0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. GDCD-GDNGLL >

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... % 19 98 7 78 66.5 72 61 321 1999 383 38. 7 23 2.32 301 32 .4 2000 42 6 37 .4 113 9.92 388 26 .43 2001 4 68 36.2 89 6 .89 40 6 30.03 2002 4 48 35.36 117 9.32 32. 04 TB 502.6 42 .36 82 .8 6 .89 283 .2 24. 18 I- ... cờng giáo dục t tởng , đạo đức củng cố - Giáo dục pháp luật Phòng , chống tệ nạn xã hội trách - Cải tiến hoạt động tổ chức Đoàn nhiệm ? (đánh dấu x vào lựa chọn - Kết hợp tốt môi trờng giáo dục ... hại : Tại Quảng Trị từ 1 985 -1995 có 47 4 ngời chết va bị thơng 65 ngời chết bom mìn Câu Những thiệt hại cháy Nhóm Cháy nổ từ 19 98- 2002 ,cả nớc có thời gian 19 98- 2002 nh ? 587 1 vụ cháy , thiệt hại...
 • 71
 • 1,367
 • 0
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... dung: Ngời thực Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp Ngời thực Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp đề kiểm ... soạn : Ngày giảng : Tuần 25 - Tiết 25 Bài 18 : Quyền khiếu nại, tố cáo Ngời thực Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp công dân I Mục tiêu học Kiến thức ... II Bài tập Bài tập Bài tập - Đáp án: 2,3 ,5, 7 ,8, 11,12 Ngời thực Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp Biết ngời buôn bán ma túy khiếu nại 10 Giám đốc...
 • 56
 • 881
 • 3
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... hai người thật sáng , lành mạnh cao, minh vó đại, sáng, lành mạnh đáng trân trọng GV kết luận :“Mác Ănghen có tình bạn vó đại cảm động Đó tình bạn sáng lành mạnh Vậy tình bạn sáng lành mạnh? Tình ... cộng đồng dân cư; thường xuyên tham gia hoạt động XD nếp sống VH cộng đồng dân cư Thái độ HS có tình cảm gắn bó với cộng đồng nơi ở, ham thích họat động XD nếp sống VH công đồng dân 26 II Những ... Củng cố kiến thức :  BT2/ 26- 27 : Tán thành hay không? Vì sao? ( HS dùng: + Cờ đỏ: Tán thành + Cờ xanh : không tán thành) Giơ lên + Tán thành : d, đ, e, c + Không tán thành : a, b, (Có thể dùng...
 • 80
 • 820
 • 9
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... buôn bán ma tuý xuyên Thái Lan Lào Việt Nam - Lợi dụng PT cán công an - Mua chuộc cán nhà nớc - Tốn tiền , gia đình tan nát - Huỷ hoại nhân cách ngời - Cán thoái hoá , biến chất - Cán công an ... phụ đặc điểm Hs : Quan sát Đánh dấu đặc điểm tán thành , giải thích Đặc điểm Tán Không thành tán thành Tình bạn tự nguyện , bình đẳng Tình bạn cần có thông cảm đồng cảm sâu sắc Tôn trọng , tin ... vốn xây dựng công ty giải Câu Nêu hành vi trái với đức công ăn việc làm cho ngời tính liêm khiết - Lợi dụng chức quyền tham ô - Lâm tặc móc nối với công an , cán kiểm lâm ăn cắp gỗ - Công ty A...
 • 89
 • 875
 • 0
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... buôn bán ma tuý xuyên Thái Lan Lào Việt Nam - Lợi dụng PT cán công an - Mua chuộc cán nhà nớc - Tốn tiền , gia đình tan nát - Huỷ hoại nhân cách ngời - Cán thoái hoá , biến chất - Cán công an ... phụ đặc điểm Hs : Quan sát Đánh dấu đặc điểm tán thành , giải thích Đặc điểm Tán Không thành tán thành Tình bạn tự nguyện , bình đẳng Tình bạn cần có thông cảm đồng cảm sâu sắc Tôn trọng , tin ... vốn xây dựng công ty giải Câu Nêu hành vi trái với đức công ăn việc làm cho ngời tính liêm khiết - Lợi dụng chức quyền tham ô - Lâm tặc móc nối với công an , cán kiểm lâm ăn cắp gỗ - Công ty A...
 • 95
 • 982
 • 1
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... ®Õn th¸ng 16-12- 199 9 ph¸t hiƯn 16. 688 ngêi nhiƠm N¨m 2002 ph¸t hiƯn 86 .81 7 ngêi nhiƠm 30 -9- 2006 c¶ níc cã 111.1 48 ngêi nhiƠm HIV , ®ã chun sang AIDS 18. 8 48 trêng hỵp ®ã 10 .94 0 ngêi ®· chÕt ... Hoạt động GV HS Nội dung Điều 199 luật hình 199 9 Hoạt động : Gv đọc cho hs nghe qui đònh Gíi thiƯu ®iỊu 194 , 200, 2 48, 2 49, 254,255 Nhà nước bé lt h×nh sù n¨m 199 9 + Pháp luật nghiêm cấm hành ... 6-1 98 1 tai Losangeles ngêi ta ®É ph¸t hiƯn ca nhiƠm HIV ®Çu tiªn trªn thÕ giíi TÝnh ®Õn 199 9 sè ngêi nhiƠm HIV lªn ®Õn 336 triƯu ngêi ®ã cã 12 ,9 triƯu ngêi ®· chÕt v× AIDS ëViƯt Nam 19 98 ®·...
 • 58
 • 751
 • 3
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... 19 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 6: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH MẠNH I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: Giúp hs kể số biểu tình bạn sáng, ... tìm hiểu đời sống văn hoá dân tộc giới -Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh truyền thống dân tộc ta Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương dân tộc khác? Em dự định ... luật, tránh xa tệ nạn ma tuý, giúp quan phát hành vi vi phạm pháp luật, sống lành mạnh HS có cần có tính kỉ luật -Rất cần giúp cho tôn trọng pháp luật hoạt động trường 18 Giáo án GDCD 8- Nguyễn...
 • 28
 • 1,137
 • 1
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... lòng tự hào dân tộc đáng tìm hiểu tiếp thu văn minh, tiến dân tộc, Tình cảm Bác hớng nơi nào? điều thể tình cảm Bác dân tộc Việt Nam gì? GV: Những tình cảm việc làm thể tôn trọng học hỏi dân tộc ... năm 188 1, xe ô tô sản xuất năm 188 5 ? So sánh điện thoại xe ô tô với điện thoại, xe ô tô mà em thấy có khác nhau? HS trả lời, GV dẫn dắt vào 22 Hoạt động GV HĐ Giúp HS Hiểu tôn trọng học hỏi dân ... sách giáo khoa - Chuẩn bị ỏnh giỏ, iu chnh bi son 21 Soạn ngày tháng 10 năm 2014 Tuần - Tiết Bài 8: Tôn trọng học hỏi dân tộc khác A Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Hiểu tôn trọng học hỏi dân...
 • 95
 • 907
 • 1
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... động sáng tạo ? (Kĩ GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 43 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD phân tích so sánh ) ? Tìm việc làm thiếu sáng tạo ? ? Nếu không lao động tự giác sáng ... Rèn kĩ tư phê phán ) HS:Ích kỉ ,không quan tâm đến người khác, tụ tập 4.Trách nhiệm công dân: - Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư trách nhiệm công dân -HS cần tránh việc làm xấu ... hỏi dân tộc khác -Hiểu dược ý nghĩa tôn trọng, học hỏi dân tộc khác 3.CHUẨN BỊ : 3.1 .Giáo viên: Chuẩn bị tình GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 25 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN...
 • 140
 • 738
 • 5
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... trọng học hỏi dân tộc khác Tiết Ngy son: / / 20 13 24 Ngy dy Lp S s / / 20 13 8A 25 / / 20 13 8B Vng 25 I MC TIấU CN T: Kiến thức - Giúp học sinh hiểu nội dung ý nghĩa tôn trọng học hỏi dân tộc khác ... hoá cộng đồng dân c Ngy son: / Ngy dy / 20 13 Lp S s 8A 25 8B Vng 25 I Mục tiêu cần đạt Kiến thức: Giúp HS hiểu đợc : 28 - Thế cộng đồng dân c xây dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân c - ý nghĩa ... nhà:( 2) - Làm tập 4,5 trang 26 V Rút kinh nghiệm giảng: -Tiết 12 Bài 11 Lao động tự giác sáng tạo 48 Ngy son: / / 20 13 Ngy dy Lp S s 8A 25 8B...
 • 166
 • 549
 • 0
Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... (46, 47) - Su tầm tranh, ảnh di sản văn hoá Rỳt kinh nghim: GDCD7 Giáo viên : Nguyn Vn Tun 47 Trờng trung học sở Hiên Vân Ngày soạn : 16/2/2013 Ngày giảng : 19/2 -7B Năm học 2012-2013 28/ 2-7A ... đợc bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam GDCD7 Giáo viên : Nguyn Vn Tun 39 Trờng trung học sở Hiên Vân Ngày soạn : 19/1/2013 Ngày giảng : 22/1 -7B Năm học 2012-2013 24/1-7A Tiết 21 - Bài 13: ... độ: - Giáo dục HS biết ơn quan tâm chăm sóc, giáo dục xã hội gia đình; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm quyền trẻ em không thực với bổn phận B Chuẩn bị: GV: Hiến pháp 1992, Bộ luật dân sự,...
 • 73
 • 930
 • 0
giao duc cong dan 8 ca nam

giao duc cong dan 8 ca nam

... thành , tính đến tháng 16-12-1999 phát 16. 688 ngời nhiễm Năm 2002 phát 86 .81 7 ngời nhiễm 30-9-2006 nớc có 111.1 48 ngời nhiễm HIV , chuyển sang AIDS 18. 8 48 trờng hợp 10.940 ngời chết ? Em có suy ... miễn dịch ngời , AIDS giai đoạn cuối nhiễm HIV 38 Mai Châu : Tháng 12- 19 98 phát ca 1999 : ca nhiễm 2000: 11 ca 31-11-2004 : 104 ngời nhiễm HIV 28- 12-2006 : 170 ngời nhiễm HIV Trong 91 ngời ... trờn ,cach x s cua Ma-ri Quy-ri , Dng Chõ n va Bac Hụ la nhng tõ m gng ang chung ta ho c tõ p noi theo va kinh phu c * N2 : Nhng cach x s o u co iờ m chung giụ ng : sụ ng cao ,khụng ham danh,lam...
 • 58
 • 4,221
 • 7
Giáo án Giáo dục công dân 6 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Giáo dục công dân 6 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... PTDT NT Vĩnh Linh / 2013 Lp Nguyễn Thị Minh Huệ S s Vng 35 Nm hc 2014- 2015 GDCD / / 2013 6A 26 / / 2013 6B Trng : PTDT NT Vĩnh Linh 25 I MC TIấU BI HC: Kin thc: Giỳp HS hiu thiờn nhiờn bao gm ... sau ụn V T RT KINH NGHIM: TIT 10 KIM TRA TIT Ngy son: / / / 2013 Ngy dy Lp S s / / 2013 6A 26 / / 2013 6B Vng 25 I MC TIấU: v kin thc: - Hiu c ý ngha ca t chm súc rốn luyn thõn th - Hiu c th ... -Bi TIT 11 SNG CHAN HO VI MI NGI Ngy son: / / / 2013 Ngy dy Lp S s / / 2013 6A 26 / / 2013 6B Vng 25 I MC TIấU BI HC: Kin thc: Giỳp HS nm c nhng biu hin ca ngi bit sng chan ho vi...
 • 107
 • 1,239
 • 1
Giáo án Giáo dục công dân 6 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Giáo dục công dân 6 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... GV: Nguyễn Thị Vụ 11 Trường THCS Chất lượng cao Trang GIÁO DỤC CÔNG DÂN Năm học 2 012 -2 013  Tiết thứ: Ngày soạn: 15 /9/2009 Lớp dạy: 6A, 6B BÀI 3: TIẾT KIỆM I/ Mục tiêu học 1. Về kiến thức - Hiểu ... 20 tháng 10 - Ngày 20 tháng 11 - Ngày 27 tháng - Ngày 10 tháng ( âm lịch) - Ngày 19 tháng III Thu bài- Dặn dò Xem trước nội dung “ Sống chan hoà với người ” tiết theo Đáp án, biểu điềm: Câu 1: ... *************************************** GV: Nguyễn Thị Vụ 26 Trường THCS Chất lượng cao Trang GIÁO DỤC CÔNG DÂN Năm học 2 012 -2 013 Tiết thứ: Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 6A, 6B BÀI 7: YÊU THIÊN NHIÊN SỐNG HOÀ HỢP...
 • 108
 • 1,811
 • 8
Giáo án Giáo dục công dân 6 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Giáo dục công dân 6 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... mực đạo đức học B Phương pháp: - Kích thích tư - Giải vấn đề C Chuẩn bị GV HS Giáo viên: sgk, sgv giáo dục cơng dân Học sinh: Ơn lại nội dung học D Tiến trình lên lớp: Ổn định: ( 2') Kiểm tra ... việc thực cơng xã hội giáo dục - Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho em học tập, rèn luyệ, tham gia hoạt động nhà trường Người lớn tuổi gia đình có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho em ... phẩm HS: trả lời cơng dân Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự nhân phẩm quyền quan trọng nhất, đáng q cơng dân gắn liền với người, nhờ quyền mà cơng dân sống tự do, bình...
 • 52
 • 1,109
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo án giáo dục công dân 8 bài 21giáo án giáo dục công dân 10 cả nămgiao an giao duc cong dan 8giáo án giáo dục công dân 7 cả nămgiáo án giáo dục công dân 8 kì 2giáo án giáo dục công dân 9 cả nămgiáo án điện tử môn giáo dục công dân 8giáo án giáo dục cộng dân 8 bài 10 tự lậpgiao an giao duc cong dan 8 3 cotgiáo án giáo dục công dân 8 bài 15giáo án giáo dục công dân 8 bài 21 phap luat nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet namđề kiểm tra giáo dục công dân 8kế hoạch giảng dạy môn giáo dục công dân 8giáo dục công dân 8đề kiểm tra giáo dục công dân 8 tiết 26Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM