0

tiết 12 + 13 bảng tuần hoàn

12 6 0
  • tiết 12 + 13 bảng tuần hoàn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:14

giáo án bảng tuần hoàn theo Công văn 5512 mới nhất của bộ . Giáo viên có thể tải tham khảo tại trang 123.doc.Gv gồm 4 hoạt động .Hoạt động 1: Trải nghiệm kết nối , hoạt động 2: Hình thành kiến thức , hoạt động 3: Luyện tập ,Hoạt động 4 : Vận dung ,mở rộng Ngày soạn : 20/9/2021 TIẾT 12 + 13 : BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC I Mục tiêu Về kiến thức - Biết được: Nguyên tắc xây dựng BTH - Hiểu được: -Cấu tạo BTH -Mối quan hệ chặt chẽ cấu hình electron nguyên tử với vị trí nguyên tố BTH - Xác định vị trí ngun tố BTH (Ơ ngun tố, chu kì, nhóm) - Từ vị trí nguyên tố BTH xác định cấu tạo nguyên tử Về lực a Năng lực chung: HS hình thành lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến nhóm tiếp thu góp ý, hỗ trợ thành viên nhóm; Lập kế hoạch giải vấn đề yêu cầu b Năng lực hóa học * Năng lực nhận thức hóa học Từ vị trí bảng tuần hồn ngun tố (ơ, nhóm, chu kì) suy cấu hình electron ngược lại * Năng lực tìm hiểu giới tự nhiên góc độ hóa học Thơng qua hoạt động thảo luận, quan sát thực tiễn, tìm hiểu thơng tin để tìm hiểu yêu cầu mục tiêu nhận thức kiến thức * Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ góc độ hóa học Học sinh biết ứng dụng giải thích tượng thực tiễn Về phẩm chất - Chăm : Tích cực tìm tịi sáng tạo học tập, có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết tốt học tập - Trách nhiệm : Tích cực ,tự giác nghiêm túc rèn luyện - Giáo dục đức tính cẩn thận xác II Thiết bị dạy học học liệu Giáo viên (GV) - Làm slide trình chiếu, giáo án - Bảng tuần hồn nguyên tố hóa học - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Học cũ - Bảng phụ để làm tập nhóm -Bảng tuần hồn ngun tố hóa học III Tiến trình dạy Hoạt động 1: Trải nghiệm kết nối a Mục tiêu - Huy động kiến thức học HS chương cấu tạo nguyên tử, cấu hình electron để giải vấn đề b Nội dung Hoàn thành nội dung phiếu học tập số Bảng 1: Kí hiệu 23 11 Na 24 12 Mg 27 13 Al Điện tích hạt nhân CHe Số lớp electron Số electron lớp ngồi Số electron hóa trị(= e ngồi cùng+ e sát ngồi chưa bão hịa) Bảng : Kí hiệu 23 11 39 19 Điện tích hạt nhân Số lớp electron Số electron lớp Số electron hóa trị(= e ngồi cùng+ e sát ngồi chưa bão hòa) Na K c.Sản phẩm - Ghi phiếu học tập - Nguyên tố hàng: (Na, Mg, Al) (K, Fe) Vì có số lớp electron Nguyên tố cột: Na K có số electron hóa trị d Tổ chức thực - HĐ nhóm: - GV chia lớp thành nhóm - HS hồn thành nội dung phiêu học tập số để ôn lại kiến thức cũ, vận dụng vào học - Nhóm 3+4: Thế nguyên tố s,p,d,f? Viết cấu hình e Fe(Z=26) Và xác định e hóa trị ,loại nguyên tố? - Các nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên để hoàn thành nhiệm vụ vào bảng phụ HĐ chung lớp: - GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ sung GV tạo mâu thuẩn nhóm (Na, Mg, Al) (K, Fe ) hàng (Na, K) cột, Fe Mg có electron lớp ngồi khơng cột - HS xác định sai số electron hóa trị - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức * Phương án đánh giá + Qua quan sát: Trong q trình hoạt động nhóm GV quan sát để phát xem thành viên có tích cực làm việc, HS yếu nắm cũ chưa để kịp thời khắc phục Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động 2.1 : Nghiên cứu nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn a Mục tiêu Nêu nguyên tắc xếp nguyên tố BTH - Rèn năng lực hợp tác lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân b Nội dung - Hs hoàn thành phiếu học tập số Phiếu học tập số GV yêu cầu HS dựa vào BTH nội dung phiếu học tập số để nhận xét: Điện tích hạt nhân nguyên tố hàng ngang, cột dọc (tăng dần/giảm dần/không biến đổi) Dựa vào bảng em có nhận xét gi số e lớp cùng,số lớp e nguyên tố đó? Dựa vào bảng em có nhận xét gi số e hóa trị ,số lớp e nguyên tố đó? c.Sản phẩm Hàng ngang Cột dọc ĐTHN Tăng dần Tăng dần Số lớp electron Giống Khác Số electron hóa trị Khác Giống Kết luận: Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân Các nguyên tố có số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng Các nguyên tố có số electron hóa trị nguyên tử xếp thành cột Lưu ý: Số electron hóa trị =Số electron lớp ngồi + electron phân lớp sát lớp ngồi chưa bão hịa d Tổ chức thực -GV trình chiếu sơ lược phát minh bảng tuần hoàn - HĐ nhóm: GV trình chiếu video bảng tuần hồn Men-đê-lê-ép cho HS hoàn thành phiếu học tập số 2: - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức Dựa vào nhận xét HS rút nguyên tắc xây dựng BTH Như giải thích vấn đề đặt phiếu học tập số - GV giúp HS cách xác định số electron hóa trị, giải thích Mg Fe khơng cột * Phương án đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh + Ghi chép Hoạt động 2.2: Tìm hiểu cấu tạo BTH nguyên tố hóa học – Ô nguyên tố a Mục tiêu - Ô nguyên tố - Nắm thông tin ghi ô nguyên tố b Nội dung Hoàn thành phiếu học tập số Phiếu học tập số GV yêu cầu HS dựa vào BTH để nêu thông tin biết ô nguyên tố Mg, Cl, Fe Kết luận ô nguyên tố c Sản phẩm Ô nguyên tố - HS kết luận - Ô nguyên tố đơn vị nhỏ cấu tạo nên BTH - Mỗi nguyên tố chiếm ô - STT ô nguyên tố = SHNT Z= số p=số e Phiếu học tập Các thông tin ghi ô nguyên tố Mg Cl Fe STT 12 17 26 KHHH Mg Cl Fe Tên NT Magie Clo Sắt SHNT 12 17 26 NTKTB 24 35,5 56 ĐÂĐ 1,31 3,16 1,83 Cấu hình elec ron [Ne]3s2 [Ne]3s23p5 [Ar]3d64s2 Số oxihoa đặc trưng +2 -1,+1, +3,+5,+7 +2,+3 d Tổ chức thực GV thông báo nguyên tố hóa học xếp vào BTH gọi ngun tố GV chiếu sơ đồ phóng to ô nguyên tố Mg mẫu từ nhóm HS nắm thông tin ghi ô nguyên tố từ vận dụng xác định thành phần ghi ngun tố khác HS: Các nhóm thực nội dung phiếu học tập số - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm thực với nguyên tố), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức * Phương án đánh giá + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh + Hỏi đáp : ? Ô nguyên tố cho biết thông tin gi ? Cách xác định số thứ tự ô nguyên tố + GV quan sát đánh giá kiến thức học lớp câu trả lời HS để gợi nhớ kiến thức cho HS Hoạt động 2.3 : Tìm hiểu cấu tạo BTH ngun tố hóa học – chu kì a Mục tiêu Biết -BTH có chu kì -Vì nguyên tố xếp vào chu kì -Mối quan hệ STT chu kì đặc điểm cấu tạo -Số lượng nguyên tố chu kì b Nội dung Hồn thành phiếu học tập số Phiếu học tập số Dựa vào BTH cho biết: Có dãy nguyên tố xếp thành hàng ngang ?Cách đánh số ? 2.Dựa vào bảng PHT số Nhận xét biến đổi điện tích hạt nhân số lớp e nguyên tử nguyên tố hàng ngang.? Từ cho biết chu kì gì? Cách xác định STT chu kì? Xác định số lượng nguyên tố hàng ngang Cho biết nguyên tố bắt đầu nguyên tố kết thúc cấu hình e thu gọn chúng bằng cách hồn thành bảng phụ Từ nhận xét đặc điểm chu kì? c.Sản phẩm Chu ki HS kết luận: - BTH có chu ki - Chu ki dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng có số lớp electron xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần - STT chu ki = số lớp electron Đặc điểm chu kì( Bảng phụ)đ - Sớ lượng ngun tớ chu kì Chu SL Bắt Kết thúc kì đầu H He 1s 1s2 Li Ne [He]2s1 [He]2s22p6 Na Ar [Ne]3s1 [Ne]3s23p6 18 K Kr [Ar]4s [Ar]4s24p6 18 Rb Xe 32 Cs R Chưa hồn thành Chu kì 1,2,3 gọi chu kì nhỏ Chu kì 4,5,6,7 gọi chu kì lớn Dưới bảng cịn có họ ngun tớ: lantan actini tḥc chu kì chu kì d.Tổ chức thực GV yêu cầu HS sử dụng BTH thực nội dung phiếu học tập số HS kết hợp BTH nội dung kiểm tra cũ hoàn thành phiếu học tập số - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức Hoạt động 2.4 : Tìm hiểu cấu tạo BTH nguyên tố hóa học – Nhóm a Mục tiêu -Biết nhóm nguyên tố - BTH có cột gồm nhóm -Xác định nguyên tố xếp vào nhóm A, nhóm B b Nội dung Hoàn thành phiếu học tập số Phiếu học tập số 1.Dựa vào phiếu học tập số bảng nhận xét cấu hình e,số e lớp ngồi cùng,e hóa trị ngun tố cột từ đưa khái niệm nhóm nguyên tố 2.Dựa vào BTH cho biết: ? BTH có cột, chia thành nhóm cách đánh số ? xếp nhóm vào khối nguyên tố s,p,d,f ? Nếu cách xác định STT nhóm A? Nhóm B ? c.Sản phẩm Nhóm + BTH có 18 cột chia thành nhóm A (IA đến VIIIA) nhóm B (IIIB đến VIIIB, IB IIB) + Nhóm nguyên tố tập hợp nguyên tố mà ngun tử có cấu hình electron tương tự nhau, có tính chất hóa học gần giống xếp thành cột + Nguyên tử nguyên tố nhóm có số electron hóa trị bằng bằng số thứ tự nhóm ( trừ hai cột cuối nhóm VIIIB) +Nhóm IA, IIA gồm khối nguyên tố s Nhốm IIIA đến nhốm VIIIA gồm khối nguyên tố p Vậy: Nhóm A bao gồm nguyên tố s,p STT nhóm A=Số electron lớp ngồi Nhóm B bao gồm nguyên tố d nguyên tố f(xếp hai hàng cuối bảng) d Tổ chức thực - GV yêu cầu HS sử dụng BTH kết hợp SGK thực nội dung phiếu học tập - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức * Phương án đánh giá + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh + Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức + Ghi chép Hoạt động 2.5: Củng cố bảng tuần hoàn a Mục tiêu Từ cấu tạo nguyên tử xác định vị trí nguyên tố BTH ngược lại b Nội dung Hoàn thành nội dung phiếu học tập 6,7 Phiếu học tập số 39 Cho 19 K , 32 16 S , 55 25 Mn , 64 29 Cu Viết Cấu hình e từ xác định vị trí ngun tố bảng tuần hồn(ơ ngun tố, chu kì, nhóm), Giải thích Phiếu học tập số Một nguyên tố chu kì 3, nhóm VIA BTH Hỏi: a/ Nguyên tử nguyên tố có electron lớp ngồi cùng? giải thích b/ Có lớp e,lớp e lớp ? Giải thích c/ Viết cấu hình electron ngun tử ngun tố c Sản phẩm Từ cấu tạo nguyên tử xác định vị trí nguyên tố BTH ngược lại Phiếu học tập số Cấu hình electron Chu kì Nhóm [Ar]4s1 IA S [Ne]3s23p4 VIA Mn [Ar]3d54s2 VIIB [Ar]3d104s1 IB 39 19 K 32 16 55 25 64 29 Cu Phiếu học tập số a/ Nguyên tử nguyên tố có electron lớp ngồi Vì chu kì gồm ngun tố nhóm A, nên thuộc nhóm VIA, số TT nhóm A trùng với số e lớp b/ Các electron lớp nằm lớp thứ Vì nguyên tố thuộc chu kì 3, ngun tử có lớp electron Lớp nồi lớp thứ c/Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p4 d.Tổ chức thực GV chia lớp thành nhóm thảo luận : Nhóm 1: PHT số Nhóm 2: PHT số Các nhóm thảo luận theo bàn sau báo cáo kết GV gọi nhận xét chéo chốt kiến thức cho HS rút nhân j xét: Từ cấu tạo nguyên tử xác định vị trí nguyên tố BTH ngược lại  Phương án đánh giá + Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành u cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt 3.Hoạt động 3: Củng cố a Mục tiêu Củng cố, khắc sâu kiến thức học nguyên tắc xếp nguyên tố BTH cấu tạo BTH - Tiếp tục phát triển lực: Giải thích số tính chất gần giống số nguyên tố nhóm b Nội dung Hồn thành phiếu học tập c.Sản phẩm Câu Số nguyên tố chu kì A 18 B 18 32 C 32 D 18 18 Câu Số cột nhóm A số cột nhóm B bảng tuần hồn A 10 B C 11 D 10 Câu Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố s thuộc nhóm A IA B IA, IB C IA, IIA D IB, IIB Câu Nhóm nguyên tố đứng đầu chu kì A Khí B Halogen C Kim loại kiềm D Kim loại kiềm thổ Câu 5.Các nguyên tố xếp chu kỳ có số lớp electron nguyên tử A B C D Câu Nguyên tố A có Z = 18,vị trí A bảng tuần hồn là: A chu kì 3, phân nhóm VIB B chu ki 3, phân nhóm VIIIA C chu kì 3, phân nhóm VIA D chu kì 3, phân nhóm VIIIB Câu Trong BTH nguyên tố R thuộc chu kì 2, nhóm IV Phát biểu sau khơng xác? A Ngun tử ngun tố R có electron lớp ngồi B Ngun tố R nguyên tố p C Nguyên tử nguyên tố R có 16 electron D Nguyên tử nguyên tố R có lớp electron Câu Nguyên tử R có tổng số loại hạt 25 Xác định vị trí A HTTH A Chu kì ,Nhóm VA B Chu kì ,Nhóm IIA C Chu kì nhóm VIA D Chu kì 3,Nhóm IA Câu Hai nguyên tố X,Y liên tiếp chu kì có tổng số proton 39 Xác định X, Y? A 11Na, 12Mg B 19K, 20Ca C 16S, 17Cl D 12Mg, 20Ca Câu 10.Cho 5,6g hỗn hợp hai nguyên tố nằm hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA, tác dụng với dung dịch HCl dư thu 2,24lit khí (đkc) Hai kim loại A Be(9) Mg(24) B Mg (24) Ca (40) C Ca(40) Sr (87,6) D Sr (87,6) Ba (137) d.Tổ chức thực GV chia lớp thành nhóm tham gia trả lời nhanh xác câu hỏi trắc nghiệm để khắc sâu kiến thức  Phương án đánh giá + GV quan sát đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải khó khăn q trình hoạt động + GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt Hoạt động vận dụng ,mở rộng a.Mục tiêu - Giúp HS vận dụng kĩ năng, vận dụng kiến thức học để giải tình thực tế b Tổ chức thực - GV thiết kế hoạt động giao việc cho HS nhà hồn thành Tìm hiểu số thơng tin liên quan - Men-đê-lê-êp phát minh định luật tuần hồn vào năm nào, lúc ơng tuổi? - Tìm hiểu sơ lược tiểu sử nhà bác học Men-đê-lê-êp - Nêu số cơng trình nghiên cứu quan trọng nhà bác học Men-đê-lê-êp - Cho biết tên nguyên tố thứ 101 BTH, nêu ý nghĩa tên nguyên tố đó? C Sản phẩm - Bài báo cáo HS (nộp thu hoạch) * Phương án đánh giá - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học - Căn vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu thực công việc HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ) Đồng thời động viên kết làm việc HS ... STT 12 17 26 KHHH Mg Cl Fe Tên NT Magie Clo Sắt SHNT 12 17 26 NTKTB 24 35,5 56 ĐÂĐ 1,31 3,16 1,83 Cấu hình elec ron [Ne]3s2 [Ne]3s23p5 [Ar]3d64s2 Số oxihoa đặc trưng +2 -1 ,+1 , +3 ,+5 ,+7 +2 ,+3 d... electron lớp + electron phân lớp sát lớp chưa bão hòa d Tổ chức thực -GV trình chiếu sơ lược phát minh bảng tuần hồn - HĐ nhóm: GV trình chiếu video bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép cho HS hoàn thành... b Nội dung Hoàn thành phiếu học tập c.Sản phẩm Câu Số nguyên tố chu kì A 18 B 18 32 C 32 D 18 18 Câu Số cột nhóm A số cột nhóm B bảng tuần hoàn A 10 B C 11 D 10 Câu Trong bảng tuần hồn, ngun
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 12 + 13 bảng tuần hoàn, tiết 12 + 13 bảng tuần hoàn

Từ khóa liên quan