0

Chứng minh trong vụ án hành chính

88 1 0
  • Chứng minh trong vụ án hành chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHAN THANH HÀ CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHAN THANH HÀ CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Minh Tâm TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ luật học với đề tài “Chứng minh vụ án hành chính” cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân hướng dẫn GS.TS.Lê Minh Tâm Các tài liệu, số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, nội dung tác giả khác trích dẫn, ghi theo quy định Tác giả cam đoan Phan Thanh Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU …………………………………………………………………… CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ………………………………… 1.1 Khái niệm, đặc điểm chứng minh vụ án hành …… 1.1.1 Khái niệm chứng minh ……………………………………… 1.1.2 Khái niệm đặc điểm chứng minh vụ án hành …………………………………………………………… 12 1.2 Đối tƣợng chứng minh vụ án hành chính…………………… 20 1.2.1 Khái niệm đối tượng chứng minh vụ án hành ……20 1.2.2 Nội dung đối tượng chứng minh vụ án hành 22 1.3 Chủ thể chứng minh quy định pháp luật tố tụng hành quyền nghĩa vụ chủ thể chứng minh vụ án hành ……………………………………………………………………… 26 1.3.1 Khái niệm chủ thể chứng minh vụ án hành ………26 1.3.2 Quyền, nghĩa vụ chứng minh chủ thể vụ án hành 26 1.4 Chứng hoạt động chứng minh để giải vụ án hành ……………………………………………………………………… 35 1.4.1 Khái niệm, đặc điểm chứng vụ án hành … 35 1.4.2 Nguồn chứng phân loại chứng vụ án hành 37 1.5 Các giai đoạn q trình chứng minh vụ án hành 39 1.5.1.Cung cấp chứng ………………………………………… 39 1.5.2 Thu thập chứng ……………………………………… .40 1.5.3 Nghiên cứu chứng ……………………………………… 41 1.5.4 Đánh giá chứng ………………………………………… 41 1.6 Khái quát hình thành phát triển chế định chứng minh pháp luật tố tụng hành 42 1.6.1 Giai đoạn trước tháng năm 1996 42 1.6.2 Giai đoạn từ tháng năm 1996 đến 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỊNH CHỨNG MINH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 53 2.1 Thực trạng áp dụng chế định chứng minh để giải vụ án hành 53 2.2 Những vƣớng mắc thực tiễn áp dụng quy định chứng minh giải vụ án hành .58 2.2.1 Thực tiễn áp dụng quy định Luật Tố tụng hành xác định chứng 58 2.2.2 Thực tiễn áp dụng quy định Luật Tố tụng hành định giá tài sản 60 2.2.3 Thực tiễn áp dụng quy định Luật Tố tụng hành “Đối thoại vụ án hành chính” 62 2.2.4 Thực tiễn áp dụng quy định Luật Tố tụng hành có mặt đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương phiên tòa .64 2.2.5 Thực tiễn áp dụng quy định Luật Tố tụng hành Người đại diện theo ủy quyền người bị kiện vụ án hành 66 2.2.6 Thực tiễn áp dụng quy định Luật Tố tụng hành tranh tụng phiên tịa hành 68 2.3 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quy định chứng minh Luật Tố tụng hành Việt Nam 69 2.3.1 Hoàn thiện Luật Tố tụng hành xác định chứng 69 2.3.2 Hoàn thiện quy định Luật Tố tụng hành định giá tài sản 70 2.3.3 Hoàn thiện quy định trình tự, thủ tục đối thoại Luật Tố tụng hành .71 2.3.4 Hoàn thiện Luật Tố tụng hành quy định có mặt đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương phiên tòa .72 2.3.5 Hoàn thiện Luật Tố tụng hành quy định người đại diện theo ủy quyền người bị kiện vụ án hành 73 2.3.6 Bổ sung nguyên tắc tranh tụng Luật Tố tụng hành 73 2.3.7 Đổi mới, hồn thiện cơng tác tổ chức cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ lực xét xử cho Thẩm phán Hội thẩm nhân dân 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG .77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tịa Hành Việt Nam thành lập năm 1995 thức vào hoạt động từ năm 1996 Việc đời Tịa Hành kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển hệ thống Tịa án Việt Nam, góp phần thiết thực vào q trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Tuy nhiên, đời chậm nguyên khách quan, chủ quan khác, nên bên cạnh kết quan trọng đạt tổ chức hoạt động Tịa Hành cịn nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ mặt lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động Tịa Hành chính, đáp ứng u cầu đặt Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước ta quan tâm đề quan điểm giải pháp để củng cố phát triển hệ thống Tịa Hành Nghị số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề quan điểm, định hướng, nhiệm vụ giải pháp quan trọng, có nêu vấn đề: “Mở rộng thẩm quyền xét xử Tòa án khiếu kiện hành Đổi mạnh mẽ thủ tục giải khiếu kiện hành Tịa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm bình đẳng cơng dân quan cơng quyền trước Tịa án” Ngày 24/11/2010, Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thơng qua Luật Tố tụng hành chính, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 (Luật Tố tụng hành năm 2010) thay Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành năm 1996, sửa đổi năm 1998 năm 2006 (Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án năm 1996) So với Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành năm 1996 (Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành chính), Luật Tố tụng hành năm 2010 (Luật Tố tụng hành chính) có bước phát triển mới, tạo sở cho việc nâng cao chất lượng hiệu giải vụ án hành Tuy nhiên, quy định chứng chứng minh Luật Tố tụng hành quy định chương VI với 18 điều chưa thật hoàn chỉnh, chưa thật tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng vụ án hành thực quyền nghĩa vụ chứng minh mình, chưa đảm bảo bình đẳng cơng dân quan cơng quyền trước Tịa án Chứng minh vụ án hành vấn đề quan trọng có tính định việc xác định thật khách quan vụ án hành Tuy nhiên, vấn đề phức tạp, tinh tế nhạy cảm, đòi hỏi phải có nhận thức đắn đầy đủ lý luận thực tiễn để bảo đảm cho hoạt động xét xử Tòa án khách quan, xác, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp công dân, trật tự quản lý nhà nước công dân nghiêm chỉnh chấp hành Mặc dù, Luật Tố tụng hành có quy định chứng trình chứng minh, xác định vấn đề chủ yếu có liên quan trực tiếp đến chứng trình chứng minh tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc…trong thu thập chứng tiến hành hoạt động chứng minh Nhưng để nhận diện, giải thích áp dụng đắn, hiệu quy định vào giải vụ án hành cần thiết phải có nghiên cứu cách tồn diện sâu sắc, làm rõ vấn đề lý luận có liên quan trực tiếp tới chứng chứng minh, phân tích làm rõ sở pháp lý thực tiễn áp dụng quy định pháp luật chứng chứng minh để từ đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện pháp luật nâng cao chất lượng thực pháp luật chứng cứ, chứng minh vụ án hành chính, đáp ứng yêu cầu đặt nước ta Với lý đó, tác giả chọn đề tài "Chứng minh vụ án hành chính" làm luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Xuất phát từ tính chất yêu cầu hoạt động xét xử vụ án hành chính, vị trí, vai trị, tầm quan trọng… q trình chứng minh vụ án hành chính, việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn chứng minh, chứng vụ án hành số tác giả cán hoạt động thực tiễn quan tâm, nghiên cứu góc độ định có số cơng trình, tài liệu có giá trị cơng bố như: Luận văn cao học với đề tài “Hoạt động xét xử hành Việt Nam - Thực trạng giải pháp hoàn thiện” tác giả Nguyễn Thị Tuyết Thanh; luận văn thạc sĩ luật học “Khởi kiện thụ lý vụ án hành (Từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh)” tác giả Nguyễn Thanh Phương Một số tác giả quan tâm đến số khía cạnh nội dung trình chứng minh vụ án hành đề cập số giáo trình, sách, tài liệu, tạp chí chun ngành như: Giáo trình Luật Tố tụng hành Việt Nam Trường Đại học luật Hà Nội năm 2010; Tài liệu tập huấn Luật Tố tụng hành năm 2011 Tịa án nhân dân tối cao; Luật Tố tụng hành bước tiến quan trọng quy định chứng cứ, chứng minh Luật Tố tụng hành năm 2010, tác giả Nguyễn Thị Thu Hương (Học viện tư pháp); Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu viết tiếp cận phân tích số vấn đề, khía cạnh có liên quan đến chứng minh q trình giải vụ án hành chính, chưa có cơng trình, luận văn nghiên cứu cách tồn diện, có hệ thống chun sâu q trình chứng minh vụ án hành Đề tài nghiên cứu luận văn thực tham khảo tiếp thu kiến thức, quan điểm, học lý có giá trị thể giáo trình, cơng trình nghiên cứu nêu cơng trình khác, đồng thời phân tích, luận chứng để phát triển bổ sung thêm thông tin, kiến thức, góp phần làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tiễn chứng minh, chứng vụ án hành chính, đề xuất giải pháp để bảo đảm cho trình chứng minh vụ án hành tổ chức thực cách khoa học, kịp thời, minh bạch, hợp pháp, tạo sở cho Tịa Hành tổ chức tốt trình áp dụng pháp luật để xét xử vụ án hành cách cơng minh, đảm bảo công bằng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu: Phân tích để làm rõ sở lý luận sở pháp lý chứng minh, chứng cứ, q trình chứng minh vụ án hành để làm sở cho việc đánh giá thực tiễn đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động chứng minh xét xử vụ án hành Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích luận văn có nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận có liên quan trực tiếp đến chứng minh vụ án hành như: khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trị, nội dung, hình thức, ngun tắc thu thập, sử dụng chứng chứng minh vụ án hành chính; - Phân tích, làm rõ sở pháp lý chứng minh, chứng cứ, trình chứng minh vụ án hành Việt Nam q trình hình thành phát triển pháp luật chứng minh, chứng tố tụng hành Việt Nam; - Đánh giá thực trạng thực pháp luật chứng minh, chứng vụ án hành chính, khẳng định kết quả, thành tựu, đồng thời hạn chế, nhược điểm nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó; - Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu thực pháp luật chứng minh vụ án hành chính, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng xét xử Tòa án nước ta Giới hạn phạm vi nghiên cứu luận văn - Về lý luận, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận có liên quan trực tiếp đến chứng minh vụ án hành để làm sở cho việc phân tích quy định pháp luật chứng minh vụ án hành đánh giá thực tiễn thực pháp luật chứng minh vụ án hành 68 - Quan điểm thứ hai cho rằng: Lĩnh vực hành lĩnh vực cơng, quan hệ hành thể bên quan hành Nhà nước, người có thẩm quyền quan hành Nhà nước thi hành quyền lợi hành cơng bên cá nhân, quan, tổ chức, đối tượng chịu quản lý, điều hành Theo quy định Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003 Ủy ban nhân dân quan hành nhà nước địa phương Ủy ban nhân dân thực chức quản lý nhà nước địa phương, góp phần đảm bảo đạo, quản lý thống máy hành nhà nước từ trung ương tới sở 34 Theo quy định Luật Luật sư Đồn Luật sư tổ chức xã hội - nghề nghiệp35, quan hành nhà nước, nên Luật sư khơng phải cơng chức quan hành nhà nước, nên khơng phải chịu trách nhiệm trước quan mà họ đại diện không thực chức trách, nhiệm vụ ủy quyền Đồng thời, đối tượng khởi kiện vụ án hành định hành chính, hành vi hành … Căn vào chức nhiệm vụ Ủy ban nhân dân, đối tượng khởi kiện quy định Luật luật sư luật sư (cá nhân), hoạt động tổ chức xã hội - nghề nghiệp khơng đại diện theo ủy quyền Ủy ban nhân để tham gia tố tụng hành Tịa án Tịa án nhân dân tỉnh Đ chấp nhận việc ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Đ không quy định lý luận thực tiển 2.2.6 Thực tiễn áp dụng quy định Luật Tố tụng hành tranh tụng phiên tịa hành Luật Tố tụng hành quy định thứ tự hỏi phiên tòa sau: Hội đồng xét xử xác định đầy đủ tình tiết vụ án cách nghe ý kiến người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, người làm chứng, người giám định, đối chiếu ý kiến với tài liệu, chứng thu thập Sau nghe xong lời trình bày 34 35 Điều Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003 Điều 60 Luật Luật sư năm 2006 69 đương sự, việc hỏi người vấn đề thực theo thứ tự Chủ toạ phiên hỏi trước đến Hội thẩm nhân dân, sau đến người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, đương sự, người tham gia tố tụng khác Kiểm sát viên.36 Với quy định thực tiễn xét xử người đặt câu hỏi chủ yếu Hội đồng xét xử người phải trả lời đương Như vậy, Tòa án làm thay nghĩa vụ hỏi để làm rõ chứng thực quyền chứng minh đương sự, việc hỏi Hội đồng xét xử lại trọng tâm phiên tòa Điều làm ý nghĩa thực sự tranh tụng, làm lu mờ vai trò đương phiên tòa Đây lý mà Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 Bộ trị nhấn mạnh: “nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, coi khâu đột phá hoạt động tư pháp” 2.3 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quy định chứng minh Luật Tố tụng hành Việt Nam 2.3.1 Hồn thiện Luật Tố tụng hành xác định chứng Với k ngun số hóa việc thực thủ tục hành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông qua phương tiện điện tử, dựa việc xử lý truyền liệu mail, fax, chữ ký số đặt vấn đề cho nhà làm luật Việc sử dụng văn điện tử với tư cách gốc để xác định chứng hoạt động tố tụng vấn đề thiếu hướng dẫn cụ thể Điều khơng liên quan đến thủ tục mà cịn liên quan đến việc xây dựng Pháp luật tố tụng hành chứng cứ, chứng minh cho phù hợp với xuất cơng nghệ Vì vậy, cần thiết phải làm rõ cách thức Tòa án đánh giá mức độ tin cậy tài liệu điện tử sử dụng chứng Để thực thi quy định này, pháp luật cần phải quy định hướng dẫn cụ thể quy trình kỹ thuật cơng nghệ, việc đánh giá tính tồn vẹn 36 Điều 148 Luật Tố tụng hành năm 2010 70 thông tin Đối với giao dịch điện tử trường hợp có tranh chấp, cần có quan chun mơn hỗ trợ Tịa án nhận biết gốc, chữ ký điện tử, xác minh cước tính xác thực người có chữ ký điện tử cách thức sử dụng chúng tài liệu điện tử Để công nhận chữ ký điện tử giao dịch thương mại điện tử không cần đưa quy định pháp lý túy, song song với việc pháp luật công nhận chữ ký điện tử, cần xây dựng chế kiểm tra chặt chẽ nhằm xác minh chữ ký điện tử có cơng nghệ sử dụng thiết bị kỹ thuật phải lựa chọn, trang bị đầy đủ 2.3.2 Hoàn thiện quy định Luật Tố tụng hành định giá tài sản Luật Tố tụng hành Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH 13 ngày 28/3/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch định giá tài sản quy định quyền yêu cầu đương việc định giá tài sản, trách nhiệm Tòa án tiến hành định giá xét thấy cần thiết, quy định trình tự thủ tục lập hội đồng định giá, định giá tài sản, trách nhiệm nộp tiền tạm ứng chi phí định giá Các văn không quy định trách nhiệm, hậu mà đương phải chịu không thực nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản; khơng có quy định hướng dẫn trường hợp cần thiết để Tòa án định định giá Luật Tố tụng hành quy định: “Trong trình Tồ án giải vụ án hành chính, đương có quyền nghĩa vụ giao nộp chứng cho Tồ án; đương khơng nộp nộp khơng đầy đủ phải chịu hậu việc khơng nộp nộp khơng đầy đủ đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.37 Tuy nhiên, đương khơng nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản Tịa án vận dụng điều luật để bác yêu cầu khởi kiện đương Đương kháng cáo Tịa án cấp hủy, giao để thực thủ tục định giá tài sản không định giá tài sản Như vậy, với quy định hậu việc đương không thực nghĩa vụ chứng minh cách hiểu khơng thống Tịa án cấp 37 Điều 77 Luật Tố tụng hành năm 2010 71 Để tạo sở pháp lý áp dụng thống pháp luật, tránh trường hợp án bị hủy, sửa mà lỗi thuộc đương Tịa án nhân dân tối cao phải có văn hướng dẫn kịp thời trường hợp cần thiết để Tòa án định định giá, hậu mà đương phải gánh chịu không thực nghĩa vụ chứng minh (trong trường hợp khơng nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản) Bên cạnh đó, nhà làm luật cần phải nghiên cứu bổ sung vào Điều 85 Luật Tố tụng hành trường hợp vụ án vừa có kết định giá tài sản, vừa có kết định giá tài sản trường hợp đương không thống yêu cầu định giá thẩm định giá tài sản sử dụng kết Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho việc giải vụ án hành Tồ án nhân dân tối cao cần ban hành văn hướng dẫn thực trường hợp để Toà án cấp thống thực 2.3.3 Hồn thiện quy định trình tự, thủ tục đối thoại Luật Tố tụng hành Đối thoại điểm nguyên tắc Luật Tố tụng hành Theo điều kiện khởi kiện vụ án hành nay, đa số trường hợp người khởi kiện không bắt buộc phải qua khiếu nại (thủ tục tiền tố tụng) trước khởi kiện, nên việc quy định quyền nghĩa vụ đối thoại đương cấn thiết Thông qua đối thoại, bên hiểu rõ thêm nội dung định hành chính, hành vi hành để bên tìm quan điểm chung cách thức giải u cầu mình, từ bên khởi kiện rút đơn khởi kiện, bên bị kiện khắc phục sai sót mình, từ giải triệt để khiếu kiện, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài, gây xúc dư luận Tuy nhiên, Luật Tố tụng hành quy định nguyên tắc đối thoại trình giải vụ án hành mà khơng quy định trình tự, thủ tục, thời điểm, trách nhiệm chủ thể tham gia đối thoại Do đó, quy định khơng thực thực tế từ Luật Tố tụng hành ban hành có thực Tịa án thực với cách thức khác nhau, khơng thống mang tính thủ tục Để Luật Tố tụng hành phát huy hiệu thực tế có 72 quy định đối thoại phải bổ sung trình tự thủ tục đối thoại giống trình tự, thủ tục hịa giải Bộ luật Tố tụng dân sự, trước mắt Tòa án nhân dân dân tối cao cần kịp thời ban hành văn hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý cho Tòa án thực quy định dễ dàng, góp phần hồn thiện quy định Luật Tố tụng hành có hoạt động chứng minh 2.3.4 Hồn thiện Luật Tố tụng hành quy định có mặt đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương phiên tòa Luật Tố tụng hành góp phần quan trọng việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa tăng cường pháp chế, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, quan cá nhân Trình tự thủ tục tố tụng dân chủ, công khai, đơn giản thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình, đồng thời đề cao vai trị trách nhiệm họ tố tụng hành Bảo đảm giải vụ án hành nhanh chóng, xác Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy Luật Tố tụng hành bộc lộ hạn chế, bất cập, có quy định mâu thuẫn với văn pháp luật khác, chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng cịn có nhiều cách hiểu khác nhau, mà bất cập quy định “Xét xử trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích đương vắng mặt phiên tòa” nêu tiểu mục 2.2.4 Theo quan điểm cá nhân, tơi đồng ý với quan điểm thứ hai tức đương triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt hội đồng xét xử định đình giải vụ án Bởi lẽ, nhận định nêu tiểu mục 2.2.4 trên, Luật Tố tụng hành có ngun tắc quyền định tự định đoạt người khởi kiện, tức người khởi kiện có quyền định việc khởi kiện vụ án hành chính, q trình giải vụ án hành chính, người khởi kiện có rút, thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện bất k giai đoạn kể phiên tịa 38 Bên cạnh đó, Luật Tố tụng hành quy định phải từ chối thay đổi người tiến 38 Điều 7, 145 Luật Tố tụng hành năm 2010 73 hành tố tụng 39, tất đương vắng mặt phiên tịa hội đồng xét xử khơng kiểm tra phát trường hợp phải thay đổi từ chối tiến hành tố tụng, nên vụ án bị hủy vi phạm thủ tục tố tụng đương kháng cáo Tòa án cấp phát vấn đề Mặt khác, người làm cơng tác thực tiễn việc đình giải vụ án an toàn cho thẩm phán việc bị hủy, sửa án Để có cách hiểu thống tồn ngành Tịa án Luật Tố tụng hành thực vào thực tế sống, Tịa án nhân dân tối cao phải ban hành văn hướng dẫn trường hợp này, tránh trường hợp án bị hủy luật không rõ ràng cách hiểu khơng thống 2.3.5 Hồn thiện Luật Tố tụng hành quy định người đại diện theo ủy quyền người bị kiện vụ án hành Cá nhân khơng phải cơng chức quan nhà nước có định hành bị khởi kiện có làm người đại diện theo ủy quyền người bị kiện vụ án hành hay khơng? Vấn đề có hai quan điểm khác nêu tiểu mục 2.2.5 Đây vấn đề cần quan tâm thực tiễn lý luận, cần có nghiên cứu thật kỹ để bổ sung vào Luật Tố tụng hành Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho Tòa án cấp vận dụng quy định để giải vụ án hành Tịa án nhân dân tối cao phải ban hành văn hướng dẫn thực thống tồn ngành Tịa án 2.3.6 Bổ sung nguyên tắc tranh tụng Luật Tố tụng hành Luật Tố tụng hành ban hành văn pháp lý có giá trị cao, nhiều quy định Luật Tố tụng hành thể phần nguyên tắc tranh tụng quán triệt Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị Tuy nhiên, qua năm áp dụng thực tiễn xét xử, số nội dung Luật Tố tụng hành nói chung quy định chứng minh nói riêng phản ánh chưa có đột phá giải tận gốc vướng mắc trình chứng minh Nguyên nhân vấn đề xuất phát từ việc khơng quy định nguyên tắc tranh 39 Điều 41, 42, 43, 44, 45 Luật Tố tụng hành năm 2010 74 tụng Luật Tố tụng hành Luật Tố tụng hành quy định nguyên tắc xét xử trực tiếp, lời nói liên tục 40 Theo ngun tắc phiên tịa hành chính, Tịa án thực nhiệm vụ xét hỏi, đương thực quyền tranh luận với thời gian ngắn khơng có hội để tranh luận với quan điểm Viện kiểm sát phiên tịa, nên chưa đảm bảo bình đẳng quyền nghĩa vụ chủ thể tố tụng hành Để góp phần mở rộng đảm bảo tính khả thi thủ tục tranh tụng tố tụng hành chính, bước đầu kết hợp yếu tố tranh tụng vào thủ tục tố tụng hành, tranh tụng phiên tịa cần phải hiểu xác ngun tắc xuyên suốt giai đoạn tố tụng khơng phải phiên tịa Để hồn thiện quy định pháp luật chứng minh, nguyên tắc tranh tụng phải ghi nhận thành nguyên tắc Luật Tố tụng hành 2.3.7 Đổi mới, hồn thiện cơng tác tổ chức cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ lực xét xử cho Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Tình hình chung đội ngũ Thẩm phán nước ta theo nhận định nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sau: “Bên cạnh tiến đạt được, ngành Tòa án nhân dân mặt tồn tại, hạn chế: Việc tuyển chọn, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán làm nhiều, so với yêu cầu chưa đáp ứng; đội ngũ cán đặc biệt đội ngũ thẩm phán thiếu yếu, trình độ chun mơn khơng đồng ” 41 Bên cạnh đó, “Việc quản lý cán số Tòa án địa phương chưa chặt chẽ, cịn để xảy trường hợp cán bộ, cơng chức Tòa án vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật cơng vụ, chí vi phạm pháp luật Tỷ lệ án, định Tòa án bị hủy, sửa lỗi Thẩm phán chưa giảm mạnh, Điều 126, 148 Luật Tố tụng hành năm 2010 Nguyễn Minh Triết (2010), “Bài phát biểu đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch nước lễ k niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tịa án nhân dân”, Tạp chí Tịa án, (18), tr 40 41 75 tỷ lệ án, định giải vụ án hành bị hủy, sửa cịn cao”42 Đội ngũ Hội thẩm nhân dân nhìn chung có nhiệt tình, có trách nhiệm, có đóng góp lớn vào cơng tác xét xử ngành Tịa án Tuy nhiên, trình độ chun mơn khơng Hội thẩm nhân dân hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác xét xử Sự khơng đồng trình độ gây nhiều khó khăn cho Thẩm phán tham gia hội đồng xét xử thực nguyên tắc tố tụng, từ làm giảm chất lượng hoạt động xét xử Việc đổi công tác tổ chức cán Thẩm phán Hội thẩm nhân dân yêu cầu cấp thiết bên cạnh việc hoàn thiện quy định Luật Tố tụng hành chứng chứng minh Công việc cần tiến hành kịp thời với việc nâng cao trình độ chuyên môn ý thức trách nhiệm tất chủ thể chứng minh, kết hợp với việc xây dựng chế phù hợp để ràng buộc trách nhiệm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng trình giải vụ án hành Để nâng cao chất lượng hoạt động chứng minh Tòa án nay, cần phải thực đồng vấn đề sau đây: - Xây dựng đội ngũ Thẩm phán quy, tinh nhuệ, đại, vững vàng tư tưởng trị; có đạo đức trình độ, lực chun mơn Để làm điều này, trước hết đảm bảo mặt số lượng thẩm phán cấp Tòa án, xây dựng đội ngũ Thẩm phán đảm bảo mặt chất lượng, tinh thơng nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết rộng khả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tính Đội ngũ Thẩm phán phải rèn luyện, phấn đấu theo chuẩn mực đạo đức mà Bác Hồ dạy: Cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư, tận tụy phục vụ nhân dân - Trong trình xét xử, Hội đồng xét xử phải tôn trọng ý kiến người tham gia tố tụng; thực tốt nguyên tắc bình đẳng, dân chủ cơng khai Tịa án nhân dân tối cao, thị số 01/2012/CT-CA ngày 11/01/2012 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao việc triển khai, tổ chức thực nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2012 ngành Tịa án nhân dân, tr.3 42 76 - Phải nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp trách nhiệm Hội thẩm nhân dân để họ đủ điều kiện thực công tác xét xử; - Tuyên tuyền phổ biến nâng cao ý thức pháp luật đương 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG Để hoàn thiện quy định chứng minh, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động chứng minh công tác giải vụ hành cần tiến hành đồng giải pháp khác là: Hồn thiện quy định Pháp luật tố tụng hành chính, đổi cơng tác tổ chức cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nâng cao ý thức pháp luật cho người tham gia tố tụng 78 KẾT LUẬN Hoạt động chứng minh tố tụng hành dạng q trình nhận thức, ln nằm vận động tạo hoạt động có tính chất khác chủ thể chứng minh với phương pháp tiến hành mục đích cụ thể cần phải đạt Nhưng điều khơng có nghĩa giai đoạn trình tồn độc lập, tách biệt mà chúng nằm mối quan hệ hữu phận trình trọn vẹn Việc phân chia trình chứng minh thành giai đoạn cụ thể (cung cấp chứng cứ, thu thập chứng cứ, nghiên cứu chứng đánh giá chứng cứ) khơng phải để khẳng định tính độc lập tuyệt đối giai đoạn mà giúp định hướng nhiệm vụ mà chủ thể chứng minh phải giải quyết, nhằm hướng đến mục đích cuối trình chứng minh xác định chân lý khách quan, tạo sở cho việc giải đắn vụ án hành Qua nghiên cứu đề tài “Chứng minh vụ án hành chính”, kết nghiên cứu luận văn thể hiện: - Luận văn luận giải vấn đề lý luận quy định chứng minh hoạt động chứng minh, khái niệm chứng cứ, việc phân loại chứng cứ… từ kế thừa phát triển quy định hoạt động chứng minh Luật Tố tụng hành - Những kiến nghị đề xuất luận văn việc hoàn thiện số quy định Luật Tố tụng hành chứng minh thực quyền - nghĩa vụ chứng minh đương xây dựng sở tổng kết vướng mắc hoạt động chứng minh từ thực tiễn xét xử vụ án hành - Song song với việc hồn thiện quy định khác Pháp luật tố tụng hành chính, việc nhận thức đắn, đầy đủ vấn đề lý luận chứng minh thực hoá nhận thức việc xác định chứng vấn đề chứng minh thực tiễn tố tụng cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa to lớn hiệu hoạt động giải vụ án hành Tịa án DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn Đảng: Bộ trị, (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Bộ trị, (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Bộ trị, (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 B Danh mục văn pháp luật: Hiến pháp 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Tố tụng dân năm 2005 (được sửa đổi bổ sung năm 2011) Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 10 Luật Cạnh tranh năm 2005 11 Luật Đất đai năm 1993, 2003 12 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 13 Luật Khiếu nại năm 2011 14 Luật Luật sư năm 2006 15 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003 16 Luật Thương mại năm 2005 17 Luật Tố tụng hành năm 2010 18 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 Chính phủ 19 Nghị 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 Nghị số 03/2003/NQ-HĐTP ngày 18/02/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 21 Nghị 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 22 Nghị 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 23.Nghị 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 24 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành năm 1996 (được sửa đổi bổ sung năm 1998, 2006) 25 Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH 13 ngày 28/3/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch C Danh mục tài liệu tham khảo 26 Bộ Tư pháp (2009), Báo cáo tổng kết tình hình thi hành pháp luật hành án, định Tồ án giải vụ án hành từ năm 1996 đến 27 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo tổng kết triển khai cơng tác ngành Tịa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 28 Tòa án nhân dân tối cao (2009), Báo cáo tổng kết thực tiển 12 năm hoạt động giải vụ án hành ngành Tịa án nhân dân 29 Tòa án nhân dân tối cao (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo tổng kết triển khai cơng tác ngành Tịa án nhân dân 30 Tịa án nhân dân tối cao (2009), sổ tay thẩm phán, Hà Nội 31 Tòa án nhân dân tối cao (2011), tài liệu tập huấn Luật Tố tụng hành chính, Hà Nội 32 Tịa án nhân dân tối cao, Tạp chí Tịa án 33 Trường Đại học luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật Tố tụng hành Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 34 Trường Đại học luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 35 Trường Đào tạo chức danh tư pháp (2002), Sổ tay thẩm phán, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Phụ lục SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT ÁN HÀNH CHÍNH - TỶ LỆ ÁN HÀNH CHÍNH BỊ HỦY CỦA NGÀNH TAND TỈNH ĐỒNG NAI & CẢ NƯỚC Từ năm 2000 đến năm 2013 SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT ÁN Năm Biên Hòa Tân Phú Định Quán Xuân Lộc Long Khánh Cẩm Mỹ Thống Nhất Trảng Bom Long Thành Nhơn Trạch Tỷ lệ án Tỷ lệ Tỷ lệ án Số GQ hủy hủy Số GQ án hủy Số GQ cấp (cả nước) (tỉnh) (huyện) cấp tỉnh nước Vĩnh Cửu huyện % % % 2000 0 0 10 23 vụ 4.3 vụ 0.0 419 vụ 19.7 2001 11 0 0 29 vụ 13.8 vụ 0.0 564 vụ 8.2 2002 11 0 0 0 13 31 vụ 0.0 vụ 0.0 770 vụ 7.1 2003 13 0 11 21 57 vụ 1.8 vụ 0.0 1247 vụ 6.1 2004 27 0 0 0 21 56 vụ 3.6 vụ 20.0 1524 vụ 3.7 2005 0 0 1 12 29 vụ 10.3 vụ 0.0 1201 vụ 6.8 2006 0 0 0 15 vụ 0.0 vụ 0.0 1081 vụ 6.2 2007 0 2 23 vụ 8.7 vụ 0.0 1546 vụ 6.27 2008 1 0 18 vụ 11.1 vụ 0.0 1234 vụ 17.1 2009 0 1 14 34 vụ 5.9 vụ 0.0 1299 vụ 6.9 2010 38 0 62 vụ 6.5 vụ 14.3 1398 vụ 5.8 2011 36 1 0 15 58 vụ 1.7 vụ 0.0 1236 vụ 6.15 2012 88 11 12 37 16 44 230 vụ 1.3 34 vụ 5.9 3834 vụ 4.5 2013 145 10 12 37 14 34 25 299 vụ 2.3 32 vụ 9.4 4671 vụ 3.4 ... dụng chứng chứng minh vụ án hành chính; - Phân tích, làm rõ sở pháp lý chứng minh, chứng cứ, trình chứng minh vụ án hành Việt Nam trình hình thành phát triển pháp luật chứng minh, chứng tố tụng hành. .. LÝ VỀ CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ………………………………… 1.1 Khái niệm, đặc điểm chứng minh vụ án hành …… 1.1.1 Khái niệm chứng minh ……………………………………… 1.1.2 Khái niệm đặc điểm chứng minh vụ án hành. .. quan tới vụ án hành cần đƣợc làm sáng tỏ chứng trình giải vụ án hành chính, trƣớc Tịa án ban hành định, án hành chính; sở cho đƣơng yêu cầu, bảo vệ quyền lợi ích đáng để Tịa án giải vụ án hành cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng minh trong vụ án hành chính , Chứng minh trong vụ án hành chính