Bài viết thuộc danh mục

Lịch sử là gì ?

Học lịch sử để làm gì ?

Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ?

Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người ?

Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào ? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không ? 

Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không ? Tại sao lại có những đổi thay đó ?

Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.

Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào ?

Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ?

Lịch sử giúp em hiểu biết những gì ?

Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử ?

Tại sao phải tính thời gian ?

Người xưa đã tính thời gian như thế nào ?

Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không ?

Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận biết được trường làng hay tấm bia đá được dựng lên cách đây bao nhiêu năm ?

Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào ?

Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng ở trang 6 so với năm nay.

Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch ?