Kết quả với từ khóa "Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3"

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 2

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âmkhác với các từ còn lại trong câu:1. A. bushB. rushC. pullD. lunar2. A. boughtB. soughtC. droughtD. fought3. A. tellsB. talksC. staysD. steals4. A. thunderB. preferC. grocerD. louder5. A. killedB. curedC. crashedD. waivedChọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết ...
 • 16
 • 775
 • 6
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounceddifferently from the rest1. A. inhabit B. heiress C. honesty D. exhaustion2. A. campus B. relax C. locate D. fashion3. A. together B. worthy C. ethnic D. though4. A. comment B. equipment C. improvement D. moment5. A. super B. drum C. rubbish D. scubaII. Choose the correct answer to complete each of the following ...
 • 12
 • 881
 • 10
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 4

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 ĐỀSỐ 4Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer toeach of the following questions from 1 to 30.Question 1: Over the last few months garages ___ the price of petrol three times.A. have risen B. have put up C. raised D. have goneupQuestion 2: ...
 • 12
 • 1,003
 • 15
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 5

Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác:1. A. privateB. belongC. indeedD. emit2. A. propertyB. nitrogenC. surgeryD. furthermore3. A. solidifyB. miraculousC. intimacyD. appropriate4. A. apprehensionB. preferential
 • 16
 • 947
 • 6
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 6

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 6

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015 LẦN 1 THPT BỈM SƠNHọ, tên thí sinh:..........................................................................Số báo danh:...............................................................................Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to ...
 • 13
 • 1,055
 • 13
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 ĐỀSỐ 1I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which isstressed differently from that of the rest in each of the following questions.Câu 1: A. innovate B. interfere C. sacrifice D. penalizeCâu 2: A. preferential B. communicate C. eliminate ...
 • 10
 • 1,134
 • 21
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 8

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 8

Đáp án & Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 8 Read the following passage and mark the letter A,B,C, D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks. Looking for an unforgettable way to celebrate that special ...
 • 9
 • 399
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 7

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 7

Đáp án & Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 7 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Question 1: She was the first woman in the ...
 • 11
 • 394
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - THPT Yên Lạc (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - THPT Yên Lạc (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - THPT Yên Lạc Mã đề thi 132 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following ...
 • 10
 • 1,702
 • 8
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 5 Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: 1.  A. private       B. belong       C. indeed       D. emit 2.  A. property       B. nitrogen       C. surgery       D. furthermore 3.  A. ...
 • 13
 • 433
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 THPT Hàn Thuyên (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 THPT Hàn Thuyên (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 THPT Hàn Thuyên (Lần 2) Mã đề thi: 132 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions Câu 1: “ Go on Jack, apply for ...
 • 7
 • 410
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4

Đáp án và Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 1 to 30. Question 1: Over the last few months garages ___ the ...
 • 9
 • 379
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3 I.  Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest 1. A. inhabit                 B. heiress                     C. honesty              ...
 • 9
 • 467
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2 Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu: 1.  A. bush       B. rush       C. pull       D. lunar 2.  A. bought       B. ...
 • 13
 • 280
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1

Đáp án & Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 - Đề số 1: I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differently from that of the rest in each of the following questions. Câu 1: A. innovate      ...
 • 8
 • 485
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - THPT Bỉm Sơn lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - THPT Bỉm Sơn lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 lần 1 - THPT Bỉm Sơn Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................ ...
 • 10
 • 362
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 6

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 6

Đáp án & Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 6 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1: We  _____ for three hours and are very tired.      ...
 • 9
 • 307
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

. = " A"N HẾT g•i€• TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III Đ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 pht ,không kể thời gian giao đề Câu 1 (2,0 điểm). ? ?. ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIN eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (Ngày thi: 12/5 /2015) Đ ...
 • 17
 • 796
 • 7
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên KHTN Mã đề thi 135H = 1; He=4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Sr=88; Ag = 108;Sn = 119; Ba = 137; Pd=106.Câu 1 Hòa tan ...
 • 6
 • 546
 • 3
1 2 3 4 .. >