0

Bài tập phương pháp tính pH

18 2 0
  • Bài tập phương pháp tính pH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:41

Đây là tài liệu rất hữu ích, tổng hợp toàn bộ lý thuyết, phương pháp và bài tập trắc nghiệm tính pH. Hy vọng với tài liệu này các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra, bài thi học kì 1 sắp tới. Đồng thời giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây. Bài tập Phương pháp tính pH lớp 11 A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa a PH với axit, bazo mạnh Phương pháp - Tinh sô mol H+/OH- hoăc tông sô mol H+/OH- Tinh nông đô H+/OH- Ap dung công thưc tinh pH: pH=- lg[H+] - Nêu la dung dich bazo ta tinh nông đô OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH Ví dụ minh họa Bài 1: Trôn 10g dung dich HCl 7,3% vơi 20g dung dich H2SO4 4,9% rôi thêm nươc đê đươc 100ml dung dich A Tinh pH cua dung dich A Hướng dẫn: Sô mol HCl la nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol Sô mol H2SO4 la nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl0,02 → 0,02 mol H2SO4 → 2H+ + SO420,01 → 0,02 mol Tông sô mol H+ la nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4 Bài 2: Hoa tan 3,66 gam hỗn hơp Na, Ba vao nươc dư thu đươc 800ml dung dich A va 0,896 lit H2 (đktc) Tinh pH cua dung dich A Hướng dẫn: nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol Gọi sô mol cua Na va Ba lần lươt la x, y mol Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1) Na + H2O → NaOH + 1/2 H2 x → x → x/2 mol Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 y → y → y mol ⇒ x/2 + y = 0,04 (2) Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 va y = 0,02 Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH0,04 0,04 mol Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH0,02 0,04 mol Tông sô mol OH- la: nOH- = 0,08 mol CM(OH- ) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = ⇒ pH = 13 Bài 3: Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vao nươc thu dươc lit dd pH cua dd thu đươc la: Hướng dẫn: nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10- 5/1 = 5.10- M ⇒ [H+] = 10- M ⇒ pH = - log(10- 4) = Bài 4: Cho 15 ml dung dich HNO3 có pH = trung hịa hêt 10 ml dung dich Ba(OH)2 có pH = a Giá tri cua a la: Hướng dẫn: nHNO3 = 1,5.10- 2.10- = 1,5.10- ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10- mol ⇒ CM(OH- ) = 1,5.10- 4/10- = 1,5.10- ⇒ pOH = 1,8 ⇒ pH = 12,2 Bài 5: Hoa tan m gam Zn vao 100 ml dung dich H2SO4 0,4M thu đươc 0,784 lit hiđro va dung dich X Tinh pH cua dung dich X? Hướng dẫn: nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản ưng la 0,035 mol Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ [H+] = 0,1 ⇒ pH = Bài 6: A la dung dich HNO3 0,01M ; B la dung dich H2SO4 0,005M Trôn thê tich băng cua A va B đươc dung dich X Tinh pH cua dung dich X Hướng dẫn: Tông mol H+ la 0,02 mol ⇒ [H+] = 0,01 ⇒ pH = b PH với axit, bazo yếu Phương pháp Tương tư axit manh Sử dung kêt hơp công thưc tinh đô điện ly α, hăng sô điện ly axit, bazo: Ka, Kb - Đô điện li α cua chât điện li la ti sô giưa sô phân tử phân li ion (n) va tông sô phân tử hịa tan (no) - Hăng sơ phân li axit: - Hăng sơ phân li bazo: 2.Ví dụ minh họa Bài 1: Hoa tan 1,07g NH4Cl vao nươc đươc lit dung dich X a Tinh pH cua dung dich X biêt hăng sô phân li bazơ cua NH3 la 1,8.10- b Nêu thêm vao dung dich X 100 ml dd HCl 0,01M đươc dd Y Tinh pH cua dd Y? Hướng dẫn: a nNH4Cl = 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M Phương trình điện ly: NH4Cl → NH4+ + Cl- 0,01 …… 0,01 NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+ Ban đầu: 0,01 Điện ly: x ………………… x………x Sau điện ly : 0,01- x……………x……… x Kb = x2/(0,01- x) = 1,8.10- ⇒ x = 4,24.10- ⇒ pH = 3,37 b Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl0,001 0,001 NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+ Ban đầu: 0,01……………………….0,001 Điện ly: x………………….x………x Sau điện ly: 0,01- x…………… x………x+0,001 Kb = x(x+0,001)/(0,01- x) = 1,8.10- ⇒ x = 3,69.10- ⇒ pH = 3,43 Bài 2: Dung dich A chưa NH3 0,1M va NaOH 0,1M Tinh pH cua dung dich biêt Kb cua NH3= 1,75.10- Hướng dẫn: NaOH → Na+ + OH0,1 0,1 NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OHBan đầu: 0,1 Điện ly: x 0,1 x Sau điện ly: 0,1- x x x x + 0,1 Kb = x(0,1+x)/(0,1- x) = 1,75.10- ⇒ x = 1,75.10- ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24 Bài 3: Tinh pH cua dd NH3 0,1M, biêt Kb cua NH3 = 1,8.10- va bỏ qua sư phân li cua nươc Hướng dẫn: Kb = x2/(0,1- x) = 1,8.10- ⇒ x = 1,34.10- ⇒ pOH = 2,87 ⇒ pH = 11,13 Bài 4: Tinh pH cua dd CH3COONa 0,5M; biêt Kb cua CH3COO- = 5,71.10- 10 va bỏ qua sư phân li cua nươc Hướng dẫn: Ka = x2/(0,5- x) = 5,71.10- 10 ⇒ x = 1,68.10- ⇒ pOH = 4,77 ⇒ pH = 9,23 Bài 5: Cho dd hh X gôm HCl 0,01 M va CH3COOH 0,1M Biêt Ka cua CH3COOH = 1,75.10- 5va bỏ qua sư phân li cua nươc Giá tri pH cua dd X la: Hướng dẫn: Ka = x(0,01+x)/(0,1- x) = 1,75.10- ⇒ x = 1,75.10- ⇒ pH = 1,99 Bài 6: Cho dd hh X gôm CH3COOH 0,1M va CH3COONa 0,1M Biêt Ka cua CH3COOH = 1,75.10- va bỏ qua sư phân li cua nươc Giá tri pH cua dd X la: Hướng dẫn: Ka = x(0,1+x)/(0,1- x) = 1,75.10- ⇒ x = 1,75.10- ⇒ pH = 4,76 c Bài tốn pha lỗng, pha trộn dung dịch chất điện ly để đạt pH định trước Phương pháp - Tinh sô mol axit, bazo - Viêt phương trình điện li - Tinh tơng sơ mol H+, OH- Viêt phương trình phản ưng trung hịa - Xác đinh mơi trường cua dung dich dưa vao pH ⇒ Xem xet mol axit hay bazơ dư ⇒ tìm giá tri ma bai tốn u cầu Chu y: Vdd sau trôn = Vaxit + Vbazo Ví dụ minh họa Bài 1: Trơn dung dich H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M vơi thê tich băng thu đươc dung dich A Lây 300 ml dung dich A tác dung vơi dung dich B gôm NaOH 0,2M va Ba(OH)2 0,1M Tinh thê tich dung dich B cần dùng đê sau phản ưng kêt thuc thu đươc dung dich có pH = Coi Ba(OH)2 va H2SO4 phân li hoan toan nâc Hướng dẫn: Sau trôn dung dich axit có thê tich băng ta thu đươc nơng mơi cua axit la: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3 Trong 300 ml dung dich A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol Phương trình điện ly: H2SO4 → 2H+ + SO420,01…… 0,02 HNO3 → H+ + NO30,02 … 0,02 HCl → H+ + Cl0,03… 0,03 Tông mol H+ la nH+ = 0,07 mol Gọi x la thê tich cua dung dich B cần dung nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH0,2x…………… 0,2x Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH0,1x……………….0,2x Tông sô mol OH- la: nOH- = 0,4x Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản ưng pH =1 ⇒ dư axit) Ban đầu 0,07……0,4x Pư 0,4x……0,4x Sau pư 0,07- 0,4x….0 (0,07- 0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lit Bài 2: Trôn 100 ml dung dich có pH =1 gơm HCl va HNO3 vơi 100 ml dung dich NaOH nông đô a(mol/l) thu đươc 200 ml dung dich A có pH = 12 a Tinh a b Pha loãng dung dich A lần đê thu đươc pH = 11 Hướng dẫn: a nH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản ưng pH =12 ⇒ dư bazo) Ban đầu 0,01……0,1a Pư 0,01……0,01 Sau pư ….0,01- 0,1a (0,01- 0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lit b sô mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol Gọi x la thê tich nươc thêm vao Dung dich sau pha lỗng có pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8 Vậy cần phải pha loãng 10 lần Bài 3: Tinh tỷ lệ thê tich dung dich HCl có pH = va dung dich HCl pH = cần dùng đê pha trơn dung dich có pH = Hướng dẫn: Đáp án: 1/110 Bài 4: Cho 100 ml dd hh gôm Ba(OH)2 0,1M va NaOH 0,1M vơi V ml dd hh gơm H2SO40,0375M va HCl 0,0125M thu đươc dd có pH = Giá tri V la: Hướng dẫn: nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V Dung dich sau trôn pH = → môi trường axit (0,0875V- 0,03)/(0,1+V) = 10- → V = 0,4 lit Bài 5: Trôn 300 ml dd hh gôm H2SO4 0,1M va HCl 0,15M vơi V ml dd hh gôm NaOH 0,3M va Ba(OH)2 0,1M, thu đươc dd X có pH = 12 Giá tri cua V la: Hướng dẫn: nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V Dung dich sau trôn pH = 12 → môi trường bazo (0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10- → V = 0,15 lit B Bài tập trắc nghiệm Bài 1: Câu nao sai nói pH va pOH cua dung dich ? A pH = lg[H+] B pH + pOH = 14 C [H+].[OH- ] = 10- 14 D [H+] = 10- a ⇔ pH = a Bài 2: Dung dich H2SO4 0,10 M có A pH = B pH < C pH > D [H+] > 2,0M Bài 3: pH cua hỗn hơp dung dich HCl 0,005M va H2SO4 0,0025M la: A B C D 12 Bài 4: pH cua dung dich Ba(OH)2 0,05M la A 13 B 12 C D 11 Bài 5: Cần gam NaOH đê pha chê 250ml dd có pH = 10 A 0,1 gam B 0,01 gam C 0,001 gam D 0,0001 gam Bài 6: Sô ml dung dich NaOH có pH = 12 cần đê trung hoa 10ml dung dich HCl có pH = la A 12ml B 10ml C 100ml D 1ml Bài 7: Trôn 200 ml dung dich gôm HCl 0,1M va H2SO4 0,15M vơi 300 ml dung dich Ba(OH)2nông đô aM, thu đươc m gam kêt tua va 500 ml dung dich có pH = Giá tri cua a va m lần lươt la A.0,15 va 2,330 B 0,10 va 6,990 C.0,10 va 4,660 D 0.05 va 3,495 Bài 8: Cho 300 ml dung dich chưa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M va HCl 0,3M tác dung vơi V ml dung dich NaOH 0,2 M va KOH 0,29M thu đươc dung dich có pH = Giá tri cua V la A 134 B 147 C 114 D 169 Bài 9: Ba dung dich axit sau có nơng mol: HCl, H2SO4, CH3COOH Giá tri pH cua chung tăng theo thư tư la A HCl, H2SO4, CH3COOH B CH3COOH, HCl, H2SO4 C H2SO4, HCl, CH3COOH D HCl, CH3COOH, H2SO4 Bài 10: Dung dich CH3COOH 0,1M có pH = a va dung dich HCl 0,1M có pH = b Phát biêu đung la A a < b =1 B a > b = C a = b = D a = b > Bài 12: Tinh pH cua dd CH3COOH 0,2M, biêt Ka cua CH3COOH = 1,75.10- va bỏ qua sư phân li cua nươc A 5,46 B 4,76 C 2,73 D 0,7 Bài 13: Cho dd hh X gôm HF 0,09M va KF 0,08M Biêt Ka cua HF = 6,5.10- 5, bỏ qua sư phân li cua nươc Giá tri pH cua dd X la: A 1,1 B 4,2 C 2,5 D 0,8 Bài 14: Khi pha lỗng dung dich axit HCl có pH = a ta thu đươc dung dich mơi có A.pH > a B pH = a C pH < a D Cả A, B, C đung Bài 15: Cần trôn 100 ml dung dich NaOH có pH = 12 vơi ml dung dich NaOH có pH=10 đê thu đươc dung dich NaOH có pH = 11 A.1 B.10 C.100 D.1000 Bài 16: Trơn V1 lit dung dich H2SO4 có pH = vơi V2 lit dung dich NaOH có pH = 12 đê đươc dung dich có pH = 11, tỷ lệ V1: V2 có giá tri nao? A 9:11 B 11:9 C 9:2 D 2:9 Câu 17: Trôn 20 ml dd KOH 0,35M vơi 80 ml dung dich HCl 0,1 M đươc 100ml dd có pH la A.4 B 12 C D 13 Câu 18: Cho 40ml dd HCl 0,75M vao 160ml dd chưa đông thời Ba(OH)2 0,08M va KOH 0,04M thu đươc 200ml dd có pH la A B C 11 D 12 Câu 19: Trôn 100ml dd hỗn hơp gôm Ba(OH)2 0,1M va NaOH 0,1M vơi 400ml dd hỗn hơp gôm H2SO4 0,0375M va HCl 0,0125M thu đươc dd có pH la A B C D Câu 20: Cho m gam hỗn hơp Mg va Al vao 250ml dd X chưa hỗn hơp axit HCl 1M va H2SO4 0,5M thu đươc 5,32 lit H2 (đktc) va dd Y có pH la A B C D Câu 21: Trơn lẫn dd có thê tich băng cua dd HCl 0,2M va dd Ba(OH)2 0,2M pH cua dd thu đươc la A B 12,5 C 14,2 D 13 Câu 22: Trôn hai thê tich dd HCl 0,1M vơi môt thê tich dd gôm NaOH 0,2M va Ba(OH)2 0,15M thu đươc dd Z có pH la A B C 12 D 13 Câu 23: Trôn 300 ml dd HCl 0,05 M vơi 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l thu đươc 500 ml dd có pH=2 Giá tri cua x la A 0,025 B 0,05 C 0,1 D 0,5 Câu 24: Trôn 300 ml dd HCl 0,05 M vơi 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu đươc 500 ml dd có pH=12 Giá tri cua a la A 0,025 B 0,05 C 0,1 D 0,5 Câu 25: Trôn 100ml dd H2SO4 0,01M vơi 400ml dd Ba(OH)2 nông đô a mol/l thu đươc m gam kêt tua va dd cịn lai có pH=12 Giá tri cua m va a la A 0,233 gam; 8,75.10-3 B 0,8155 gam; 8,75.10-3M C 0,233 gam; 5.10-3M D 0,8155 gam; 5.10-3M Câu 26: Trôn 300ml dd HCl 0,05M vơi 200ml dd Ba(OH)2 nông đô a mol/l thu đươc 500ml dd có pH=x Cơ can dd sau phản ưng thu đươc 1,9875 gam chât rắn Giá tri cua a va x lần lươt la A 0,05M; 13 B 2,5.10-3M; 13 C 0,05M; 12 D 2,5.10-3M; 12 Câu 27: Trôn 150 ml dd HCl nông đô a mol/l vơi 250 ml dd hỗn hơp gôm NaOH 0,5M va Ba(OH)2 0,1M thu đươc dd có pH=12 Giá tri cua a la A 0,175M B 0,01M C 0,57M D 1,14M Câu 28: Trôn 250 ml dd hỗn hơp gôm HCl 0,08M va H2SO4 0,01M vơi 250 ml dd NaOH nông đô b mol/l đươc 500 ml dd có pH=12 Giá tri cua b la A 0,06M B 0,12M C 0,18M D 0,2M Câu 29: Trơn 100ml dd có pH=1 gơm HCl va HNO3 vơi 100ml dd NaOH nông đô a mol /l thu đươc 200ml dd có pH=12 Giá tri cua a la A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 Câu 30: Trôn 250 ml dd hỗn hơp gôm HCl 0,08M va H2SO4 0,01M vơi 250 ml dd Ba(OH)2 nông đô x mol/l thu đươc m gam kêt tua va 500 ml dd có pH=12 Giá tri cua m va x tương ưng la A 0,5825 gam; 0,06M B 3,495 gam; 0,06M C 0,5825 gam; 0,12M D 3,495 gam; 0,12M Câu 31: Trôn 200 ml dd gôm HCl 0,1M va H2SO4 0,05 M vơi 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu đươc m gam kêt tua va 500 ml dd có pH=13 Giá tri cua a va m tương ưng la A 0,15 va 2,33 B 0,3 va 10,485 C 0,15 va 10,485 D 0,3 va 2,33 Câu 32: Có 10 ml dung dich HCl pH = Thêm vao x ml nươc cât va khuây thu đươc dung dich có pH = Giá tri cua x la A 10 ml B 90 ml C 100 ml D 40 ml Câu 33: Cho dd NaOH có pH = 12 Đê thu đươc dd NaOH có pH = 11 cần pha loãng dd NaOH ban đầu (băng nươc) A 10 lần B 20 lần C 15 lần D lần Câu 34: Dung dich NaOH có pH=11 Đê thu đươc dd NaOH có pH=9 cần pha lỗng dd NaOH ban đầu (băng nươc) A 500 lần B lần C 20 lần D 100 lần C Bài tập tự luận Câu 1: (CD-2011): Cho a lit dung dich KOH có pH = 12,0 vao 8,00 lit dung dich HCl có pH = 3,0 thu đươc dd Y có pH =11,0 Giá tri cua a la A.1,60 B 0,80 C 1,78 D 0,12 Câu 2: (KA-2010): Dung dich X có chưa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42-va x molOH- Dung dich Y có chưa ClO4-,NO3-va y mol H+; tơng sô mol ClO4-,NO3- la 0,04 Trôn X va Y đươc 100 ml dung dich Z Dung dich Z có pH (bỏ qua sư điện li cua H2O) la A.1 B 12 C 13 D Câu 3:(KA-2008):Trôn lẫn V ml dung dich NaOH 0,01M vơi V ml dung dich HCl 0,03 M đươc 2V ml dung dich Y Dung dich Y có pH la A.4 B C D Câu 4: (KA-2007): Cho m gam hỗn hơp Mg, Al vao 250 ml dung dich X chưa hỗn hơp axit HCl 1M va axit H2SO4 0,5M, thu đươc 5,32 lit H2 (ở đktc) va dung dich Y (coi thê tich dung dich khơng đơi) Dung dich Y có pH la A.1 B C D Câu 5: (KB-2009): Trôn 100 ml dung dich hỗn hơp gôm H2SO4 0,05M va HCl 0,1M vơi 100 ml dung dich hỗn hơp gôm NaOH 0,2M va Ba(OH)2 0,1M, thu đươc dung dich X Dung dich X có pH la A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 Câu 6: (KB-2008): Trôn 100 ml dung dich có pH = gơm HCl va HNO3 vơi 100 ml dung dich NaOH nông đô a (mol/l) thu đươc 200 ml dung dich có pH = 12 Giá tri cua a la (biêt dung dich [H+][OH-] = 10-14) A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 Câu 7: (KB-2007): Trôn 100 ml dung dich (gôm Ba(OH)2 0,1M va NaOH 0,1M) vơi 400 ml dung dich (gôm H2SO4 0,0375M va HCl 0,0125M), thu đươc dung dich X Giá tri pH cua dung dich X la A B C D Câu 8: Trôn 200ml H2SO4 0,05M vơi 300ml dd NaOH 0,06M.pH cua dd tao la? A 2,7 B 1,6 C 1,9 D 2,4 Câu 9: Trôn 100 ml dd HCl 1,2 M vơi 100ml dd Ca(OH)2 0,5M đươc dd D Tinh pH cua dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoan toan nâc) Câu 10: Trôn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M vơi 100ml dd H2SO4 0,3M Tinh pH cua dd thu đươc? (Coi Ba(OH)2 điện li hoan toan nâc) Câu 11: Hòa tan 2,4 g Mg 150 ml dung dich HCl 2M Dung dich thu đươc có pH băng bao nhiêu? Câu 12: Cho 100 ml dd H2SO4 có pH = tác dung vơi 100 ml dd NaOH 0,01M Tinh pH cua dd sau phản ưng?( coi H2SO4 điện li hoan toan nâc) Câu 13: Lây 200ml dd H2SO4 có p H = , rơi thêm vao 0,88g NaOH Tinh pH cua dd thu đươc?( coi H2SO4 điện li hoan toan nâc) Câu 14: Tinh V ml dd HCl 0,094M cần cho vao 200ml dd NaOH 0,2M đê thu đươc dung dich có pH = Câu 15) Tinh pH cua dung dich : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M Câu 16 Tinh pH cua dung dich : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M Câu 17 Tinh pH cua dung dich : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 109,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6 Câu 18 Tinh pH cua dung dich : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.102 M Ka = 10-10,87 Câu 19 Tinh pH cua dung dich : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92 Câu 20 Tinh pH cua dung dich muôi : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M Câu 21 Tinh pH cua dung dich muôi : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53 Câu 22 Tinh pH cua dung dich muôi : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi dung dich chi tôn tai phưc hiđroxo Al(OH)2+ ) Câu 23 Trôn 25,00ml dung dich NH3 8,0.10-3 M vơi 15,00ml dung dich HCl 1,046,103 M Tinh pH cua dung dich thu đươc Biêt Ka NH4+ = 10-9,24 Câu 24 Tinh pH cua dung dich A gôm HF 0,1M va NaF 0,1M Tinh pH cua 1lit dung dich A trường hơp : a) Thêm 0,01mol HCl vao b) Thêm 0,01 mol NaOH vao Biêt Ka = 6,8.10-4 Câu 25: Dung dich Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A) Dung dich HCl có pH = (dd B) a Tinh CM cua A va B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoan toan nâc) b Trôn 2,25 lit dd A vơi 2,75 lit dd B Tinh pH cua dd thu đươc? Câu 26: Trôn X la dd H2SO4 0,02M vơi Y la dd NaOH 0,035M thu đươc dd Z có pH = 2.Tinh ti lệ thê tich giưa dd X va dd Y? ( coi H2SO4 điện li hoan toan nâc) Câu 27: Tinh V ml dd KOH 0,1M cần dùng đê trung hịa 10 ml dd X gơm axit HCl va HNO3 có pH = ? Câu 28: Tinh thê tich dung dich NaOH 1,8M cần cho vao 0,5 lit dd H2SO4 1M đê thu đươc dung dich có pH = 13.( coi H2SO4 điện li hoan toan nâc) Câu 29: Trôn 100 ml dd NaOH có pH = 12 vơi 100ml dd H2SO4 thu đươc dd có pH = Tinh CM cua dd H2SO4 ban đầu? Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vao 160 ml dd chưa đông thời Ba(OH)2 0,08M va KOH 0,04 M Tinh pH cua dung dich thu đươc? Câu 31: Trôn 300 ml dd chưa đông thời NaOH 0,1 M va Ba(OH)2 0,025M vơi 200 ml dd H2SO4 có nơng x mol/l thu đươc m g keert tua va 500 ml dd có pH = Hãy tinh m va x?(coi H2SO4 va Ba(OH)2 điên li hoan toan nâc) Câu 32: Trôn 200 ml dd X chưa đông thời HCl 0,01 M va H2SO4 0,025M vơi 300 ml dd Y chưa đông thời Ba(OH)2 0,02M va NaOH 0,015M Tinh pH cua dd thu đươc.(coi H2SO4 va Ba(OH)2 điên li hoan toan nâc) ... sư ph? ?n li cua nươc Giá tri pH cua dd X la: Hướng dẫn: Ka = x(0,1+x)/(0,1- x) = 1,75.10- ⇒ x = 1,75.10- ⇒ pH = 4,76 c Bài tốn pha lỗng, pha trộn dung dịch chất điện ly để đạt pH định trước Ph? ?ơng. .. sau pha lỗng có pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8 Vậy cần ph? ??i pha loãng 10 lần Bài 3: Tinh tỷ lệ thê tich dung dich HCl có pH = va dung dich HCl pH = cần dùng đê pha trôn dung dich có pH. .. D [H+] = 10- a ⇔ pH = a Bài 2: Dung dich H2SO4 0,10 M có A pH = B pH < C pH > D [H+] > 2,0M Bài 3: pH cua hỗn hơp dung dich HCl 0,005M va H2SO4 0,0025M la: A B C D 12 Bài 4: pH cua dung dich
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phương pháp tính pH, Bài tập phương pháp tính pH