0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Hóa học >

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

... b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2. V = 297 ,4ml và m = 29, 68gBài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl thu được ... a và b.Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O. Xác định CuSO4 sạch hay có lẫn tạp chất. Biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4.Câu 10: Hỗn hợp M gồm oxit của một kim loại hoá trị II ... kim loại hoá trị II và 1 kim loại hoá trị III cần dùng hết 170 ml HCl 2M.a) Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khô.b) Tính 2HV thoát ra ở đktc.c) Nêu biết kim loại hoá trị III...
 • 23
 • 838
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9

... kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4. 21. Cho 1 1 1 1S 1. 199 8 2. 199 7 k( 199 8 k 1) 199 8 1= + + + + +- + -. Hãy so sánh S và 199 82. 199 9. 22. Chứng minh rằng : Nếu số tự nhiên a không phải ... Bunhiacôpxki và Cauchy : ()2 2 22 2A x 99 . 99 1. 101 x x (99 1) (99 101 x ) x .10. 200 xx 200 x10. 10002= + - £ + + - = - <+ -< = 222 2x 101 99 99 A 1000 x 101101 xx 200 xì£ïï= ... = Tớnh : 1 2 3 198 01 1 1 1 a a a a+ + + + . 213. Tỡm phn nguyờn ca cỏc s (cú n du cn) : a) na 2 2 2 2= + + + + b) na 4 4 4 4= + + + + c) na 199 6 199 6 199 6 199 6= + + + + 214....
 • 49
 • 1,191
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 cực hay

... thức và đồng dư1.( )72 196 5 196 3 196 1 196 6 196 4 196 2M+++2.( ) 191 424 191 7 191 7M+3.( )20022 99 9M+4.( )1831131234567 89 M−5.( ) 198 0 198 2 198 1 197 9 198 1 197 9M+−6.( )1203 33310032M++++7.( ... là số chẵn thì a{1; 3; 5; 7; 9} . Hiển nhiên Mai không thể sinh năm 195 9 hoặc 199 9. Vậy Mai sinh năm 197 9, bạn của Mai sinh năm 198 0.Chuyờn 2 : TNH CHT CHIA HT TRONG NMt s du hiu chia ht ... (54) 497 1 chia hết cho 16 ( 5 199 4)3. 56(5 198 8 1)chia hết cho 10000 còn 56= 156255 199 4 = BS10000 + 15625 5 199 4 chia cho 10000 d 15625Vậy 4 chữ số tận cùng của 5 199 4 là...
 • 70
 • 1,241
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa pptx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa pptx

... 2Ag75wWw.VipLam.NetT i lià ệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa nH2= x + ny/2 = 0, 095 (II)nNO = x + ny/3 = 0,08 (III)Giải hệ phương trình ta được: MR = 9n (với n là hoá trị của R)Lập bảng: ... hoàn toàn 5,6g một kim loại hoá trị II bằng dd HCl thu được 2,24 lit H2(đktc). Tìm kim loại trên.Đáp số: Fe 39 wWw.VipLam.NetT i lià ệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa x + y = 0,06xMA ... lià ệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Thay a = 0,025 vào (III) > MR = 24. Vậy R là MgThay vào (I) > MX = 80. Vậy X là Br.CTHH của hợp chất: MgBr2Đáp số:a/ Công thức hoá học của...
 • 143
 • 1,143
 • 5
Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi Môn Hóa pptx

Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi Môn Hóa pptx

... có 69, 6% lượng oxi. Hãy xác định oxit NxOy. ĐS: Oxit là N2O4 Câu 11: Có 1 oxit sắt chưa biết. - Hoà tan m gam oxit cần 150 ml HCl 3M. Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi Môn ... muối clorua của cùng 1 kim loại M (có hoá trị II và III) tác dụng hết với NaOH dư. Kết tủa hiđroxit hoá trị 2 bằng 19, 8 gam còn khối lượng clorua kim loại M hoá trị II bằng 0,5 khối lượng mol ... của kim loại kia. ĐS: a) 26 ,95 m gammuoái ; b) C% (NaOH) = 10,84% và C% (NaCl) = 11,37% c) Kim loại hoá trị II là Zn và kim loại hoá trị III là Al Câu 9: Kim loại X tạo ra 2 muối XBr2...
 • 10
 • 2,272
 • 10
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

... Hà Nội Pháp 2 - 9 - 194 5 28/7 - 199 52 Lào Viêng Chăn Pháp 12 - 10 - 194 5 7 - 199 73 Cam-pu-chia Phnôm Pênh Pháp 7 - 1 - 197 9 4 - 199 94 Thái Lan Băng Cốc 192 7 8 - 8 - 196 75 Mi-an-ma ... THỨC MỞ RỘNG - NÂNG CAO So sỏnh phong trào cỏch mạng 193 - 193 1 với phong trào 193 6- 193 9 ở cỏc mặt sau:Nội dung so sỏnh 193 0 - 193 1 193 6 - 193 9Kẻ thự - Đế quốc, phong kiến - Phản động Pháp và tay ... - 194 8 7 - 199 76 Ma-lai-xi-a Cua-la Lăm-pơ Anh 8 - 195 7 8 - 8 - 196 77 In-đô-nê-xi-aGia-các-ta Hà Lan 17 - 8 - 194 5 8 - 8 - 196 78 Xin-ga-po Xin-ga-po Anh 196 3 8 - 8 - 196 7 9 Bru-nây...
 • 47
 • 2,491
 • 11
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học

... b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2. V = 297 ,4ml và m = 29, 68g Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl thu đƣợc ... và b. Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O. Xác định CuSO4 sạch hay có lẫn tạp chất. Biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4. Câu 10: Hỗn hợp M gồm oxit của một kim loại hoá trị II ... dịch. Hoá chất Thuốc thử Hiện tƣợng Phƣơng trình minh hoạ - Axit - Bazơ kiềm Quỳ tím - Quỳ tím hoá đỏ - Quỳ tím hoá xanh Gốc nitrat Cu Tạo khí không màu, để ngoài không khí hoá nâu...
 • 23
 • 2,232
 • 4
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9 trường trung học cơ sở tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9 trường trung học cơ sở tham khảo

... NguyÔn BiÓu21GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ - BẬC THCS Đs: a) + Khi (R1 nt R2 ) thì I1 = I2 = 1A. + Khi (R1// R2) thì I1’= I2’ = 2A. b) 90 00J.Bài 5.Giữa hai điểm ... NLê Xuân Đơng - GV THCS Nguyễn Biểu 9 FF FFFFPããããã4FFFF2F2F4FPããããFF F F F FFPãããã ã ãããlFPhGIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ - BẬC THCSnhất, đèn Đ2 ... ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ - BẬC THCS k.t2 = (2.m1.C1 + m2.C2) ∆t Lập tỉ số ta được:22111122112211121)()2(CmCmCmCmCmCmCmtt++=++= hay ( ) ( )4, 191 0.880.3,0420042001.112211112=++=++=...
 • 36
 • 2,865
 • 14
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa học Huyện tân biênPhần ii : hóa hữu cơNăm học : 20 09 -2010 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 Vịng tỉnhMuối`Bazơ ... mol, khối lượngHiệu suất sản phẩm luợng thực tế .100 Lượng lý thuyết Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hoÁ HỮU CƠ CHỦ ĐỀ 1 ; thiết lập công thức phân tử• Hợp chất hữu cơ là ... 3 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ4. Khái quát về oxita. Phân loại oxitOXIT ( nguyên tố + oxi )OXIT TẠO MUỐI OXIT KHÔNG TẠO MUỐI• 4 họ của hidrocacbon đều cháy sinh...
 • 8
 • 921
 • 7
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

... 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1 1 1 1a b c a ( c) c a+ + = + + =- 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1a b c a ( c) c a= =+ + + - + ⇒ 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 ... = 199 22 + 199 32 + 199 42b) N = 199 22 + 199 32 + 199 42 + 199 52c) P = 1 + 9 100 + 94 100 + 199 4100d) Q = 12 + 22 + + 1002e) R = 13 + 23 + + 1003Giảia) các số 199 32, ... 199 7x2 + 199 6x + 199 7 = (x4 + x2 + 1) + ( 199 6x2 + 199 6x + 199 6)= (x2 + x + 1)(x2 - x + 1) + 199 6(x2 + x + 1)= (x2 + x + 1)(x2 - x + 1 + 199 6) = (x2 + x + 1)(x2 - x + 199 7)7....
 • 76
 • 1,048
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa họctài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa thcstài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực haytài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9tai lieu boi duong hoc sinh gioi mon hoa hoc 8tài liệu bồi dượng học sinh giỏi môn lịch sử 9tai lieu boi duong hoc sinh gioi mon dia ly 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin họctài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thcsNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP