0

Xây dựng và phân tích sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu của một người tiêu dùng trong công việc lựa chọn các loại hàng hóa tại một thời điểm nhất định

31 0 0
  • Xây dựng và phân tích sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu của một người tiêu dùng trong công việc lựa chọn các loại hàng hóa tại một thời điểm nhất định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÀI THẢO LUẬN MÔN: KINH TẾ VI MƠ Đề tài: Xây dựng phân tích lựa chọn tiêu dùng tối ưu người tiêu dùng công việc lựa chọn loại hàng hóa thời điểm định Giáo viên hướng dẫn: Hồ Thị Mai Sương Nhóm: Lớp học phần: 2081MIEC0111 HÀ NỘI – 2020 STT 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Xây dựng phân tích lựa chọn tiêu dùng tối ưu người tiêu dùng công việc lựa chọn loại hàng hóa thời điểm định LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển xã hội, kinh tế nhiều thành phần hàng hóa ngày phát triển Đồng nghĩa với lựa chọn tiêu dùng người ngày tăng lên Tuy nhiên lại trở thành vấn đề đáng quan tâm lưu ý Tại lại vậy? Như biết : mục đích người tiêu dùng đ ạt đ ược l ợi ích tối đa từ nguồn thu nhập hạn chế Việc chi mua họ phải chấp nhận chi phí hội, việc mua hàng hóa đồng nghĩa với vi ệc làm giảm hội mua nhiều hàng hóa khác, cần phải định để đạt thỏa mãn tối đa, hay nói cách khác ng ười tiêu dùng phải tìm cách để tối đa hóa lợi ích Mặt khác, lựa chọn sản phẩm người tiêu dùng bị ràng buộc yếu tố chủ quan sở thích họ y ếu tố khách quan ngân sách hay thu nhập đặc biệt giá sản ph ẩm Đ ể giải thích lựa chọn tiêu dùng này, dựa vào lý thuy ết v ề l ợi ích quy luật cầu Theo lý thuyết này, người tiêu dùng dành ưu tiên cho lựa chọn sản phẩm có lợi ích lớn Theo quy luật cầu, việc lựa chọn cịn phải xét tới giá thị trường hàng hóa Như vậy,chúng ta c ần so sánh lợi ích thấy trước tiêu dùng với chi phí vi ệc l ựa ch ọn sản phẩm phải phù hợp với thu nhập có người tiêu dùng để đạt tối ưu Việc tối đa hóa lợi ích tiêu dùng giúp người tiêu dùng t ận dụng tốt nguồn tài Lựa chọn loại hàng hóa thiết yếu Tránh lãng phí khơng cần thiết vài trường hợp.Từ đó, người tiêu dùng biết cách đưa lựa chọn đắn cho đưa định nên mua loại hàng hóa Vì vậy, việc tối đa hóa lợi ích cần thiết tiêu dùng Để hiểu vấn đề này, nghiên cứu rõ m ục sau thảo luận! A CƠ SỞ LÝ THUYẾT I.Sở thích người tiêu dùng Có thể nói động đưa người tiêu dùng đến mua sắm hàng hóa dịch vụ sở thích hàng hóa dịch vụ đó, tức mong muốn tiêu dùng chúng Giả sử bạn hài lòng sản phẩm đó, bạn sẵn sàng trả giá cao cho Ta lấy ví dụ sau: Bạn thích váy bạn sẵn sàng mua với giá đắt bạn khơng thích chí cho khơng bạn khơng cần Bởi vậy, có quan hệ thuận chiều sở thích sẵn sàng cho trả cho hàng hóa - Sở thích người tiêu dùng có số giả định sau: + Sở thích người tiêu dùng có tính chất hồn chỉnh + Sở thích người tiêu dùng có tính chất bắc cầu + Người tiêu dùng thích nhiều thích Giả thiết 1:Sở thích người tiêu dùng có tính chất hồn chỉnh - Người tiêu dùng có khả xếp theo thứ tự ưa thích giỏ hàng hóa từ thấp đến cao ngược lại - Tồn khả xếp cho cặp giỏ hàng hóa A B (A>B, A=B, A I, giỏ hàng hóa đáng mong muốn người tiêu dùng (về mặt sở thích), song lại giỏ hàng hóa khơng khả thi – người tiêu dùng mua khả tiền bạc (ràng buộc mặt ngân sách) Về phương diện hình học, biểu thị miền ràng buộc ngân sách người tiêu dùng tam giác AOB hình Mọi điểm nằm hình tam giác AOB nằm cạnh nó, thỏa măn bất đẳng thức (3.1), nên điểm khả thi Những điểm nằm bên ngồi tam giác điểm khơng khả thi – điểm thể giỏ hàng hóa mà người tiêu dùng mua Y A O Hình :Miền ràng buộc ngân sách X a.Ảnh hưởng thu nhập Đường ngân sách dịch chuyển song song vào hay thu nhập thay đổi điều kiện khác giữ nguyên Khi thu nhập I tăng lên, đường ngân sách tính tiến song song phía ngồi Vì mức giá tương đối hai hàng hóa cho khơng đổi, độ dốc đường ngân sách không đổi Đường ngân sách song song với đường ngân sách ban đầu Y A' A O B B' X Hình 3: Khi I tăng đường ngân sách AB dịch chuyển song song phía ngồi thành đường A'B' Thu nhập nhiều làm miền rang buộc ngân sách nới rộng Đường ngân sách di chuyển phía ngồi Ngược lại, thu nhập I giảm điều kiện yếu tố khác nguyên, đường ngân sách tịnh tiến song song vào phía b Ảnh hưởng giá Giá hàng hóa thay đổi làm đường ngân sách dịch chuyển Tuy nhiên, cách thức dịch chuyển đường ngân sách liên quan đến thay đổi giá tương đối hai hàng hóa Giá tương đối hàng hóa X (tính hàng hóa Y) đo tỷ số giá PX/PY Tỷ số định độ dốc đường ngân sách Nếu thay đổi mức giá PX, PY không làm mức giá tương đối thay đổi (trường hợp xảy giá hàng hóa X hàng hóa Y tăng hay giảm theo tỷ lệ), độ dốc đường ngân sách giữ nguyên Đường ngân sách song song với đường ngân sách ban đầu Trường hợp tương đương với thay đổi túy thu nhập Thật vậy, thu nhập danh nghĩa I không thay đổi giá X lẫn Y giảm hai lần, điều làm cho thu nhập thực tế người tiêu dùng tăng lên hai lần Y A O C B X Hình 4: Đường ngân sách AB xoay vào phía trong(thành đường AC) giá hàng hóa X tăng III, Sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu Xây dựng lựa chọn tiêu dùng tối ưu - Lợi ích hay độ thoả dụng (U) thoả mãn, hài lòng mà người tiêu dùng nhận tiêu dùng hàng hoá dịch vụ - Tổng lợi ích (TU) tồn lượng thoả mãn đạt tiêu dùng số lượng hàng hoá hay giỏ hàng hố, dịch vụ khoảng thời gian định Hàm lợi ích có dạng :TU=f ( X ,Y …) TU= X2+3Y VD :TU=2X +3Y ; - Lợi ích cận biên (MU) thay đổi tổng lợi ích tiêu dùng thêm đơn vị hàng hố hay dịch vụ Cơng thức :MU = ∆ TU ∆ Q =TU ' (Q ) VD : Bảng số liệu lợi ích người tiêu dùng đơn vị hang hóa X Q TU MU - Quy luật lợi ích cận biên giảm dần : Lợi ích cận biên việc tiêu dùng hàng hố, dịch vụ có xu hướng giảm lượng hàng hoá dịch vụ tiêu dùng nhiều thời gian định Khi MU > 0, Q tăng tổng lợi ích tăng Khi MU < 0, Q tăng tổng lợi ích giảm Khi MU = 0, tổng lợi ích đại giá trị cực đại - Quy luật sản phẩm cận biên giảm dần Về bản, quy luật giảm tỷ lệ tăng trình sản xuất tăng yếu tố đầu vào giữ nguyên yếu tố khác Mở rộng chút giảm tỷ lệ tăng sản phẩm tăng đầu vào Hay dễ hiểu hơn, với mức sản xuất cao trình sản xuất, để sản xuất thêm đơn vị sản phẩm hay tăng đơn vị chất lượng, người ta tốn nhiều lượng nguyên liệu đầu vào Sư kêt hơp giưa đương bang quan va đương ngân sach đê đat đươc lơi ich tơi đa Ta có bảng số liệu: X 10 11 12 TUx 30 64 98 138 182 232 270 295 309 311 301 283 MUx 30 34 34 40 44 50 38 25 14 -10 -18 MUx/Px 0.19 0.22 0.22 0.27 0.29 0.33 0.24 0.16 0.09 0,01 -0,07 -0.12 Y TUy 08 74 42 14 88 66 30 93 10 53 11 01 MUy 50 58 66 68 72 74 78 64 63 60 48 30 1 3 MUy/Py 0.28 0.32 0.37 0.38 0.4 0.41 0.43 0.36 0.35 0.33 0.27 0.17 5 12 734 Người dùng muốn tối đa hóa lợi ích phải thỏa mãn điều kiện: MUx = MUy Px Py (1) 153.75X+180Y=2700 (2) • Dựa vào bảng số liệu, cặp hàng thỏa mãn điều kiện PT (1) là: (4X,11Y) • Thay vào phương trình đường ngân sách (2): 153,7 5.4+180.11 =2595 dư 105 • Vì số tiền dư không mua thêm trang phục =>>4 quần áo 11 váy tập hợp hàng hóa tối ưu với người tiêu dùng • TU max = 138+350.5=488.5 lớn lợi ích thu từ tập hợp tiêu dùng khả thi khác → Vậy giá quần áo tăng số quần áo giảm số váy tăng 16 14 12 10 0  Trường hợp 2:Giá quần áo giảm 36k giá Px =114k Ta có bảng số liệu : X TUx 30 TUy 50 MUy MUy/Py 50 0.28 10 11 • 64 98 138 182 232 270 295 309 311 301 28 34 34 40 44 50 38 25 14 -10 -18 0.3 0.3 0.351 0.39 0.44 0.33 0.22 0.12 0.02 -0.09 -0.16 10 11 104 154 242 314 388 466 530 593 653 701 734 58 66 68 72 74 78 64 63 60 48 30 0.32 0.37 0.38 0.4 0.41 0.43 0.36 0.35 0.33 0.27 0.17 Người tiêu dùng muốn tối đa hóa lợi ích phải thỏa mãn điều kiện: MU X PX = MU { Y 2700=114X+180Y(2) (1) PY • Dựa vào bảng số liệu, cặp hàng thỏa mãn điều kiện PT (1) là: (7X,10Y) • Thay vào phương trình đường ngân sách (2): 114.7+180.10=2598 dư 102k • Vì số tiền dư không mua thêm trang phục =>> quần áo 10 váy tập hợp hàng hóa tối ưu với người tiêu dùng • TU max = 270+653=923 lớn lợi ích thu từ tập hợp tiêu G  Trường hợp 3: Giá váy tăng thành 190k/bộ Ta có bảng số liệu : X 11 • TUx 30 64 98 138 182 232 270 295 309 311 301 283 MUx 30 34 34 40 44 50 38 25 14 -10 -18 MUx/Px 0.2 0.23 0.23 0.27 0.29 0.33 0.253 0.17 0.09 0.01 -0.07 -0.12 Y 11 TUy 50 108 174 242 314 388 466 530 593 653 701 734 MUy 50 58 66 68 72 74 78 64 63 60 48 30 MUy/Py 0.26 0.3 0.35 0.36 0.38 0.39 0.41 0.34 0.33 0.32 0.25 0.16 Người dùng muốn tối đa hóa lợi ích phải thỏa mãn điều kiện: MU x = MU y { 2700=150X+190Y PxPy • Dựa vào bảng số liệu, cặp hàng thỏa mãn điều kiện PT (1) là: (7X,1Y) • Thay vào phương trình đường ngân sách (2): 6.150+9.190=2610 dư 90k không đủ mua sản phẩm • =>> quần áo váy tập hợp hàng hóa tối ưu với người tiêu dùng • TUmax =232+593=825 lớn lợi ích thu từ tập hợp tiêu dùng khác Ta có đồ thị minh họa sau:  Trường hợp 4:Giá váy giảm thành 120k/bộ Ta có bảng số liệu : TUx 30 64 98 138 182 232 270 295 309 311 301 283 X 10 11 12 • MUx 30 34 34 40 44 50 38 25 14 -10 -18 MUx/Px 0.2 0.2 0.23 0.27 0.29 0.33 0.25 0.17 0.09 0.01 -0.07 -0.12 Y 10 11 TUy MUy MUy/Py 50 108 174 242 314 388 466 530 593 653 701 734 50 58 66 68 72 74 78 64 63 60 48 30 0.42 0.48 0.55 0.56 0.6 0.62 0.65 0.53 0.52 0.5 0.4 0.25 Người dùng muốn tối đa hóa lợi ích phải thỏa mãn điều kiện: 2700=150X+120Y • Dựa vào bảng số liệu, cặp hàng thỏa mãn điều kiện PT là: =>10.150+10.120=2700 =>> 10 quần áo 10 váy tập hợp hàng hóa tối ưu với người tiêu dùng • TUmax= 311+653=964 lớn lợi ích thu từ tập hợp tiêu dùng khả thi khác 20 16 12 0  Trường hợp 5: Giá hai mặt hàng thay đổi Khi giá hai hàng hóa thay đổi theo tỉ lệ -> Độ dốc đường ngân sách không đổi -> Đường ngân sách dịch chuyển song song vị trí Kết luận:  Khi giá sản phẩm thị trường thay đổi, đường ngân sách quay xung quanh điểm đầu mút loại hàng hóa có giá khơng đổi, tiếp xúc với đường bàng quan Tiếp điểm điểm tiêu dùng tối ưu  Vì vận dụng thực tiễn nên có trường hợp điểm tiêu dung tối ưu nằm đường bàng quan xa gốc tọa độ vùng giới hạn ngân sách để có số lượng hàng hóa khơng bị lẻ  Quy luật lợi ích cận biên giảm dần trường hợp 2, Sự lựa chọn tiêu dùng thay đổi ngân sách người tiêu dung thay đổi: Khi I thay đổi, độ dốc đường ngân sách không đổi, đường ngân sách dịch chuyển song song sang vị trí  Trường hợp 1:Ngân sách tăng Giả sử ngân sách người tiêu dùng tăng lên thành 4050k ( Các yếu tố khác khơng đổi) • Phương trình đường ngân sách lúc trở thành : 150X+180Y=4050 • Đường ngân sách tăng 1,5 lần nên tập hợp hàng hóa tối ưu lúc tăng 1,5 lần so với tập hợp ban đầu (6;10) => tập hợp hàng hóa (9;15) • Khi đó, điểm tiêu dung tối ưu có toạ độ (9;15) hay số quần áo mua tăng từ lên số váy tăng từ 10 lên 15 30 25 20 15 10 0.5 1.5 2.5 3.5 Đường ngân sách dịch chuyển song song sang phải tiếp xúc với đường bàng quan nằm xa gốc tọa độ  Trường hợp 2: Ngân sách giảm Giả sử ngân sách người tiêu dùng giảm xuống 2580k ( Các yếu tố khác không đổi) MUx 0, Y X M TUx 30 1 U 34 x/ 30 34 Px 40 44 64 50 98 0 38 25 138 2 14 5 10 182 11 -10 -18 12 232 7 270 0 295 9309 TUy 50 108 174 242 314 388 466 530 593 653 701 734 MUy 50 58 66 68 72 74 78 64 6 MU y/Py Người tiêu dùng muốn tối đa hóa lợi ích phải thỏa mãn điều kiện: 3 0.4 0.41 0.43 0.36 0.35 0.33 0.27 0.17 cô gái Hà Lan không đường {150X+180Y=2580 (1) MU MU X = Y (2) PX vinamilk chocolate PY Dựa vào bảng số liệu, cặp hàng thỏa mãn điều kiện PT (1) là: (4X,11Y); (8X,12Y); (6X,10Y) Thay vào (2) ta cặp (4X;11Y) thỏa mãn • Vậy tập hợp hàng hóa tối ưu với người tiêu dùng quần áo 11 váy * Nhận xét, số lượng, trang phục mà người tiêu dùng chọn lựa có thay đổi cho lợi ích tối ưu  Ta có đồ thị minh họa sau: Kết luận:  Khi ngân sách tăng giảm, đường ngân sách dịch chuyển tương ứng sang phải sang trái tiếp xúc với đường bàng quan xa (hoặc gần) gốc tọa độ tương ứng, tiếp điểm giữ hai đường lúc điểm tiêu dùng tối ưu  Khi ngân sách tăng giảm n lần số lượng hang hóa tăng giảm n lần  Quy luật lợi ích cận biên giảm dần trường hợp ... Y O X B PHẦN VẬN DỤNG: “XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH SỰ LỰA CHỌN TIÊU DÙNG TỐI ƯU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH” I Phần xây dựng: Giả sử người tiêu dùng có mức ngân sách để... 69 70 Xây dựng phân tích lựa chọn tiêu dùng tối ưu người tiêu dùng công việc lựa chọn loại hàng hóa thời điểm định LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển xã hội, kinh tế nhiều thành phần hàng hóa ngày... người tiêu dùng tăng lên hai lần Y A O C B X Hình 4: Đường ngân sách AB xoay vào phía trong( thành đường AC) giá hàng hóa X tăng III, Sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu Xây dựng lựa chọn tiêu dùng tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và phân tích sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu của một người tiêu dùng trong công việc lựa chọn các loại hàng hóa tại một thời điểm nhất định , Xây dựng và phân tích sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu của một người tiêu dùng trong công việc lựa chọn các loại hàng hóa tại một thời điểm nhất định