0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

... b. 2 lần c. 4 lần d. 10 lần e. 100 lầnIII. 100 câu hỏi trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa cây vào trong ... thể.44.1. thể bố trí đợc bao nhiêu thí nghiệm về hô hấp tế bào :a. 5 thí nghiệm b. 2 c. 3 d. 4 e. 6 44.2. Số ống nghiệm CO2 bay ra :a. 1 ống nghiệm b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 45. Pyruvat ... e-d. đơn vị cố định CO2e. dải điện từ92.Phenol đỏ màu đỏ khi trong môi trờng không CO2 và màu vàng khi trong môi trờng CO2. Một chậu cây nhỏ đặt cùng với một cốc phenol...
 • 14
 • 2,527
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

... HOOC-CH2-CH2-COOH. C. HOOC-(CH2)3-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH. Câu 11: Chất X công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y công thức C4H7O2Na. ... C3H5(OH)3 và C2H4(OH)2. B. C3H7OH và CH3CHO. C. CH3COOH và C2H3COOH. D. C3H5(OH)3 và C12H22O11 (sacarozơ). Câu 32: Cho sơ đồ sau: X Y Z T G (axit acrylic). ... metanol; 80%. Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, công thức thực nghiệm là (C2H3O)n. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. OHC-CHO. B. OHC-CH2-CHO. C. OHC-(CH2)2-CHO....
 • 4
 • 3,090
 • 44
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ĐÁP ÁN

... là: # Không khả năng sinh sản sinh dưỡng $ các cơ quan sinh dưỡng rất to lớn # Không khả năng sinh sản vô tính # Cả A, B, C đều đúng ***/ Gen A 90 vòng xoắn và 20% ađênin ... đột biến lợi hay hại cho ruồi giấm? # lợi, trong điều kiện môi trường DDT.# Không lợi, trong điều kiện môi trường không DDT.$ lợi trong môi trường chứa DDT và hại trong ... Đột biến phát sinh trong qua trình … (N: nguyên phân,G:giảm phân) sẽ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng rồi được nhân lên, nếu là một đột biến gen ……(T: trội,L: lặn) sẽ biểu hiện trên…….(B: trên toàn...
 • 9
 • 1,588
 • 12
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

... CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động phương trình tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian. B. chu kỳ riêng ... phương trình: x=10sin(2t+2π) cm . Thờigian ngắn nhất từ lúc t0 = 0 đến thời điểm vật li độ -5cm là: A. 6π (s) B. 4π (s) C. 2π (s) D. 12 (s) Câu 76: Con lắc lò xo đồ thò như hình vẽ: ... 4sin10t (cm) πB. x = 8sin5t (cm) π C. x = 4sin(5t - π2π) (cm) D. x = 4sin(5t + π2π) (cm) Câu 77: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, tại li độ -2cm tỉ số thế năng và động năng giá...
 • 17
 • 1,753
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

... sunfat K(SO4)2C. Kali sunfit KSO3 D. Kali sunfua K2SC©u 38: Nguyªn tè X cã ho¸ trÞ III, c«ng thøc cđa mi sunfat lµ:A. XSO4 B. X(SO4)3 C. X2(SO4)3 D. X3SO4 Câu hỏi trắc nghiệm ... Cho nh«m (Al t¸c dơng víi axit sunfuaric(H2SO4) thu ®ỵc mi nh«m sunfat ( Al2(SO4)3) vµ khÝ H2. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y ®· viÕt ®óng?A. Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 ... FexOy + H2SO4 -> Fex(SO4)y + H2OVíi x # y th× gi¸ trÞ thÝch hỵp cđa x vµ y lÇn lỵt lµ:A. 1 vµ 2 B. 2 vµ 3 C. 2 vµ 4 D. 3 vµ 4 Câu hỏi trắc nghiệm 8 Hóa 8...
 • 9
 • 5,926
 • 98
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

... xanhD. Không hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm các kim loại ... D. 16,8 lít Câu 40: Hợp chất nào sau đây là bazơ:A. Đồng(II) nitrat B. Kali clorua C. Sắt(II) sunfat D. Canxi hiđroxit Câu 41: Phơng pháp nào sau đây thể dùng điều chế đồng (II) sunfat:A. ... đồng nóngDữ kiện cho hai câu 42,43 những khí ẩm( khí dẫn hơI nớc) sau đây7:1. Amoniăc 2. Clo 3. Cácbon đioxit 4.Hiđro 5. Oxi 6. Hiđro clorua Câu 42: Khí ẩm nào thể làm khô bằng axit...
 • 6
 • 3,332
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

... gam HCl trong 100g dung dịchB. Tính số gam HCl trong 1lít dung dịchC. Tính số gam HCl trong 100og dung dịchD. Tính số mol HCl trong 1lít dung dịch Câu 16: Trong 225ml nớc hoà ... Tính số gam NaOH trong 100g dung dịchB. Tính số gam NaOH trong 1 lít dung dịchC. Tính số gam NaOH trong 1000 g dung dịchD. Tính số mol NaOH trong 1 lít dung dịch Câu 15: Để tính ... LU THANH HUYN NG XUNB. Số gam chất tan trong 100g dung dịch bão hoàC. Số gam chất tan trong 100g nớcD. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch Câu 10: Nồng độ của dung dịch tăng nhanh...
 • 6
 • 2,856
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

... c) ( )2;1 d) ( )2;1− Câu 33:Hệ phương trình =+=++3011.22xyyxyxyxa) 2 nghiệm (2 ;3) và (1 ;5) b) 2 nghiệm (2 ;1) và (3 ;5)c) 1 nghiệm (5 ;6) d) 4 nghiệm (2 ;3) ,(3 ;2) ... c) a = -1. d) không a Câu 28:Phương trình 012)3 2(2 244=++−xx a) vô nghiệm. b) 2 nghiệm x=2532,2332++−=++xc) 2nghiệm x=2532,2332−+−=−+xd) 4 nghiệm: x=2532,2532−+−=−+x ... ) 1() 1(2 2+=−mxxx nghiệm duy nhấtTHPT Hïng Th¾nga) 817=m b) 2=m hay 817=m c) 2=m d) m = 0 Câu 24: Phương trình 032)3 2( 2=++−xxa) 2 nghiệm trái dấu. b) 2 nghiệm...
 • 5
 • 6,022
 • 208
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

... Ctrl+Home Câu : 070 . Landscape Câu : 071 . TIN Câu : 072 . thể khai báo đánh số trang in hoặc không Câu : 073 . Tin Hoc Van Phong Câu : 074 . Hub Câu : 075 . ô Câu : 076 . 8/17/2008 Câu : 077 . 1 Câu ... Cả 2 câu đều đúng d). Cả 2 câu đều sai Đáp án: Câu : 001 . Phím ESC Câu : 002 . 5 Câu : 003 . Format - Column Câu : 004 . Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot ... thẳng lề trái Câu : 042 . Các câu trên đều sai Câu : 043 . #DIV/0! Câu : 044 . $B$1:$D$10 Câu : 045 . Microsoft Equation Câu : 046 . Phần mềm hệ thống Câu : 047 . Cả 2 câu a. b. đều đúng Câu : 048...
 • 19
 • 9,462
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp áncau hoi trac nghiem sinh hoa co dap ancâu hỏi trắc nghiệm sinh học và đáp án khối bcau hoi trac nghiem hoa hoc co dap ancâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chính trị có đáp án500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp ánnhững câu hỏi trắc nghiệm về excel có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn thuế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm thuế gtgt có đáp ánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015