hành án hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH TRUYỀN NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ĐƢỢC GIAO GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƢỜI ĐƢỢC HƢỞNG ÁN TREO THEO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ĐƢỢC GIAO GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƢỜI ĐƢỢC HƢỞNG ÁN TREO THEO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Mã số: 8380104 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HUỲNH BẢO KHÁNH Học viên: TRẦN THỊ THANH TRUYỀN Lớp Cao học Luật Khóa – Tiền Giang TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Đây cơng trình nghiên cứu tơi giúp đỡ, hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, giảng viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Các số liệu, ví dụ, trích dẫn sử dụng luận văn đảm bảo độ tin cậy, tính xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Tác giả Trần Thị Thanh Truyền DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt UBND Từ viết đầy đủ Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG VIỆC PHÂN CÔNG NGƢỜI TRỰC TIẾP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƢỜI ĐƢỢC HƢỞNG ÁN TREO 11 1.1 Quy định Luật Thi hành án hình Việt Nam nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc phân công ngƣời trực tiếp giám sát, giáo dục ngƣời đƣợc hƣởng án treo 11 1.2 Thực tiễn áp dụng quy định Luật Thi hành án hình năm 2010 nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc phân công ngƣời trực tiếp giám sát, giáo dục ngƣời đƣợc hƣởng án treo 12 1.2.1 Những hạn chế Ủy ban nhân dân cấp xã việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo theo Luật Thi hành án hình năm 2010 12 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế Ủy ban nhân dân cấp xã việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo theo Luật Thi hành án hình năm 2010 14 1.3 Kiến nghị nâng cao hiệu thực quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc phân công ngƣời trực tiếp giám sát, giáo dục ngƣời đƣợc hƣởng án treo 15 1.3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thi hành án hình 15 1.3.2 Kiến nghị vấn đề khác 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG VIỆC GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƢỜI ĐƢỢC HƢỞNG ÁN TREO 19 2.1 Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc yêu cầu ngƣời đƣợc hƣởng án treo thực đầy đủ nghĩa vụ mình; có biện pháp giáo dục, phịng ngừa ngƣời có dấu hiệu vi phạm pháp luật 19 2.1.1 Quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc yêu cầu người hưởng án treo thực đầy đủ nghĩa vụ mình; có biện pháp giáo dục, phịng ngừa người có dấu hiệu vi phạm pháp luật 19 2.1.2 Những hạn chế việc áp dụng quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc yêu cầu người hưởng án treo thực đầy đủ nghĩa vụ mình; có biện pháp giáo dục, phịng ngừa người có dấu hiệu vi phạm pháp luật 20 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc áp dụng quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc yêu cầu người hưởng án treo thực đầy đủ nghĩa vụ mình; có biện pháp giáo dục, phịng ngừa người có dấu hiệu vi phạm pháp luật 23 2.1.4 Kiến nghị nâng cao hiệu thực quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc yêu cầu người hưởng án treo thực đầy đủ nghĩa vụ mình; có biện pháp giáo dục, phịng ngừa người có dấu hiệu vi phạm pháp luật 27 2.2 Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc phối hợp với gia đình quan, tổ chức nơi ngƣời đƣợc hƣởng án treo làm việc, học tập việc giám sát, giáo dục 29 2.2.1 Quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc phối hợp với gia đình quan, tổ chức nơi người hưởng án treo làm việc, học tập việc giám sát, giáo dục 29 2.2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc phối hợp với gia đình quan, tổ chức nơi người hưởng án treo làm việc, học tập việc giám sát, giáo dục 30 2.2.3 Kiến nghị nâng cao hiệu thực quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc phối hợp với gia đình quan, tổ chức nơi người hưởng án treo làm việc, học tập việc giám sát, giáo dục 31 2.3 Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi quan có thẩm quyền đề nghị quy định khoản Điều 66 Luật Thi hành án hình năm 2010, nhiệm vụ khoản Điều 90 Luật Thi hành án hình năm 2019 32 2.3.1 Quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi quan có thẩm quyền đề nghị quy định khoản Điều 66 Luật Thi hành án hình năm 2010, khoản Điều 90 Luật Thi hành án hình năm 2019 32 2.3.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi quan có thẩm quyền đề nghị quy định khoản Điều 66 Luật Thi hành án hình năm 2010 35 2.3.3 Kiến nghị nâng cao hiệu thực quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi quan có thẩm quyền đề nghị quy định khoản Điều 66 của Luật Thi hành án hình năm 2010, khoản Điều 90 Luật Thi hành án hình năm 2019 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 KẾT LUẬN 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thi hành án hình hoạt động thi hành án, định hình Tịa án hình phạt tử hình, hình phạt tù, hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo khơng giam giữ, hình phạt quản chế cấm cư trú, hình phạt tước số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định, trục xuất, phạt tiền, tịch thu tài sản; Thực án hình định tịa án có hiệu lực pháp luật Trong đó, thay áp dụng hình phạt tù hình phạt tước bỏ tự người phạm tội bắt họ phải bị cách li khỏi xã hội số trường hợp định có hiệu cao áp dụng biện pháp khác Một biện pháp áp dụng nhiều thực tiễn hình phạt tù cho hưởng án treo, biện pháp cưỡng chế nhân đạo, biện pháp đảm bảo mục đích giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tn theo pháp luật quy tắc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới, hoàn trả cho xã hội người trở nên vô hại, khơng cịn nguy tái phạm khơng bắt họ phải bị cách li khỏi xã hội Theo quy định Khoản 5, Điều Luật Thi hành án hình năm 2010 Khoản Điều Luật Thi hành án hình năm 2019 thì: “Thi hành án treo việc quan, người có thẩm quyền theo quy định Luật giám sát, giáo dục người bị phạt tù hưởng án treo thời gian thử thách” Theo quy định pháp luật hình sự, án treo hình thức miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, trường hợp người bị Tịa án xử phạt tù khơng q 03 năm, vào nhân thân người phạm tội tình tiết giảm nhẹ, Tịa án xét thấy khơng cần phải bắt người chấp hành hình phạt tù, Tịa án cho hưởng án treo ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm Trong thời gian thử thách, Toà án giao người hưởng án treo cho quan, tổ chức nơi người làm việc quyền địa phương nơi người thường trú để giám sát giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã quan chủ yếu thực nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, giáo dục người hưởng án treo Ngồi ra, gia đình người bị kết án phải có trách nhiệm phối hợp với quan, tổ chức, quyền địa phương việc giám sát, giáo dục người Việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo nhằm tạo điều kiện cho người hưởng án treo làm ăn, sinh sống chứng tỏ hối cải, hồn lương mơi trường xã hội bình thường Trong q trình này, quan chức cần phải giám sát chặt chẽ người chấp hành án treo để buộc họ chấp hành đầy đủ quy định pháp luật thi hành án treo có sở đánh giá xác hối cải họ, đồng thời sở giáo dục, ngăn ngừa họ tái phạm Hoạt động Thi hành án hình nói chung hoạt động Thi hành án treo Ủy ban nhân dân cấp xã nói riêng có ý nghĩa vơ quan trọng hoạt động tư pháp toàn trình giải vụ án Thi hành án treo hoạt động đưa án, định có hiệu lực thi hành thực thực tế, công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho án, định Tòa án chấp hành Bản án, định Tòa án nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh góp phần bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định trị xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Luật Thi hành án hình năm 2010 Quốc hội Khóa XII thông qua ngày 17/6/2010 Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 Qua 08 năm thi hành Luật Thi hành án hình năm 2010, cơng tác thi hành án hình tổ chức thực đạt hiệu cao, bảo đảm nghiêm minh pháp luật thực sách khoan hồng, nhân đạo Đảng Nhà nước ta giáo dục, cải tạo người phạm tội Bên cạnh kết đạt được, Luật Thi hành án hình năm 2010 bộc lộ bất cập, hạn chế, số quy định khơng cịn phù hợp với tình hình thực tiễn; đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Quốc hội thông qua Hiến pháp nhiều luật, luật có nội dung liên quan đến thi hành án hình nên quy định Luật Thi hành án hình hành khơng bảo đảm tính đồng bộ, thống với quy định Hiến pháp pháp luật có liên quan Ngày 01/01/2020 Luật Thi hành án hình năm 2019 thức có hiệu lực pháp luật, thay cho Luật Thi hành án hình năm 2010 Trong đó, thi hành án treo quy định Chương V, Mục “Thi hành án treo” gồm 11 điều quy định từ Điều 84 đến Điều 94 Về nội dung, Luật sửa đổi, bổ sung số quy định liên quan đến thi hành án treo bổ sung nhiệm vụ UBND cấp xã, giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo, theo UBND cấp xã giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo có nhiệm vụ, quyền hạn lập hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người hưởng án treo; bàn giao hồ sơ cho quan thi hành án hình có thẩm quyền theo quy định Luật (Điều 86) nhiều điểm khác Ngồi ra, Luật cịn quy định người hưởng án treo rút hết thời gian thử thách Luật thi hành án hình năm 2010 nêu thủ tục rút ngắn thời gian thử thách người hưởng án treo; điều kiện trình tự thủ tục thời hạn xem xét định rút ngắn thời gian thử thách án treo quy định Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo Nghị số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình án treo Theo đó, người hưởng án treo Tịa án nhân dân cấp huyện Tòa án quân cấp khu vực rút ngắn thời gian thử thách án treo có đủ điều kiện: Đã chấp hành phần hai thời gian thử thách án treo; Có nhiều tiến bộ, thể việc thời gian thử thách thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ người hưởng án treo; chấp hành sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập sửa chữa lỗi lầm; thực đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo định án; Được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội giao giám sát giáo dục người hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách văn Người hưởng án treo năm rút ngắn thời gian thử thách lần từ tháng đến năm Người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử thách ba phần tư thời gian thử thách Tòa án tuyên Điều 89, Điều 90 Luật Thi hành án hình năm 2019 bổ sung thêm điều kiện, thủ tục với quy định thêm việc thời gian thử thách cịn lại khơng q 01 tháng rút ngắn hết thời gian thử thách lại (khoản Điều 89) Như vậy, Luật quy định rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật Tuy nhiên, nhiều năm qua, bên cạnh kết đạt được, cơng tác thi hành án hình cịn số tồn tại, hạn chế định như: Hiệu cơng tác thi hành án treo cịn hạn chế, nhiều địa phương khốn trắng cơng tác Thi hành án hình cho lực lượng Công an, từ việc phân công cán quản lý, giám sát, giáo dục đến trình tổ chức thi hành án thủ tục pháp lý; Ủy ban nhân dân cấp xã giữ vai trị cơng tác tổ chức Thi hành án hình địa phương thực tế mang tính hình thức, đơi lúc hợp thức hố văn 34 Người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, phải bảo đảm thực tế chấp hành ba phần tư thời gian thử thách Trường hợp người hưởng án treo lập công bị bệnh hiểm nghèo có đủ điều kiện quy định khoản Điều Tịa án rút ngắn hết thời gian thử thách lại Trường hợp người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách sau vi phạm nghĩa vụ quy định Điều 87 Luật bị Tịa án định buộc người phải chấp hành hình phạt tù án cho hưởng án treo thời gian thử thách rút ngắn khơng tính để trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù.” Theo tác giả, quy định tiến giúp người áp dụng biết điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách mà khơng phải xem dẫn chiếu đến Bộ luật hình Ngoài quy định cụ thể điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách, Điều 89 quy định người hưởng án treo rút hết thời gian thử thách Nếu Luật thi hành án hình năm 2010 nêu thủ tục rút ngắn thời gian thử thách người hưởng án treo; điều kiện trình tự thủ tục thời hạn xem xét định rút ngắn thời gian thử thách án treo quy định Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo Nghị số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình án treo Theo đó, người hưởng án treo Tịa án nhân dân cấp huyện Tòa án quân cấp khu vực rút ngắn thời gian thử thách án treo có đủ điều kiện: - Đã chấp hành phần hai thời gian thử thách án treo; - Có nhiều tiến bộ, thể việc thời gian thử thách thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ người hưởng án treo; chấp hành sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, họctập sửa chữa lỗi lầm; thực đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo định án; - Được UBND cấp xã, đơn vị quân đội giao giám sát giáo dục người hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách văn Người hưởng án treo năm rút ngắn thời gian thử thách lần từ tháng đến năm Người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử 35 thách ba phần tư thời gian thử thách Tòa án tuyên Điều 89, Điều 90 Luật Thi hành án hình năm 2019 bổ sung thêm điều kiện, thủ tục với quy định thêm việc thời gian thử thách cịn lại khơng q 01 tháng rút ngắn hết thời gian thử thách lại (khoản Điều 89) Khơng dừng lại đó, Điều 90 Luật Thi hành án hình năm 2019 quy định thủ tục rút ngắn thời gian thử thách người hưởng án treo bổ sung nhiều nội dung mới, điển hình là: “Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo có trách nhiệm rà sốt người đủ điều kiện theo quy định khoản Điều 89 Luật này, báo cáo quan thi hành án hình Cơng an cấp huyện, quan thi hành án hình cấp quân khu kèm theo tài liệu có liên quan để đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách” Quy định giúp tăng cường trách nhiệm UBND cấp xã công tác xét rút ngắn thời gian thử thách người hưởng án treo Như vậy, Luật Thi hành án hình năm 2019 quy định rõ ràng, cụ thể rút ngắn thời gian thử thách cho người hưởng án treo tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật 2.3.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi quan có thẩm quyền đề nghị quy định khoản Điều 66 Luật Thi hành án hình năm 2010 Một số người UBND cấp xã giao trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo tâm lý ngại tiếp xúc, gặp gỡ người chấp hành án nên không nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người hưởng án treo giải vấn đề phát sinh thời gian giáo dục, giúp đỡ Vì ảnh hưởng đến kết chấp hành án, có trường hợp tái phạm, tỷ lệ xét giảm thời hạn chấp hành án xã, phường, thị trấn chưa cao27 Trên thực tế qua khảo sát, người phân cơng giám sát, giáo dục người hưởng án treo thường không thường xuyên thực nhiệm vụ giám sát, giáo dục nên họ người hưởng án treo có nhiều tiến thể việc thời gian thử thách người hưởng án treo chấp hành nghiêm pháp luật, nghĩa vụ theo Luật Thi hành án hình sự; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm lập thành tích lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc quan nhà 27 Báo cáo công tác tổng kết ngành Tòa án 02 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre từ năm 2015-2019 36 nước có thẩm quyền khen thưởng không xem xét lập hồ sơ xin rút ngắn thời gian thử thách; người giao trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo không nắm điều kiện để xem xét rút ngắn thời gian thử thách nên khơng có đề xuất để UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi quan có thẩm quyền đề nghị quy định khoản Điều 66 Luật Thi hành án hình năm 2010 Cụ thể, theo báo cáo công tác thi hành án treo Cơ quan thi hành án hình Cơng an tỉnh Tiền Giang Bến Tre qua năm từ 2015 đến năm 2019 thấp; giai đoạn 05 năm từ năm 2015 đến năm 2019 địa bàn tỉnh Tiền Giang có 2.099 trường hợp người hưởng án treo có 288 trường hợp rút ngắn thời gian thử thách chiếm tỷ lệ 13,72%28, địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 05 năm từ năm 2015 đến năm 2019 có 1.419 trường hợp người hưởng án treo có 490 trường hợp rút ngắn thời gian thử thách chiếm tỷ lệ 34,53%29 Luật Thi hành án hình năm 2010 quy định thủ tục rút ngắn thời gian thử thách mà không quy định điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách gây khó khăn cho việc áp dụng quy định vào thực tiễn Như phân tích phần 2.3.1 luận văn quy định Luật Thi hành án năm 2019 hành vướng mắc tháo gỡ mặt quy định pháp luật Tuy nhiên, để áp dụng vào thực tế hiệu cần tinh thần trách nhiệm UBND cấp xã việc thực nhiệm vụ, quyền hạn 2.3.3 Kiến nghị nâng cao hiệu thực quy định pháp luật nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi quan có thẩm quyền đề nghị quy định khoản Điều 66 của Luật Thi hành án hình năm 2010, khoản Điều 90 Luật Thi hành án hình năm 2019 Người UBND cấp xã giao trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo cần rèn luyện cho lĩnh tâm lý vững vàng, không ngần ngại mà phải chủ động thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ người hưởng án treo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng họ giải vấn đề phát sinh thời gian giám sát, giáo dục Đồng thời, phải thường xuyên liên lạc với gia đình quan, tổ chức nơi người hưởng án treo làm việc, học tập góp phần giúp kết chấp hành án người hưởng án treo tốt hơn, giảm 28 29 Phụ lục Phụ lục 37 thiểu trường hợp tái phạm, qua biết người hưởng án treo có nhiều tiến đủ điều kiện để xét rút ngắn thời gian thử thách theo quy định hay khơng Từ có đề xuất UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị xem xét giúp rút ngắn thời gian thử thách cho người hưởng án treo đưa họ sớm trở với gia đình cộng đồng Công an cấp xã phải thường xuyên đồng hành với người hưởng án treo qua việc cung cấp quy định liên quan đến nhiệm vụ họ, điều kiện xem xét rút ngắn thời gian thử thách để họ biết phấn đấu, rèn luyện tốt Đồng thời, lưu ý với người trực tiếp giám sát, giáo dục điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách, quan trọng họ phải ghi nhận lại trường hợp người hưởng án treo có nhiều tiến phù hợp với điều kiện rút ngắn thời gian thử thách theo quy định để làm sở cho việc đề xuất mình; ngồi ra, họ cịn phải lưu ý mốc thời gian người hưởng án treo phải chấp hành phần hai thời gian thử thách án treo, q trình giám sát người trực tiếp giám sát ghi nhận người hưởng án treo có điều kiện thỏa mãn việc xem xét đề nghị phải ý mốc thời gian để người hưởng án treo vừa chấp hành xong phần hai thời gian thử thách phải có tham mưu để UBND cấp xã báo cáo Cơ quan thi hành án hình Cơng an cấp huyện để nghị Tòa án cấp xem xét, định việc rút ngắn thời gian thử thách; tới thời gian mà người hưởng án treo chấp hành phần hai thời gian thử thách mà người trực tiếp giám sát, giáo dục chưa có ghi nhận thành tích liên quan đến điều kiện xem xét rút ngắn nhanh chóng liên hệ với người hưởng án treo, gia đình quan, tổ chức nơi người hưởng án treo làm việc, học tập để rà soát lại nắm bắt thông tin kịp thời báo cáo rút ngắn thời gian thử thách cho người hưởng án treo 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo, có nhiệm vụ quan trọng việc thực khơng phần khó khăn việc yêu cầu người hưởng án treo thực đầy đủ nghĩa vụ mình; có biện pháp giáo dục, phịng ngừa người có dấu hiệu vi phạm pháp luật; việc phối hợp với gia đình quan, tổ chức nơi người hưởng án treo làm việc, học tập việc giám sát, giáo dục người việc lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi quan có thẩm quyền Luật Thi hành án hình năm 2019 có nhiều tiến quy định rõ ràng đầy đủ nghĩa vụ người hưởng án treo Người trực tiếp giám sát, giáo dục cần nắm vững quy định pháp luật nghĩa vụ người hưởng án treo, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ để tuyên truyền nghĩa vụ yêu cầu họ thực đầy đủ Đồng thời, cần trọng việc phối hợp với tổ chức trị - xã hội, gia đình, quan, tổ chức nơi người hưởng án treo làm việc, học tập việc giám sát, giáo dục người đó; đề nghị họ có thơng báo kịp thời người hưởng án treo có dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp giáo dục, phòng ngừa Về nghĩa vụ báo cáo quan thi hành án hình cơng an cấp huyện để đề nghị tòa án cấp xem xét, định rút ngắn thời gian thử thách nhiệm vụ nhân văn, bảo vệ quyền lợi đáng người hưởng án treo, Luật Thi hành án hính năm 2019 quy định rõ thủ tục, cách rút ngắn thời gian thử thách tạo tiền đề cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực tốt nhiệm vụ mình, việc cịn lại Ủy ban nhân dân cấp xã cần có trách nhiệm rà sốt người đủ điều kiện theo quy định khoản Điều 89 mà Luật hướng dẫn để báo cáo quan thi hành án hình cơng an cấp huyện kèm theo tài liệu có liên quan để đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách cho người hưởng án treo Tóm lại, quy định Luật Thi hành án hình năm 2019 khắc phục vướng mắc pháp luật Luật Thi hành án hình năm 2010, vấn đề cần có quan tâm lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã công tác lãnh đạo điều hành; đội ngũ thực giúp Ủy ban nhân dân cấp xã phải chủ động có tinh thần trách nhiệm việc thực nhiệm vụ nêu nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành 39 KẾT LUẬN Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo nhiệm vụ quan trọng giúp án có hiệu lực pháp luật Tòa án thi hành thực tế, thời gian thử thách người hưởng án treo Ủy ban nhân dân cấp xã quan trực tiếp tiếp xúc, quản lý, giám sát, giáo dục người hưởng án treo hỗ trợ họ vượt qua thời gian thử thách Do đó, Ủy ban nhân dân cấp xã thực tốt có hiệu nhiệm vụ góp phần giúp người hưởng án treo cải tạo tốt, tránh trường hợp tái phạm, đồng thời có điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách Để thực tốt nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã cần lưu ý điểm sau: Thứ nhất, Ủy ban nhân dân cấp xã cần quan tâm công tác lãnh đạo, đạo, điều hành công tác thi hành án hình nói chung cơng tác thi hành án treo nói riêng; cần quan tâm đến cơng tác phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo người quan trọng theo giám sát, giáo dục người hưởng án treo từ bắt đầu đến kết thúc thời gian thử thách, tránh đạo hình thức phân công theo tham mưu Trưởng Công an cấp xã cơng tác thi hành án treo khâu quan trọng, thường xuyên tiếp xúc với người hưởng án treo nên cần phải bố trí cán có lĩnh, lực, phù hợp với yêu cầu công tác để đảm nhiệm khâu công tác này; nên định kỳ tổ chức họp quán triệt tinh thần trách nhiệm người trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo, yêu cầu họ phải xếp thời gian để đảm bảo thực tốt nhiệm vụ giao, đồng thời phải kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm quy định việc chi thù lao cho người thực công tác để họ có thêm động lực tài lực để thực tốt công tác; thường xuyên hỏi thăm, khuyến khích, động viên người trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo để họ có tinh thần đầu tư cho việc giám sát, giáo dục người hưởng án treo Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp xã cần quan tâm việc bố trí, sử dụng cán làm cơng tác chun trách theo dõi thi hành án treo, vừa phải có trình độ pháp luật ổn định, kế thừa, chuyển giao cơng tác có ln chuyển cán 40 Thứ ba, người trực tiếp giám sát, giáo dục cần thường xuyên tiếp xúc để tuyên truyền quy định pháp luật giúp người hưởng án treo hiểu khơng có hành vi vi phạm pháp luật; cần phối hợp tốt với gia đình, quan, tổ chức nơi người hưởng án treo làm việc, học tập nắm bắt thông tin việc chấp hành án người hưởng án treo tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ người hưởng án treo để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, từ giảm thiểu trường hợp người hưởng án treo tái phạm qua biết người hưởng án treo có nhiều tiến từ có đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách cho họ Tác giả hy vọng luận văn nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho việc ứng dụng vào thực tiễn thực nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo, góp phần đóng góp vào việc hồn thiện Luật thi hành án hình thời gian tới Kết luận văn nỗ lực, cố gắng thân, giúp đỡ hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn khoa học Tuy nhiên trình độ nhận thức, kinh nghiệm, điều kiện nghiên cứu nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót định, tác giả mong muốn quý thầy, quý cơ, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp tiếp tục dẫn thêm để luận văn hoàn thiện./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Hiến pháp (2013), ngày 28/11/2013 Bộ luật hình (Luật số 15/1999/QH12) ngày 21/12/1999; sửa đổi, bổ sung năm 2009 Bộ luật hình (Luật số 100/2015/QH13) ngày 27/11/2015 Luật sửa đổi, bổ sung số Bộ luật Hình (Luật số 12/2017/QH14) ngày 20/6/2017 Bộ luật Tố tụng hình (Luật số 19/2003/QH11) ngày 26/11/2003 Bộ luật Tố tụng hình (Luật số 101/2015)QH13) ngày 27/11/2015 Luật Thi hành án hình (Luật số 53/2010/QH12) ngày 17/6/2010 Nghị số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình án treo Luật Thi hành án hình (Luật số 41/2019/QH14) ngày 14/6/2019 B TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 Ban chấp hành Trung ương (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 11 Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội 12 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Bường (2016), “Hoàn thiện pháp luật án treo - Cần tính tới nhân tố làm cho người bị kết án tái phạm phạm tội mới”, Nghề luật, số 14 Lê Đăng Doanh (2011), “Án treo - Một số vấn đề cần nghiên cứu trao đổi hướng dẫn thi hành”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 15 Lâm Trường Hà (2017), Giám sát, giáo dục người hưởng án treo theo Luật Thi hành án hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2004), Án treo thi hành án treo Thành phố Hồ Chí Minh số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 17 Trần Quang Hiếu (2017), Áp dụng án treo theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ luật học, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 18 Nguyễn Thị Huyền (2015), “Về công tác quản lý giáo dục đối tượng chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo cải tạo khơng giam giữ”, Tạp chí Kiểm sát, số 12 19 Trần Thế Linh (2014), “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ Ủy ban nhân dân cấp xã”, Tạo chí Kiểm sát, số 17 20 Lê Văn Luật (2005), Chế định án treo theo Luật Hình Việt Nam số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội 21 Phạm Thanh Phương (2014), Án treo thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội 22 Bùi Lê Sính (2014), “Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động quản lý, giáo dục bị án thi hành án treo, cải tạo không giam giữ”, Tạp chí Kiểm sát, số 18 23 Bùi Lê Sính (2017), “Một số dạng vi phạm phổ biến công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ”, Tạp chí Kiểm sát, số 24 Phạm Đức Trung (2014), Một số vấn đề lý luận thực tiễn thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định), Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội 25 Lệ Hà - Phạm Tuân (2013), “Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo hình phạt cải tạo khơng giam giữ”, Tạp chí Kiểm sát, số 23 26 Phạm Minh Tuấn (2015), “Nâng cao chất lượng công tác thi hành án người hưởng án treo phạt cải tạo không giam giữ”, Tạp chí Kiểm sát, số 18 27 Huỳnh Văn Út (2013), Án treo pháp luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 28 Báo cáo cơng tác tổng kết ngành Kiểm sát 02 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre từ năm 2015-2019 29 Báo cáo công tác tổng kết ngành Tòa án 02 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre từ năm 2015-2019 30 Công an tỉnh Bến Tre, báo cáo cơng tác thi hành án hình từ năm 2015-2019 31 Công an tỉnh Tiền Giang, báo cáo cơng tác thi hành án hình từ năm 2015-2019 PHỤ LỤC THỐNG KÊ VỀ TỶ LỆ NGƢỜI ĐƢỢC HƢỞNG ÁN TREO ĐƢỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Năm Tổng số người hưởng án treo địa bàn tỉnh Số người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách Tỷ lệ phần trăm người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách 2015 579 71 12,26% 2016 485 64 13,20% 2017 391 35 8,95% 2018 356 57 16,01% 2019 288 61 21,18% Tổng cộng 2.099 288 13,72% (Nguồn: Công an tỉnh Tiền Giang, báo cáo cơng tác thi hành án hình từ năm 2015-2019) PHỤ LỤC THỐNG KÊ VỀ TỶ LỆ NGƢỜI ĐƢỢC HƢỞNG ÁN TREO ĐƢỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Năm Tổng số người hưởng án treo địa bàn tỉnh Số người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách Tỷ lệ phần trăm người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách 2015 425 124 29,18% 2016 330 112 33,94% 2017 265 101 38,11% 2018 210 80 38,09% 2019 189 73 38,62% Tổng cộng 1.419 490 34,53% (Nguồn: Công an tỉnh Bến Tre, báo cáo cơng tác thi hành án hình từ năm 2015-2019) PHỤ LỤC HỒ SƠ THI HÀNH ÁN TREO Hồ sơ thi hành án treo Trần Ninh Thới, phạm tội Giao cấu với trẻ em, thời gian thử thách từ ngày 09/10/2018 đến ngày 09/10/2023 UBND xã Đồng Sơn, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; Hồ sơ thi hành án treo Trần Tiến Phát, phạm tội Cướp giật tài sản, thời gian thử thách từ ngày 15/10/2018 đến ngày 15/10/2021 UBND thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; Hồ sơ thi hành án treo Tăng Thành Phương, phạm tội Đánh bạc, thời gian thử thách từ ngày 16/10/2018 đến ngày 16/10/2019 UBND xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; Hồ sơ thi hành án treo Phan Tấn Cường, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 08/11/2018 đến ngày 08/11/2023 UBND xã Thạnh Nhựt, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; Hồ sơ thi hành án treo Đỗ Tấn Vinh, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 19/11/2018 đến ngày 19/11/2020 UBND xã Vĩnh Hựu, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; Hồ sơ thi hành án treo Lê Minh Cường, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 20/11/2018 đến ngày 20/11/2019 UBND xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; Hồ sơ thi hành án treo Bùi Thị Trúc Linh, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 17/12/2018 đến ngày 17/6/2020 UBND xã Thạnh Nhựt, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Thanh Dũng, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 13/3/2019 đến ngày 13/9/2020 UBND xã Thạnh Trị, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; Hồ sơ thi hành án treo Trương Phước Ngọc, phạm tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, thời gian thử thách từ ngày 13/3/2019 đến ngày 13/3/2020 UBND xã Thạnh Trị, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 10 Hồ sơ thi hành án treo Huỳnh Kim Đức, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 02/4/2019 đến ngày 02/4/2022 UBND xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; 11 Hồ sơ thi hành án treo Lê Thành Sang, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 02/4/2019 đến ngày 02/4/2024 UBND xã Đồng Thạnh, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 12 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Thị Hòa, phạm tội Cố ý gây thương tích, thời gian thử thách từ ngày 03/4/2019 đến ngày 03/4/2020 UBND xã Long Bình, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 13 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Hoàng Phú, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 16/4/2019 đến ngày 16/4/2021 UBND xã Long Bình, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 14 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Thái Thiện An, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 23/4/2019 đến ngày 23/4/2022 UBND xã Vĩnh Hựu, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 15 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Phi Hùng, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 23/4/2019 đến ngày 23/10/2020 UBND xã Đồng Sơn, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 16 Hồ sơ thi hành án treo Bành Tân Lợi, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 23/4/2019 đến ngày 23/4/2022 UBND thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 17 Hồ sơ thi hành án treo Lê Văn Quí, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 20/6/2019 đến ngày 20/6/2021 UBND xã Long Bình, huyện Gị Công Tây, tỉnh Tiền Giang; 18 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Ngọc Phúc, phạm tội Hủy hoại tài sản, thời gian thử thách từ ngày 08/7/2019 đến ngày 08/7/2024 UBND xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; 19 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Thành Thắng, phạm tội Cố ý gây thương tích, thời gian thử thách từ ngày 26/7/2019 đến ngày 26/7/2023 UBND xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; 20 Hồ sơ thi hành án treo Hồng Thị Cẩm Hướng, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 29/7/2019 đến ngày 29/7/2020 UBND xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; 21 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Hồng Kha, phạm tội Đánh bạc, thời gian thử thách từ ngày 08/8/2019 đến ngày 08/8/2020 UBND xã Bình Phú, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 22 Hồ sơ thi hành án treo Hồ Hoàng Khương, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 04/9/2019 đến ngày 04/9/2022 UBND xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; 23 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Minh Quân, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 07/10/2019 đến ngày 07/10/2024 UBND xã Vĩnh Hựu, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 24 Hồ sơ thi hành án treo Trương Minh Tiến, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 11/10/2019 đến ngày 11/10/2024 UBND xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; 25 Hồ sơ thi hành án treo Nguyễn Thị Thanh Tuyền, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 11/10/2019 đến ngày 11/10/2023 UBND xã Thạnh Nhựt, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 26 Hồ sơ thi hành án treo Trần Nhật Thắng, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 06/11/2019 đến ngày 06/5/2021 UBND xã Bình Phú, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 27 Hồ sơ thi hành án treo Huỳnh Trọng Nghĩa, phạm tội Cướp giật tài sản, thời gian thử thách từ ngày 21/11/2019 đến ngày 21/11/2024 UBND xã Thạnh Trị, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang; 28 Hồ sơ thi hành án treo Hà Thị Thùy Liên, phạm tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách từ ngày 26/11/2019 đến ngày 26/5/2021 UBND xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; 28 Hồ sơ thi hành án treo Phan Tấn Tài, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 29/11/2019 đến ngày 29/11/2022 UBND xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; 30 Hồ sơ thi hành án treo Võ Quốc Khang, phạm tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, thời gian thử thách từ ngày 27/12/2019 đến ngày 27/12/2024 UBND xã Vĩnh Hựu, huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang ... nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo Chương Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc giám sát, giáo dục người hưởng án treo 2.1 Nhiệm vụ. .. thực nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo nói riêng b Giá trị ứng dụng đề tài Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo vấn... thực nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã việc giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo Vì người trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo tên gọi, người người trực tiếp giám sát, giáo dục người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm vụ của ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo theo luật thi hành án hình sự việt nam , Nhiệm vụ của ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo theo luật thi hành án hình sự việt nam