0

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở việt nam

15 2 0
  • Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:26

Tên: Bì Sơn Tùng LUẬN VĂN Mâu thuẫn biện chứng trình xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Việt Nam Mục lục Mục lục i Lời nói đầu Chương I Mâu thuẫn mặt đối lập thể thống I Sự đấu tranh mặt đối lập thể thống II Sự chuyển hoá mặt đối lập Chương II: Mâu thuẫn biện chứng trình chuyển sang KTTTở nước ta .5 I Thực trạng KTTT Việt Nam 1.Một số đặc điểm chung KTTT nước ta Một số đặc điểm KTTT Việt Nam nhìn từ góc độ triết học II Những mâu thuẫn phát sinh kinh tế thị trường Việt Nam 1)Mấy vấn đề lý luận chung chủ nghĩa Mac-LêNin quan hệ kinh tế- trị .8 2)Mâu thuẫn LLSX QHSX 10 Mâu hình thái kinh tế trước KTTT .10 Mâu thuẫn KTTT mục tiêu xây dựng người XHCN 10 Chương III Kết luận 12 Tài liệu kham khảo 12 Lời nói đầu Mâu thuẫn tượng có tất lĩnh vực: tự nhiên, xã hội tư người Mâu thuẫn tồn từ vật xuất vật kết thúc tồn Trong vật mâu thuẫn hình thành khơng có mà có nhiều mâu thuẫn vật lúc có nhiều mặt đối lập, mâu mâu thuẫn khác lại hình thành Trong hoạt động kinh tế tượng mang tính phổ biến ,chẳng hạn mâu thuẫn cung- cầu, tích luỹ-tiêu dùng, tính kế hoạch hố xí nghiệp, cơng ty với tính tự phát vơ phủ sản xuất hàng hoá Trong nghiệp đổi nước ta Đảng khởi xướng lãnh đạo giành thắng lợi bước đầu mang tính định, quan trọng việc chuyển kinh tế từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN Trong chuyển biến đạt thành tựu to lớn thành cơng ln tồn vấn đề mâu thuẫn làm kìm hãm phát triển đất nước, cơng đổi địi hỏi phải giải thúc đẩy cao phát triển kinh tế Với mong muốn tìm hiểu thêm vấn đề kinh tế, quan điểm lý luận vướng mắc giải pháp, quy trình xử lý vấn đề có liên quan đến trình tiến hành cải cách việc chuyển kinh tế nên em chọn đề tài: “ Mâu thuẫn biện chứng trình xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Việt Nam” làm tiểu luận cho môn triết học Mac-LêNin Chương I Mâu thuẫn mặt đối lập thể thống Mỗi vật tượng tồn thể thống tạo thành với mặt, khuynh hướng, thuộc tính phát triển ngược chiều nhau, đối lập nhau, chúng tạo thành mâu thuẫn tồn vật, tượng I Sự đấu tranh mặt đối lập thể thống Trong phép biện chứng vật khái niệm khái quát thuộc tính, khuynh hướng phát triển ngược chiều nhau, tồn taị vật tượng tạo nên vật, tượng Do cần phải phân biệt hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn Bởi trong, vật tượng giới khách quan tồn hai mặt đối lập Chỉ có mặt đối lập tồn thống vật chỉnh thể có khuynh hướng phát triển ngược chiều nhau, trừ, phủ định chuyển hoá lẫn Sự chuyển hoá tạo thành nguồn gốc động lực đồng thời quy định chất, khuynh hướng phát triển vật hai mặt đối lập gọi hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn Sự thống hai mặt đối lập điều kiện tồn Nếu thiếu hai mặt đối lập tạo thành vật định khơng có tồn vật Bởi thống mặt đối lập diều kiện thiếu cho tồn vật, tượng Sự thống đặc điểm riêng thân vật tạo nên Ví dụ: Nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp kinh tế thị trường( KTTT) điều kiện cho tồn phát triển công đổi kinh tế Việt Nam, hai kinh tế hoàn toàn khác chất biểu nó lại quan trọng thống tạo nên trình đổi kinh tế Việt Nam Thiếu thống kinh tế thị trường Việt Nam tồn với ý nghĩa Lực lượng sản xuất –quan hệ sản xuất phương thức sản xuất Khi lực lượng sản xuất(LLSX) phát triển với quan hệ sản xuất(QHSX) phát triển, hai mặt điều kiện tiền đề cho phát triển phương thức sản xuất LLSX yếu tố động, ln vận động theo hướng hồn thiện cịn QHSX phải vận động theo kịp với trình độ LLSX, tạo động lực phát triển LLSX có tác dụng thúc đẩy kinh tế Tuy nhiên khái niệm thống tương đối Bản thân khái niệm nói lên tính chất tương đối Thống đối lập, thống bao hàm đối lập Sự thống mặt đối lập vật khơng tách rời đấu tranh chuyển hố giưã chúng Bởi mặt đối lập tồn vật thống chỉnh thể trọn vẹn không nằm yên mà điều chỉnh chuyển hoá lẫn tạo thành động lực phát triển thân vật Sự đấu tranh chuyển hoá trừ phủ định lẫn mặt giới khách quan thể nhiều dạng khác Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất xã hội có giai cấp đối kháng, mâu thuẫn LLSX tiên tiến với QHSX lạc hậu, kìm hãm diễn gay gắt liệt Chỉ có thơng qua cách mạng xã hội nhiều hình thức kể bạo lực giải mâu thuẫn cách Sự đấu tranh mặt đối lập chia làm nhiều giai đoạn Thông thường xuất hiện, mặt đối lập chưa thể rõ xung khắc gay gắt, người ta gọi giai đoạn khác Tất nhiên khác gọi mâu thuẫn có mặt khác nhau, tồn vật tượng liên kết hữu với nhau, phát triển ngược chiều nhau, tạo thành động lực bên phát triển hai măt hình thành bước đầu mâu thuẫn Khi hai mặt đối lập mâu thuẫn phát triển đến giai đoạn xung đột gay gắt biến thành độc lập Nếuhội đủ mặt cần thiết hai mặt đối lập chuyển hoá lẫn Sự vật cũ đi, vật xuất Sau mâu thuẫn giải thống hai mặt đối lập cũ thay thống hai mặt đối lập , hai mặt đối lập lại đấu tranh chuyển hoá tạo thành mâu thuẫn Mâu thuẫn giải vật xuất với trình độ cao Cứ đấu tranh mặt đối lập làm cho vật biến đổi không ngừng từ thấp đến cao Chính LêNin khẳng định” phát triển đấu tranh mặt đối lập” Khi bàn mối quan hệ thống đấu tranh củacác mặt đối lập LêNin rằng: Mặc dù thống điều kiện để vật tồn với ý nghĩa nó nhờ có thống mặt đối lập mà nhận biết vật ,hiện tượng tồn giới khách quan Song thân thống tương dối tạm thời, đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối Nó diễn thường xuyên liên tục suốt trình tồn vật, kể trạng thái vật ổn định, chuyển hoá nhảy vọt chất mặt đối lập, có điều kiện thống qua, tạm thời tương đối Sự đấu tranh mặt đối lập trừ lẫn tuyệt đối phát triển, vận động tuyệt đối II Sự chuyển hố mặt đối lập Khơng phải đấu tranh mặt dẫn đến chuyển hố chúng Chỉ có đấu tranh mặt đối lập phát triển đến trình độ định, hội đủ điều kiện cần thiết chuyển hoá, trừ phủ định lẫn Trong giới tự nhiên chuyển hoá mặt đối lập thường xuyên diễn cách tự phát, cịn xã hội chuyển hố mặt đối lập thiết phải diễn thông qua hoạt động có ý thức người Chuyển hố mặt đối lập lúc mâu thuẫn giải quyết, vật cũ đi, vật đời, q trình diễn biến phức tạp với nhiều hình thức phong phú Do khơng nên hiểu chuyển hố lẫn mặt đối lập, hoán vị đổi vị trí cách đơn giản, máy móc Thơng thường mâu thuẫn chuyển hố theo hai phương thức: Phương thức thứ nhất: Mặt đối lập ày chuyển hoá thành mặt đối lập trình độ cao xét phương diện chất vật Ví dụ: LLSX QHSX xã hội phong kiến đấu tranh chuyển hố lẫn để hình thành QHSX QHSX TBCN LLSX cao trình độ Phương thức thứ hai: Có hai mặt chuỷên hố lẫn để hình thành hai mặt đối lập hồn tồn Ví dụ: Nền kinh tế Việt Nam chuyển từ kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp sang chế thị trường có quản lý thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN Từ mâu thuẫn cho ta thấy giới thực, vật tượng chứa đựng thân mặt, thuộc tính có khuynh hướng phát triển ngược chiều Sự đấu tranh chuyển hoá mặt đối lập điều kiện cụ thể tạo thành mâu thuẫn Mâu thuẫn tượng khách quan phổ biến giới Mâu thuẫn giải vật cũ đi, vật hình thành Sự vật lại nảy sinh mặt đối lập mâu thuẫn Các mặt đối lập đấu tranh chuyển hoá lẫn phủ định lẫn để tạo thành vật Cứ mà vật ,hiện tượng giới khách quan thường xuyên biến đổi phát triển khơng ngừng Vì mâu thuẫn nguồn gốc, động lực trình phát triển Chương II: Mâu thuẫn biện chứng trình chuyển sang KTTTở nước ta I Thực trạng KTTT Việt Nam Nền kinh tế nước ta nói giai đoạn độ chuyển tiếp từ kinh tế tập trung, hành –bao cấp sang KTTT có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN Do đặc điểm giai đoạn độ kinh tế nước ta đương nhiên vấn đề có ý nghĩa, cần nghiên cứu ,xem xét Nhận thức đặc điểm phức tạp giai đoạn độ tránh sai lầm chủ quan ,nóng vội khuynh hướng cực đoan, máy móc: chép, nhập nguyên KTTT từ bên vào 1.Một số đặc điểm chung KTTT nước ta Sự nghiệp đổi Việt Nam theo định hướng XHCN tất yếu lịch sử, nhằm tới mục tiêu cụ thể mang tính cách mạng Nó thay cũ đổi hàng loạt vấn đề lý luận thực tiễn kinh tế trị-xã hội, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác- LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh hồn cảnh ,điều kiện Như biết, từ chủ nghĩa xã hội xây dựng, tất nước XHCN thực kinh tế kế hoạch tập trung Cơ chế vận hành quản ký kinh tế trì thời gian dài xem đặc trưng riêng biệt CNXH, đối lập với chế thị trường CNTB Sự thực khơng phải hồn tồn vậy, kinh tế tập trung nước Tư áp dụng từ trước nhiều nước xác lập chế độ XHCN nước tư xoá bỏ chế sau chiến tranh kết thúc đạt thành tựu lớn kinh tếxã hội Cơng mà nói, kinh tế thị trường chưa phải bảo đảm cho tăng trưởng phát triển xã hội Trong thời kỳ độ lên CNXH tồn sản xuất hàng hoá lẽ đương nhiên Như nói kinh tế thị trường kinh tế tập trung thuộc tính cố hữu ,đặc thù chế độ xã hội đó, vấn đề áp dụng kinh tế vào thời điểm, hồn cảnh lịch sử cho phù hợp để giành laị hiệu cao Chúng ta giai đoạn độ lên chủ nghĩa xã hội, việc phát triển KTTT tất yếu khách quan Mới có 10 năm đổi vừa qua với việc chuyển sang KTTT, Việt Nam cho nhân dân giới ngỡ ngàng Từ chỗ xa lạ, hội hội nhập với kinh tế tiên tiến, đại Tất thành tựu kinh tế mà đạt chuyển sang kinh tế thị trường nói lên cơng đổi nước ta cách mạng thật Ơ Việt nam có đặc điểm bảo vệ, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu, nhiệm vụ không phần quan trọng, làm sáng tỏ thêm ý nghĩa vai trị cách mạng cơng đổi nước ta Trong công đổi nước ta nay, Đảng ta lần khẳng định giá trị khoa học bền vững chủ nghĩa Mac- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh kim nam cho hành động Một số đặc điểm KTTT Việt Nam nhìn từ góc độ triết học Thực tiễn vận động kinh tế thị trường năm gần đay cho thấy mơ hình phát triển kinh tế theo xu hướng thị trường có điều tiết vĩ mô từ trung tâm, bối cảnh thời đại ngày mơ hình hợp lý Mơ hình này, đại thể đáp ứng thách thức phát triển Ơ nước ta, việc thực mơ hình thực tế nội dung công đổi mà cịn cơng cụ, phương thức để nước ta tới mục tiêu xây dựng XHCN Nền kinh tế nước ta nói giai đoạn độ, chuyển tiếp từ kinh tế tập trung, hành bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN Do vậy, đặc điểm giai đoạn độ kinh tế nước ta đương nhiên vấn đề có ý nghĩa, cần nghiên cứu xem xét Nhận thức nhữmg đặc điểm tránh sai lầm, chủ quan, ý chí, nóng vội khuynh hướng cực đoan máy móc Vậy, từ phương diện triết học đặc điểm kinh tế độ nước ta gì? Như biết kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, chức kinh tế-xã hội kinh tế triển khai q trình kế hoạch hố cấp độ quốc gia Tính bao cấp nhà nước hoạt động sản xuất ,lưu thông ,phân phối nặng nề Ơ nước ta trước chế độ hoạch toán thực tế cịn nặng nề mặt hình thức Lợi ích kinh tế, đặc biệt lơị ích cá nhân người lao động, động lực trực tiếp hoạt động xã hội chưa quan tâm thích đáng Vì vận động kinh tế nhìn chung chậm chạp ,kém động Kể từ sau Đại hội lần thứ VI Đảng( tháng 12/1986) đến nay, theo đường lói đổi mới, đất nước bước chuyển sang KTTT, với định hướng XHCN điều có nghiũa đạt thành tựu quan trọng, mhững thành tựu cho phép “điều chỉnh, bổ sung nhận thức, làm cho quan niệm CNXH ngày cụ thể hơn, đường lối, chủ trương, sách ngày đồng bộ, có khoa học thực tiễn” Những thành tựu chừng mực định gián tiếp thừa nhận khả KTTT việc chuyển hoá kinh tế đất nước Bước sang chế thị trường đương nhiên không tránh khỏi tiêu cực nó, nói lên sức sống khả tác động quan hệ thị trường Về thực chất bước chuyển này, dù kinh tế thị trường vừa hình thành nước ta bước chập chững ban đầu điều tiết cách có ý thức theo định hướng XHCN Song có tác động rõ tới mặt đời sống xã hội để lại dấu ấn minhf mặt văn hoá Tác động quan tâm hế thị trường tạo nước ta quan niệm thị trường không khiết- quan hệ thị trường Sự đan xen, chi phối mành liệt của nhân tố khác đời sống xã hội bối cảnh xã hội vừa khỏi chế hành chính- bao cấp làm cho chế thị trường bị “khúc xạ” theo nhiều hướng khác Nguyên nhân tình trạng trước hết thuộc đổi quan hệ sở hữu Nếu trước đây, kinh tế nước ta có kiểu sở hữu tương đối khiết với hai thành phần sở hữu chủ đạo là: sở hữu nhà nước sở hữu tập thể với thành phần sở hữu chủ đạo sở hữu Nhà nước tồn nhiều thành phần sử hữu khác Những hình thức sở hữu ,trong thực tế vận hành kinh tế khơng hẳn đồng bộ, đơi chúng có mâu thuẫn Song tổng thể, chúng phận khách quan kinh tế , có khả đáp ứng đòi hỏi đa dạng động KTTT Để giải mâu thuẫn khơng thể phủ nhận vai trị nhà nước KTTT Nhà nước việc phải trực tiếp định vấn đề thân kinh tế váan đề xã hội Nhà nước với sách, luật lệ mình, mặt có khả làm cho kinh tế đạt tới tăng trưởng có hiệu quả, mặt khác người phải lo giải vấn đề tăng trưởng kinh tế tạo Về đại thể, chìa khố để đáp ứng nhu cầu phức tạp trái ngược xã hội nằm tay máy quản lý vĩ mô Nhà nước Tuy nhiên nước ta nhà nước kinh tế nhà nước có nhiều vấn đề cần tháo gỡ đẻe đảm bảo trọng trách to lớn Trên thực tế, máy quản lý vĩ mô nhà nướcđối với kinh tế hiệu Hầu hết doanh nghiệp kinh tế nhà nước hoạt động thiếu động có ỷ lại vào Nhà nước Trong số trường hợp chi kinh tế nhà nước cịn vơ tình cố tình bỏ rơi trận địa mà chiếm lĩnh tiếp tay cho phần tử tham nhũng tiêu cực Điều có nghĩa việc xác định đặc điểm kinh tế độ đến thị trường nước ta có lẽ thừa nhận xu hướng chủ yếu kinh tế Nhà nước, để kinh tế Nhà nước thực giữ vai trò chủ đạo, làm đòn bẩy điều chỉnh hoạt đọng toàn kinh tế Trên sở đó, giải mâu thuẫn xã hội tầm vĩ mô, cho tăng trưởng kinh tế không trở ên mâu thuẫn gay gắt với trật tự bình thường đời sống xã hội Đương nhiên tốn khơng phải giải sớm, chiều Cũng phải thừa nhận rằng, vấn đề vấn đề thân chế quản lý Trong kinh tế nay, chế quản lý dạng hình thành nên khơng đồng bộ, thiếu hụt, chưa thực tạo môi trường an toàn ổn định cho sản xuất kinh doanh Cơ chế pháp lý cho hoạt động kinh tế nhiều bất cập, hoạt động tài chính, ngân hàng cịn nhiều điều bất hợp lý Do vậy, số vụ án kinh tế, chế quản lý vừa thủ phạm vừa nạn nhân KTTT Tính chất khơng rõ ràng, thiếu xác định phương diện kinh tế-xã hội dường phổ biến, đặc trưng cho quan hệ kinh tế nước ta II Những mâu thuẫn phát sinh kinh tế thị trường Việt Nam 1)Mấy vấn đề lý luận chung chủ nghĩa Mac-LêNin quan hệ kinh tế- trị Theo chủ nghĩa Mac-LêNin kinh tế định trị,” trị biểu tập trung kinh tế” Trong lịch sử phát triển xã hội loài người khơng phải có vấn đề trị Xã hội nguyên thuỷ chưa có giai cấp, chưa có vấn đề trị Từ xã hội có giai cấp Nhà nước xuất vấn đề trị xuất Vấn đề trị vấn đề thuộc quan hệ giai cấp đấu tranh giai cấp Trung tâm vấn đề trị đấu tranh giai cấp lực lượng xã hội nhằm giữ quyền Nhà nước sử dụng quyền làm cơng cụ để xây dựng bảo vệ chế độ xã hội phù hợp với lợi ích giai cấp cầm quyền Vấn đề kinh tế khơng thể tách rời vấn đề trị mà xem xét, giải theo lập trường trị định Khi thể chế trị khơng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế tất yếu khơng mở đường cho kinh tế lên Khi việc thay đổi thể chế trị cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế điêù kiện tiên để thúc đẩy kinh tế phát triển Như khẳng định kinh tế trị thống biện chứng với nênf tảng định kinh tế Đây phương pháp luận quan trọng việc nhận thức xã hội xã hội nói chung, nhận thức cơng đổi Việt Nam nói riêng Tại đại hội VII Đảng , Đảng khẳng định:” Về quan hệ đổi kinh tế đổi trị, phải tập trung sức làm tốt đổi kinh tế đáp ứng đòi hỏi cấp bách nhân dân đời sống ,việc làm nhu cầu xã hội khác, xây dựng sở vật chất kỹ thuật CNXH coi điều kiện quan trọng để tiến hành thuận lợi đổi lĩnh vực trị Đồng thời với đổi kinh tế, phải bước đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị, phát huy ngày tốt quyền làm chủ lực sáng tạo nhân dân lĩnh vực kinh tế, trị ,văn hố, xã hội Vì trị đụng chạm tới mối quan hệ đặc biệt phức tạp nhạy cảm xã hội nên việc đổi quan hệ thống trị thiết phải sở nghiên cứu chuẩn bị nghiêm túc, khơng cho phép gây ổn định trị dẫn đến rối loạn Nhưng khơng mà tiến hành chậm trễ đổi trị tổ chức máy phận, mối quan hệ Đảng Nhà nước đoàn thể nhân dân, điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thực dân chủ Những thành tựu 10 năm đổi vừa qua khẳng định điều Những thành tựu khơng thể tách rời việc giữ vững tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, vai trò tổ chức quản lý Nhà nước XHCN Chuyển sang KTTT theo định hướng XHCN nhằm thực mục tiêu dân giàu ,nước mạnh ,xã hôi công văn minh Đó sở kinh tế cho ổn định trị 2)Mâu thuẫn LLSX QHSX Trong công xây dựng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN nước ta vấn đề LLSX- QHSX vấn đề phức tạp, mâu thuẫn hai mặt biểu xét phương diện triết học Theo LLSX nội dung vật cịn QHSX hình thức vật, LLSX định QHSX Khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ định quan hệ sản xuất cũ khơng cịn phù hợp nữa, trở nên kìm hãm LLSX, để mở đường cho LLSX phát triển cần phải thay QHSX cũ quan hệ sx phù hợp vơí tính chất trình độ LLSX Chính QHSX phải vận động để phù hợp với LLSX, QHSX vận động theo thành quy luật kinh tế chung cho phát triển xã hội Các cối xay qay tay đưa lại xã hội có lãnh chúa, cối xay chạy nước đưa lại xã hội có nhà tư cơng nghiệp Q trình mâu LLSX tiên tiến với QHSX lạc hậu kìm hãm diễn gay gắt liệt cần giải Nhưng giải cách cơng cách mạng xã hội, chuyển đổi kinh tế mà chuyển đổi sang KTTT nước ta vấn đề Mâu hình thái kinh tế trước KTTT Trước người ta quan niệm hình thức sở hữu chủ nghĩa xã hội sở hữu CNXH, tồn hình thức: sở hữu tồn dân sở hữu tập thể Sở hữu hai đường đặc thù tiến lên CNCS giai cấp công nhân nong dân tập thể Thực tiễn cho thấy, nước ta có hình thức hợp tác xã kiểu 10 đời nhu cầu tồn phát triển chế thị trường hợp tác xã tổ chức sở đóng góp cổ phần tham gia lao động trực tiếp xã viên, phân phối theo hiệu lao động theo cổ phần, xã viên có quyền cơng việc chung, điều cho thấy kết cấu bên sỉ hữu tập thể thay đổi phù hợp với thực tiễn nước ta Mâu thuẫn KTTT mục tiêu xây dựng người XHCN Chủ tịch Hồ Chí Minh cho muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có người XHCN Yếu tố người đặc biệt giữ vai trò quan trọng nghiệp cách mạng, người chủ thể sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hoá, người phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tính thần, sáng đạo đức nghiệp xây dựng xã hội mục tiêu CNXH KTTT loại hình thái kinh tế mối quan hệ kinh tế người với người biểu thông qua việc mua bán ,trao đổi hàng hoá tiền tệ KTTT phản ánh trình độ văn minh phát triển xã hội, nhân tố phát triển sức sản xuất, tăng trưỏng kinh tế thúc đẩy xã hội tiến lên Tuy nhiên KTTT có khuyết tật tự thân, đặc biệt tính tự phát mù quáng, cạnh tranh lạnh lùng dẫn đến phá sản, thất nghiệp khủng hoảng chu kỳ Xuất phát từ phân tích thấy đổi nước ta xây dựng phát triển người thiếu yếu tố KTTT Do hậu nhiều năm chiến tranh, kinh tế phát triển, hế tập trung quan liêu bao cấp kinh tế nước ta tụt hậu nghiêm trọng so với khu vực quốc tế Trong bối cảnh KTTT điều kiện quan trọng đưa kinh tế nước ta thoát khỏi khủng hoảng phát triển, phục hồi sản xuất, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, bắt kịp bước tiến thời đại Tuy nhiên cần phải thấy xây dựng KTTT phẩm chất tốt đẹp hình thành người Có lúc, nơi KTTT khơng không làm cho người ta động hơn, tốt đẹp mà ngược lại cịn làm tha hoá chất người, biến người thành gã nô lệ sùng bái đồng tiền kẻ đạo đức giả biết tôn trọng sức mạnh đồng tiền lợi ích cá nhân sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm, văn hoá, đạo đức, luân lý Bên cạnh 11 tác động tích cực KTTT có nhiều hạn chế gây tác động xấu: tệ nạn thương mại hố trường học, xem nhẹ truyền thống tơn sư trọng đạo, quan hệ hàng hoá tièn tệ làm sơi động thị trường xói mịn nhân cách hạ thấp phẩm giá người Thật khơng sai hình dung KTTT dao hai lưỡi dùng không cẩn thận bị đứt tay Những phân tích cho thấy, KTTT mục tiêu xây dựng người XHCN mâu thuẫn biện chứng thực tiễn nước ta KTTT vừa tạo điều kiện xây dựng ,phát huy nguồn lực người, vừa tạo độc tố đầu độc, huỷ hoại người Việc giải mâu thuẫn việc làm khơng đơn giản Đối với nước ta mâu thuẫn giải vai trị lãng đạo Đảng, quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN Chương III Kết luận Mâu thuẫn tượng khách quan phổ biến hình thành từ cấu trúc thuộc tính bên vốn có tự thân tất vật, tượng thân giới khách quan Do hoạt động thực tiễn phân tích mặt độc lập tạo thành mâu thuẫn cụ thể để nhận thức chất, khuynh hướng vận động phát triển vật tượng Cần nắm vững nguyên tắc để giải mâu thuẫn Đó đấu tranh hai mặt đối lập diễn theo quy luật phá vỡ cũ để thiết lập Vì vậy, đời sống xã hội, hành vi đấu tranh cần coi thúc đẩy phát triển Trong thời kỳ chuyển kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang KTTT có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN Chủ trương lãnh đạo Đảng đắn Tuy nhiên thực cịn nhiều thiếu sót mâu thuẫn vấn đề nảy sinh Những mâu thuẫn lại địi hỏi giải quyết, có kinh tế phát triển theo nghĩa Tài liệu kham khảo Mac-Lênin (1988) Chính trị gia quốc gia Tạp chí học (2-1998) [Phim Điên Anh] 12 13 ... phát triển công đổi kinh tế Việt Nam, hai kinh tế hoàn toàn khác chất biểu nó lại quan trọng thống tạo nên q trình đổi kinh tế Việt Nam Thiếu thống kinh tế thị trường Việt Nam tồn với ý nghĩa... nước XHCN Chuyển sang KTTT theo định hướng XHCN nhằm thực mục tiêu dân giàu ,nước mạnh ,xã hôi cơng văn minh Đó sở kinh tế cho ổn định trị 2 )Mâu thuẫn LLSX QHSX Trong công xây dựng phát triển kinh. .. mâu thuẫn nguồn gốc, động lực trình phát triển Chương II: Mâu thuẫn biện chứng trình chuyển sang KTTTở nước ta I Thực trạng KTTT Việt Nam Nền kinh tế nước ta nói giai đoạn độ chuyển tiếp từ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở việt nam , Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở việt nam