0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Tài liệu Biểu mẫu "Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên" pptx

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu "Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên" pptx

... chế do Chủ tịch Công ty ban hành.CHƯƠNG III : TÀI CHÍNH KẾ TOÁNĐIỀU 19 : NĂM TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01tháng 01 và kết thúc vào ... của Công ty ký từng trang 13 /19 sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành ... ty. ĐIỀU 2: TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY 2 .1 Tên Công ty: Công ty TNHH (một thành viên)……………Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty TNHH (một thành viên) …… …………………………………………… Tên giao...
 • 19
 • 979
 • 9
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu "Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên" pptx

... 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; . 13 .3 Quyết định của Hội đồng thành viên được ... định tại khoản 14 .2 Điều 14 của Điều lệ này.ĐIỀU 16 . GIÁM ĐỐC 16 .1 Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về ... Điều lệ này, Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viênĐIỀU 17 . NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC 17 .1 Thành viên Hội đồng thành...
 • 22
 • 1,393
 • 7
Biểu mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Biểu mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

... tịch Công ty ban hành.CHƯƠNG III : TÀI CHÍNH KẾ TOÁNĐIỀU 19 : NĂM TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01tháng 01 và kết thúc vàocuối ngày 31 ... của Công ty ký từng trang 13 /19 sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báocáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành ... ty. ĐIỀU 2: TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY 2 .1 Tên Công ty: Công ty TNHH (một thành viên)……………Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty TNHH (một thành viên)…… …………………………………………… Tên giao...
 • 19
 • 2,408
 • 12
Biểu mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Biểu mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

... 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; . 13 .3 Quyết định của Hội đồng thành viên được ... định tại khoản 14 .2 Điều 14 của Điều lệ này.ĐIỀU 16 . GIÁM ĐỐC 16 .1 Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về ... Điều lệ này, Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viênĐIỀU 17 . NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC 17 .1 Thành viên Hội đồng thành...
 • 22
 • 3,990
 • 15
Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên pdf

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên pdf

... do Chủ tịch Công ty ban hành. CHƯƠNG III : TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐIỀU 19 : NĂM TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01tháng 01 và kết thúc ... Công ty ký từng trang 14 /19 sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành ... 2: TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY 2 .1 Tên Công ty: Công ty TNHH (một thành viên)…………… Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty TNHH (một thành viên) …… …………………………………………… Tên...
 • 19
 • 840
 • 4
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu "Điều lệ công ty cổ phần" pdf

... lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;trích lập các quỹ công ty và ... cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốnđiều lệ do bán thêm cổ phần mới ... Điều 18 . Phát hành trái phiếu 1. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và cácloại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 2. Công ty không...
 • 57
 • 752
 • 1
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu "Điều lệ công ty hợp danh" docx

... 21. 1. Công ty có thể chia thành một số công ty cùng loại, chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có để thành lập một số công ty cùng loại, hợp nhất với một hoặc một số công ty cùng loại thành ... lệ Công ty 17 /19 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được Hội đồng thành viên Công ty thông qua (47).Điều 25: Giải quyết tranh chấp 25 .1. Các tranh chấp nội bộ giữa Công ty với thành ... theo quy định tại Điều 15 0, Điều 15 1, Điều 15 2, Điều 15 3 và Điều 15 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2005.Điều 22: Giải thể và thanh lý tài sản của Công ty (45)22 .1. Công ty giải thể trong các trường...
 • 19
 • 766
 • 8
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU "ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN" docx

... quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí. Trường hợp công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó.CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN Công nhân viên và công đoànGiám ... giải thể Công ty. 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; b. Thành lập các công ty con của Công ty; c. Trong ... được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10 % vốn điều lệ của Công ty. Năm tài khóaNăm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng...
 • 33
 • 700
 • 2
Tài liệu Dieu le Cong ty TNHH 1 thanh vien pdf

Tài liệu Dieu le Cong ty TNHH 1 thanh vien pdf

... http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2003/7/349/Dieulecty 11 of 12 1/ 14/2008 1: 56 AMCHƯƠNG IVKẾ TOÁN TÀI CHÍNH Điều 20. Năm tài chính 1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1/ 1 dương lịch ... Dieu le Cong ty TNHH 1 thanh vien do To chuc lap http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2003/7/349/Dieulecty 1 of 12 1/ 14/2008 1: 56 AM HƯỚNG DẪN XÂY DỰNGĐIỀU LỆ CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ... điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;Dieu le Cong ty TNHH 1...
 • 12
 • 519
 • 2
Biểu mẫu

Biểu mẫu " Điều lệ công ty TNHH"

... mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi số tài sản của công ty. Điều 2 : TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH CÔNG TY: 2 .1. Tên Công ty Tên giao dịch bằng tiếng Việt : Công ty TNHH Tên giao dịch ... CHỨC, QUẢN LÝ :4 .1 . Công ty TNHH thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên, được tổ chức và quản lý theo cơ cấu Hội đồng Quản trị và Giám đốc công ty ( hoặc Chủ tịch công ty và giám đốc).4.2 ... Tự do - Hạnh phúc *** ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 13 /19 9/QH 10 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 /6 /19 99,- Căn cứ Nghị định số...
 • 4
 • 822
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: biểu mẫu điều lệ công ty tnhh một thành viênbiểu mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viênmẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viêntải mẫu điều lệ công ty tnhh một thành viênmẫu điều lệ công ty tnhh một thành viênmẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viênmẫu điều lệ công ty tnhh 3 thành viêndownload mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viênmẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lênmẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lênđiều lệ công ty tnhh 1 thành viên 2012điều lệ công ty tnhh 1 thành viên 2011điều lệ công ty tnhh 1 thành viêntăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viêndownload điều lệ công ty tnhh 1 thành viênNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ