0

CÔNG NGHỆ TĂNG ÁP KÉP (TWIN TURBO) TRÊN ĐỘNG CƠ BMW B58

40 3 0
  • CÔNG NGHỆ TĂNG ÁP KÉP (TWIN TURBO) TRÊN ĐỘNG CƠ BMW B58

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH VIỆN KỸ THUẬT HUTECH ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG CÔNG NGHỆ TWINPOWER TURBO TRÊN ĐỘNG CƠ B58 BMW CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Ngành: Giảng viên hƣớng dẫn: Nguyễn Thành Sa Sinh viên thực MSSV Lớp Bùi Văn Thơ 1911255912 19DOTD2 Lê Minh Tiến 1911252259 19DOTD2 Trƣơng Trung Kiên 1911255726 19DOTD2 TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021 I VIỆN KỸ THUẬT HUTECH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI TÊN MÔN HỌC : ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Họ tên sinh viên/ nhóm sinh viên đƣợc giao đề tài (sĩ số nhóm 02): 03 Trƣơng Trung Kiên MSSV: 1911255726 Lớp: 19DOTD2 Lê Minh Tiến MSSV: 1911252259 Lớp: 19DOTD2 Bùi Văn Thơ MSSV: 1911255912 Lớp: 19DOTD2 2.Tên đề tài : CÔNG NGHỆ TĂNG ÁP KÉP (TWIN TURBO) TRÊN ĐỘNG CƠ BMW B58 Các liệu ban đầu : pháp tổng hợp từ nhiều nguồn sách vở, thầy cô, Internet bên cạnh phần mềm hỗ trợ tin học nhƣ Word Office Nội dung nhiệm vụ : 1/ Tìm hiểu lịch sử đời hệ thống tăng áp động tơ; 2/ Trình bày Kết cấu, Ngun Lý hoạt động hệ thống tăng áp kép BMW B58 3/ Phân tích, đánh giá, kết luận 5.Kết tối thiểu phải có: 1) Thuyết minh đạt yêu cầu khối lƣợng, số trang .… 2) Bản vẽ minh họa Ngày giao đề tài: 25/09/2021 Ngày nộp báo cáo: 19/12/2021 TP HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2021 Giảng viên hƣớng dẫn Sinh viên thực TS Nguyễn Thành Sa II VIỆN KỸ THUẬT HUTECH PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÊN MÔN HỌC: ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Tên đề tài: CÔNG NGHỆ TĂNG ÁP KÉP (TWIN TURBO) TRÊN ĐỘNG CƠ BMW B58 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thành Sa Sinh viên/ nhóm sinh viên thực đề tài (sĩ số nhóm 02): 03 Trƣơng Trung Kiên MSSV: 1911255726 Lớp: 19DOTD2 Lê Minh Tiến MSSV: 1911252259 Lớp: 19DOTD2 Bùi Văn Thơ MSSV: 1911255912 Lớp: 19DOTD2 III Tuần Nội dung thực Ngày Kết thực sinh viên (Giảng viên hƣớng dẫn ghi) 25/09/2021 Giao đề tài Đạt 27/09/2021 Tuần 1: Chuẩn bị đề cương, phương pháp thực Đạt 04/10/2021 Tuần 2: Tìm hiểu tài liệu, nội dung thực Đạt 11/10/2021 Tuần 3: Duyệt tên đề tài, nội dung thực Đạt 18/10/2021 25/10/2021 01/11/2021 08/11/2021 15/11/2021 10 22/11/2021 Tuần 9: Chỉnh sửa hoàn chỉnh chương 03 Đạt 11 29/11/2021 Tuần 10: Bổ sung vẽ, demo mơ hình minh họa Đạt 12 13/12/2021 Tuần 4: Kiểm tra tiến độ chương 01 Tuần 5: Chỉnh sửa hoàn chỉnh chương 01 Tuần 6: Kiểm tra tiến độ chương Tuần 7: Chỉnh sửa hoàn chỉnh chương 02 Tuần 8: Kiểm tra tiến độ chương Đánh giá kết báo cáo: (Nội dung báo cáo ; Sản phẩm thực hiện; Thái độ ; Kỹ năng; ….) Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Cách tính điểm: Điểm q trình = 0.5 x Tổng điểm tiêu chí đánh giá + 0.5 x điểm báo cáo ĐA MH Lƣu ý: Tổng điểm tiêu chí đánh giá q trình thực đồ án; Điểm báo cáo bảo vệ đồ án mơn học; Điểm q trình (Ghi theo thang điểm 10) IV Tiêu chí đánh giá q trình thực đồ án Họ tên sinh viên Mã số SV Tính chủ động, tích cực, sáng tạo (tối đa điểm) Trƣơng Trung 1911255726 Đáp ứng mục tiêu đề (tối đa điểm) Tổng điểm tiêu chí đánh giá Điểm báo cáo bảo vệ trình thực đồ án đồ án môn học (tổng cột (50%) điểm 1+2) Điểm q trình = 0.5*tổng điểm tiêu chí + 0.5*điểm báo cáo 50% 3.5 4.0 7.5 8.0 8.0 Kiên Lê Minh Tiến 1911252259 3.5 4.0 7.5 8.5 8.0 Bùi Văn Thơ 1911255912 3.5 4.0 7.5 7.5 7.5 Ghi chú: Điểm số có sai sót, GV gạch bỏ ghi lại điểm kế bên ký nháyvào phần điểm chỉnh sửa TP HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2021 Sinh viên thực Giảng viên hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) TS Nguyễn Thành Sa V LỜI CẢM ƠN Để đồ án chúng em đƣợc hoàn thành cách tốt đẹp, em nhận đƣợc hỗ trợ, giúp đỡ nhiều thầy Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép chúng em đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành Trƣớc hết, chúng em xin gửi tới giáo viên hƣớng dẫn thầy Nguyễn Thành Sa giúp đỡ chúng em giải đáp vấn đề q trình hồn thành đồ án, ln quan tâm hƣớng dẫn, bảo để đồ án chúng em hoàn thành cách hoàn chỉnh suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn thầy cô chuyên ngành trƣờng dạy dỗ, hƣớng dẫn chúng em kiến thức môn đại cƣơng, môn kỹ nhƣ mơn chun ngành giúp chúng em có đƣợc kiến thức vững vàng, kỹ cần thiết, luôn tạo điều kiện để chúng em hoàn thành đồ án cách hồn chỉnh Trong q trình học tập, nhƣ trình làm đồ án, chúng em cố gắng mình, nhƣng kiến thức chuyên ngành kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong đƣợc nhận đóng góp, xây dựng từ thầy cô để đồ án chúng em ngày đƣợc hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! VI BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Giáo viên hƣớng dẫn : Nguyễn Thành Sa Họ tên sinh viên : Bùi Văn Thơ MSSV : 1911255912 Lê Minh Tiến MSSV : 1911252259 Trƣơng Trung Kiên MSSV : 1911255726 Lớp : 19DOTD2 Tên đề tài : Công nghệ TWINPOWER TURBO động B58 BMW Điểm đánh giá : Xếp loại : TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Giáo viên hƣớng dẫn (ký tên ghi rõ họ tên) VII BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Giáo viên phản biện : Họ tên sinh viên : Bùi Văn Thơ MSSV : 1911255912 Lê Minh Tiến MSSV : 1911252259 Trƣơng Trung Kiên MSSV : 1911255726 Lớp : 19DODT2 Tên đề tài : Công nghệ TWINPOWER TURBO động B58 BMW Điểm đánh giá : Xếp loại : TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021 Giáo viên phản biện (ký tên ghi rõ họ tên) VIII MỤC LỤC CÔNG NGHỆ TWINPOWER TURBO Động Cơ B58 BMW I NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN Error! Bookmark not defined PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN VI BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN VII BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN VIII DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ TWINPOWER TURBO TRÊN ĐỘNG CƠ BMW-B58 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: 1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI: 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Chƣơng 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 10 2.1 THIỆU VỀ XE BMW: 10 2.1.1 Sự đời dòng xe BMW: 10 2.1.2 Ý nghĩa logo dòng xe BMW: 11 2.2 GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ B58- BMW: 11 Chƣơng 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TWINPOWER TURBO 15 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ TWINPOWER TURBO: 15 3.2 CÔNG NGHỆ TWINPOWER: 16 3.2.1 Hệ thống Vanos: 16 3.2.2 Hệ thống Valvetronic: 19 3.2.3 Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp: 21 3.2.4 Hệ thống tăng áp kép Turbo( Twin-scroll Turbo): 23 Chƣơng 4: SO SÁNH HIỆU NĂNG CỦA TWINPOWER TURBO CỦA BMW VỚI NHỮNG DÒNG XE KHÁC 27 4.1 So sánh TOYOTA (Toyota Fortuner 2018 Động 2KD-FTV tăng áp vòi phun biến thiên (VNT)): 27 Chƣơng 5: KẾT LUẬN 30 5.1 Kết luận: 31 5.2 Hƣớng phát triển đề tài: 31 3.2.2.3 Ƣu điểm, Nhƣợc điểm: *Ƣu điểm: - Hỗ trợ loại điều chỉnh hệ thống VANOS để phân tích hệ thống điều khiển phân phối khơng khí tối ƣu Hệ thống Điều chỉnh tất trục cam cam sả, điểm đóng điều chỉnh, mở van nạp xả - Yêu cầu sở cho chế độ May mắn thay chế điều chỉnh xupap van nạp van xả để tiết kiệm khí tự nhiên động hoạt động chế độ khác lƣợng nhiên liệu khơng thải khí cháy kết cuối động bị ép liệu tự nhiên động chạy Tăng công suất định mức động để đạt hiệu Kết kinh tế sử dụng tăng tính di động: -Tiết kiệm tính tốn độ tối ƣu hóa hỗn hợp -Sản xuất hộp xả tối ƣu hóa trùng chữ xupap chế độ chạy không tải ổn định *Nhƣợc điểm: -Thời gian trùng lặp van có ảnh hƣởng đáng kể đến đặc tính động xăng Một động có chồng chéo van nhỏ có xu hƣớng có mô-men xoắn cực đại cao tốc độ động thấp Nhƣng cơng suất tối đa đạt đƣợc tốc độ động cao thấp -Mặt khác, đạt đƣợc với chồng chéo van lớn cao hơn, điều mô-men xoắn tốc độ động thấp Hình 3: Cơng nghệ Vanos bên động B58 18 3.2.2 Hệ thống Valvetronic: -Valvetronic đƣợc phát triển thêm để sử dụng động B58 Một đặc điểm bật VVT4 động servo Valvetronic nằm bên ngồi đầu xi lanh 3.2.2.1 Cấu tạo: Hình 4: Cấu tạo hệ thống vanlvetronic 3.2.2.2 Nguyên lý hoạt động: -Nguyên lý hoạt động Valvetronic dựa thay đổi đòn dẫn hƣớng để tác dụng vấu cam lên đòn gánh thay đổi làm độ nâng xupap biến thiên -Xupap đóng hồn tồn: mơ tơ điện quay trục lệch tâm vị trí đóng hồn toàn, lúc vấu cam tác dụng lên địn dẫn nhƣng vị trí địn dẫn khơng tác dụng đƣợc lên đòn gánh nên kết đòn gánh không tác dụng đƣợc vào đuôi xupap làm xupap đóng hồn tồn -Có thể ứng dụng vị trí xupap đóng hồn tồn hệ thống xi lanh biến thiên (ngắt số xylanh không cần thiết nhƣ động V6 thực việc điều khiển chế độ hoạt động xylanh) Khi chế độ tải nhẹ không cần công suất momen lớn hệ thống ngừng hoạt động xupap hút dãy động phía trƣớc Khi mức tiêu thụ giảm 19 Hình 5: Xupap đóng hồn toàn -Khi tốc độ động thấp, từ cảm biến nhƣ tốc độ động có, tải, nhiệt độ nƣớc làm mát.vị trí bàn đạp ga gửi hệ thống điều khiển sau hệ thống tính tốn điều khiển mô tơ điện quay làm trục lệch tâm quay theo lúc vấu cam tác dụng vào đòn dẫn→ địn gánh→xupap làm xupap mở với hành trình nhỏ→ tiết diện lƣu thơng nhỏ→hịa khí vào xilanh ít→ cơng suất động nhỏ -Khi tốc độ động có cao hay tải nặng: mô tơ quay trục lệch tâm vị trí mở lớn độ nâng xupap lớn làm cho tiết diện lƣu thông qua xupap lớn nên hịa khí nạp vào xilanh nhiều hơn, thời gian nạp dài kết công suất momen động có tăng đáp ứng kịp thời chế độ hoạt động động Hình 6: Hoạt động tốc độ thấp tốc độ cao -Độ nâng xupap thay đổi từ đến 9,7 mm tùy theo chế độ hoạt động động Khả đáp ứng cấu nhanh xác 20 3.2.2.3 Ƣu điểm, Nhƣợc điểm: -Ƣu điểm: Động valvetronic hãng BMW động có giới không sử dụng bƣớm ba BMW phát triển công nghệ với mục tiêu tiết kiệm đƣợc khoảng 10% nhiên liệu so với loại động thông thƣờng khác Công nghệ valvetronic loại bỏ có mặt bƣớm ga để tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt dải tốc độ thấp động Qua quy trình kiểm tra thành phần khí thải EU bao gồm dải tốc độ cao thấp, động Valvetronic 1.8L tiết kiệm đƣợc khoảng 5,3 lít nhiên liệu 100km Hơn khơng giống với hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp ( Hệ thống nhiên liệu phổ biến nay) không cần thiết phải sử dụng loại xăng có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp -Nhƣợc điểm: Valvetronic đặc biệt hiệu với động có vịng tua thấp nhƣng khơng phát huy đƣợc tác dụng số vòng tua cao 6000 vịng/phút, tốc độ cao cần phải có lị xo xupap cứng hơn, đảm bảo tính đàn hồi tốt Nhƣng lò xo cứng lại gây tổn hao lƣợng nhƣ ma sát lớn hơn, mẫu xe có tính vận hành cao nhƣ BMW M-series không cần Valvetronic 3.2.3 Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp: 3.2.3.1 Cấu tạo: - Phần thấp áp: Bộ phận thấp áp bao gồm bơm xăng, lọc xăng, van điều áp đƣợc đặt thùng xăng Áp suất nhiên liệu từ 4,5 – kg/cm2 tùy vào mẫu xe - cao so với áp suất hệ thống phun xăng đa điểm MPI thông thƣờng Hoạt động phần thấp áp động phun xăng trực tiếp giúp trì tính ổn định lực tác động lên bơm cao áp -Phần cao áp: Phần cao áp gồm chi tiết bơm cao áp, ống rail, kim phun cảm biến áp suất ống rail Bơm cao áp thực nhiệm vụ nén nhiên liệu có áp suất thấp từ bơm xăng lên thành nhiên liệu áp suất cao, tích trữ ống rail Cảm biến áp suất ống rail đảm nhận vai trò cung cấp thông tin cho ECU Khi vận hành, vi xử lý ECU tính tốn nhận biết áp suất thực tế ống rail điều chỉnh van FPRV - van điều áp bơm cao áp Tới thời điểm áp suất cao vào buồng đốt động cơ, kim phun nhiên liệu đƣợc điều khiển ECU 21 3.2.3.2 Nguyên lý hoạt động: Hình 7: Các chi tiết hệ thống phun nhiên liệu Động xăng BMW với hệ thống phun có độ xác cao: 200 lần phun nháy mắt High Precision Injection có nghĩa phun có độ xác cao - nhƣ Bởi chớp mắt lần kim phun phun vào không dƣới 200 lần; lƣợng tối thiểu mg nhiên liệu đƣợc bơm vào Độ xác cực lớn có đƣợc nhờ vị trí vịi phun xăng (kim phun piezo): nằm van Hỗn hợp hòa khí dễ bắt lửa đƣợc đánh lửa trực tiếp bugi, xung quanh hỗn hợp hịa khí buồng đốt chứa đầy khơng khí Ngồi chuyển đổi xúc tác chiều thông thƣờng, chuyển đổi xúc tác DeNOx chuyển đổi lƣợng khí thải oxit nitơ tăng lên trình đốt cháy nhẹ thành thành phần khơng khí tự nhiên Hình 8: Kim phun trực tiếp vào buồng đốt 22 3.2.3.3 Ƣu điểm, Nhƣợc điểm: * Ƣu điểm: Nhiên liệu đƣợc hịa trộn với khơng khí cách tối ƣu Kiểm sốt xác thời điểm phun lƣợng nhiên liệu đƣợc phun vào buồng đốt Hoạt động nhẹ nhàng nhiều khơng khí nhiên liệu hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng Sử dụng kim phun nhiên liệu có độ xác cao Giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, qua giảm lƣợng khí thải mơi trƣờng * Nhƣợc điểm: Dễ tích tụ cặn bẩn bề mặt van nap Cặn bẩn tích tụ lâu ngày gây rị rỉ khí nén ảnh hƣớng đến cơng xuất động Chi phí sửa chữa cao nên quy trình bảo dƣỡng phức tạp Việc thay linh kiện lắp ráp tốn đòi hỏi chun viên kỹ thuật có trình độ cao 3.2.4 Hệ thống tăng áp kép Turbo( Twin-scroll Turbo): 3.2.4.1 Cấu tạo: Hình 9: Góc nhìn phía sau tăng áp cuộn kép 23 Hình 10: Góc nhìn phía trƣớc tăng áp cuộn kép Số Giải thích Số Giải thích A Ống xả (xi lanh - 3) Tay đòn, van xả B Ống xả (xi lanh - 6) Bộ chân không cho van xả C Kết nối với chuyển đổi Van biến tần xúc tác D Đầu vào từ giảm Bánh xe tuabin E Kênh đổ chuông Ống làm mát F Ổ cắm cho máy làm mát 10 Dầu trở lại Van xả 11 Trở lại chất làm mát Bảng 1: Cấu tạo turbo tăng áp 24 3.2.4.2 Chức tăng áp kép Turbo( Twin-scroll Turbo): Hệ thống đƣợc thiết kế cho áp suất khí thải khơng đổi đƣợc áp dụng lại cho tăng áp Ở tốc độ động thấp, khí thải đến tuabin theo nhịp đƣợc điều chỉnh mẫu đơn Do xung động này, tỷ lệ áp suất cao tạm thời đạt đƣợc tuabin Vì hiệu suất khơng giảm áp suất tăng, xung nhịp cải thiện thúc đẩy diễn tiến áp suất diễn tiến momen động Đây trƣờng hợp đặc biệt tốc độ động thấp Các đặc tính đáp ứng tăng áp cuộn kép đƣợc nâng cao so sánh với thiết lập cuộn đơn Các tuabin tăng áp đƣợc cấp qua hai kênh bên vỏ tuabin (đƣợc đánh dấu màu đỏ hình bên trái) Mỗi kênh "cuộn" đƣợc cung cấp xung xả từ hai xi lanh giống Để hạn chế áp suất ngƣợc đảm bảo xi lanh riêng lẻ không lẫn ảnh hƣởng lẫn trình nạp xilanh, xilanh - (bờ 1) xi lanh - (bờ 2) đƣợc kết hợp để tạo thành hai kênh xả Khí thải xung kênh xả (1 2) đƣợc dẫn vào hai cuộn (xoắn ốc) tăng áp để dẫn động bánh tuabin Bố cục thiết kế làm cho tối ƣu hóa sử dụng xung khí thải để tạo áp suất tăng dựa thứ tự bắn động Điều cải thiện hiệu suất động cách tăng cƣờng phản ứng bƣớm ga hạn chế độ trễ turbo không mong muốn Van xả đƣợc sử dụng với mục đích hạn chế áp suất tăng đƣợc biết đến từ động turbo BMW trƣớc Nó đƣợc vận hành chân khơng điều khiển điện tử thông qua điện từ điều khiển chân không ECM 3.2.4.3 Ƣu điểm, Nhƣợc điểm: *Ƣu điểm: Nhiều áp lực đƣợc gửi để quay turbo mà tăng thêm Giảm độ trễ turbo turbo hoạt động nhƣ turbo nhỏ turbo lớn lúc Một số lƣợng lớn chất lƣợng tốt khơng khí lành hỗn hợp khơng khí nhiên liệu đƣợc ép vào xi lanh nét 25 *Nhƣợc điểm: Tăng áp cuộn đôi phức tạp tốn để thiết lập so với turbo thông thƣờng Twin-scroll turbo địi hỏi kỹ thuật cao với cuộn đơi xung xả 26 Chƣơng 4: SO SÁNH HIỆU NĂNG CỦA TWINPOWER TURBO CỦA BMW VỚI NHỮNG DÒNG XE KHÁC 4.1 So sánh TOYOTA (Toyota Fortuner 2018 Động 2KD-FTV tăng áp vòi phun biến thiên (VNT)): ĐIỂM CHUNG: -ƢU ĐIỂM : Giảm nửa mức tiêu thụ nhiên liệu lƣợng khí thải CO2 phƣơng tiện có động +Tăng công suất động cơ, giảm trọng lƣợng xe, giảm dung tích xi lanh, giảm mức tiêu hao nhiên liệu +Tối ƣu hố cơng suất mức tiêu hao nhiên liệu ĐIỂM KHÁC NHAU: *TWINPOWER TURBO BWM (B58) -Cấu tạo: Gồm phần : +Công nghệ van biến thiên +Phun nhiên liệu trực tiếp +Tăng áp tầng nối tiếp Twin-scroll turbo +1 Turbo tăng áp lớn & Turbo tăng áp nhỏ đƣợc vận hành nối tiếp Qua nắp điều khiển, dịng khí & Khí thải đƣợc kích hoạt Giúp động đáp ứng nhanh với biến đổi tốc độ quay & tải 27 Hình 1: Tăng áp tần nối tiếp -Nguyên lý: +Tốc độ động từ 800 – 1500: +Phía khí thải: Nắp điều khiển Turbo & van vịng đóng Dịng khí thải dẫn động Turbo nhỏ nhƣng khơng đủ sức dẫn động Turbo lớn +Phía khơng khí: Nắp vịng phận nén đƣợc đóng Khơng khí chảy xuyên qua Turbo lớn đƣợc nén Turbo tăng áp nhỏ + Tốc độ động từ 1500 – 2500: +Phần khí thải: Nắp điều khiển Turbo mở ít, van dịng đóng Dịng khí thải mạnh dần & Dẫn động Turbo +Phần không khí: Nắp vịng phận nén đóng Trong Turbo tăng áp lớn, khơng khí đƣợc nén trƣớc & tiếp tục nén vào tăng áp nhỏ -Ƣu điểm:So với Turbo tăng áp thông thƣờng, áp suất nén tăng nhanh phạm vi tốc độ thấp Turbo tăng áp cho phép lƣợng khí nhỏ dễ đạt đƣợc tốc độ quay cao Hạn chế đƣợc Turbo Lag Turbo lớn cho phép lƣu lƣợng khí nạp nhiều 28 hơn.Sử dụng xe đƣợc trang bị động diesel giới Nhờ vào công nghệ BMW BluePerformance, lƣợng khí thải đƣợc giảm tối đa Cùng với thành phần chuyển đổi xúc tác ơ-xy hố hạt lọc diesel, xúc tác lƣu lƣợng NOx có chức giảm thiểu lƣợng khí Ni-tơ ơ-xít chứa hệ thống xả Q trình khơng làm ảnh hƣởng đến việc đốt nhiên liệu thực tế hiệu suất vận hành động diesel -Nhƣợc điểm :Do q phức tạp phí sửa chữa đắt đỏ,độ trễ Turbo phản ứng chậm trễ ngắn sau nhấn ga, xảy động khơng tạo đủ khí xả để quay tuabin nạp đủ nhanh Điều thực xảy xe đƣợc đánh lái mạnh từ vị trí bƣớm ga đóng *TURBOCHANGER FORTUNER( 2KD-FTV VNT) -Cấu tạo: Variable nozzle turborcharger Hình 2: Chi tiết turbochanger fortuner -Nguyên lý: hệ thống tăng áp VNT tƣơng tự nhƣ hệ thống VGT (Variable Geometry Turbo) 29 +Khí thải động tác dụng lên bánh Turbine Turbo tăng áp Turbine bánh nén đƣợc lắp trục Khi Turbine quay kéo bánh nén quay làm nén khí tạp tăng hiệu nạp khơng khí -Ƣu điểm: loại Turbo có khả hạn chế độ trễ -Tăng tốc, độ ồn bên khoang xe đƣợc cải thiện -Về hiệu tiêu thụ nhiên liệu công suất dần chiếm đƣợc ƣa chuộng thị trƣờng xe -Nhƣợc điểm : máy ồn, công suất thấp, hiệu sử dụng không cao 30 Chƣơng 5: KẾT LUẬN 5.1 Kết luận: Sau ba tháng, đƣợc giúp đỡ tận tình thầy Nguyễn Thành Sa trƣờng Đại học Công Nghệ TP.HCM, em hoàn thành đồ án động đốt với đề tài “ Công nghệ TWINPOWER TURBO động B58 BMW “ Qua em tìm hiểu đƣợc tổng quan hệ thống TWINPOWER TURBO, biết đƣợc cấu nguyên lý làm việc hệ thống TWINPOWER TURBO, ƣu nhƣợc điểm lợi ích hệ thống TWINPOWER TURBO mang lại cho ngành công nghiệp ô tô Biết so sánh ƣu điểm nhƣợc điểm việc an toàn hiệu hệ thống TWINPOWER TURBO xe hãng xe khác Thời gian em tìm hiểu thực tế nhƣng nhƣng khó khăn để giải vấn đề kĩ thật hợp lí, bƣớc em việc tiếp cận với thực tế ngành ô tô nƣớc ta Bên cạnh vấn đề đạt đƣợc, thời gian làm đề tài có hạn, thời gian thực tế cịn q em khơng thể tránh khỏi sai sót tính tốn, nhƣ tìm hiểu sâu kết cấu hệ thống TWINPOWER TURBO Em kính mong thầy Nguyễn Thành Sa bạn đóng góp ý kiến để đồ án em đƣợc hoàn thành hoàn thiện Cuối cho em bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến tồn thể thầy giáo mơn Cơng Nghệ Kĩ Thuật Ơ Tơ giúp đỡ em năm học trƣờng đọc biệt cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thành Sa dành thời gian hƣớng dẫn tận tình dạy tỉ mỉ q trình học tập hồn thành đồ án 5.2 Hƣớng phát triển đề tài: Đề tài thực thời gi an có hạn nên nhóm thực tập trung, nghiên cứu nhữg vấn đề xung quanh đề tài nhƣ: nghiên cứu lịch sử đời động 1NZ-FE, cấu khí, hệ thống điều khiển động nhiều cấu chức … Đồng thời kiến thức kinh nghiệm có hạn nên q trình thực khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong Q Thầy Cơ bạn sinh viên đóng góp ý kiến để đề tài đƣợc phát triển hoàn thiện 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Giáo trình Lý thuyết tơ PGS., TS Phạm Xn Mai, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM Nguyên lý động đốt trong, Nguyễn Tất Tiến, NXB giáo dục-1999.Tài liệu “động B58 “của hãng BWM Mô hình trình cháy động cơ, Bùi Văn Ga, NXB giáo dục-1997 https://bmwcar.vn/bmw-x6-xdrive40i-msport-2020-g06/ từ internet Động đốt trong, Nguyên Văn Trạng, NXB khoa học kỹ thuật-1999 32
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ TĂNG ÁP KÉP (TWIN TURBO) TRÊN ĐỘNG CƠ BMW B58, CÔNG NGHỆ TĂNG ÁP KÉP (TWIN TURBO) TRÊN ĐỘNG CƠ BMW B58

Từ khóa liên quan