0

TIỂU LUẬN buổi thảo luận thứ nhất chủ thể của pháp luật dân sự

22 0 0
  • TIỂU LUẬN buổi thảo luận thứ nhất chủ thể của pháp luật dân sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ *** BÀI TIỂU LUẬN Buổi thảo luận thứ nhất: Chủ thể pháp luật dân GV môn: Ths Nguyễn Tấn Hồng Hải Lớp: QTL44B - nhóm Tác giả: Nguyễn Long Thiện MSSV: 1953401020213 Năm 2020 1.Bài tập 1: Năng lực hành vi dân cá nhân - Tóm tắt án số 11/2017/QĐDS-ST Ngày 18/7/2017 + Chủ thể: Người yêu cầu giải việc dân sự: Bà Vủ Thị H Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Văn P + Nội dung: bà Vủ Thị H yêu cầu tuyên bố ông Lê Văn P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi; mục đích yêu cầu để giải vụ án ly hôn bà Vủ Thị H ông Lê Văn P + Quyết định Tòa án: chấp nhận đơn yêu cầu bà Vủ Thị H việc: Yêu cầu tuyên bố người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Căn theo kết luận giám định pháp y tâm thần số: 286/KLGĐTC, ngày 22/5/2017 ông Lê Văn P Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung kết luận: thời điểm tại:  Về mặt y học: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, thuyên giảm (F13.7)  Về mặt pháp luật: Khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Tòa án định bà Huỳnh Thị T người có quan hệ ni dưỡng làm người giám hộ cho ơng P Tịa án tun bố ơng P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 1.1.Câu số 1: Hoàn cảnh cơng P Quyết định bình luận có thuộc trường hợp lực hành vi dân khơng? Vì sao? − Hồn cảnh cơng P Quyết định bình luận khơng thuộc trường hợp lực hành vi dân − Vì: + Thứ nhất: Căn điều 22 Luật Dân năm 2015 quy định: “Khi người bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi theo yêu cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan có liên quan; Tịa án định tuyên bố người người lực hành vi dân sở kết luận giám định pháp y tâm thần.” Theo kết luận giám định pháp tâm thần số: 286/KLGĐTC, ngày 22/05/2017 ông Lê Văn P Trung tâm Pháp y tâm thần kh vực Miền Trung kết luận, thời điểm tại:  Về mặt y học: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tạm thuyên giảm(F13.7)  Về mặt pháp luật: Khó khăn nhận thức làm chủ hành vi 1 Do vậy, ông Lê Văn P không rơi vào trường hợp lực hành vi dân + Thứ hai: Căn điều 23 Luật Dân năm 2015 quy định: “Người thành niên tình thần tinh thần mà khơng đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân theo yêu cầu người này, người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, sở kết luận giám định pháp y tâm thần Tòa án định tuyên bố người người có khó khăn nhận thức định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ người dám hộ.” Theo kết luận án số 11/2017/QĐDS-ST ngày 18/07/2017 Tòa án nhân dân Thị xã Điện Biên, tỉnh Quảng Nam: Chấp nhận đơn yêu cầu bà Vủ Thị H việc tuyên bố ông Lê Văn P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Do đó, ơng Lê Văn P rơi vào trường hợp có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi − Kết luận : Từ ý thứ ý thứ hai ta thấy ông Lê Văn P không người lực hành vi dân mà rơi trường hợp người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 1.2.Câu số 2: Những điểm giống khác hạn chế lực hành vi dân lực hành vi dân Căn điều 22, điều 24 Luật Dân năm 2015, Người lực hành vi dân hạn chế lực hành vi dân sự: − Giống nhau: + Về đối tượng: Họ người có lực hành vi dân đầy đủ Nhưng người bị xem lực hành vi dân hạn chế lực hành vi dân có Quyết định Tịa án tun bố người hạn chế lực hành vi dân + Cơ sở để tòa QĐ: phỉa có u cầu tư người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan + Khi khơng có cho họ bị lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân họ có quyền khơi phục lại hành vi dân + Cá nhân khơng thể tự tham gia giao dịch liên quan đến tài sản giao dịch phải người đại diện theo pháp luật thực + Cần có người đại diện pháp lý − Khác nhau: Phương diện Đối tượng Cơ sở Tòa án định Hệ pháp lý Người đại diện 1.3.Câu số 3: Trong Quyết định bình luận, ơng P có thuộc trường hợp người bị hạn chế lực hành vi dân khơng? Vì sao? − Hồn cảnh cơng P Quyết định bình luận khơng thuộc trường hợp người bị hạn chế lực hành vi dân − Vì: + Thứ nhất: Căn điều 24 Luật Dân năm 2015 quy định: “Người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tài sản gia đình theo yêu cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tuyên bố người hạn chế lực hành vi dân Tòa án định người đại diện theo pháp luật người bị hạn chế lực hành vi dân phạm vi đại diện.” Theo kết luận giám định pháp tâm thần số: 286/KLGĐTC, ngày 22/05/2017 ông Lê Văn P Trung tâm Pháp y tâm thần kh vực Miền Trung kết luận, thời điểm tại:  Về mặt y học: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tạm thuyên giảm(F13.7)  Về mặt pháp luật: Khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Do vậy, ông Lê Văn P không rơi vào trường hợp hạn chế lực hành vi dân + Thứ hai: Căn điều 23 Luật Dân năm 2015 quy định: “Người thành niên tình thần tinh thần mà không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân theo yêu cầu người này, người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, sở kết luận giám định pháp y tâm thần Tòa án định tuyên bố người người có khó khăn nhận thức định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ người dám hộ.” Theo kết luận án số 11/2017/QĐDS-ST ngày 18/07/2017 Tòa án nhân dân Thị xã Điện Biên, tỉnh Quảng Nam: Chấp nhận đơn yêu cầu bà Vủ Thị H việc tun bố ơng Lê Văn P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Do đó, ơng Lê Văn P rơi vào trường hợp có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi − Kết luận : Từ ý thứ ý thứ hai ta thấy ông Lê Văn P không người bị hạn chế lực hành vi dân mà rơi trường hợp người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 1.4.Câu số 4: Điểm khác người bị lực hành vi dân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Khác người bị lực hành vi dân người có khó khăn nhận thức: Phương diện Đối tượng Cơ sở Tòa định 1.5.Câu số 5: Tịa án xác định ơng P thuộc trường hợp người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi có thuyết phục khơng? Vì sao? − Tịa án xác định ơng P thuộc trường hợp người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi hoàn tồn thuyết phục − Xét thấy ơng P đủ điều kiện để Tịa định ơng P người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi: + Thứ nhất: Bà Vủ Thị H gửi lên Tịa đơn u cầu tun bố ơng Lê Văn P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Bà H vợ ơng P đương nhiên bà H người có quyền, lợi ích liên quan Vì mục đích yêu cầu giải vụ ly hôn bà Vủ Thị H ông Lê Văn P + Thứ hai: Theo kết luận giám định pháp tâm thần số: 286/KLGĐTC, ngày 22/05/2017 ông Lê Văn P Trung tâm Pháp y tâm thần kh vực Miền Trung kết luận, thời điểm tại: ông P mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tạm thuyên giảm(F13.7) Mà “bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực rối loạn não gây biến đổi cảm xúc không ổn định Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế ( trầm cảm) Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ hưng phấn ức chế.” Bệnh đánh đồng với bệnh tâm thần số bệnh mà người bệnh nhận thức, làm chủ hành vi + Thứ ba: Căn điều 23 Luật Dân năm 2015 quy định: “Người thành niên tình thần tinh thần mà không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân theo yêu cầu người này, người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, sở kết luận giám định pháp y tâm thần Tòa án định tuyên bố người người có khó khăn nhận thức định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ người dám hộ.” − Kết luận, ông P mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng tính chưa đến mức lực hành vi dân Việc Tòa định ông P thuộc trường hợp người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi có thuyết phục 1.6.Câu số 6: Việc Tịa án khơng để bà H người giám hộ cho ông P có thuyết phục khơng? Vì sao? − Việc Tịa án không để bà H người giám hộ cho ông P hồn tồn thuyết phục − Vì: + Thứ nhất: Căn khoản điều 46 Bộ Luật Dân năm 2015 quy định: “Trường hợp người giám hộ cho người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi phải đồng ý người họ có lực thể ý chí thời điểm yêu cầu.” Trong lúc diễn vụ xét xử ơng P u cầu Tịa án định bà Huỳnh Thị T làm người giám hộ cho bà T đồng ý làm người giám hộ cho ơng P, ngồi bà T khơng cịn đủ điều kiện làm người giám hộ cho ông P + Thứ hai: Bà Vủ Thị H vợ ông Lê Văn P, theo định khoản điều 53 Luật Dân bà H người giám hộ đương nhiên ông P Tuy nhiên, ly do, mục đích bà H u cầu tun bố ơn P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi để giải vụ án ly hôn bà H ơng P mà tịa thụ lý, Do đó, bà H không đủ điều kiện làm người giám hộ cho ông P − Kết luận: từ ý việc Tịa định khơng để bà H làm người giám hộ cho ơng P hồn tồn hợp lý 1.7.Câu số 7: Việc Tòa để bà T người giám hộ ơng P có thuyết phục khơng? Vì sao? − Việc Tòa để bà T người giám hộ ơng P hồn tồn thuyết phục − Vì: + Thứ nhất: Căn điều 23 Luật Dân năm 2015 quy định: “Người thành niên tình thần tinh thần mà không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân theo yêu cầu người này, người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, sở kết luận giám định pháp y tâm thần Tòa án định tuyên bố người người có khó khăn nhận thức định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ người dám hộ.” Theo kết luận án số 11/2017/QĐDS-ST ngày 18/07/2017 Tòa án nhân dân Thị xã Điện Biên, tỉnh Quảng Nam: Chấp nhận đơn yêu cầu bà Vủ Thị H việc tuyên bố ông Lê Văn P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Nên ơng P cần phải có người giám hộ + Thứ hai: Căn điều 53 Luật Dân năm 2015 có quy định: “Trường hợp khơng có người giám hộ theo quy định khoản Điều 48 Bộ luật người giám hộ đương nhiên người lực hành vi dân xác định sau: Trường hợp vợ người lực hành vi dân chồng người giám hộ; chồng người lực hành vi dân vợ người giám hộ Trường hợp cha mẹ lực hành vi dân người lực hành vi dân sự, cịn người khơng có đủ điều kiện làm người giám hộ người người giám hộ; người khơng có đủ điều kiện làm người giám hộ người có đủ điều kiện làm người giám hộ người giám hộ Trường hợp người thành niên lực hành vi dân chưa có vợ, chồng, có mà vợ, chồng, khơng có đủ điều kiện làm người giám hộ cha, mẹ người giám hộ.” Nhưng vợ ông P bà H không đủ điều kiện làm người giám hộ bà u cầu Tịa tun bố ơng P người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, bà H muốn ly dị với ơng P Ngồi ra, ơng P khơng có ba ơng mất, mẹ ơng bỏ khoảng 20 năm không quay địa phương lần nào, khơng biết bà đâu, cịn sống hay chết nên mẹ ông P không đủ điều kiện trở thành người giám hộ cho ơng Do đó, ông P người giám hộ đương nhiên Nên khoản 2, điều 60 – Bộ Luật Dân năm 2015 có quy định: “Nếu khơng có người giám hộ đương nhiên việc cử, định người giám hộ thực theo quy định Điều 54 Bộ luật này.” + Thứ ba: Căn khoản điều 46 Bộ Luật Dân năm 2015 quy định: “Trường hợp người giám hộ cho người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi phải đồng ý người họ có lực thể ý chí thời điểm yêu cầu.” Trong lúc diễn vụ xét xử ơng P u cầu Tịa án định bà Huỳnh Thị T làm người giám hộ cho bà T đồng ý làm người giám hộ cho ông P, nên bà T người giám hộ cho ông P phù hợp + Thứ tư: Xét nhân thân sau bà H(mẹ ơng P) bot bà Huỳnh Thị T đến sống vợ chồng với ông Lê Văn H ông H chết, đồng thời người nuôi dưỡng ông Lê Văn P thừ nhỏ đến tuổi trưởng thành Hiện ông P sống chung nhà với bà T thôn Đ, xã Đ − Kết luận: Từ ý trên, tòa chỉnh định bà Huỳnh Thị T người nuôi dưỡng làm người giám hộ cho ơng P Tịa án tun bố ơng P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi hợp lý thuyết phục 1.8.Câu số 8: Với vai trò người giám hộ, bà T đại diện ông P giao dịch nào? Vì sao? Căn khoản điều 58 Bộ Luật Dân quy định: “Người giám hộ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi có quyền theo định Tòa án số quyền quy định khoản Điều này.” Nhưng theo kết luận án số 11/2017/QĐDS-ST ngày 18/07/2017 Tòa án nhân dân Thị xã Điện Biên, tỉnh Quảng Nam, khơng có điều khoản qui định phạm vi đại diện giao dịch dân bà T ông P Vì vậy, theo tơi hiểu bà T đại diện ông P giao dịch theo khoản điều 58 Bộ Luật Dân năm 2015 1.9.Câu số 9: Suy nghĩ cảu anh/chị chế định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi bổ sung Bộ Luật Dân năm 2015 Trước theo Bộ Luật Dân năm 2005, vào khả nhận thức làm chủ hành vi mà phân nhiều mức độ khác Cá nhân đủ độ tuổi không thuộc trường hợp hạn chế lực hành vi dân họ người có lực pháp luật đầy đủ, người tự xác lập, thực giao dịch dân hành vi họ tự chịu trách nhiệm, tự thực nghĩa vụ dân hành vi họ Điều không phù hợp không đảm bảo yếu tố công quyền lợi ích hợp pháp chủ thể quan hệ dân Bởi trường hợp cá nhân bị khuyết thiếu mà ảnh hưởng đến nhận thức làm chủ hành vi họ (ví dụ người già, người tàn tật có khả nhận thức không sáng suốt dẫn tới không làm chủ thực hành vi) không thuộc trường hợp hạn chế lực hành vi dân mà phải thực chịu trách nhiệm người có lực hành vi dân đầy đủ bất hợp lý Vì thực tế mức độ lực hành vi dân cá nhân lúc hai thái cực: hồn tồn đầy đủ mà có nhiều người khả nhận thức làm chủ khơng đầy đủ chưa đến mức hồn tồn lực hành vi dân nên việc bổ sung thêm đối tượng người có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi điều cần thiết Sự bổ sung hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ mà Hiến pháp 2013 Bộ Luật Dân năm 2015 bảo vệ tối đa quyền người, quyền công dân 2.Bài tập 2: Tư cách pháp nhân hệ pháp lý − Tóm tắt án số 1117/2012/LĐ-PT ngày 11/9/2012 Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh + Chủ thể: Nguyên đơn: Ông Nguyễn Ngọc Hùng Bị đơn: Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường + Nội dung liên quan: tranh chấp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng, yêu cầu kháng cáo Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường TP HCM + Quyết định Tòa án: Chấp nhận phần yêu cầu kháng cáo Cơ quan đại diện Bộ Tài ngun mơi trường thành phố Hồ Chí Minh 2.1.Câu số 1: Những điều kiện để tổ chức thừa nhận pháp nhân (nêu rõ điều kiện) Căn điều số 74 Bộ Luật Dân năm 2015 quy định: “1 Một tổ chức công nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau đây: a)Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; b)Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật này; c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình; d)Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.” 2.2.Câu số 2: Trong Bản án số 1117, theo Bộ tài nguyên môi trường, Cơ quan đại diện Bộ tài nguyên mơi trường có tư cách pháp nhân khơng? Đoạn Bản án có câu trả lời Trong án số 1117/2012/LĐ-PT ngày 11/9/2012 Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, theo Bộ Tài nguyên Mơi trường, Cơ quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường TP Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân khơng đầy đủ Đây trích dẫn phần nội dung án “Như Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường quan đại diện hạch toán báo sổ thực dự toán, toán phải theo phân cấp Bộ, phụ thuộc theo phân bổ ngân sách Nhà nước phân cấp Bộ Tài nguyên Môi trường khơng phải quan hạch tốn độc lập Mặc dù định 1367 nói có nội dung “Cơ quan đại diện có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng” Cơ quan đại diện Bộ phải hạch toán báo sổ nên quan nầy có tư cách pháp nhân tư cách pháp nhân không đầy đủ” 2.3.Câu số 3: Trong Bản án số 1117, Tịa án xác định Cơ quan đại diện Bộ tài nguyên mơi trường khơng có tư cách pháp nhân? Trong Bản án số 1117, Tòa án xác định Cơ quan đại diện Bộ tài ngun mơi trường khơng có tư cách pháp nhân vì: Căn khoản 1,2,5,6 điều 84 Bộ Luật Dân năm 2015 có quy định: “1 Chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị phụ thuộc pháp nhân, pháp nhân Chi nhánh có nhiệm vụ thực tồn phần chức pháp nhân Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân phát sinh từ giao dịch dân chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.” Ta thấy Cơ quan đại diện có khơng tư cách pháp nhân,tuy quan có dấu tài khoản riêng Cơ quan đại diện Bộ phải hạch toán báo sổ nên quan có tư cách pháp nhân tư cách pháp nhân không đầy đủ Nên xem quan có tư cách pháp nhân 2.4.Câu số 4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tịa án − Theo tơi, hướng giải Tịa Án hoàn toàn phù hợp với pháp luật − Bởi vì, + Thứ nhất: 10 Căn theo Điều 84 Bộ Luật Dân năm 2005 Điều 74 Bộ Luật Dân năm 2015 , tổ chức muốn trở thành pháp nhân phải đáp ứng đủ điều kiện sau: “1 Một tổ chức công nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau đây: a)Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; b)Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật này; c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình; d)Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.” + Thứ hai: Căn khoản 1,5 điều điều 84 Bộ Luật Dân năm 2015 có quy định: “1 Chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị phụ thuộc pháp nhân, pháp nhân Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền.” 2.5.Câu số 5: Pháp nhân cá nhân có khác lực pháp luật dân ? Nêu sở trả lời (nhất sở Bộ Luật Dân năm 2005 Bộ Luật Dân năm 2015) Căn điều 16, điều 86 Bộ Luật Dân năm 2015 ta thấy điểm khác sau: Phương diện Năng lực pháp cá Quyền nghĩa vụ dân Năng lực pháp luậ nhân khả c quyền dân ng Năng lực pháp luật dân Mọi cá nhân c luật dân nh Năng lực pháp luậ Thời hạn nhân có từ người đ chấm dứt ngườ 2.6.Câu số 6: Giao dịch người đại diện pháp nhân xác lập nhân danh pháp nhân có ràng buộc pháp nhân không? Nêu sở pháp lý trả lời Căn điều 87 Bộ Luật Dân năm 2015 quy định: “Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh pháp nhân.” Khi người đại diện theo pháp luật thực hành vi nhân danh pháp nhân hành vi người làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp nhân, đồng thời làm phát sinh trách nhiệm dân pháp nhân Trách nhiệm dân pháp nhân phát sinh trường hợp hoạt động pháp nhân mà không dựa quan hệ hợp đồng Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân hành vi thành viên khác pháp nhân gây thực nhiệm vụ pháp nhân giao 2.7.Câu số 7: Trong tình trên, hợp đồng ký kết với Cơng ty Nam Hà có ràng buộc Cơng ty Bắc Sơn khơng? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời Căn Điều 84 Bộ Luật Dân năm 2015 quy định: “1 Chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị phụ thuộc pháp nhân, pháp nhân Chi nhánh có nhiệm vụ thực toàn phần chức pháp nhân Văn phịng đại diện có nhiệm vụ đại diện phạm vi pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích pháp nhân Việc thành lập, châm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện pháp nhân phải đăng ký theo quy định pháp luật công bố công khai Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân phát sinh từ giao dịch dân chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.” Theo ta thấy tình trên, hợp đồng ký kết với Cơng ty Nam Hà có ràng buộc Cơng ty Bắc SơnTrong tình trên, hợp đồng ký kết với Cơng ty Nam Hà có ràng buộc Cơng ty Bắc Sơn 3.Bài tập 3: Trách nhiệm dân pháp nhân − Tom tăt ban an: + Chủ thê: Nguyên đơn: Công ty TNHH Dich vu – Xây dưng – Thương mai Ngoc Bich Đai diêṇ theo uy quyên la ông Nguyên Anh Tri 12 Bi đơn: Công ty TNHH Xuât nhâpp̣ khâu Thương Mai Xuyên A, giam đôc ông Trân Ngoc Phong; Ngươi thưa kê quyên va nghia vu tô tung: ông Trân Ngoc Phong, ba Võ Thi Thanh Hiên; Ngươi đai diêṇ theo uy quyên: ba Hô Hoang Phương + Nôị dung: xet xư vu an thu ly sô: 01/2016/TLPT-KDTM 26/01/2016 vê viêcp̣ tranh châp “ Hơp đông mua ban hang hoa” Do ban an kinh doanh thương mai sơ thâm sô 02/2015/KDTM-ST 27/10/2015 cua Toa an nhân dân Tri Tôn bi khang cao Công ty Ngoc Bich yêu câu công ty Xuyên A toan nơ gôc 77.000.752 đ va yêu câu tinh lai tư 16/ 06/2011 đên theo mưc lai suât ban cua Ngân hang Nha Nươc Ông Phong va ba Hiên không đông y vơi ban an sơ thâm nên khang cao 3.1.Câu số 1: Trách nhiệm pháp nhân nghĩa vụ thành viên trách nhiệm thành viên nghĩa vụ pháp nhân − Trach nhiêṃ cua phap nhân đôi vơi cac viên: Căn khoản 1,2 Điêu 87 Bộ Luật Dân 2015 quy định: “ Phap nhân phai chiu trach nhiêṃ dân sư vê viêcp̣ thưc hiêṇ quyên, nghia vu dân sư đai diêṇ xac lâp,p̣ thưc hiêṇ nhân danh phap luât Phap nhân chiu trach nhiêṃ dân sư vê nghia vu sang lâpp̣ viên hoăcp̣ đai diêṇ cua sang lâpp̣ viên xac lâp,p̣ thưc hiêṇ đê lâp,p̣ đăng ki phap nhân, trư trương hơp co thoa thuâṇ khac hoăcp̣ luâtco quy đinh khac Pháp nhân chiu trach nhiêṃ dân sư băng tai san cua minh, không chiu trach nhiêṃ thay cho cua phap nhân đôi vơi nghia vu dân sư cua phap nhân xac lâp,p̣ thưc hiêṇ không nhân danh phap nhân, trư trương hơp luâtco quy đinh khac.” − Trách nhiêṃ cac viên đôi vơi phap nhân: Căn khỏan Điêu 87 Bộ Luật Dân 2015 có quy định: “Ngươi cua phap nhân không chiu trach nhiêṃ dân sư thay cho phap nhân đôi vơi nghia vu dân sư phap nhân xac lâp,p̣ thưc hiên,p̣ trư trương hơp luâtco quy đinh khac.” 3.2.Câu số 2: Trong Bản án bình luận, bà Hiền có thành viên Cơng ty Xun Á khơng? Vì sao? Cơng ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á giải thể theo thông báo việc doanh nghiệp giải thể ngày 17/3/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang Trước giải thể (ngày 17/3/2014), bà Hiền thành viên Cơng ty Xun Á với số vốn góp 13 26,04% Ngày diễn giao dịch đề cập án 13/6/2011, lúc bà Hiền thành viên Công ty Xuyên Á Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2015/KDTM-ST ngày 27/10/2015 Tịa án nhân dân huyện Tri Tơn, lúc công ty Xuyên Á giải thể nên bà Hiền khơng cịn thành viên cơng ty tư cách pháp nhân công ty chấm dứt Tương tự vậy, ngày 17/3/2016 xét xử phúc thẩm bà Hiền khơng cịn thành viên công ty Xuyên Á Công ty Xuyên Á công ty TNHH nên thành viên công ty chịu TNHH với phần vốn góp trước thi cơng ty giải thể 3.3.Câu số 3: Nghĩa vụ Công ty Ngọc Bích nghĩa vụ Cơng ty Xun Á hay bà Hiền? Vì sao? Căn theo Khoản – Điều 93 – Bộ Luật Dân năm 2005: “Thành viên pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện” nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích nghĩa vụ Cơng ty Xun Á nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích xác lập lúc cơng ty Xun Á cịn pháp nhân chưa bị giải thể nên xem nghĩa vụ bà Hiền mà bà Hiền thành viên công ty.’ [Nay Khoản – Điều 87 – Bộ Luật Dân năm 2015: “Người pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác”] 3.4.Câu số 4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa cấp sơ thẩm Tòa cấp phúc thẩm liên quan đến nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích − Xét mặt xác định tư cách pháp nhân: Căn khoản – Điều 84 – Bộ Luật Dân năm 2005: “Pháp nhân tổ chức công nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau đây: Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập.” [nay Điểm d - Khoản - Điều 74 - Bộ Luật Dân năm 2015] Bản án sơ thẩm TAND huyện Tri Tơn xác định xác tư cách pháp nhân công ty: Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Thương mại Ngọc Bích cơng ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á − Về mặt xác định trách nhiệm dân pháp nhân: Việc tòa sơ phẩm yêu cầu giải nợ thành viên 14 pháp nhân giải thể chưa với quy định Khoản – Điều 84: “Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản đó” Khoản – Điều 93 – Bộ Luật Dân năm 2005: “Thành viên pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện.” [nay Điểm c – Khoản – Điều 74 Khoản – Điều 87 – Bộ Luật Dân năm 2015] − Về mặt toán tài sản pháp nhân bị giải thể: Thấy rằng, Công ty Xuất nhập Thương mại Xuyên Á giải thể theo thông báo việc doanh nghiệp giải thể ngày 17/03/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang Việc chứng minh pháp nhân giải thể trước ngày thụ lý hồ sơ vụ việc 27/10/2015, cấp sơ thẩm không thu thập chứng làm rõõ̃ để xác định lý giải thể, tài sản Công ty giải thể nghĩa vụ tài sản công ty… − Kết luận: + Cấp sơ thẩm chưa áp dụng triệt để điều luật quy định pháp nhân Bộ Luật Dân năm 2005 dẫn đến sai sót khơng thể khắc phục kết phải hủy án + Cấp phúc thẩm sau nghiên cứu kĩ quy định trách nhiệm dân pháp nhân có định đắn hủy án đề nghị giải lại vụ án 3.5.Câu số 5: Làm để bảo vệ quyền lợi Cơng ty Ngọc Bích Công ty Xuyên Á bị giải thể? Công ty Ngọc Bích giao cho Cơng ty Xun Á 1094 thùng gạch loại 25x40 thời hạn yêu cầu khơng nhận thơng tin phản hồi chất lượng sản phẩm Đồng nghĩa, sản phẩm giao đáp ứng yêu cầu Công ty xuyên Á phải thực nghĩa vụ toán đầy đủ chi phí thỏa thuận hợp đồng mua bán Vào ngày 10/6/2011 Công ty Xuyên Á mở ủy nhiệm chi cho thấy chuyển vào Ngân hàng Sacombank với số tiền 77.000.752đ khiến Cơng ty Ngọc Bích tin tưởng Công ty Xuyên Á tuân theo hợp đồng trích tiền để tốn cho hợp đồng mua bán thực tế khơng có chuyển tiền Vậy số tiền 77.000.752đ đâu? Việc công ty Xuyên Á lý nợ đồng ý trả cho cơng ty Ngọc Bích số tiền 36.170.500đ, với lý sai phạm từ phía cơng ty Ngọc Bích khiến cơng ty Xun Á thiệt hại 40.829.500đ Điều khơng có chứng minh Chứng tỏ, công ty Xuyên Á không minh bạch việc trả nợ 15 Từ đó, nói cơng ty Xuyên Á có hành vi khai gian khơng đảm bảo tốn hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác theo Khoản 2, Điều 157, Luật Doanh nghiệp 2005, nhằm tiến hành trục lợi riêng cho doanh nghiệp Chiếu theo Khoản 5, Điều 40, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp, có quy định: “4 Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm tính trung thực, xác hồ sơ giải thể doanh nghiệp Trường hợp hồ sơ giải thể khơng xác, giả mạo.” Những người quy định Khoản Điều phải liên đới chịu trách nhiệm toán số nợ chưa toán, số thuế chưa nộp quyền lợi người lao động chưa giải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật hệ phát sinh thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến quan đăng ký kinh doanh quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đầu tư” + Vậy ông Phong bà Hiền phải chịu trách nhiệm gây + Theo Khoản Điều 94 BLDS 2015: Tài sản pháp nhân bị giải thể toán theo thứ tự chi phí giải thể pháp nhân, khoản nợ lương, loại bảo hiểm xã hội, nợ thuế khoản nợ khác Khi Công ty Xuyên Á giải thể, vấn đề tài sản pháp nhân, phần BLDS 2005 khơng có quy định cụ thể việc toán tài sản pháp nhân bị giải thể, phần khơng có chứng từ cụ thể để xác minh sau trả khoảng chi phí cần thiết, tài sản pháp nhân cịn chi trả cho khoản nợ hợp đồng thành viên quản lý cơng ty khơng chịu trả nợ, thành viên công ty vi phạm hợp đồng Dù pháp nhân bị giải thể nhiên q trình giải thể diễn có sai sót thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm trả nợ cho công ty Các tài liệu sử dụng trình làm bài: + Bộ luật dân 2005; + Bộ luật dân 2015; + Bộ Luật danh nghiệp năm 2005; + Đỗ Văn Đại Nguyễn Thanh Thư, “Vấn đề bảo hộ người lực hành vi dân sự”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 5/2011 (được cung cấp với đề cương); + Bình luận khoa học Những điểm Bộ luật dân năm 2015”– 16 PGS.TS Đỗ Văn Đại (Chủ biên); + Lê Minh Hùng, Giáo trình “Những vấn đề chung Luật dân sự” ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam 2018 17 LỜI CẢM ƠN ! Em xin chân thành cảm ơn thầy đọc tiểu luận, khơng tránh khỏi thiếu sót mong thầy bỏ qua góp ý để em hồn thiện vào sau Tác giả Nguyễn Long Thiện 18 ... trả lời (nhất sở Bộ Luật Dân năm 2005 Bộ Luật Dân năm 2015) Căn điều 16, điều 86 Bộ Luật Dân năm 2015 ta thấy điểm khác sau: Phương diện Năng lực pháp cá Quyền nghĩa vụ dân Năng lực pháp luậ... nhận thức, làm chủ hành vi 1.2.Câu số 2: Những điểm giống khác hạn chế lực hành vi dân lực hành vi dân Căn điều 22, điều 24 Luật Dân năm 2015, Người lực hành vi dân hạn chế lực hành vi dân sự: ... quyền dân ng Năng lực pháp luật dân Mọi cá nhân c luật dân nh Năng lực pháp luậ Thời hạn nhân có từ người đ chấm dứt ngườ 2.6.Câu số 6: Giao dịch người đại diện pháp nhân xác lập nhân danh pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN buổi thảo luận thứ nhất chủ thể của pháp luật dân sự , TIỂU LUẬN buổi thảo luận thứ nhất chủ thể của pháp luật dân sự